Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Voľná diskusia


 [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
Autor Správa
Poslať 04.02.2017 11:19:01   Hriech osočovania
 

od 04.02.2017 11:12:55
napísal 1 príspevkov
Zdravím,
nedávno som sa rozprávala s priateľmi a hovorila som im jednu vec z môjho detstva keď som mala asi 10-11 rokov. Hovorila som im o názore jednej osobe na mňa, ktorý mi odvtedy ležal v hlave a trápil ma. Lenže neskôr som sa rozprávala s rodičmi a spomenula som im to a povedali mi, že si to zle pamätám. Názor tej ženy o mne nebol pravdivý, nerozumiem tomu, prečo som si to tak pamätala. Bola som roky presvedčená, že to o mne povedala. Preto sa chcem opýtať, keď som spomínala priateľom o nej niečo, čo nebola pravda, hoci som si toho vtedy nebola vedomá, ide o hriech osočovania?
Hore
 Profil  
 
Poslať 04.02.2017 16:26:11   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
Pokiaľ ma pamäť neklame tak hriech je vedomé dopúšťanie sa zla. Vedomé porušenie Božích zákonov. Tvoj zámer ako som Ťa pochopil nebol ublížiť niekomu tak to nemôže byť ani hriech. Jednoducho si si to tak pamätala.
Čo je hriech:
Hriech
I. Milosrdenstvo a hriech

1846Evanjelium je zjavením Božieho milosrdenstva v Ježišovi Kristovi voči hriešnikom.84
430
Anjel to oznamuje Jozefovi: „Dáš mu meno Ježiš, lebo on oslobodí svoj ľud od hriechov“ (Mt 1, 21). To isté platí o Eucharistii, sviatosti vykúpenia: „Toto je moja krv novej zmluvy,
1365
ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 28).

1847Boh, „ktorý ... ťa stvoril bez teba, neospravodlivuje ťa bez teba“.85 Aby sme mohli od neho prijať milosrdenstvo,
387
1455
musíme priznať svoje viny. „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti“ (1 Jn 1, 8-9).

1848Aj svätý Pavol tvrdí : „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť“ (Rim 5, 20). Aby však milosť mohla vykonať svoje dielo, musí odhaliť hriech,
385
aby tak obrátila naše srdce a udelila nám „spravodlivosť pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána“ (Rim 5, 21). Podobne ako lekár, ktorý vyšetrí ranu skôr, ako by ju liečil, aj Boh svojím slovom a svojím Duchom vrhá živé svetlo na hriech:

„Obrátenie si vyžaduje, aby bol človek presvedčený, že zhrešil; zahŕňa v sebe vnútorný úsudok svedomia. A keďže tento úsudok je potvrdením pôsobenia Ducha pravdy vnútri človeka, stáva sa zároveň novým začiatkom udelenia milosti a lásky: ‚Prijmite Ducha Svätého‘. Tak objavujeme v tomto ‚usvedčení o hriechu‘ dvojaký dar: dar pravdivosti svedomia a dar istoty o vykúpení. Duch pravdy je Tešiteľ.“86
1433
II. Definícia hriechu

1849Hriech je previnenie proti rozumu,
311
proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu. Hriech bol definovaný ako „skutok alebo slovo, alebo túžba protiviace sa večnému zákonu“.87
1952

1850Hriech je urážka Boha.
1440
„Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé“ (Ž 51, 6). Hriech sa stavia proti láske Boha k nám a odvracia od neho naše srdce. Podobne ako prvotný hriech je neposlušnosťou, vzburou proti Bohu,
397
pretože človek chce byť „ako Boh“ (Gn 3, 5), a teda poznať a určiť, čo je dobro a zlo. Hriech je teda „láskou k sebe až po opovrhnutie Bohom“.88
615
Pre toto pyšné vyvyšovanie seba je hriech pravým opakom Ježišovej poslušnosti, ktorá uskutočnila spásu.89

1851A práve v Kristovom umučení, v ktorom jeho milosrdenstvo zvíťazí nad hriechom, hriech najvýraznejšie prejavuje svoju násilnosť a mnohotvárnosť: neveru, vražednú nenávisť,
598
zavrhnutie a výsmech zo strany vodcov i ľudu, Pilátovu zbabelosť a ukrutnosť vojakov, Judášovu zradu, takú bolestnú pre Ježiša, Petrovo zapretie a opustenie učeníkmi. Ale práve v hodine temnôt a kniežaťa tohto sveta90 sa Kristova obeta tajomne stáva prameňom,
2746
616
z ktorého bude nevyčerpateľne vyvierať odpustenie našich hriechov.
III. Rozmanitosť hriechov

1852Rozmanitosť hriechov je veľká. Sväté písmo uvádza viaceré zoznamy hriechov. List Galaťanom stavia skutky tela proti ovociu Ducha: „A skutky tela sú zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo“ (Gal 5, 19-21).91

1853Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu,
1751
ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika.
2067
Možno ich rozdeliť na hriechy duchovné a telesné alebo aj na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň hriechu je v srdci človeka,
368
v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15, 19-20). V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú hriech zraňuje.
IV. Veľkosť hriechu: smrteľný a všedný hriech

1854Hriechy treba hodnotiť podľa ich veľkosti. V tradícii Cirkvi sa uplatnilo rozlišovanie medzi smrteľným a všedným hriechom, ktoré je naznačené už v Písme.92 Skúsenosť ľudí toto rozlišovanie potvrdzuje.

1855Smrteľný hriech – vážnym prestúpením Božieho zákona – ničí v srdci človeka lásku.
1395
Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom.

Všedný hriech ponecháva v človekovi lásku, hoci ju uráža a zraňuje.

1856Keďže smrteľný hriech napáda v nás životný princíp, ktorým je láska, je potrebná nová iniciatíva Božieho milosrdenstva
1446
a obrátenie srdca, ktoré sa normálne uskutočňuje v rámci sviatosti pokánia.

„Keď ... vôľa ide za niečím, čo samo osebe odporuje láske, ktorou je človek zameraný na posledný cieľ, je hriech vzhľadom na svoj predmet smrteľný ... či už je proti Božej láske, ako je rúhanie, krivá prísaha a podobne, alebo proti láske k blížnemu, ako je vražda, cudzoložstvo a podobne... Niekedy však vôľa hriešnika ide za niečím, čo v sebe obsahuje určitú nezriadenosť, ale nie je v rozpore s láskou k Bohu a k blížnemu, ako napríklad prázdne reči, zbytočný smiech a podobne. To sú hriechy všedné.“93

1857Smrteľný hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“94

1858Vážna vec (materia gravis) je spresnená
2072
v Božích prikázaniach podľa Ježišovej odpovede bohatému mládencovi: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ (Mk 10, 19). Závažnosť hriechov môže byť väčšia alebo menšia: vražda je závažnejšia ako krádež. Treba brať do úvahy aj to, aké osoby hriech postihuje: násilie spáchané na príbuzných
2214
je samo osebe závažnejšie ako násilie spáchané na cudzom človekovi.

1859Smrteľný hriech predpokladá plné vedomie a plný súhlas.
1734
Predpokladá poznanie, že čin je hriešny, že je v rozpore s Božím zákonom. Zahŕňa v sebe aj dostatočne uvážený súhlas, aby to bola osobná voľba. Predstieraná nevedomosť a zatvrdnutosť srdca95 nezmenšujú, ale naopak, zväčšujú dobrovoľný ráz hriechu.

1860Nedobrovoľná nevedomosť
1735
môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť
1767
dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.

1861Smrteľný hriech je radikálna možnosť ľudskej slobody,
1742
podobne ako láska. Má za následok stratu Božej lásky a zbavuje posväcujúcej milosti čiže stavu milosti. Ak nie je napravený ľútosťou a Božím odpustením, spôsobuje vylúčenie z Božieho kráľovstva a večnú smrť
1033
v pekle, pretože naša sloboda má moc robiť definitívne, nenávratné rozhodnutia. Ale hoci môžeme usúdiť, že nejaký čin je sám osebe ťažkým previnením, musíme úsudok o ľuďoch ponechať Božej spravodlivosti a Božiemu milosrdenstvu.

1862Všedný hriech spácha človek vtedy, keď v nezávažnej veci (materia levis) nezachová mieru predpísanú morálnym zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci (materia gravis), ale bez plného poznania a úplného súhlasu.

1863Všedný hriech oslabuje čnosť lásky.
1394
Prezrádza nezriadenú náklonnosť k stvoreným dobrám. Prekáža duši v pokroku pri praktizovaní čností a pri konaní mravného dobra a zasluhuje časné tresty.
1472
Vedomý a dobrovoľný všedný hriech, ak ho neoľutujeme, nás pozvoľna disponuje na spáchanie smrteľného hriechu. Napriek tomu všedný hriech neruší zmluvu s Bohom. S pomocou Božej milosti ho človek môže napraviť. „Nepozbavuje posväcujúcej milosti, priateľstva s Bohom ani lásky, a teda ani večnej blaženosti.“96

„Kým človek žije v tele, nemôže nemať aspoň ľahké hriechy. Ale neber naľahko hriechy, ktoré voláme ľahké. Ak ich berieš naľahko, keď ich vážiš, maj strach, keď ich počítaš. Mnoho ľahkých vecí vytvára jednu veľkú vec. Mnoho kvapiek naplní rieku. Mnoho zŕn vytvára hromadu. Aká nádej teda ostáva? Predovšetkým vyznanie...“97

1864„Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí“ (Mt 12, 31).98 Božie milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý.99 Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti
2091
(impoenitentia finalis) a do večného zatratenia.
1037
V. Rozmnoženie sa hriechu

1865Hriech spôsobuje návyk na hriech;
401
opakovanie tých istých zlých činov plodí neresť. Z toho pochádzajú zvrátené náklonnosti, ktoré zatemňujú svedomie a skresľujú hodnotenie dobra a zla.
1768
Takto má hriech tendenciu rozmnožovať sa a silnieť, ale nemôže až do základov zničiť mravný cit.

1866Neresti možno zoradiť podľa čností, s ktorými sú v protiklade, alebo ich možno dať do súvisu s hlavnými hriechmi, ktoré určila kresťanská skúsenosť, sledujúc svätého Jána Kasiána100 a svätého Gregora Veľkého.101 Volajú sa hlavné, lebo plodia iné hriechy, iné neresti.
2539
Sú to: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť alebo duchovná znechutenosť (po latinsky acedia).

1867Katechetická tradícia pripomína tiež, že jestvujú „do neba volajúce hriechy“. Do neba volá:
2268
krv Ábela,102 hriech Sodomčanov,103 volanie utláčaného ľudu v Egypte,104 nárek cudzinca, vdovy a siroty,105 nespravodlivosť voči námezdnému robotníkovi.106

1868Hriech je osobný čin. Okrem toho nesieme zodpovednosť aj za hriechy spáchané inými, keď pri nich spolupracujeme, a to:

keď na nich máme priamu
1736
a dobrovoľnú účasť,
keď ich nariaďujeme, radíme, chválime alebo schvaľujeme,
keď ich neoznámime alebo im nezabránime vtedy, keď sme povinní to urobiť,
keď chránime tých, čo páchajú zlo.

1869Tak hriech robí z ľudí spoluvinníkov a spôsobuje, že medzi nimi vládne žiadostivosť, násilie a nespravodlivosť. Hriechy dávajú vznik takým sociálnym situáciám a zriadeniam, ktoré sa protivia Božej dobrote. „Štruktúry hriechu“ sú prejavom a následkom osobných hriechov.
408
Navádzajú svoje obete, aby aj ony páchali zlo.
1887
V analogickom zmysle vytvárajú „sociálny hriech“.107
Zhrnutie

1870„Boh všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval“ (Rim 11, 32).

1871Hriech je „skutok alebo slovo, alebo túžba proti večnému zákonu“.108 Je to urážka Boha. Stavia sa proti Bohu neposlušnosťou, ktorá je opakom Kristovej poslušnosti.

1872Hriech je čin, ktorý protirečí rozumu. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu.

1873Koreň všetkých hriechov je v srdci človeka. Druhy hriechov a ich veľkosť sa hodnotia najmä podľa ich predmetu.

1874Spáchať smrteľný hriech znamená uvážene, to jest vedome a dobrovoľne zvoliť vec, ktorá sa vážne protiví Božiemu zákonu a poslednému cieľu človeka. Smrteľný hriech v nás ničí lásku, bez ktorej nie je možná večná blaženosť. Ak ho hriešnik neoľutuje, má za následok večnú smrť.

1875Všedný hriech je morálna nezriadenosť; možno ju napraviť láskou, ktorú v nás všedný hriech ponecháva.

1876Opakovanie hriechov, aj všedných, plodí neresti, medzi ktoré patria najmä hlavné hriechy.
Zdroj: https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2017 2:31:14   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14683 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
hriech je vedomé dopúšťanie sa zla. Vedomé porušenie Božích zákonov. Tvoj zámer ako som Ťa pochopil nebol ublížiť niekomu tak to nemôže byť ani hriech. Jednoducho si si to tak pamätala.
presne tak - suhlasim
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2017 15:53:51   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 462 príspevkov
Páni, slovo do polemiky ...

Kde je uvedené, že hriech je vedomé dopúšťanie sa zla ?

Myslím si, že hriech môže byť vedomý, ale aj z nedbanlivosti, resp. nevedomosti. Myslím si, že konanie s parametrom "úmyslu", teda "vedomé", sa vzťahuje skôr k ťažkým hriechom, nie hriechom ako takým.

1853 Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu,(1751) ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika.(2067) Možno ich rozdeliť na Hriechy duchovné a telesné alebo aj na Hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň Hriechu je v srdci človeka,(368) v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15,19-20). V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú Hriech zraňuje.

1857 Smrteľný Hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý Hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“

1860 Nedobrovoľná nevedomosť(1735) môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť(1767) dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je Hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.


1862 Všedný Hriech spácha človek vtedy, keď v nezávažnej veci (materia levis) nezachová mieru predpísanú morálnym zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci (materia gravis), ale bez plného poznania a úplného súhlasu.


Modelová situácia. Niekto nevie, že mastrubovať je hriech. Ak mastrubuje hreší alebo nie ?
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2017 16:22:22   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
Vlkodlak píše:
Páni, slovo do polemiky ...

Kde je uvedené, že hriech je vedomé dopúšťanie sa zla ?

Myslím si, že hriech môže byť vedomý, ale aj z nedbanlivosti, resp. nevedomosti. Myslím si, že konanie s parametrom "úmyslu", teda "vedomé", sa vzťahuje skôr k ťažkým hriechom, nie hriechom ako takým.

1853 Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu,(1751) ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika.(2067) Možno ich rozdeliť na Hriechy duchovné a telesné alebo aj na Hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň Hriechu je v srdci človeka,(368) v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15,19-20). V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú Hriech zraňuje.

1857 Smrteľný Hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý Hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“

1860 Nedobrovoľná nevedomosť(1735) môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť(1767) dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je Hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.


1862 Všedný Hriech spácha človek vtedy, keď v nezávažnej veci (materia levis) nezachová mieru predpísanú morálnym zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci (materia gravis), ale bez plného poznania a úplného súhlasu.


Modelová situácia. Niekto nevie, že mastrubovať je hriech. Ak mastrubuje hreší alebo nie ?
Masturbácia nemôže byť hriech a ani nie je. Prečo by mala byť? Je to prirodzená potreba. To je akoby bolo hriech piť vodu. Nikomu neubližuje masturbácia. Muž alebo žena tým vypúšťa prebytočnú sexuálnu energiu a ešte je to aj pozitívne pre ľudské telo. https://primar.sme.sk/c/4117114/sebaukajanie-onania-masturbacia.html
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2017 18:49:18   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 11:01:14
napísal 3964 príspevkov
Bydlisko: Žilina
l1ve_D píše:
Vlkodlak píše:
Páni, slovo do polemiky ...

Kde je uvedené, že hriech je vedomé dopúšťanie sa zla ?

Myslím si, že hriech môže byť vedomý, ale aj z nedbanlivosti, resp. nevedomosti. Myslím si, že konanie s parametrom "úmyslu", teda "vedomé", sa vzťahuje skôr k ťažkým hriechom, nie hriechom ako takým.

1853 Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu,(1751) ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika.(2067) Možno ich rozdeliť na Hriechy duchovné a telesné alebo aj na Hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň Hriechu je v srdci človeka,(368) v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15,19-20). V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú Hriech zraňuje.

1857 Smrteľný Hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý Hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“

1860 Nedobrovoľná nevedomosť(1735) môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť(1767) dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je Hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.


1862 Všedný Hriech spácha človek vtedy, keď v nezávažnej veci (materia levis) nezachová mieru predpísanú morálnym zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci (materia gravis), ale bez plného poznania a úplného súhlasu.


Modelová situácia. Niekto nevie, že mastrubovať je hriech. Ak mastrubuje hreší alebo nie ?
Masturbácia nemôže byť hriech a ani nie je. Prečo by mala byť? Je to prirodzená potreba. To je akoby bolo hriech piť vodu. Nikomu neubližuje masturbácia. Muž alebo žena tým vypúšťa prebytočnú sexuálnu energiu a ešte je to aj pozitívne pre ľudské telo. https://primar.sme.sk/c/4117114/sebaukajanie-onania-masturbacia.html
Článok ktorý si uviedol nemá uvedeného autora a ani miesto vedeckej publikácie. Teda je klamlivý, neoveritelny a jeho výpovedná hodnota je nulová.
Mastrubácia je hriechom a to hriechom ťažkým. Ak si to nevedel teraz to už vieš a ak masturbuješ hrešíš. AK niekto masturbuje a nevie že je to hriech tak hriech nemá, alebo len všedný. Nevedomosť hriech nepácha. Z druhej strany si neviem predstaviť katolíka ktorý chodí do kostola a počúva občas kázeň, ide na spoved, alebo aspoň o veciach debatuje aby nevedel že je to hriech. Ak to nie je katolík tak je zbytočné sa o tom baviť.

Masturbácia vôbec nie je prirodzená potreba a dokonca ani sexuálny život nie je nevyhnutne potrebný pre zdravie a život jedinca.
Tvoje prirovnanie je úplne scestné ak by niekto nepil vodu (tekutiny) umrie. Ak niekto nebude masturbovať alebo nebude mať sex nestane sa mu vôbec nič. Sexuálna energia je zavádzajúci pojem. nič také neexistuje. Existuje sexuálna túžba ktorá sa prejavuje ako energia. Táto túžba sa dá prekonať a energia vypustiť = zúžitkovať aj iným spôsobom ako sexom či masturbáciou. Napr športom alebo fyzickou námahou. Ked zabehneš maratón ani ti nenapadne aby si masturboval.
A masturbácia ubližuje sebe samému v psychickej oblasti a ubližuje partnerovi (stávajúcemu alebo budúcemu) tým že sexuálnu túžbu nezameriava na partnera ale sám na seba a tým sa človek v konečnom dôsledku stáva neschopný lásky. V láske ide o to urobiť sťastným toho druhého Pri masturbácii ide to spraviť si dobre. Teda je to egoizmus najhrubšieho zrna.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2017 19:43:11   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 462 príspevkov
misionar3 píše:
AK niekto masturbuje a nevie že je to hriech tak hriech nemá, alebo len všedný. Nevedomosť hriech nepácha.
Vráťme sa k meritu. Príklad ktorý som uviedol Vás asi mätie ...

Tak ako je to ? Nemá hriech alebo len všedný ? Pácha nevedomosť hriech alebo nepácha ?

Z toho čo som vyššie citoval katechizmus mne vychádza, že hriech sa dá páchať aj nevedome.
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 0:19:54   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
misionar3 píše:
l1ve_D píše:
Vlkodlak píše:
Páni, slovo do polemiky ...

Kde je uvedené, že hriech je vedomé dopúšťanie sa zla ?

Myslím si, že hriech môže byť vedomý, ale aj z nedbanlivosti, resp. nevedomosti. Myslím si, že konanie s parametrom "úmyslu", teda "vedomé", sa vzťahuje skôr k ťažkým hriechom, nie hriechom ako takým.

1853 Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu,(1751) ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika.(2067) Možno ich rozdeliť na Hriechy duchovné a telesné alebo aj na Hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň Hriechu je v srdci človeka,(368) v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15,19-20). V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú Hriech zraňuje.

1857 Smrteľný Hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý Hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“

1860 Nedobrovoľná nevedomosť(1735) môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť(1767) dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je Hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.


1862 Všedný Hriech spácha človek vtedy, keď v nezávažnej veci (materia levis) nezachová mieru predpísanú morálnym zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci (materia gravis), ale bez plného poznania a úplného súhlasu.


Modelová situácia. Niekto nevie, že mastrubovať je hriech. Ak mastrubuje hreší alebo nie ?
Masturbácia nemôže byť hriech a ani nie je. Prečo by mala byť? Je to prirodzená potreba. To je akoby bolo hriech piť vodu. Nikomu neubližuje masturbácia. Muž alebo žena tým vypúšťa prebytočnú sexuálnu energiu a ešte je to aj pozitívne pre ľudské telo. https://primar.sme.sk/c/4117114/sebaukajanie-onania-masturbacia.html
Článok ktorý si uviedol nemá uvedeného autora a ani miesto vedeckej publikácie. Teda je klamlivý, neoveritelny a jeho výpovedná hodnota je nulová.
Mastrubácia je hriechom a to hriechom ťažkým. Ak si to nevedel teraz to už vieš a ak masturbuješ hrešíš. AK niekto masturbuje a nevie že je to hriech tak hriech nemá, alebo len všedný. Nevedomosť hriech nepácha. Z druhej strany si neviem predstaviť katolíka ktorý chodí do kostola a počúva občas kázeň, ide na spoved, alebo aspoň o veciach debatuje aby nevedel že je to hriech. Ak to nie je katolík tak je zbytočné sa o tom baviť.

Masturbácia vôbec nie je prirodzená potreba a dokonca ani sexuálny život nie je nevyhnutne potrebný pre zdravie a život jedinca.
Tvoje prirovnanie je úplne scestné ak by niekto nepil vodu (tekutiny) umrie. Ak niekto nebude masturbovať alebo nebude mať sex nestane sa mu vôbec nič. Sexuálna energia je zavádzajúci pojem. nič také neexistuje. Existuje sexuálna túžba ktorá sa prejavuje ako energia. Táto túžba sa dá prekonať a energia vypustiť = zúžitkovať aj iným spôsobom ako sexom či masturbáciou. Napr športom alebo fyzickou námahou. Ked zabehneš maratón ani ti nenapadne aby si masturboval.
A masturbácia ubližuje sebe samému v psychickej oblasti a ubližuje partnerovi (stávajúcemu alebo budúcemu) tým že sexuálnu túžbu nezameriava na partnera ale sám na seba a tým sa človek v konečnom dôsledku stáva neschopný lásky. V láske ide o to urobiť sťastným toho druhého Pri masturbácii ide to spraviť si dobre. Teda je to egoizmus najhrubšieho zrna.
Aj by som ti oponoval ale načo. Ty už máš svoju predstavu a argumenty by Ťa aj tak nezaujímali. Mal som možnosť s tebou diskutovať. Nikdy si nepriznal pravdu inej strane. Ani raz som to tu nevidel. Takže s tebou fakt nechcem strácať čas. No offence.
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 0:24:58   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 18:28:11
napísal 1581 príspevkov
Vlkodlak píše:
misionar3 píše:
AK niekto masturbuje a nevie že je to hriech tak hriech nemá, alebo len všedný. Nevedomosť hriech nepácha.
Vráťme sa k meritu. Príklad ktorý som uviedol Vás asi mätie ...

Tak ako je to ? Nemá hriech alebo len všedný ? Pácha nevedomosť hriech alebo nepácha ?

Z toho čo som vyššie citoval katechizmus mne vychádza, že hriech sa dá páchať aj nevedome.
Ako môžeš páchať niečo nevedome? Ak si duševne zdravý. :roll: Keď si niečo neuvedomuješ, že si to konal tak nemôžeš za to byť postihovaný. To by bolo nespravodlivé. Alebo napr. ak si niečo nepamätáš presne a omylom povieš udalosť inak ako bola. To nemôže byť niečo zlé nebol tam úmysel uškodiť ani nič získať. Stačí len potom povedať po zistení, že sa človek pomýlil nespomínal si presne.
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 2:28:24   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14683 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Nemá hriech alebo len všedný ? Pácha nevedomosť hriech alebo nepácha ?
Z toho čo som vyššie citoval katechizmus mne vychádza, že hriech sa dá páchať aj nevedome.
Hriech je vedome a dobrovolne porusenie bozieho prikazu
Stara zasada hovorila ze nevedomost hriechu necini
ale samozrejme ked hresis a hoci nevies o tom, prirodzene nasledky sa pochopitelne dostavia
napriklad niekde v afrike je u kmenov mnohozenstvo
objektivne je to hriech ale oni o tom nevedia preto nehresia ale oberaju sa o pozehnanie ktore je urcene pre pary (s viacerymi zenami naraz sa neda vytvorit hlboky intimny vztah, len s jednou)
klasik by povedal ze materia na hriech to je ale nie je to vedome porusenie
Citácia:
Z toho čo som vyššie citoval katechizmus mne vychádza, že hriech sa dá páchať aj nevedome.
teologovia to nazyvaju materialne pachanie, ale hriech v plnom slova zmysle to nie je
ano predpoklada sa ze svedomie cloveka varuje ale to nemusi byt vzdy splnene hlavne ked je tlak kultury pre ine chapanie a svedomie je teda zdeformovane
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 2:39:39   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14683 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Aj by som ti oponoval ale načo. Ty už máš svoju predstavu a argumenty by Ťa aj tak nezaujímali. Mal som možnosť s tebou diskutovať. Nikdy si nepriznal pravdu inej strane. Ani raz som to tu nevidel. Takže s tebou fakt nechcem strácať čas. No offence.
podla mna dovod je ten ze to deformuje pohlad na sexualitu, ktora je v prirodzenosti zamerana na vztah tych dvoch (podobne funguje pornografia - vid mnohe clanky teraz na nete)

psycholog by ti ale povedal ze je to skor priznak ako pricina problemu
psychologia totzito pozna autoeroticke spravanie- sebauspokojovanie a nemusi ist o sex ale trebars aj o nutkave jedenie cokolady, pitie alkoholu atd v podstate asi kazda zavislost ma podobny mechanizmus - problem je v tom ze je to tzv skratkovite riesenie problemu a teda vyhnutie sa skutocnemu rieseniu (ktore najst je ovela narocnejsie)
---------------------------------------------------
Frankl by asi povedal ze hladanie slasti je v skutocnosti vyhnutie sa hladaniu zmyslu zivota, ktory jediny cloveka naozaj uspokoji

Citácia:
Teda je to egoizmus najhrubšieho zrna.
neviem ci je to vystizne? ako chapes slovo egoizmus?
.
Citácia:
Mastrubácia je hriechom a to hriechom ťažkým. Ak si to nevedel teraz to už vieš a ak masturbuješ hrešíš.
je to trocha zjednodusenie
on napriklad vobec nemusi pochopit alebo prijat tvoje vysvetlenie a zdovodnenie hriesnosti masturbacie
proste si ho nepresvedcil
na druhej strane on ma povinnost byt uprimny a poctivo hladat pravdu
a samozrejme este moze byt problem ze pre niekoho je psychicke neznesitelne tazke hladat v nejakej veci pravdu (napriklad pre zenu - prijat pravdu o potrate ked preziva Niobin syndrom)
.
Citácia:
Mal som možnosť s tebou diskutovať. Nikdy si nepriznal pravdu inej strane. Ani raz som to tu nevidel.
pre dobru diskusiu je naozaj nevyhnutne priznat druhemu v com ma pravdu a pokusit sa pomenovat v com je naozaj nazor odlisny a v com je teda problem
minimalne je vhodne precitat si odkaz ktory dal a vyjadrit sa k argumentom ktore su tam uvedene
napriklad Kinseyho report je v sucasnosti spochybnovany a sice z dovodu ze on skumal pacientov(a vaznov) a nie beznu populaciu a teda mal zvyseny pocet anomalnych spravani vo vzorke ktoru skumal
Spomina sa tam aj vyskum austrálskych vedcov v roku 2003, nuz tam by to chcelo otazku vyhodnotenia pricin rakoviny (ktoru doteraz nevieme presne aku ma pricinu)
na uplne jednoznacny dokaz statistikou treba vylucit vsetky ostatne faktory aby bolo zrejme ze to prave masturbacia sa prejavila na ich zdravotnom stave a nie nieco ine ...
upozornuje na to Feynman vo svojej knihe To nemyslite vazne ze vedci inych profesii castokrat neanalyzuju tak systematicky ako fyzici
ano da sa vselico zistit aj statistikou, ale treba ju vediet spravne vyhodnotit a skumat co najviac parametrov, pripadne vyskum by nmal byt uspesne zopakovany v roznych podmienkach (na roznych castiach zemegule)
cital som vyskumy ktore hovoria ze sexualny zivot je zdravy ale aj vyskumy ktore hovoria ze naopak sex.abstinencia predlzuje zivot
mozno stoji za to prist sa pozriet na cintorin ktora z tychto dvoch skupin ludi zije dlhsie :lol:
(bol som sa pozriet svojho casu na cintorine v Baci presne z tohto dovodu, ale vysledky si necham pre seba, hladajte aj sami .....)
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 9:25:16   Re: Hriech osočovania
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19601 príspevkov
misionar3 píše:
Masturbácia vôbec nie je prirodzená potreba a dokonca ani sexuálny život nie je nevyhnutne potrebný pre zdravie a život jedinca.
Tvoje prirovnanie je úplne scestné ak by niekto nepil vodu (tekutiny) umrie. Ak niekto nebude masturbovať alebo nebude mať sex nestane sa mu vôbec nič. Sexuálna energia je zavádzajúci pojem. nič také neexistuje. Existuje sexuálna túžba ktorá sa prejavuje ako energia. Táto túžba sa dá prekonať a energia vypustiť = zúžitkovať aj iným spôsobom ako sexom či masturbáciou. Napr športom alebo fyzickou námahou. Ked zabehneš maratón ani ti nenapadne aby si masturboval.
A masturbácia ubližuje sebe samému v psychickej oblasti a ubližuje partnerovi (stávajúcemu alebo budúcemu) tým že sexuálnu túžbu nezameriava na partnera ale sám na seba a tým sa človek v konečnom dôsledku stáva neschopný lásky. V láske ide o to urobiť sťastným toho druhého Pri masturbácii ide to spraviť si dobre. Teda je to egoizmus najhrubšieho zrna.
Takto si to vysvetluju ludia, ktori klamu samych seba ...
Uz sme sa snad zhodli na tom, ze clovek nebol uplacany z hliny, ale vznikol evoluciou "z prachu hviezd", ci nie ?
Potom ale presne tym istym sposobom vznikli aj simpanzi, ci nie ?
A so simpanzami mame 98% DNA totoznej !

Ako to, ze "na obraz Bozi" su (vraj) iba ludia, a nie aj simpanzi ?
Inak povedane: Ako to, ze medzi "obrazom Bozim" a obycajnym simpanzom je rozdiel iba 2% ? :D

Nedavno som cital este jednu perlicku:
http://hobby.idnes.cz/britsti-vedci-naucili-hrat-cmelaky-fotbal-fgp-/hobby-mazlicci.aspx?c=A170301_114331_hobby-mazlicci_bma

Presnejsie by sa dalo povadat, ze cmeliaci sa naucili hrat futbal sami, ti vedci ich iba stimulovali sladkou vodou ...
Dufam, ze sa tu nenajde nikto, kto zacne tvrdit, ze to bol Boh, ktory ich to naucil !

A tak to bolo aj s clovekom, aj simpanzom ...

Obrazne by sa dalo povedat, ze vsetky sucasne druhy na Zemi su nejakymi "lokalnymi maximami stability variacii DNA".
Kazdy na inej urovni, ale v ramci epsilon-okolia relativne stabilny.

Ak mame 98% DNA totoznej so simpanzami, a u simpanzov je masturbacia prirodzena, potom tvrdenie, ze Boh ludom mastrubaciu zakazuje ako tazky hriech znamena iba to, ze Boh ide proti prirodzenosti, ktoru sam v ramci evolucie stvoril.
Takze nieco v tom uceni je ZLE.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 9:25:38   Re: Hriech osočovania
 

od 10.01.2017 11:23:02
napísal 350 príspevkov
misojogi píše:
cital som vyskumy ktore hovoria ze sexualny zivot je zdravy ale aj vyskumy ktore hovoria ze naopak sex.abstinencia predlzuje zivot
mozno stoji za to prist sa pozriet na cintorin ktora z tychto dvoch skupin ludi zije dlhsie :lol:
(bol som sa pozriet svojho casu na cintorine v Baci presne z tohto dovodu, ale vysledky si necham pre seba, hladajte aj sami .....)
Na cintoríne v Baci je na náhrobkoch uvedené, či zosnulý sexuálne abstinoval alebo nie? To musí byť zábavný cintorín, tam sa musím niekedy pozrieť. :lol:
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 9:32:44   Re: Hriech osočovania
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 23:23:17
napísal 462 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Nemá hriech alebo len všedný ? Pácha nevedomosť hriech alebo nepácha ?
Z toho čo som vyššie citoval katechizmus mne vychádza, že hriech sa dá páchať aj nevedome.
Hriech je vedome a dobrovolne porusenie bozieho prikazu
Stara zasada hovorila ze nevedomost hriechu necini
Mišo a čo keby sme sa odvolávali na serióznejšie veci ako na "staré zásady".
Ja som vyššie odcitoval príslušné state katechizmu. Na základe nich tvrdím, že hriech sa dá páchať aj nevedome. Nehovorím, že mám pravdu, ale myslím si to.
Ak existujú nejaké iné ustanovenia napr. katechizmu, sem s nimi.
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.03.2017 10:06:06   Re: Hriech osočovania
 

od 11.03.2015 22:18:50
napísal 65 príspevkov
K tomu prvnímu dotazu- hřích osočovania to je, správně máme mlčet a odpustit dotyčnému člověku.
K té masturbaci, jestli dotyčný katolík je líný ke vzdělání a masturbuje tak hřeší.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 51 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší

Obsah fóra » Voľná diskusia

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: