Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Viera a život


 [ Príspevkov: 90 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
Autor Správa
Poslať 26.04.2010 18:39:55   KED MANZELSTVO NEVZNIKNE. . .
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12224 príspevkov
Obrázok
Manželstvá, ktoré nevznikli
http://www.postoy.sk/nulity_manzelstva
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 22:59:34   
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12336 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Manželstvá, ktoré nevznikli
Vložil(a) Mária Škvarlová, 26 Apríl, 2010 - 10:39

* Spoločnosť

„Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti,“ dosvedčuje nerozlučnosť manželstva Kódex kanonického práva (KKP). Možnosť rozvodu cirkevné právo nepripúšťa. O čom sú teda procesy manželskej nulity a z akých dôvodov možno vyhlásiť katolícke manželstvo za neplatné?
Obrázok
Manželstvo je v Katolíckej cirkvi považované za inštitút ustanovený Bohom, ktorý vniká raz a navždy. Možnosť rozvodu, v civilnom zmysle slova, preto v Cirkvi de facto neexistuje. „Rozvod je chápaný ako ukončenie jestvovania manželského zväzku, teda ako niečo, čo konštituuje novú právnu situáciu muža a ženy, ktorí boli manželmi a v jednom momente nejaká autorita svojím výrokom spôsobila, že prestali byť manželmi,“ hovorí pre Postoy.sk cirkevný právnik Tibor Hajdu. Manželstvo uzavreté pred Cirkvou však môže vyhlásiť cirkevný súd za neplatné, ak pri jeho uzatváraní nebola dodržaná niektorá z určených podmienok.
Neplatné „áno“

Podľa cirkevných právnikov je najčastejším dôvodom vyhlásenia neplatnosti manželstva kaz manželského súhlasu. „Jednoducho povedané to znamená, že vôľa osoby, ktorá vstupuje do manželstva nesmeruje k takému manželstvu, ako ho chápe Cirkev. Napríklad muž si chce vziať za manželku svoju snúbenicu, ale nechce s ňou žiť navždy, alebo nechce mať deti,“ vysvetľuje Hajdu. Manželský súhlas musia uzatvárať dvaja ľudia, ktorí sú na to psychicky disponovaní. Musia pritom vedieť, že manželstvo je trvalé spolunažívanie muža a ženy zamerané na plodenie detí, ku ktorému dochádza sexuálnym aktom.

Bratislavský cirkevný právnik ako jednu z prekážok platnosti manželstva uvádza aj podvod, čo znamená, že jedna stránka podvodne vymámi od druhej súhlas na manželstvo, a pritom zatají nejakú okolnosť, ktorá môže vážne narušiť manželské spolužitie, napr. závislosť na alkohole a pod.

Kánon 1103 považuje za neplatné aj manželstvo uzavreté z veľkého strachu, ktorý je vyvolaný u jedného zo snúbencov a od ktorého sa dá oslobodiť jedine uzatvorením manželstva.
Manželské a kánonické prekážky

Ďalšou kategóriou podmienok, ktorých splnenie sa vyžaduje na právoplatné uzavretie manželstva, sú takzvané manželské prekážky. Medzi tie patrí vek snúbencov (aj keď kódex kánonického práva určuje minimálny vek štrnásť rokov u dievčaťa a šestnásť u chlapca, dodržiavajú sa podmienky stanovené občianskym zákonom), prekážka impotencie, trvajúceho predošlého zväzku, prekážka sľubu čistoty u rehoľníkov, či viazanosť celibátom, od ktorej môže dišpenzovať len Svätá stolica. Prekážkou je aj príbuzenstvo, a to nielen pokrvné, ale aj zákonné (manželstvo medzi nevlastnými súrodencami, medzi zaťom a svokrou po smrti manželky a pod.).

Dôležitým kritériom pri posudzovaní platnosti manželstva je tiež dodržanie kánonickej formy. V praxi to znamená, že manželstvo musia snúbenci uzatvoriť pred dvoma svedkami. Manželský súhlas prijíma farár vo farnosti, v ktorej má buď nevesta alebo ženích trvalé či prechodné bydlisko alebo sa tu aspoň mesiac jeden z nich zdržiava (Kán. 1115). Farár v tejto farnosti môže na prijatie manželského súhlasu udeliť splnomocnenie kaplánovi alebo inému kňazovi. Ak však manželský súhlas príjme kňaz, ktorý nie je biskupom v danej diecéze, ani farárom farnosti, kde obrad prebieha a nezískal splnomocnenie, manželstvo nebolo uzavreté právoplatne. „Tieto pravidlá slúžia pre poriadok v Cirkvi,“ vysvetľuje cirkevný právnik Ján Duda, ktorý pôsobí ako súdny vikár v Spišskej diecéze. Za administratívne záležitosti vo farnosti nesie totiž zodpovednosť práve farár. „Manželstvo musí byť zaregistrované v matrike sobášených, aj v matrike pokrstených. Divili by ste sa, ale dejú sa sobášne podvody, keď ľudia pred svadbou zo svojho krstného listu vyzmizíkujú poznámku o svojom dávnejšie uzavretom manželstve,“ odôvodňuje Duda nutnú administratívu.
Americkí veriaci a manželské kauzy
Obrázok
Medzi americkými katolíkmi je informovanosť o možnosti posúdiť platnosť uzavretého manželstva omnoho rozšírenejšia ako u nás. Svedčia o tom podmienky anulovania manželstva, ktoré sa dajú ľahko nájsť na stránkach amerických médií či farností. „V Katolíckej cirkvi v Spojených štátoch sa ročne uzavrie asi 200-tisíc manželstiev. Miera rozvodovosti je skoro rovnaká u katolíkov ako u nekatolíkov. Je to 50 percent,“ hovorí pre Postoy.sk americký cirkevný právnik Michael Ritty zo združenia Canon Law Prefessionals. „Cirkevné súdy v USA ročne vyhlásia za neplatné okolo 50-tisíc katolíckych manželstiev.“ Tento vysoký počet procesov manželskej nulity v USA podľa Rittyho nie je dôsledkom ľahostajného prístupu k sviatosti manželstva. Považuje to za kombináciu toho, že o tieto procesy prejavuje záujem veľké množstvo ľudí a veľkého počtu dobre fungujúcich tribunálov, ktoré týmto ľuďom ochotne pomáhajú. „Mnohí kňazi vedia takýmto ľuďom pomôcť už na úrovni farnosti,“ vysvetľuje americký právnik, ktorý dôvod nižšieho záujmu o procesy u nás vidí aj v tom, že postkomunistické krajiny nemohli dlhé obdobie vyvíjať systém cirkevných súdov.

Na Slovensku sa takéto komplexné štatistiky nevedú. Každá diecéza si tieto údaje poznamenáva, no nesumarizuje sa to na národnej úrovni. Aktuálne údaje nám poskytol rožňavský cirkevný súd, ktorý v roku 2008 ukončil sedem prípadov manželskej nulity. V roku 2009 neukončil žiadne, no prijal 18 žiadostí. Zase Cirkevný súd Spišskej diecézy akceptoval v minulom roku 59 takýchto žiadostí a vyriešil 37 prípadov manželskej nulity. Pritom počet cirkevne uzavretých manželstiev bolo v diecéze v uvedenom roku 2094.
Neznalí slovenskí veriaci

Ján Duda s americkým kolegom súhlasí v tom, že na Slovensku mnoho veriacich nepozná svoje možnosti, ktoré vyplývajú z ich situácie: „Mojou túžbou je, aby ľudia poznali svoje práva, ako im ich umožňujú cirkevné zákony. Táto nevedomosť je v cirkvi značná.“ Slovenský odborník odporúča ľudom, ktorí nepoznajú východisko zo svojej zložitej rodinnej situácie, navštíviť diecézny cirkevný súd a poradiť sa o svojom prípade s notárom. Svedectvo sa dá podať aj písomne z domu, no pri osobnom kontakte advokát môže ľahšie nájsť náznaky nedodržania kánonickej formy, kaz manželského súhlasu a podobne. „Procesy manželskej nulity sú právnou pomocou pre tých, ktorí rozpad svojho manželstva považujú za traumu. Tým ľuďom nie je jedno, či je ich vzťah pred Cirkvou usporiadaný. Myslím, že veriaci človek má právo na to, aby sa jeho záležitosťou zaoberala konkrétna cirkevná inštitúcia,“ dodáva Duda.
Hľadanie pravdy

Pri procese posudzovania platnosti manželstva sú okrem jedného alebo oboch manželských partnerov prítomní traja sudcovia. Manželský zväzok má pri každom takomto procese navyše svojho obhajcu. Prešetrujú sa všetky predložené dôkazy, pričom sa rozhodnutie nevyhlasuje na základe toho, či prevážia argumenty za alebo proti, ale či je presvedčenie vytvorené na základe týchto dôkazov natoľko silné, že manželstvo možno vyhlásiť za neplatné. „Na ciferníku hodiniek musia ručičky ukazovať trištvrte,“ obrazne opisuje mieru presvedčenia pri rozhodovaní sudcu Ján Duda. „Zákony, ktorými sa riadime vydal pápež, ktorý je zástupcom Krista na zemi. Pri rozhodovaní teda stojíme zoči-voči Bohu a svedomiu.“

Podstatný rozdiel medzi civilným a cirkevným súdom je, že kým rozsudky civilného sú konštitutívne (vytvárajú novú situáciu), cirkevný súd rozsudky len deklaruje. Cirkevný sudca vyhlasuje svoje presvedčenie na základe morálnej istoty vo svojom vnútri. „Pri procese manželskej nulity sa žiada rozlišovať ontologickú (ne)existenciu manželského zväzku pred Bohom od súdneho rozsudku manželskej nulity. Lebo rozsudok je iba právnym prostriedkom, ktorým Cirkev, nakoľko je to možné, riešiť prípady rozpadnutých manželstiev katolíkov. Nikdy si však nijaký cirkevný súd nedovolí tvrdiť s absolútnou istotou, či je dané manželstvo platné pred Bohom alebo nie. Len deklarujeme, že na základe predložených dôkazov pred Bohom a vlastným svedomím, sme v konkrétnom prípade a pri rešpektovaní morálnej istoty dospeli k určitému záveru,“ uvádza na margo procesov Duda. Cirkevní právnici sa zhodujú na tom, že hlavným cieľom týchto procesov je hľadanie pravdy v situácii, v ktorej sa konkrétni ľudia nachádzajú a dosiahnutie pokoja ich duše.
Čo Boh spojil...

Civilné súdy neraz rozvádzajú i katolícke manželstvá. Cirkev napriek tomu verí, že manželský sľub prednesený pred oltárom sa nedá zrušiť. Pred cirkevným súdom môže byť prešetrená platnosť manželstva. Po procese a dokázaní zákonných prekážok sa v určitých prípadoch deklaruje nulita. To však neznamená, že sa zruší platnosť manželstva, ale oficiálne sa vyhlási, že manželstvo nikdy právoplatne nevzniklo.

Mária Škvarlová
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 23:08:03   
 

od 20.01.2006 19:35:56
napísal 1907 príspevkov
Stvrtina americkych manzelstiev je uzavreta neplatne?
Tomu mam akoze uverit?
_________________
Nm 15:32-36 Why???
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 23:10:31   
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12336 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Stvrtina americkych manzelstiev je uzavreta neplatne?
Tomu mam akoze uverit?

asi je nieco shnite v state danskom ....
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 23:10:53   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12224 príspevkov
Akoze uverit nemusis. . . :-D
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 23:12:34   
 

od 12.05.2004 9:44:48
napísal 3414 príspevkov
Bydlisko: Slovensko, RKC
TO: sagrat

Prečo nie? Podľa niektorých sú to často ešte emočne deti a sobáše detí nie sú platné... :)

Trebalo to lepšie čítať. Cirkevný súd nerozvádza, konštatuje, že manželstvo nebolo alebo teda nenastalo podľa predložených dôkazov a šetrenia a s najlepším vedomím a svedomím sudcov. Keď niekto klame pri takom súde, len aby zneplatnil manželstvo, tak je to jeho hriech.
_________________
RK: Hľadám pravdu, no Pravda ma už našla a ako po Ňom túžim... ||| TY_NA_NET-e
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 23:15:25   
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 12336 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
mam akoze uverit?

Halelujah
Sagrat zacal uvazovat nad tym
ze sa stane veriacim
nase modlitby neboli marne
normalne som Tym poteseny ...
:-)
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 23:38:11   
 

od 05.05.2006 18:28:13
napísal 4379 príspevkov
Mx píše:
Cirkevný súd nerozvádza, konštatuje, že manželstvo nebolo alebo teda nenastalo podľa predložených dôkazov a šetrenia a s najlepším vedomím a svedomím sudcov. Keď niekto klame pri takom súde, len aby zneplatnil manželstvo, tak je to jeho hriech.


Cirkevny sud nie je neomylna institucia, pri ktorom neexistuje ani len teoreticka moznost omylu (na rozdiel od indefektability neomylneho Magisteria).

Preto sa moze stat a pri celosvetovych milionoch pripadov uz len zo statistickych a pravdepodobnostnych dovodov sa aj stava, ze cirkevny sud vo svojom verdikte "manzelstvo nevzniklo" vyslovi nepravdivy verdikt. To znamena, ze oznaci za nevzniknute manzelstvo, ktore v skutocnosti vzniklo. Ak k takejto fatalnej chybe dojde, iste, vzdy sa da meditovat nad tym, kto za to moze, ci klamstva vypocuvanych alebo lajdacka praca sudu, uvedeneho v omyl. Hriesnost a zodpovednost je pricitatelna v plnej vahe vinnikovi tohto stavu. To je vsak len polovicatost, zostat pri konstatovani hriesnosti, Mx. Pretoze skutocny problem tu iba zacina: platne manzelstvo nemozno rozlucit a taketo mylne konstatovane rozlucenie nespravi z platnej sviatosti manzelstva neplatne manzelstvo! Sviatost raz platne vysluzenu, nemozno zmarit pravnym aktom cirkevneho sudu, ba ani keby sa do toho vkladal papez sam.
A tak sa potom stava, ze takito platne sozdani manzelia, po "rozlucujucom" verdikte sudu, ziju ba i mozno uzatvaraju dalsie "platne" manzelstva, (primator Popradu,.. etc. etc), pricom v skutocnosti prave teraz nastupili konkubinatny zivot, kedze dve platne manzelstva pocas zivota nemozno mat naraz - to vsetko s navonok pozehnanim cirkvi. Absurdne, ale realne.

Jedine riesenie eliminovat tento mozny realny nebezpecny jav, je - dokladna priprava a overovanie v ramci predmanzelskej pripravy. Aby ked uz dojde k manzelskemu vysluzeniu sviatosti, nevznikli ani najmensie pochyby a spekulacie o nejakych tzv. nevzniknutych manzelstvach. Akoby prekazky manzelstva - ci uz rozlucujuce, ci uz zneplatnujuce - neboli dostatocne lahko a jasne verifikovatelne este pred uzavretim sobasa. To potom uz tazko hasit prakticky nerozhodnutelne situacie, ked sa ziadaju anulacie. Kazdy sikovnejsi eskamoter dokaze cirkevny sud oklamat a zadovazit si zelany verdikt. Cirkevny sud je v podstate jedna velka cirkusaren, a zbytocnost, ktora pobada k zneuzitiu.
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.04.2010 23:39:37   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12224 príspevkov
Ja mam prave opacne skusenosti-uvediem len jeden priklad. . .
Manzelia sa sobasili v kostole pod natlakom rodicov manzela-ak sa nevezmete pred Bohom,neprideme na svadbu.Nevesta suhlasila,aby bol pokoj v rodine.V tom case bola len papierovo veriaca,nabozenstvo bolo pre nu len folklor-brat sa museli,tak uz nech je to trebars aj v kostole. . . Toto manzelstvo bolo neskor civilne rozvedene,exmanzel sa ozenil znovu a ma s novou zenou dieta. . . Exmanzelka zije sama,medzicasom sa stala uprimne veriacou a je presvedcena,ze cirkevne je stale jeho zenou-teda si nemoze hladat ineho partnera. . .
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.04.2010 0:51:04   
 

od 20.01.2006 19:35:56
napísal 1907 príspevkov
...lebo jej siblo z toho, ze ju ten chlap opustil.
Ak ostane do konca zivota sama, tak ju pripiseme ako dalsiu obet na vrub vasej uzasnej organizacie.
_________________
Nm 15:32-36 Why???
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.04.2010 1:17:19   
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 22:07:40
napísal 12224 príspevkov
sagrat píše:
...lebo jej siblo z toho, ze ju ten chlap opustil.
Ak ostane do konca zivota sama, tak ju pripiseme ako dalsiu obet na vrub vasej uzasnej organizacie.

Z tvojej reakcie je kazdemu jasne,komu tu siblo. . .ked tomu nerozumies,radsej mlc. . .
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.04.2010 7:51:55   
 

od 20.01.2006 19:35:56
napísal 1907 príspevkov
Dakujem, neprosim si rozumiet logike s takymito dosledkami.
_________________
Nm 15:32-36 Why???
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.04.2010 8:22:00   
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 18604 príspevkov
Moj nazor: Kapybara. ;)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.04.2010 10:49:27   
 

od 30.05.2008 12:54:14
napísal 5613 príspevkov
sagrat píše:
Stvrtina americkych manzelstiev je uzavreta neplatne?
Tomu mam akoze uverit?


to je blbost, nie su uzatvorene neplatne...len staci pri procese anulacie uviest tie spravne dovody ako napriklad: ked som si ju bral, nechcel som mat deti a nechcel som uzavriet katolicke manzelstvo-ale tlacila ma k tomu, aby sme mohli zit intimne...alebo: vobec som nevedel, co je to katolicke manzelstvo a nedoslo mi to ani pri manzelskom slube... a tvoje manzelstvo bude kludne i po 25 rokoch manzelstva a 3 vychovanych detoch prehalsene za neplatne a teda ze ani nikdy nenastalo...

Pekne...hlavne ze cirkev a rozvod to nie... v cirkvi sa rozvod nazyva len inak - anulacia...
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.04.2010 11:22:37   
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
Citácia:
Jedine riesenie eliminovat tento mozny realny nebezpecny jav, je - dokladna priprava a overovanie v ramci predmanzelskej pripravy. Aby ked uz dojde k manzelskemu vysluzeniu sviatosti, nevznikli ani najmensie pochyby a spekulacie o nejakych tzv. nevzniknutych manzelstvach.


toto jedine riesenie nic neriesi. naozaj vobec nic. pretoze pri anulacii manzelstva sa rozhoduje na zaklade takych vecii akoze "ukazalo sa, ze dotycny nemal tu pravu intenciu vstupit do sviatostneho manzelstva". pri vstupe uvedie ze ma. ukazalo sa ze nemal. ako chces takemuto comusi zabranit pripravou? prip. "pri manzelskom slube klamal", tomu chces ako zabranit kvalitnou pripravou?

jednoducho sa to neda ani keby si tu pripravu viedol ty.
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 90 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší

Obsah fóra » Viera a život

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: