Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Svetské dianie


 [ Príspevkov: 12 ] 
Autor Správa
Poslať 21.05.2013 13:04:09   Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 14:37:28
napísal 493 príspevkov
Titulok článku: "Pedofilové chtějí stejná práva jako homosexuálové. Nizozemský soud jim dal za pravdu"

http://radek-velicka.cz/?p=8269
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
Poslať 21.05.2013 14:02:24   Re: Rodina dostáva zabrať
 

od 16.06.2005 11:52:25
napísal 8572 príspevkov
nech si homesexuali a pedofili vykrikuju kolko chcu, tam rodina nedostava zabrat.


rodina dostava zabrat tam, kde sa rodicia po 3 rokoch a dvoch detoch rozvadzaju - a to na homosexualov, pedofilov a inych filov hodit nejde...
_________________
----------------------------
2 a 2 nemusi byt vzdy 5.
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.06.2013 12:10:22   Re: Rodina dostáva zabrať
 

od 09.03.2003 15:07:57
napísal 51 príspevkov
Bydlisko: Strekov
Je smutné že prepravná spoločnosť Wagon servise s.r.o nemá problém prepravovať ožratých fanúšikov Slovana , ale zrazu má problém prepraviť účastníkov Pochodu za život z Bratislavy do Košíc a späť.

http://www.magnificat.sk/2013/06/aktualne-dobre-rano-slovensko-zeleznicna-spolocnost-odmieta-poskytnut-vlak-na-pochod-za-zivot-vraj-ma-iny-nazor/
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.06.2013 20:56:47   Re: Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 4289 príspevkov
jaroslav píše:
Je smutné že prepravná spoločnosť Wagon servise s.r.o nemá problém prepravovať ožratých fanúšikov Slovana , ale zrazu má problém prepraviť účastníkov Pochodu za život z Bratislavy do Košíc a späť.

http://www.magnificat.sk/2013/06/aktualne-dobre-rano-slovensko-zeleznicna-spolocnost-odmieta-poskytnut-vlak-na-pochod-za-zivot-vraj-ma-iny-nazor/


Kamoška robila v spoločnosti železníc a ich postoj ma neprekvapuje.
Len to, že to takto priamo povedali.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 30.06.2013 23:56:00   Re: Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14641 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
keby to spravili homosexualom tak vyskakuju ze su diskriminovani ...
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.07.2013 19:37:21   Re: Rodina dostáva zabrať
 

od 09.03.2003 15:07:57
napísal 51 príspevkov
Bydlisko: Strekov
http://www.hlavnespravy.sk/najprv-sa-hovorilo-o-nediskriminacii-je-tu-europska-dan-na-propagaciu-homosexuality-a-potratov/117736/
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.07.2013 20:21:02   Re: Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 4289 príspevkov
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22633

Zriadenie Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb

- Rada dňa 30. júla 2012 uznesením č. 47 schválila Dodatok k Štatútu rady týkajúci sa zriadenia Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Požiadavka na konštituovanie výboru bola formulovaná zo strany občianskej spoločnosti. Zriadeniu výboru predchádzali viaceré rokovania so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií;
- predseda rady predložil na rokovanie vlády SR materiál týkajúci sa zriadenia Výboru pre práva lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Výbor bol zriadený uznesením vlády SR č. 516 zo dňa 3. októbra 2012. Zriadenie výboru je dôkazom toho, že otázka práv osôb s neheterosexuálnou orientáciou si vyžaduje, vzhľadom na svoju senzibilitu, širokú celospoločenskú diskusiu s cieľom zlepšiť postavenie osôb s odlišnou sexuálnou orientáciou v slovenskej spoločnosti a zefektívniť ochranu ich práv;
- rada dňa 17. októbra 2012 uznesením č. 50 schválila Štatút Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Rada zároveň uznesením č. 51 zrušila doposiaľ existujúcu pracovnú skupinu pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou;
- rada 29. mája 2013 uznesením č. 79 vzala na vedomie zásadné stanovisko Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, prijaté uznesením č. 9 výboru zo dňa 27. mája 2013, v ktorom výbor odporučil rade a vláde SR, aby sa pri príprave, pripomienkovaní a hodnotení verejných politík, stratégií a legislatívy dotýkajúcej sa práv LGBTI ľudí riadili definíciami pojmov a interpretáciou ľudských práv, ktoré obsahujú Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu (2006). Rada zároveň uložila ministrovi spravodlivosti SR oboznámiť vládu SR s predmetným zásadným stanoviskom.

Rodová rovnosť

- Rada 30. júla 2012 vzala na vedomie informáciu o Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku;
- rada dňa 15. apríla 2013 prijala uznesenie č. 65 k Predbežnému stanovisku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach, ktorým sa stotožnila s uznesením Výboru pre rodovú rovnosť. Nositeľom úlohy B.1. je vecný gestor, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý bol požiadaný informovať vládu SR o podpore nesúhlasného stanoviska Výboru pre rodovú rovnosť, v prípade, ak bude materiál predmetom rokovania vlády SR;
- podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť dňa 15. apríla 2013 vzala späť materiál týkajúci sa registrácie prostriedkov pre liekové prerušenie tehotenstva, bola vyzvaná, aby ho predložila na rokovanie rady po dopracovaní. V medzisesionálnom období bolo odporučené viesť odbornú diskusiu na túto tému s Ministerstvom zdravotníctva SR za účasti zástupkýň Výboru pre rodovú rovnosť a expertiek a expertov v predmetnej oblasti;
- rada dňa 15. apríla 2013 prijala uznesenie č. 66 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- rada dňa 29. mája 2013 uznesením č. 75 vzala na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012, ktorú na rokovanie rady predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vytvorenie dotačnej schémy na podporu aktivít v oblasti rodovej rovnosti

- Rada dňa 17. októbra 2012 uznesením č. 55 podporila zásadné stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť prijaté uznesením výboru č. 26 zo dňa 25. septembra 2012 k potrebe vytvorenia dotačnej schémy na podporu aktivít v oblasti presadzovania rodovej rovnosti;
- vo vláde SR bolo dňa 14. novembra 2012 prijaté zodpovedajúce opatrenie súvisiace s presunom čiastky 200 000 EUR na účely dotačnej schémy na podporu aktivít a projektov mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti presadzovania rodovej rovnosti do života spoločnosti z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rodová rovnosť je integrálnou súčasťou moderného ponímania ľudských práv, ktoré SR ako člen EÚ, OSN a RE plne uplatňuje. Vyčlenenie primeraných finančných prostriedkov na podporu aktivít v tejto oblasti bolo preto logickým a potrebným opatrením.


Materiál s názvom „Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od jej prechodu do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v júni 2012“ predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“) podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe vlastnej iniciatívy s cieľom informovať vládu SR o aktivitách Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) od jej prechodu z gescie Úradu vlády SR do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v júni 2012, uznesením vlády SR č. 276 z 20. júna 2012.

Z dôvodu zachovania kontinuity pokračuje rada v zložení, ako bola kreovaná v predchádzajúcom volebnom období. Výbor pre mimovládne neziskové organizácie bol v auguste 2012 opätovne transformovaný na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Od júna 2012 sa doposiaľ uskutočnilo päť zasadnutí rady (6. – 10.). Formálno-právne poradie číslovania uznesení rady a zasadnutí rady zostalo zachované.

V rade sú paritným spôsobom zastúpené orgány a inštitúcie verejnej správy a na druhej strane zástupcovia a zástupkyne mimovládnych organizácií, nezávislých inštitúcií a expertnej obce. Rada má svoju vlastnú vnútornú štruktúru, tvorenú ôsmimi výbormi - Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre seniorov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Výbor pre práva lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.
Jednou z hlavných úloh rady je presadiť prierezový prístup pri implementácii ľudskoprávnych noriem a pri osvojení si ľudskoprávnych princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov.

Popri koordinačnej funkcii vo vzťahu k orgánom verejnej správy je rada významným prostriedkom participácie občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a združení zastupujúcich jednotlivé zraniteľné skupiny na ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 10.07.2013 20:26:12   Re: Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 4289 príspevkov
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22622

PREDKLADACIA SPRÁVA


Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (ďalej len „výbor“), ako odborný orgán Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada vlády“), prijal na svojom druhom zasadnutí dňa 27. mája 2013 uznesenie výboru č. 9, ktorým odporúča Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vláde SR, aby sa pri príprave, pripomienkovaní a hodnotení verejných politík, stratégií a legislatívy dotýkajúcej sa práv LGBTI ľudí riadili definíciami pojmov a interpretáciou ľudských práv, ktoré obsahujú Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu (2006).

Predmetné uznesenie bolo prijaté formou zásadného stanoviska podľa čl. 8 ods. 6 štatútu výboru, podľa ktorého je takéto stanovisko pre radu vlády záväzné. Rada vlády svojim uznesením č. 79 zo dňa 29. mája 2013 vzala zásadné stanovisko výboru na vedomie a uložila ministrovi spravodlivosti SR oboznámiť vládu SR s predmetným stanoviskom.

Materiál nemá priamy vplyv na verejné financie, hospodársku a podnikateľskú sféru, životné prostredie a zamestnanosť.


A tu sú tzv. Jogjakartské princípy o uplatňovaní medzinárodných ľudskoprávnych predpisov na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu (2006)...

http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/data/files/7818.pdf
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 11.07.2013 8:27:43   Re: Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 15.05.2006 9:21:13
napísal 6071 príspevkov
Bydlisko: gemer
ono ani tak nejde o ľudské práva, ale čo do nich všetko zadefinujú.
_________________
ridendo verum
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.08.2013 15:46:22   Re: Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 4289 príspevkov
http://jurajdrobny.blog.sme.sk/c/331967/Ako-ist-s-detmi-na-omsu.html

Dobré rady, ako prežiť na sv. omši s deťmi.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 08.08.2013 15:51:45   Re: Rodina dostáva zabrať
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19592 príspevkov
teta-txt píše:
http://jurajdrobny.blog.sme.sk/c/331967/Ako-ist-s-detmi-na-omsu.html
Dobré rady, ako prežiť na sv. omši s deťmi.
Hlavne s nimi treba ist na detsku omsu. :D
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.12.2013 18:58:27   Re: Rodina dostáva zabrať
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 4289 príspevkov
Žeby výsledok Vianoc? :)

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/303503-peking-zrusi-pracovne-tabory-a-zmierni-politiku-jedneho-dietata/

Peking zruší pracovné tábory a zmierni politiku jedného dieťaťa
#Čína #pracovné tábory #politika jedného dieťaťa
SITA | 26.12.2013 09:31
Stály výbor čínskeho parlamentu v utorok schválil zrušenie pracovných táborov na prevýchovu politických väzňov a zmiernil kontroverznú politiku jedného dieťaťa.
V stredu o tom informovala agentúra AFP. Systém „prevýchovy prostredníctvom práce“ zohrával v minulosti dôležitú úlohu pri ochrane verejného poriadku, medzitým však naplnil svoje historické poslanie, konštatovalo podľa správy oficiálnej čínskej agentúry Xinhua vedenie parlamentu. Systém zavedený v roku 1957 umožňoval polícii zatvoriť obvinené osoby do pracovných táborov bez riadneho súdneho procesu až na štyri roky.

Vedenie parlamentu komunistickej Číny zároveň schválilo vládny plán uvoľniť kontroverznú politiku jedného dieťaťa a prispôsobiť ju demografickým trendom. Politiku zaviedla Čína v sedemdesiatych rokoch, aby udržiavala kontrolu nad populáciou, ktorá je najväčšia na svete. Čínski demografi však na základe sčítania ľudu varovali, že počet obyvateľov v produktívnom veku sa začal v roku 2012 znižovať prvýkrát za posledné desaťročia, keď klesol o približne 3,45 milióna na 937 miliónov. Zaznamenaný pokles prispieva k obavám, ako si Čína poradí so starnutím obyvateľstva.

„Zákonodarcovia potvrdili plánovanie rodiny ako kľúčovú stratégiu štátu, zároveň sa však so Štátnou radou zhodli, že politika by sa mala prispôsobiť vzhľadom na trvalo klesajúcu pôrodnosť a meniacu sa demografickú štruktúru,“ informovala agentúra Xinhua.

Čínske páry dnes môžu mať dve deti len ak obaja rodičia pochádzajú z rodiny s jedným potomkom, sú príslušníkmi národnostnej menšiny alebo roľníkmi, ktorých prvým dieťaťom je dievča. Za porušenie predpisov čelili rodičia vysokým finančným sankciám. Zmiernené pravidlá predpokladajú, že páry môžu mať dve detí v prípade, ak ktorýkoľvek z rodičov pochádza z rodiny s jedným potomkom.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 12 ] 

Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Svetské dianie

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: