Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Problematika "kultúry smrti"


 [ Príspevkov: 195 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Podla mna skvele vysvetlene
Citácia:
Cez osobu Neila Gorsucha – „Trumpovho sudcu“ Najvyššieho súdu a zjavnú nervozitu ľavicových progresivistov prenikol aj do slovenského prostredia doktrinálny spor medzi prirodzeným právom a pozitívnym právom a výkladom Ústavy USA (tzv. otázke textualizmu).

Pre Slováka ide o akademický problém. Jednak vôbec samotný pojem prirodzené právo nie je veľkej časti verejnosti známy, a jednak aj právnikom sa táto téma zdá dosť abstraktná a vyrušuje ich z pohodlia jasných nôt zákona a rozhodnutí Štrasburgu.
Podporte nás svojim zdieľaním

V USA ide o vec, ktorá bola priamo súčasťou volebného boja a jedným z rozhodujúcich momentov víťazstva Donalda Trumpa. Tým rozhodujúcim momentom bolo meno kandidáta na post sudcu Najvyššieho súdu USA Neila Groscuha. O čo v tomto súboji ide, a akú úlohu v ňom zohráva Neil Gorsuch sa pokúsim objasniť.

V podstate poznáme dve koncepcie práva. Prvou je pozitivistický prístup, ktorý hovorí o tom, že zákonodarca môže všetko. Hovorí totiž o tom, že právo je právom len ak je prijaté legálnou autoritou, napríklad vo forme zákona. V praxi to znamená fakt, že moc parlamentu je neobmedzená. Oproti tomu stojí koncepcia prirodzeného práva.

Už Aristoteles ho v Etike Nikomachovej pomenoval ako právo, ktoré existuje bez ohľadu na vôľu ľudí ako isté večné princípy. Tie môžu mať svoje zdôvodnenie v náboženstve, ako napríklad sociálna časť desatora „nepokradneš, nezabiješ…“ alebo menej metafyzicky v rozume. Jedno nevylučuje druhé, keďže apoštol Pavol v liste Rimanom poznamenal, že tento zákon je vpísaný do človeka bez ohľadu na to či verí, alebo nie. A logická symbióza medzi obidvoma prameňmi je ešte väčšia.

Racionálny prameň je napríklad známy z morálneho imperatívu Imanuela Kanta: „Konaj len podľa toho maxima, od ktorého môžeš zároveň chcieť, aby sa stalo všeobecným zákonom.„. Teda pri rozumovom hľadaní prirodzeného práva, či chceme alebo nie, sa musíme dostať minimálne k istej časti desatora. Poviem príklad; ak budeme zabíjať a bude to maximom, ktoré má byť istým vzorom pre všetkých, môžeme prežiť ako ľudstvo? A tak argumentom z opaku môžeme povedať, že príkaz nezabiješ je súčasťou večne platných princípov ľudstva. Pre pochopenie vzájomného stretu týchto právnych systémov je dobré uviesť príklad.

Vo fiktívnom kráľovstve sa rozhodol kráľ zabiť všetkých modrookých blondiakov. Jeho právnici argumentovali: „veď ale je v našom zákone definované práva každého na život“. Kráľ však odpovedal: „ale nie je výslovne definované, že každý je aj modrooký blondiak – naše kráľovstvo nemá zákon, ktorý by predpisoval, že modrooký blondiak je každý„. Teda ako pozitivista ad absurdum musím skonštatovať, že takýto zákon neexistuje. Nakoniec sa však kráľ zmiluje a prijme zákon, že aj modrooký blondiak je každý.

Ale základná otázka, ktorú si musíme položiť je: „Nadobudol modrooký blondiak právo na život momentom prijatia zákona?“ Pozitivista by povedal, že určite; ius naturalista by povedal, že predsa to, že je človek je zrejmé a toto právo mu patrilo od nepamäti. Nejde pri tom vôbec o bizarný príklad, spomeňme si na historickú skutočnosť Norimberských zákonov alebo ich ekvivalentov v rámci komunistického tábora, slávneho rozhodnutia vo veci otroka Dreda Scotta vs. USA z polovice predminulého storočia alebo rozhodnutia európskych justičných orgánov ohľadne potratov, Patton vs. UK a Vo. vs Francúzsko z osemdesiatich rokov. Všetky tieto príklady mali spoločný základ v slove, kto je osoba teda, kto je ten každý.

Ak ľudské práva parlament udeľuje (ako tvrdia niektorí pozitivisti), tak potom ich aj odoberá a napríklad osud židov počas nacizmu bol legálny. Prirodzené právo, ktoré ako argument často používa práve Gorsuch hovorí, že základné práva osoby vláda (a teda aj parlament) uznáva, lebo existuje stále z iného dôvodu, a tým je samotné bytie osoby ako človeka a naopak.

Doktrinálne ide o východisko, ktoré má ukotvenie v náuke Tomáša Akvinského a teórii osoby, ktorá vznikla v Španielsku. Pri objavení Ameriky vznikol na univerzitách vážny spor o tom, či indiáni sú osobami, a či majú rovnaké práva ako kresťania alebo im tieto práva vznikajú udelením. Len podčiarkujem, že tento spor bol najostrejší na španielskych univerzitách a mal logické zdôvodnenie. Podľa zásady rímskeho práva je nájdená vec bez vlastníka (osoby s právami) teda toho, kto ju nájde. Teda išlo hlavne o majetok indiánov.

Nakoniec, odvolávajúc sa na Tomáša Akvinského v roku 1532 Francesco Vittoria v spise o Indoch uviedol, že každá osoba je človekom a ako taký je slobodný od narodenia. Išlo o vôbec prvú doktrinálnu definíciu takéhoto postavenia osoby na základe rovnosti. Táto definícia sa stala vzorom pre známu vetu z Deklarácie nezávislosti USA: „všetci ľudia sú stvorení ako rovní…„, neskoršie bola táto konštatácia včlenená napríklad do encykliky Jána XXIII Pacem in Terris a mnoho iných právnych a filozofických dokumentov.

Progresivisti motivovaní okrem iného aj marxistickou filozofiou a vierou v to, že zákon môže meniť človeka, teda pokusmi sociálneho inžinierstva vrátane nejakého bizarného klonu eugeniky, tvrdia niečo iné. Tvrdia, že zákonodarca udeľuje práva, a to aj také, ktoré sú sociálnym experimentom – napríklad známy prípad istých ľudských práv ľudoopom v Španielsku, keďže ústavodarca môže všetko. Tak napríklad sú tézy, že nie každý nevinný človek má rovnaké právo na život. Ak nemá morálnu autonómiu, teda nevie hodnotiť dobro a zlo alebo je plne závislý na iných, jeho subjektivita, teda možnosť byť chránený právom – byť nositeľom práv by mala byť nižšia.

V podstate ako hovorí jeden z autorov tejto progresivistickej teórie Peter Signer: „život napr. novorodenca má nižšiu hodnotu ako dospelý človek, preto by malo byť v kompetencii rodičov ho ukončiť“ (alebo prerušiť, aby som bol politicky korektný). Ide o pokus legalizácie infanticídy, teda zabíjaniu batoliat. Iným rozmerom tejto teórie je obchod s novorodencami, kedy sa čerstvo narodené dieťa stáva predmetom kúpnopredajnej zmluvy ako ktorákoľvek iná vec v podobe surogačnej zmluvy.

Samozrejme, toto je len legálny výpočet teórií a praxe, ale k tomu treba prirátať aj zatiaľ kriminálnu prax známu z Kosova, a tým je obchod s orgánmi detí. Iné teórie hovoria o tom, že osoba, ktorá má napríklad alzheimera alebo je autista, má nižšiu hodnotu života. Tieto teórie majú spoločný základ v náhľade na osobu, teda odpovedi, kto je „full“ osobou. Jej najbizarnejším príkladom je legislatíva, ktorá bola praxou počas vlády Clintona a Obamu, a to tzv, pôrod v 9. mesiaci, ktorý z vyššie uvedených dôvodov umožňoval vysať mozog dieťaťa aj keď už bolo telíčko mimo tela matky a vnútri bola len hlava.

Neil Gorsuch nepripúšťa takýto bizarný „norimberský a sociálno-darwinistický“ výklad zásad amerického práva. Na príklade viacerých rozhodnutí amerických súdov a textualisticky priamo podľa doktríny obsiahnutej v Deklarácii nezávislosti hovorí o tom, že neexistuje osoba s menšou hodnotou života, lebo všetci ľudia sú osobami, a preto sú si rovní. Na rozdiel od progresivistov nepotrebuje k tomu žiadnu inú vlastnosť – intelekt, pohlavie, rasu alebo sexuálnu orientáciu. Na naplnenie ústavnej ochrany stačí fakt osoby.

Túto hodnotu života ani americká vláda (vrátane zákonodarného zboru) neudeľuje, ale uznáva. Vo svojej knihe o samovražde a eutanázii hovorí o príklade z americkej súdnej praxe – sporu, kedy bol zabitý človek, aby mohli prežiť ďalší dvaja ľudia, lebo ako stroskotanci by zrejme zomreli vyhladovaním. Vybrali si fyzicky slabšieho. Americký súd potvrdil v tomto rozhodnutí Regina vs. Dudley and Stepehns zásadu, že rovnosť osôb deklarovaná v ústave vylučuje to, že by jeden život bol menej hodnotný ako ten druhý. Vo svojej knihe sa Gorsuch pýta, kto určí kritéria porovnania hodnoty života? Bude to intelekt? Fyzická sila? Schopnosť morálnej autonómie? A samozrejme, túto komparáciu odmieta.

Pre progresivistov v práve, ktorí by radi udeľovali ľudské práva a vytvárali „nové“ je táto argumentácia neprijateľná. Hodnota života pre nich je priamo úmerná intelektu a schopnosti samostatného bytia alebo sebarealizácie. Mená ako Posner alebo Signer hovoria o možnosti ukončenia života, ak takéto kvality človeka chýbajú. Ak však priznáme relativizáciu hodnoty života osoby, priznávame aj rozsiahle dispozičné práva k osobe. Človek sa stáva res comercii vecou.

Treba asi byť úprimný a povedať aj prízemnú časť tohto príbehu. Nejde len o doktrinálny spor, ide aj o iné. O veľký balík peňazí, ktoré investovala vláda USA za Obamu a Clintovcov do potratovej ekonomiky, a to nie len v USA, ale aj v krajinách tretieho sveta, kde sa touto metódou „riešila chudoba“. Ďalej je to obchod s deťmi v podobe surogačných zmlúv. Možno špekulatívne položím otázku: „Ak je možné kúpiť si dieťa, kde bude vývoj pokračovať?“ Okrem bezdetných párov ochotných si objednať a zaplatiť za dieťa je tu stále aj veľký počet ľudí s degeneratívnymi chorobami, onkologickými diagnózami, ktorým by mohlo pomôcť nedotknuté ľudské tkanivo.

Ak už dnes napríklad Kalifornia, Veľká Británia, Ukrajina a iné pripúšťajú možnosť obchodu s deťmi, a Signer hovorí o možnosti ukončiť život dieťaťa, prečo by hrôzostrašná špekulácia obchodu s detskými orgánmi nebola úplne vylúčená? Preto predstava Neila Gorsucha ako sudcu Najvyššieho Súdu USA ktorý argumentuje Akvinským a Aristotelom uznáva rovnosť ľudí ako osôb a hodnotu života, musela byť nočnou morou pre sociálnych inžinierov ľavicového progresivizmu a ich herodesovský biznis.

https://slobodnyvyber.sk/martin-piry-prirodzene-pravo-hnev-progresivistov/
Citácia:
V podstate poznáme dve koncepcie práva. Prvou je pozitivistický prístup, ktorý hovorí o tom, že zákonodarca môže všetko. Hovorí totiž o tom, že právo je právom len ak je prijaté legálnou autoritou, napríklad vo forme zákona. V praxi to znamená fakt, že moc parlamentu je neobmedzená. Oproti tomu stojí koncepcia prirodzeného práva.

Už Aristoteles ho v Etike Nikomachovej pomenoval ako právo, ktoré existuje bez ohľadu na vôľu ľudí ako isté večné princípy. Tie môžu mať svoje zdôvodnenie v náboženstve, ako napríklad sociálna časť desatora „nepokradneš, nezabiješ…“ alebo menej metafyzicky v rozume. Jedno nevylučuje druhé, keďže apoštol Pavol v liste Rimanom poznamenal, že tento zákon je vpísaný do človeka bez ohľadu na to či verí, alebo nie. A logická symbióza medzi obidvoma prameňmi je ešte väčšia.

Racionálny prameň je napríklad známy z morálneho imperatívu Imanuela Kanta: „Konaj len podľa toho maxima, od ktorého môžeš zároveň chcieť, aby sa stalo všeobecným zákonom.„. Teda pri rozumovom hľadaní prirodzeného práva, či chceme alebo nie, sa musíme dostať minimálne k istej časti desatora. Poviem príklad; ak budeme zabíjať a bude to maximom, ktoré má byť istým vzorom pre všetkých, môžeme prežiť ako ľudstvo? A tak argumentom z opaku môžeme povedať, že príkaz nezabiješ je súčasťou večne platných princípov ľudstva. Pre pochopenie vzájomného stretu týchto právnych systémov je dobré uviesť príklad.
Citácia:
Ak ľudské práva parlament udeľuje (ako tvrdia niektorí pozitivisti), tak potom ich aj odoberá a napríklad osud židov počas nacizmu bol legálny. Prirodzené právo, ktoré ako argument často používa práve Gorsuch hovorí, že základné práva osoby vláda (a teda aj parlament) uznáva, lebo existuje stále z iného dôvodu, a tým je samotné bytie osoby ako človeka a naopak.

Nejde pri tom vôbec o bizarný príklad, spomeňme si na historickú skutočnosť Norimberských zákonov alebo ich ekvivalentov v rámci komunistického tábora, slávneho rozhodnutia vo veci otroka Dreda Scotta vs. USA z polovice predminulého storočia alebo rozhodnutia európskych justičných orgánov ohľadne potratov, Patton vs. UK a Vo. vs Francúzsko z osemdesiatich rokov. Všetky tieto príklady mali spoločný základ v slove, kto je osoba teda, kto je ten každý.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
Citujem:

Už Aristoteles ho v Etike Nikomachovej pomenoval ako právo, ktoré existuje bez ohľadu na vôľu ľudí ako isté večné princípy. Tie môžu mať svoje zdôvodnenie v náboženstve, ako napríklad sociálna časť desatora „nepokradneš, nezabiješ…“ alebo menej metafyzicky v rozume. Jedno nevylučuje druhé, keďže apoštol Pavol v liste Rimanom poznamenal, že tento zákon je vpísaný do človeka bez ohľadu na to či verí, alebo nie. A logická symbióza medzi obidvoma prameňmi je ešte väčšia.

Nezmysel. Nič také ako zapísané zákony v rozume človeka neexistuje. Je to iba vec dohody skupiny. Vždy si skupina určí pravidlá a do týchto pravidiel sa deti narodia a prijímu ich za svoje. Nič viac ani menej za tým nie je. Preto napr pre Rimanov bolo super ak niekto zomrel na vrchole svojej kariéry. Spoločnosť sa na tom zhodla ako na niečom výnimočnom. Preto Májovia zajali zajatcov v boji a potom im vytrhávali srdcia a bolo to pre nich normálne. Lebo tak dávali svojim bohom obetu z koristi čo získali a pod. Z toho istého dôvodu sa napr Sparťania zhodli, že ak sa narodí defektné dieťa je to pre nich nežiadúce oslabuje to ich rod a také deti hádzali zo skaly. Preto keď chlapca vychovali v džungli zvieratá správal sa ako zviera a žiadna basic interná morálka tam nebola. Bol taký ako tie zvieratá. Žiadne prirodzené právo z náboženstva neexistuje a ani žiadne právo sa nedá odvodiť z existencie/neexistencie Boha. Keď už by malo byť nejaké právo tak by malo byť založené čiste pragmaticky a na logike, kritickom myslení. Medzi náboženstvom a právom vôbec nie je žiadna symbióza to si taký Aristoteles mohol iba želať. On bol skôr snílek.
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Keď už by malo byť nejaké právo tak by malo byť založené čiste pragmaticky a na logike, kritickom myslení.
ved o tom prave hovorim ze existuje objektivna etika zalozena na rozume, ktoru ludia castokrat, hoci nie vzdy, aj prirodzene citia v sebe
toto sa nazyva prirodzeny zakon
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19614 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Keď už by malo byť nejaké právo tak by malo byť založené čiste pragmaticky a na logike, kritickom myslení.
ved o tom prave hovorim ze existuje objektivna etika zalozena na rozume, ktoru ludia castokrat, hoci nie vzdy, aj prirodzene citia v sebe
toto sa nazyva prirodzeny zakon
Neexistuje. l1ve_D ma pravdu - ak Ta vychovaju vlci, budes vlk !
Se vsim vsudy ... :)
To, co si Ty myslis, ze "prirodzene v sebe citis", citis iba preto, ze si bol niekde a niekym tak vychovany.
Keby si sa narodil v dzungli medzi kanibalmi, tak si kanibal ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
legionar píše:
misojogi píše:
Citácia:
Keď už by malo byť nejaké právo tak by malo byť založené čiste pragmaticky a na logike, kritickom myslení.
ved o tom prave hovorim ze existuje objektivna etika zalozena na rozume, ktoru ludia castokrat, hoci nie vzdy, aj prirodzene citia v sebe
toto sa nazyva prirodzeny zakon
Neexistuje. l1ve_D ma pravdu - ak Ta vychovaju vlci, budes vlk !
Se vsim vsudy ... :)
To, co si Ty myslis, ze "prirodzene v sebe citis", citis iba preto, ze si bol niekde a niekym tak vychovany.
Keby si sa narodil v dzungli medzi kanibalmi, tak si kanibal ...
Presne tak to aj myslím v tomto sa zhodujeme na 100% Legionár. ;)
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Keby si sa narodil v dzungli medzi kanibalmi, tak si kanibal ...
to sice ano, ale kanibal je vystaveny niektorym zavaznym chorobam (obdoba choroby sialenych krav) cize byt kanibalom je destruktivna strategia z hladiska danej society
podobne niektore komunity maju incestny charakter napr egyptski faraoni si brali za zenu vlastnu sestru - vysledky sa dostavili - degenerativne ochorenia z recesivnych genov (rovnaky problem maju aj moslimske komunity)

Strategiam ludskeho spravania ktore nie su destruktivne ale pozitivne hovorime prirodzena etika
uz sme sa o tom bavili ze sa tym zaobera teoria hier

nechapem, co zasa vymyslate :-)

z hladiska sociologa sa da povedat, ze
Nabozenstvo moze byt sposob ako konstruktivne strategie spravania presadit v spolocnosti
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19614 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Keby si sa narodil v dzungli medzi kanibalmi, tak si kanibal ...
to sice ano, ale kanibal je vystaveny niektorym zavaznym chorobam (obdoba choroby sialenych krav) cize byt kanibalom je destruktivna strategia z hladiska danej society
podobne niektore komunity maju incestny charakter napr egyptski faraoni si brali za zenu vlastnu sestru - vysledky sa dostavili - degenerativne ochorenia z recesivnych genov (rovnaky problem maju aj moslimske komunity)

Strategiam ludskeho spravania ktore nie su destruktivne ale pozitivne hovorime prirodzena etika
uz sme sa o tom bavili ze sa tym zaobera teoria hier

nechapem, co zasa vymyslate :-)

z hladiska sociologa sa da povedat, ze
Nabozenstvo moze byt sposob ako konstruktivne strategie spravania presadit v spolocnosti
Ale Miso, co to splietas ?
Z hladiska strategie hier je "prirodzena" aj konstruktivna aj destruktivna strategia.
Pretoze ziadnu "prirodzenost" strategia hier NERIESI.
To, ze Vy "hovorite" tym pozitivnym "prirodzena etika", je iba VAS KONSTRUKT - s podstatou to nema nic spolocneho.
Pre "praveho" moslima ja prirodzene zabit vlastnu dceru, ak sa zapletie s dzaurom.
Je to prenho ta najvysia ETIKA - etika cti a vernosti Allahovi.
Co pre Teba nie je.
A OBE su to nabozenstva !

QED.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
To, ze Vy "hovorite" tym pozitivnym "prirodzena etika", je iba VAS KONSTRUKT
Aha, tak tebe sa nepaci terminologia? ;) to si mal povedat hned.
Osobne si ale myslim ze tie pozitivne strategie clovek aj citi ako spravne, ze nejako tusi ze su pozitivne a je to v nom (vyvoj a evoluciu proste neoklames)
preto sa im hovori ze "prirodzene" ...
mimochodom ja som ten termin nezaviedol, stazovat sa mozes Aristotelovi a Kantovi :-D pripadne sv Pavlovi ... :)
Citácia:
A OBE su to nabozenstva !
tomuto naozaj nerozumiem ako argumentu, nie je totiz nabozenstvo ako nabozenstvo
ja som povedal ze nabozenstvo MOZE by sposobom .... urcite som nepovedal ze KAZDE nabozenstvo .....

Citácia:
Pre "praveho" moslima je prirodzene zabit vlastnu dceru, ak sa zapletie s dzaurom.
podla mna nutne preziva rozpor s citmi ak ju ma rad
Mimochodom islam nuti clovek ostat mohamedanom (opustenie islamu sa tresta smrtou) co ine nabozenstva nemaju(urcite nie ako prikaz) hoci tiez nie su nadseni ked ich clenovia opustaju
pripomina to socializmus ktory musel nasilu drzat ludi za ostnatym drotom, aby neusli prec.
zaujimave ze kapitalizmus musi pouzit ostnaty drot na hranicach prave z dovodu opacneho smeru (privela ludi chce ist dnu)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Preto Májovia zajali zajatcov v boji a potom im vytrhávali srdcia a bolo to pre nich normálne.
pripomina mi to slnieckarske myslenie(sorry) = kazda kultura je rovnako dobra a nemame pravo sudit ine kultury

myslim si ze mozno to bolo normalne pre tych Mayovskych knazov ale zajatci asi nadseni neboli
Ja za dobru etiku povazujem prave taku ktora je pouzitelna pre co najsirsi kopec ludi, prakticky pre vsetkych a nielen pre uzku skupinu ludi a fanatikov
a prave takej hovorim ze "prirodzena"
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Preto Májovia zajali zajatcov v boji a potom im vytrhávali srdcia a bolo to pre nich normálne.
pripomina mi to slnieckarske myslenie(sorry) = kazda kultura je rovnako dobra a nemame pravo sudit ine kultury

myslim si ze mozno to bolo normalne pre tych Mayovskych knazov ale zajatci asi nadseni neboli
Ja za dobru etiku povazujem prave taku ktora je pouzitelna pre co najsirsi kopec ludi, prakticky pre vsetkych a nielen pre uzku skupinu ludi a fanatikov
a prave takej hovorim ze "prirodzena"
Vtipné, že toto píšeš ty. :D Tvoja morálka vôbec nie je pre všetkých ale iba pre tvoju skupinu.
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Tvoja morálka vôbec nie je pre všetkých ale iba pre tvoju skupinu.
to ako myslis?, ja si to totiz vobec nemyslim
ja si myslm ze moja moralka je univerzalna pre kazdeho cloveka
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19614 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Tvoja morálka vôbec nie je pre všetkých ale iba pre tvoju skupinu.
to ako myslis?, ja si to totiz vobec nemyslim
ja si myslm ze moja moralka je univerzalna pre kazdeho cloveka
Lenze to je iba zbozne prianie. :)

Aby som sa ale este vratil k tej "pozitivnosti" a "negativnosti".
Pre celu hromadu zivocisnych a rastlinnych druhov sa rast a hegemonia ludskej populacie (=pre Teba 'pozitivum') stala smrtelnou nocnou morou (=jasne negativum).
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Pre celu hromadu zivocisnych a rastlinnych druhov sa rast a hegemonia ludskej populacie
toto zahrnas do moralky? tak ja urcite nie

samozrejme clovek ma zodpovednost aj za prirodu .... ale o moralke sa bavime v suvislosti s clovekom nie so zvieratmi
takymto sposobom mozes zrôsolovatiet akykolvek pojem :cry:
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19614 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Pre celu hromadu zivocisnych a rastlinnych druhov sa rast a hegemonia ludskej populacie
toto zahrnas do moralky? tak ja urcite nie

samozrejme clovek ma zodpovednost aj za prirodu .... ale o moralke sa bavime v suvislosti s clovekom nie so zvieratmi
takymto sposobom mozes zrôsolovatiet akykolvek pojem :cry:
Samozrejme, ze zahrnam !
Pretoze taky delfin sa intelektom cloveku takmer vyrovna (a mozno ho aj predci, co vies?).
Aj niektore druhy primatov.
A co sa citov tyka, tak niektore psy ich maju cistejsie a hlbsie ako vacsina ludi, ktori sa pasuju za "pana tvorstva".
A to este zdaleka nevieme vsetko.

Tak mi tu nerozpravaj o nejakej "vsetkemu nadradenej a 'prirodzenej' LUDSKEJ moralke a etikem, ktora je 'vrodena' a 'vlastna' iba ludom" !
Ak plati evolucia (=co uz JPII za Cirkev oficialne priznal, ze je to najpravdepodobnejsie vysvetlenie), potom plati aj to, ze clovek je presne takym istym "poslednym clankom evolucie", ako kazdy iny druh na tomto svete.
(=vsetky "listy evolucneho stromu" su si "rovne z hladiska casu", len niektore su vacsie, krajsie, silnejsie a vyrastli vyssie ako ostatne)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14748 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Samozrejme, ze zahrnam !
Pretoze taky delfin sa intelektom cloveku takmer vyrovna (a mozno ho aj predci, co vies?).
Aj niektore druhy primatov.
A co sa citov tyka, tak niektore psy ich maju cistejsie a hlbsie ako vacsina ludi, ktori sa pasuju za "pana tvorstva".
tak toto sa dost vyrazne nezhodneme
co si myslis je nejaky podstatny a principialny rozdiel medzi clovekom a zvieratom alebo nie? (nemam na mysli nabozensky pohlad ale ludsky a logicky)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 195 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Ďalší

Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Problematika "kultúry smrti"

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: