Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi


 [ Príspevkov: 505 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 34  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15099 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že redakcia sme.sk publikovaním materiálu s názvom Pošlite Kuffu do cirkusu dňa 27. 6. 2018 porušila Etický kódex novinára,
https://trsr.sk/rozhodnutie-102018/?fbclid=IwAR0q4kmvZA1S5vBjy_39OSP2st2X89fng9ltQHBurB33plG5G0potiWkxKY
Rozhodnutie 10/2018

č. k. 10/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry pod č. k. 10/2018 na zasadnutí dňa 18. októbra 2018 o podnete na preskúmanie navrhovateľa – Čarnogurský ULC s.r.o., Tvarožkova 5, 814 99 Bratislava, zastúpeného advokátom a konateľom JUDr.Mgr. J.Č.zo dňa 23. 7. 2018 týkajúci sa článku zo dňa 27. 6. 2018 autora Michala Havrana publikovaného na internetovom portáli denníka SME na adrese https ://komentare.sme.sk/c/20858569/poslite-kuffu-do-cirkusu.html. vydavateľa Petit Press a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že redakcia sme.sk publikovaním materiálu s názvom Pošlite Kuffu do cirkusu dňa 27. 6. 2018 porušila Etický kódex novinára, a to Článok II., ods. 1: Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti. Súčasne Článok IV., ods. 1: Novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby; môže tak urobiť iba v prípade, že verejný záujem si vyžaduje poznať jej súkromie; nesmie znižovať jej dobré meno, česť a dôstojnosť, pokiaľ osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie.
Tlačová rada vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcu upozornenie.

Rada zároveň vyzýva vydavateľa sme.sk, aby uverejnil toto rozhodnutie po jeho doručení v najbližšom možnom vydaní periodika.

Odôvodnenie

Tlačovo-digitálnej rade Slovenskej republiky bola doručená sťažnosť na porušenie zásad novinárskej etiky a Etického kódexu novinára od oznamovateľa: Čarnogurský ULC s.r.o., Tvarožkova 5, 814 99 Bratislava týkajúca sa článku zo dňa 27. 6. 2018 autora Michala Havrana publikovaného na internetovom portáli Denníka SME na adrese https://komentare.sme.sk/c/20858569/poslite-kuffu-docirkusu.html.

Sťažovateľ – Čarnogurský ULC s.r.o., zastúpený advokátom a konateľom JUDr.Mgr. J.Č. sa domnieva, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára v Článku IV., ods. 3.

Dňa 10. 8. 2018 zaslala TR SR redakcii sme.sk, šéfredaktorke B.B.Výzvu na vyjadrenie v lehote 30 dní od doručenia. Vo výzve TR SR žiada o preskúmanie, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky a či môže redakcia toto porušenie uviesť na správnu mieru. Zároveň požiadala, aby redakcia v odpovedi na výzvu uviedla, či tak urobila a v čom spočíva prípadne vykonaná náprava.

Vyjadrenie šéfredaktorky B.B. bolo TR SR doručené v stanovenej lehote. Šéfredaktorka v ňom uvádza, že “vzhľadom na podané trestné oznámenie považujem podanie pána Č. na TR SR za účelové”. Samotné podanie podľa vyjadrenia B. B „svojím jazykom, formou a filozofiou navodzuje dojem, že je súčasťou snahy kriminalizovať názor a zastrašiť autora, ktorý používa iróniu, aby upozornil na zneužívanie katolíckej viery na šírenie extrémistických názorov a vnášanie nenávisti do spoločnosti.“ Podľa stanoviska šéfredaktorky používa autor Michal Havran iróniu a expresívny jazyk, aby upozornil na vystúpenia Mariána Kuffu, ktorý v minulosti označil homosexuálov za masových vrahov a pri presadzovaní zákazu potratov sa spájal s fašistickou ĽSNS. “Havran reagoval svojím „výkrikom“ v čase, keď sa katolícka cirkev nedostatočne dištancovala od kňazov, ktorí prejavujú sympatie k fašistickému slovenskému štátu a samotný Kuffa a jeho priaznivci zradikalizovali diškurz spôsobom, do ktorého sa bez irónie a hyperbolizácie autor zapojiť nemohol,” uvádza sa v stanovisku. Šéfredaktorka pripojila link na text na podporu Michala Havrana, ktorý podpísali viacerí teológovia, historici, publicisti a kňazi (text bol publikovaný na komentare.sme.sk). O preskúmaní porušenia zásad novinárskej etiky v rámci redakcie, resp. o vykonanej náprave sa šéfredaktorka vo svojom stanovisku nezmienila.

TR SR preskúmala podnet sťažovateľa Čarnogurský ULC, s.r.o., zastúpeného JUDr. Mgr. J.Č. Podnet sa týka článku Pošlite Kuffu do cirkusu s podtitulom Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci a medzititulkom Mária ako Barbie. Podávateľ podnetu uviedol link, na ktorom sa článok nachádza. Autorom článku je „osoba vystupujúca pod menom Michal Havran, pričom na stránke je uverejnená aj fotografia publicistu menom Michal Havran.“ Podávateľ zároveň uvádza, že uvedená adresa Článku je tzv. autorskou stranou Michala Havrana, ktorá sa nachádza v časti komentare.sme.sk.

Podávateľ ako dôkazy k svojmu podaniu uvádza link na predmetný článok a cituje Článok IV., ods. 3 Etického kódexu novinára: „Novinár nepodnecuje nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.“ Ďalej sa podávateľ v sťažnosti opiera o viacero príkladov z praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v kontexte náboženských názorov a viery, urážky osobného presvedčenia, nenávistných prejavov a odvolaním sa na výrok: tolerancia a rešpektovanie dôstojnosti všetkých ľudských bytostí predstavuje základ demokratickej a pluralistickej spoločnosti. V ďalšej časti rozsiahlej sťažnosti podávateľ analyzuje pojem „nenávistný prejav“ a konštatuje, že právo na slobodu prejavu nie je absolútne: “Článok zasahuje nielen do integrity kňaza Kuffu, ale aj do náboženskej viery. Autor zneužil právo vyjadriť sa na bezdôvodné zneuctenie katolíckeho náboženstva a cirkvi. Autor výrazne prekročil hranice slobody prejavu, pretože porušil povinnosť zdržať sa do najvyššej možnej miery prejavov, ktoré sú s ohľadom na objekt uctievania voči druhým zbytočne urážlivé a vulgárne.” Podľa názoru podávateľa autor predmetného článku znevažuje samotnú podstatu rímskokatolíckeho náboženstva, zneucťuje základné náboženstvom hlásané pravdy. Podanie ďalej konštatuje, že „autor klamal o tom, že cirkev bola k predmetnej závažnej veci ticho a cirkevné kruhy sa k téme potratov a návrhu ĽSNS nevyjadrili,“ a na podporu konštatovania prináša zdroje, kde sa predstavitelia cirkvi vyjadrili.

Sťažovateľ ďalej označuje článok za „nenávistný útok na katolícku cirkev a jej predstaviteľov, ktorý nemá opodstatnenie a nemal by byť akceptovaný. Konanie pána Michala Havrana ako tzv. „novinára a publicistu“ nepochybne podnecuje nenávisť, vyznieva opovrhujúco a diskriminačne vo vzťahu ku katolicizmu ako náboženskému vyznaniu a je v hrubom rozpore s princípom spoločenskej zodpovednosti, keďže svojím Článkom hlboko zasiahol do ľudskej dôstojnosti, práv a slobôd iných a otvorenou vulgárnou formou podnecoval nenávisť, pričom znevažoval a hanobil kresťanstvo a Cirkev ako také.“ V podaní sa tiež uvádza, že dňa 3. 7. 2018 bolo na Generálnu prokuratúru podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu a konštatuje, že podanie bolo aj medializované.

TR SR sa zaoberala sťažnosťou, stanoviskom šéfredaktorky B.B. a preskúmala predmetný článok s titulkom Pošlite Kuffu do cirkusu. Sťažovateľ vo svojom podaní uvádza, že autor prekračuje „hranice normálnosti“ – TR SR konštatuje, že neexistuje fixná hranica normálnosti. Ide o merítko s vysoko individuálnym nastavením. K ďalšiemu z konštatovaní v sťažnosti “autor prekročil hranice slobody prejavu a naplnil znaky extrémistického trestného činu hanobenia národy, rasy a presvedčenia“ Rada upozorňuje, že druhá polovica tohto konštatovania – naplnenie znakov extrémistického trestného činu – nie je predmetom skúmania TR SR.

Pri skúmaní predmetného článku Rada identifikovala výrazové prostriedky, ktoré možno označiť ako neopodstatnené a neadekvátne. Ide o spojenia: Prelátom vyhovujú čo najdebilneší veriaci (podtitul článku), autorova charakteristika v článku menovaného katolíckeho kňaza Mariána Kuffu: pôsobí ako vyšinutý, okrajový blázon, jeho bláboly a hlúposti, pôsobí ako vyšinutý metafyzický predátor, jeho reči sú hlúpe rovnako ako u sektárov či označovanie kňaza slovom “henten” alebo ako muža „v sukni“. Autor v článku uvádza: „je nejaké odtiaľ potiaľ“. Optikou zásad novinárskej etiky a slušnosti to isté platí pre novinára. Hranica vkusu a adekvátnosti nie je pevne nastavená, nie je definovaná legislatívou alebo inou normou. Jej lokalizácia je prísne individuálna a závisí od hodnotového, etického a skúsenostného nastavenia tak autora, ako aj čitateľa.

Základnou úlohou Rady je napomôcť kultivovanie verejného priestoru a verejnú diskusiu v tlačových a digitálnych médiách a to dbaním na dodržiavanie základných etických štandardov zakotvených v Etickom kódexe novinára. V tomto rámci aj posudzuje predmetný článok Michala Havrana.

Každý komentár sa nepochybne vyznačuje určitou mierou subjektivity aj expresivity. Predstavuje názor komentujúceho a teda jeho vlastné hodnotiace úsudky, ktorými komentuje určitý spoločenský jav.

Prezentovanie názoru predpokladá i predostretie určitých úvah a argumentov komentujúceho, ktoré umožňujú čitateľovi sledovať myšlienkové pochody komentujúceho smerujúce k formulácii prezentovaného názoru.

Z článku nebolo možné vyčítať, čo je dôvodom tak kritického názoru na Mariána Kuffu a veriacich, ktorí zdieľajú hodnoty, ktoré pán Kuffa reprezentuje. Tým autor zredukoval svoj komentár na znôšku invektív na formu, akou M. Kuffa prezentuje svoju vieru a svoje postoje a na výzvu na vylúčenie takýchto ľudí z verejnej diskusie.

Čo však Rada vníma kriticky je, že tento článok vo svojej podstate predstavuje apel na ostrakizovanie určitej skupiny obyvateľov, ktorí zdieľajú názor prezentovaný Mariánom Kuffom a nie je ho možné vnímať nijak inak, ako výzvu autora článku vylúčiť takéto názory a ľudí reprezentujúcich tieto názory z legitímneho spoločenského diškurzu a robí tak navyše mimoriadne hrubým a neúctivým spôsobom.

Tento komentár autora možno úrovňou i obsahom zaradiť medzi tzv. nenávistné prejavy (hate speech), nie nepodobné v dnešnej dobe, žiaľ, častým fašizoidným prejavom. Komentár totiž priamo vyzýva na potláčanie práv iných, menovite práva slobody slova osôb s náboženským vyznaním. Znevažovanie prejavov viery iných ľudí (aj keď sa s nimi autor článku nemusí nijako stotožňovať) je mimoriadne neúctivé a urážlivé a to bez ohľadu, či ide o prejavy viery kresťanov, moslimov, židov či veriacich iných náboženstiev.

Takéto nenávistné prejavy sú mimoriadne nebezpečné, kdeže v prvom slede smerujú k potlačeniu práva prejaviť svoj názor určitej skupine osôb. Veľmi často v druhom slede totiž vedú i k potláčaniu ďalších práv – slobodného prejavovania náboženského vyznania a viery, či obmedzovania ďalších ľudských práv.

Takéto nenávistné prejavy potláčajú kultivovanú diskusiu, vytvárajú atmosféru nenávisti a strachu a vytvárajú v spoločnosti pocit, že určité názory sú menej „hodnotné“ ako tie, ktoré zastáva sám autor a preto podľa neho nepatria do 21. storočia, akurát tak nanajvýš do cirkusu. Pretože zjavne je to autor, ktorý dokáže formulovať (jeho vlastnými slovami) „vecné a odborné postoje, k témam, ktorými žije európska, technologická spoločnosť 21. storočia.“ Žiadne vecné postoje však autor vo svojom komentári nijako nevyjadril a ani len nenaznačil.

Rovnako Rada považuje za neprijateľné, ak autor článku bez uvedenia akýchkoľvek relevantných dôkazov alebo skutočností verejne tvrdí, že „existuje podozrenie, že Kuffa zneužíva sociálnu mizériu a závislosti svojich klientov na to, aby im vymýval mozog nezmyslami, ktorých devastačné účinky na myseľ sú rovnaké ako alkoholizmus a drogy.“

Úlohou Rady je brániť slobodu prejavu a slobodného šírenia názorov. Niet však slobody bez zodpovednosti. Sú to práve média, ktoré spoluvytvárajú kultúrnu úroveň spoločnosti a ktoré vedia spoločnosť tak kultivovať ako aj radikalizovať, či otupovať etické a morálne hodnoty slušnosti, úcty a rešpektu. A práve preto majú veľkú zodpovednosť.

Rada zároveň konštatuje, že trestno-právne stíhanie názorových oponentov neprospieva slobode slova a ani verejnej diskusii a v demokratickej spoločnosti by nemala mať miesto.

O to viac však zohráva svoju úlohu etická samoregulácia a morálne odsúdenie názorov, ktoré svojou povahou alebo obsahom prekračujú základné medze či už novinárskej etiky, alebo obyčajnej ľudskej slušnosti a morálky.

Vzhľadom na vyššie uvedené, rešpektujúc právo na osobný názor, formu jeho šírenia a slobodu prejavu sa TR SR uzniesla na tom, že použité výrazové prostriedky sú za hranicou etiky a slušnosti. Celkové vyznenie predmetného článku smeruje k znižovaniu dobrého mena, cti a dôstojnosti konkrétneho človeka ako aj skupiny obyvateľstva stotožňujúcej sa s názormi, ktoré tento človek verejne reprezentuje. S ohľadom na vyššie uvedené Rada dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19758 príspevkov
Citácia:
Novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby; môže tak urobiť iba v prípade, že verejný záujem si vyžaduje poznať jej súkromie; nesmie znižovať jej dobré meno, česť a dôstojnosť, pokiaľ osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie.
1. Naco by nam bol taky novinar ? O com ma novinar pisat, ak len nie o SKUTOCNOSTI ?
2. Kuffa dokazatelne pohorsenie vzbudil (a neustale prilezitostne vzbudzuje) !
Takze nikto "neznizoval jeho dobre meno, cest a dostojnost", lebo to sa uz ani celkom dobre neda - on si ju znizuje permanentne sam.
Je zaujimave, ze ked Kuffa vo svojich excesoch jednoznacne postupuje protizakonne (=robi presne to, co teraz vycitaju tym novinarom), tak sa nic nedeje a vsetci sucasni kritici tych novinarov su vysmiati a dokonca tvrdia, ze Kuffa predsa "hovori o skutocnosti" a "ma pravdu".
Tak ako je to s tym dvojitym metrom v nasej milej gubernii ?
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 472 príspevkov
V našej gubernii sa deje to, že keď sa nenávistne vyjadruje Kotleba, tak sú toho plné noviny.
Keď kompetentný orgán skonštatuje, že sa takto vyjadruje Havran tak sa tí istí novinári krútia, resp. hrajú mrtvého chrobáka a diskutéri píšu impotentné príspevky ako si to predviedol aj ty.
A nezdržuj ma tvrdeniami, že to tak nie je. Predstav si takú istú správu, ale namiesto Havrana by tam bolo meno Kuffa. Veď by ste všetci skákali pol metra pod povalu a robili cirkus.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19758 príspevkov
Vlkodlak píše:
V našej gubernii sa deje to, že keď sa nenávistne vyjadruje Kotleba, tak sú toho plné noviny.
Keď kompetentný orgán skonštatuje, že sa takto vyjadruje Havran tak sa tí istí novinári krútia, resp. hrajú mrtvého chrobáka a diskutéri píšu impotentné príspevky ako si to predviedol aj ty.
A nezdržuj ma tvrdeniami, že to tak nie je. Predstav si takú istú správu, ale namiesto Havrana by tam bolo meno Kuffa. Veď by ste všetci skákali pol metra pod povalu a robili cirkus.
Havran je chory iba o malicko menej ako Kuffa ... :)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15099 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Naco by nam bol taky novinar ? O com ma novinar pisat, ak len nie o SKUTOCNOSTI ?
da sa pisat slusne da sa aj zhadzovat druheho
Havran je clovek ktory je od slusnosti vzdialeny na kilometre, je to nechuťas nechutný (latinsky dezgustator dezgust)

Citácia:
keď sa nenávistne vyjadruje Kotleba, tak sú toho plné noviny.
Kotleba je ovela umiernenejsi ten len praje pekny biely den a rozdava seky na 1488 € :lol: :D

Citácia:
Ked Kuffa vo svojich excesoch jednoznacne postupuje protizakonne (=robi presne to, co teraz vycitaju tym novinarom), tak sa nic nedeje
mozes byt konkretny co mas na mysli? nie som si toho vedomy ze by kohokolvek ociernoval
dufam ze sem nezaradujes jeho protest proti zvratenemu Istanbulskemu dohovoru, lebo to nie je proti ludom ale proti chorej bruselskej ideologii
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15099 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
este neviem
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15099 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Duka o restituciach a manipulacii medii proti cirkvi v CZ
Slovo k naší Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
25. 01. 2019 téma: Majetkové narovnání Rubrika: Domácí
Přinášíme celé znění textu kardinála Dominka Duky, předsedy ČBK, ke středečnímu schválení komunistického návrhu zákona o zdanění tzv. církevních restitucí ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Foto: Roman Albrecht, ČaV

Slovo k naší Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

24. ledna 2019

Včerejší den jsme mohli sledovat zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením jejího pana místopředsedy, předsedy KSČM. Byli jsme svědky rozhodnutí a schválení zákona, který narušuje ústavnost a právní jistotu v naší zemi.

Chtěl bych poděkovat především těm poslancům, kteří hlasovali proti tomuto zákonu a měli věcné připomínky. Dále bych rád poděkoval těm, kteří se zdrželi, nebo opustili sál věrni svému svědomí. Těm, kteří vyjádřili své ano, bych chtěl položit otázku, zda se ptali svého svědomí podle přísahy, kterou se zavázali nám občanům, anebo zda se domnívají, že svědomí již není dnes zapotřebí. Poslancům KSČM bych chtěl ocitovat slova, která zazněla na jejich sjezdu: „Soudružky a soudruzi, to čemu říkáte „Vítězný únor“, byl ve skutečnosti prohraný únor a víte proč? Protože vytvořil monopol moci... Nejdříve justiční vraždy politických oponentů, Heliodora Píky, Milady Horákové a dalších... Jinými slovy to nebyly deformace. Přestaňme si lhát do kapsy. To nebyly chyby, to byly zločiny a jako zločiny je musíme umět pojmenovat, chceme-li mluvit pravdu.“

Útoky na církve, náboženské společnosti a Federaci židovských obcí, kdy jsme stavěni do role zlodějů a podvodníků, si můžete přičíst na konto svého svědomí. Budete-li zpytovat své svědomí, pak vám doporučuji: „Nezapomeňte, že pokání očišťuje, že pokání je předstupněm odpuštění a také předstupněm k morálnímu životu.“ Pohlédněte do očí obětem holokaustu, pohlédněte do očí těm stovkám občanů, kteří byli zavražděni za vaší vlády, pohlédněte do očí téměř 250 000 politických vězňů. Církev netvoří nenažraný preláti, ale jsou to občané této země, kteří v době nacismu i komunismu pracovali, snášeli perzekuci, které jste připravili o jejich domovy, o jejich statky, o jejich majetek. To všechno jsou členové našich církví, nejenom té katolické. Je skutečně smutné, že tento návrh, který byl předložen bez jakékoliv dokumentace zmíněných tvrzení, mohl spatřit světlo světa v budově parlamentu, který před třiceti lety sliboval nápravu a návrat právního řádu. Hovoříte o politické dohodě, která rozhodla. Zde máte pravdu, ale parlamentní komise i vzorkový průzkum jednotlivých položek odbornou firmu Ernst& Young potvrdila pravdivost a nepřemrštěnost cen. Církvím byl majetek konfiskován vaší stranou po nástupu vaší vlády a zůstává pravdou, že jste nás, zmíněné subjekty, s bičem v ruce finančně udržovali v živoření. Mohli jsme v roce 1989 převzít ve svobodném státě plnou odpovědnost, ale přebytek sto šedesáti miliard, který byl výsledkem hospodaření na našich majetcích, jste si ponechali. Rovněž tak řešení tohoto majetkového vyrovnání během existence České republiky přineslo do státní pokladny po odečtení nákladů na provoz církví k roku 2012 dvacet miliard. Zřekli jsme se nemovitého a movitého majetku, který výrazně přesahuje finanční odškodnění. Dvacet let jednání s vládami ČR, které se snažily snížit devastaci vámi způsobenou, která byla stanovena odbornou studií TU Brno na počátku devadesátých let ve výši čtyřiceti miliard, přepočtěme do cen z roku 2012. Tato slova neříkám jako zahořklý škarohlíd, ale konstatuji, aby zazněla pravda. Jmenovaný zákon č. 428/2012 Sb. začíná slovy: „O majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi... Parlament pamětliv trpkých skutečností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly na území dnešní České republiky potlačovány, odhodlán rozvíjet a střežit zděděné duchovní bohatství, veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v období let 1948 až 1989, vypořádat majetkové vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi jako předpoklad plné náboženské svobody a umožnit tak obnovením majetkové základny církví a náboženských společností svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností, jejichž existenci a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti, se usnesl na tomto zákoně České republiky.“ Dovolte, abych se zeptal, nenesou tyto vaše kroky známky porušování zákona o zločinnosti komunismu?

K řešení tohoto problému zmírnění křivd a částečného narovnání došlo za 21 let a to zejména proto, že stát byl více zatížen zabezpečením financování církví podle zákona č. 218/1949 Sb. Smlouvu, kterou jsme podepsali v případě římskokatolické církve, bylo možné uzavřít na základě zmocnění Svatého stolce. Nechápu tedy, proč je zmiňován Modus vivendi z doby první republiky, neboť existuje nový Modus vivendi podepsaný vládou ČR zastoupenou ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou. Svatý stolec tehdy zastupoval apoštolský nuncius Erwin Josef Ender. V důvodové zprávě k přijaté novele zákona 428/2012 Sb. se uvádí: „Ke zmíněnému kroku vedla předkladatele především skutečnost, že restituce církevního majetku se výrazně liší od dosud realizované restituční legislativy.“ Ano to je pravda, církve souhlasily s tím, že vydávat se nebude majetek obcí a právnických osob. Církve se vzdaly náhrady za znehodnocení. Církve se vzdaly za mrtvý a živý inventář. To vše v ostatní legislativě bylo. Je to ve smlouvě. Platí tato smlouva? Zmíněné žaloby na určení majitele představují nepatrný zlomek restitučních kauz, mnohé vznikly z důvodu, kdy vydávání majetku bylo politickými nástroji znemožňováno proti platnosti zmíněného zákona. Dále se jedná o majetek, který byl zpronevěřen státní správou a chráněný blokačními paragrafy. Zůstává pro mne tajemstvím, proč stát nekoná, aby se mu tento majetek navrátil, a rovněž nepopírám, že v některých případech určitých nejasností stát i církevní právnické osoby nejednaly ve shodě a je zde na místě soudní řešení, protože snad věříme naší justici.

Dovolte mi otázku, kam půjde tato salámová metoda vytvářená KSČM dále? Tak jako po roce 1948? Po církvi sedláci, po sedlácích živnostníci a další? Protože rozesmáté tváře poslanců KSČM milují pobavení, dovolte, abych i já skončil trochu veselou notou. Meritorně tedy platí onen vtip, že parlament ČSSR je něco mezi divadlem a muzeem? Doufám, že tomu nebude v demokratickém státě. Na břevnovském hřbitově může ve večerních hodinách návštěvník zaslechnout slova písně, kterou si pobroukává Karel Kryl s arciopatem Anastázem Opaskem: „Na rohu ulice vrah o morálce káže“ a zloděj křičí chyťte zloděje. Asi trochu černý humor, ale víte, že jsem před několika měsíci vyslovil naději, že v současné KSČM vedle stoupenců stalinské diktatury jsou také rozumní, a dej Bůh, čestní lidé.

Tyto řádky jsem napsal vpředvečer výročí pohřbu Jana Palacha. Na začátku jubilejního roku 2019. Budeme slavit Mnichov anebo 17. listopad?

V úctě
Dominik kardinál Duka
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190125slovo-k-nasi-poslanecke-snemovne-parlamentu-cr
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15099 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://www.svetlosveta.sk/slider/zidovsky-myslitel-doposial-sa-polovalo-na-prvom-mieste-na-zidov-teraz-to-budu-katolici/
Citácia:
Shapiro identifikoval tri hlavné prúdy, ktoré sa snažia podkopať postavenie náboženstva v spoločnosti.

1. Média sa snažia svoj vplyv uplatniť tak, aby Cirkev bola vnímaná negatívne a to aj za cenu skresľovania udalostí, či priamo vytvorenia lživej kampane. Ako najnovší príklad uviedol histériu okolo udalostí v Covingtone, kedy média vyfabrikovali a rozšírili falošný príbeh o veriacom študentovi vystupujúcom za ochranu života, ktorý mal napadnúť vojenského veterána. Až dodatočné výpovede potvrdili, že išlo o úplnú lož.

2. Druhé ohrozenie pochádza priamo zo štátnych inštitúcií, ktoré prijímajú zákony namierené proti Cirkvi a jej učeniu. Ako príklad uviedol prijímanie zákonov, na základe ktorých musia cirkevné inštitúcie v západných krajinách vyučovať LGBTI ideológiu v rozpore s učením Cirkvi. V opačnom prípade im bude odobratá licencia oprávňujúca poskytovať vzdelanie, či prijímať financie. “Kým doposiaľ štáty vždy prvých atakovali židov, teraz sú na rade prví katolíci,” uviedol Shapiro.

3. Rozklad cirkevného učenia a vedomia o ňom v samotných radoch Cirkvi. Cirkvi podľa Shapira strácajú vlastnú identitu a mladí ľudia sú vedení k povrchnej spiritualite, ktorá nemá základy. Toto všetko dopomáha k tomu, aby nerešpektovali Cirkvou stanovené pravidla a nariadenia, čím sa rozklad týchto inštitúcií ešte zrýchľuje.
Citácia:
Budúcnosť Spojených štátov podľa Shapira závisí od udržania aliancie medzi hodnotami židovsko-kresťanskej civilizácie a Bohom, ktorý ich stvoril. Shapiro patrí medzi ortodoxných židov a Desať Božích prikázaní, ako aj Ježišovú kázeň na Hore blahoslavenstiev považuje za skutočný základ súčasného spoločenského usporiadania. Podľa Shapira aj osvietenstvo len rozpracovalo to, čo bolo dávno integrované v civilizácii vďaka kresťanstvu a judaizmu.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 472 príspevkov
Všimnite si ako sa manipuluje(dodávam že úspešne) s verejnou mienkou pri informovaní o Cirkvi.

Dnes som si všimol na SME článok o Kuffovi. https://komentare.sme.sk/c/22088211/ako-katolicka-kaviaren-dopestovala-kuffu.html

Autorom je nejaký "teológ" Samuel Jezný. Spozornel som. O katolíckej Cirkvi píše teológ. Keďže pod týmto termínom vystupujú aj také "esá teológie" ako Havran, Prostredník či Kocúr s miernou obavou som začal pozerať na tento článok. Hneď prvá veta ma odrovnala. Autor je teológ, pôsobí ako doktorand na Karlovej univerzite v Prahe, je členom Progresívneho Slovenska.

Tu som si spomenul na kard. Mullera ktorý hovorí, že neexistuje progresívny veriaci, iba veriaci nerešpektujúci platné učenie Cirkvi. resp. vladyka Chautur, ktorý hovorí:
Žiaľ, človek vo svojej intelektuálnej pýche je schopný aj Božie veci vysvetľovať polopravdami ináč a to tým viac, ak si tým ospravedlňuje vlastné konanie. Stačí si prečítať zoznam odídených kňazov a teológov z rozličných kresťanských cirkvi v zoskupení tzv. progresívnych kresťanov a človek hneď pochopí “ktorá bije”. Preto žiaľ sa na scéne súčasného sveta objavili “noví osvietenci”, ktorí podĺa Solovieva v “Legende o Antikristovi”, berú na seba “rúcho anjela svetla”, aby zmiatli aj verných, ako upozorňuje sám Kristus: “…aby zviedli, ak je to možné aj vyvolených” / Mt 24, 24/.

Pozrel som si teda, na zoznam článkov v toho teológa, tu je: https://www.sme.sk/aut/3796/samuel-jezny A vec je jasná. Že teológ :D :D :D :D Štváč je to, nie teológ.

Suma sumárum. Protikatolický štváč napísal nový článok proti Katolíckej Cirkvy. Nech si každý sám odpovie na otázku, čo sleduje denník SME, keď o Katolíckej Cirkvy píšu články protikatolícki štváči, ktorí sa tak jemne, liberálne, možno i progresívne označujú ako "teológovia". Nebolo by férove napísať, že článok píše protestantský filozof ? Resp. ak by sme písali z pohľadu katolíckej cirkvi, rovno heretik ? Prečo články o RKC nepíšu katolícky intelektuáli ? Prečo recipročne, keď má byť rovnosť šancí, články o protestantoch nedávajú písať katolíckym teológom ? Veď by sme si bolo zarovno.

Keď povieme teológ, v mysli sa mi vybaví Tomáš Akvinksý či Ambróz Milánsky, z našich aktuálnych možno Ratzinger. Určite nie bludári ako Havran či Kocúr, najnovšie aj Jezný.

Namiesto PS.: https://www.svetlosveta.sk/slider/stefunko-povazuje-krestanov-voliacich-caputovu-liberalmi/
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19758 príspevkov
Prichadza doba, ked sa "bezni" ludia (a to aj katolici) zamyslaju viac nad tym, CO sa pise, nie KTO to pise. :D
Ak maju taketo clanky vacsiu citanost, ako tie od "katolickych intelektualov", potom sa treba zamyslat nie nad 'mainstreamom', 'spinavymi mediami' a 'Sorosovymi mimovladkami', ale hlavne NAD SEBOU.
Ozaj, ako sa Vam pacilo to palenie knih v Polsku ? :lol:
Aj to bola 'dezinformacia o diani v Cirkvi' ?
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 472 príspevkov
legi,
pre tých menej chápavých. To že vyššie uvedení páni píšu o Cirkvi je ako keby Radko Mladič písal o kráse Bosnianského folklóru, či Hacim Taci o Srbskych vlasteneckých básnikoch.

To Vám ozaj nevadí, že o témy o Katolíckej Cirkvi Vám podsúvajú zhavarovaní exkomunikovaní a odídené kňazi ? To ozaj zbaštíš všetko čo ti podhodia ?
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19758 príspevkov
Vlkodlak píše:
legi,
pre tých menej chápavých. To že vyššie uvedení páni píšu o Cirkvi je ako keby Radko Mladič písal o kráse Bosnianského folklóru, či Hacim Taci o Srbskych vlasteneckých básnikoch.

To Vám ozaj nevadí, že o témy o Katolíckej Cirkvi Vám podsúvajú zhavarovaní exkomunikovaní a odídené kňazi ? To ozaj zbaštíš všetko čo ti podhodia ?
Zda sa, ze to nechapes Ty.
O Cirkvi mozem pisat aj ja. (a zjavne aj pisem :) )
Pretoze Cirkev sa PREJAVUJE aj v mojom priestore, interaguje so spolocnostou.
Takze nie je pravdou, ze o nej SMIE pisat iba katolicky intelektual !
Mal by si sa skor zamysliet nad tym PRECO ju ludia "zvonku" vidia v takom svetle.
Lopatisticky povedane - keby sa nemontovala ludom do zivota, kazdy by na nu zvysoka kaslal a riesil by si ine problemy, ktorych ma kazdy clovek urcite dost.
Tak kto je tu menej chapavy ?
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15099 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Mal by si sa skor zamysliet nad tym PRECO ju ludia "zvonku" vidia v takom svetle.
neverim ze ju tak vidia
podla mna bud klamu alebo maju posahanu optiku
inak by nemohli napisat az tak predpojate clanky ako pisu
beriem ked niekto povie vecnu kritiku, ale nie ked niekto drista blbosti ako napriklad Katarina Zavacka, Havran, Jezny a dalsi apod
staci ked vies co si mas vsimat , ake manipulativne formulacie pouzivaju atd ...
napriklad taka bola tiez aktivita proti Dukovi aby nepokracoval ako arcibiskup, to bolo vyslovene chore a zaujate
...
ohradzujeme sa proti hoaxom ale nevadi nam ked nieto vyslovene zavadza manipuluje a klame? (mam na mysli tie akcie proti Dukovi, to bolo vyslovene sproste)
Citácia:
Prichadza doba, ked sa "bezni" ludia (a to aj katolici) zamyslaju viac nad tym, CO sa pise, nie KTO to pise. :D
to bolo vzdy, namietka je ze su to castokrat hluposti a zavadzanie pripadne polo pravdy na ktore sa neda rozumne reagovat atd
navyse Jezny je evanjelicky teolog a nerozumi tomu ako to v RKC chodi
Citácia:
Prichadza doba, ked sa "bezni" ludia (a to aj katolici) zamyslaju viac nad tym, CO sa pise, nie KTO to pise. :D
hovoris si tuto vetu aj ked citas Hlavne spravy ? :lol:
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 15099 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Ozaj, ako sa Vam pacilo to palenie knih v Polsku ? :lol:
ak to robili je to sproste tiez
tuna na fore to svojho casu praktizoval Rarach z bazaru, este aj fotky daval z toho ako pali krestanske knihy, fakt nechutne
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 472 príspevkov
legionar píše:
Vlkodlak píše:
legi,
pre tých menej chápavých. To že vyššie uvedení páni píšu o Cirkvi je ako keby Radko Mladič písal o kráse Bosnianského folklóru, či Hacim Taci o Srbskych vlasteneckých básnikoch.

To Vám ozaj nevadí, že o témy o Katolíckej Cirkvi Vám podsúvajú zhavarovaní exkomunikovaní a odídené kňazi ? To ozaj zbaštíš všetko čo ti podhodia ?
Zda sa, ze to nechapes Ty.
O Cirkvi mozem pisat aj ja. (a zjavne aj pisem :) )
Pretoze Cirkev sa PREJAVUJE aj v mojom priestore, interaguje so spolocnostou.
Takze nie je pravdou, ze o nej SMIE pisat iba katolicky intelektual !
Mal by si sa skor zamysliet nad tym PRECO ju ludia "zvonku" vidia v takom svetle.
Lopatisticky povedane - keby sa nemontovala ludom do zivota, kazdy by na nu zvysoka kaslal a riesil by si ine problemy, ktorych ma kazdy clovek urcite dost.
Tak kto je tu menej chapavy ?
No ty si ten menej chápavý. :D
Ja netvrdím, že nemôžeš písať o Cirkvi. Píš si koľko chceš. V blogoch, tu na fóre. Ja hneď viem, že sú to tvoje názory, nazoty neveriaceho cloveka a tak k nim aj pristupujem.

Ale SME tvrdí, že prinaša správy, informácie. A pritom je to iba bohapustá propaganda a manipulácia. Pre zdanie kvality napíšu, že autor je teológ. A ze vraj bojujú proti hoaxom :D

Per analogiam: To ako keby o liečbe onkologického ochoremia písal ľudový liečiteľ a titulovali by ho ako zdravotnícky expert.

Legi, to ti je ozaj jedno, s čím Vás kŕmia?
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 505 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 34  Ďalší

Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: