Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Viera a život


 [ Príspevkov: 298 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Ďalší
Autor Správa
 

od 09.02.2007 14:16:54
napísal 189 príspevkov
Bydlisko: Bratislava, Kežmarok.
Druhý Petrov list - kapitola 3

3 Predovšetkým vedzte, že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, 4 a budú hovoriť: "Kde je ten jeho prisľúbený príchod?" Veď odvtedy, ako zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako to bolo od počiatku stvorenia. 5 Skryté je im totiž - a oni to chcú -, že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet, zatopený vodou. 7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

Prvý list Korinťanom - kapitola 3

10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. 11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. 12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, 13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. 14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. 15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.

Prvý list Solúnčanom - kapitola 5

1 O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať, 2 lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. 3 Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú.

Nemožno vylúčiť, že globálne mediálne zvýrazňovanie roka 2012 ako roka konca tohto sveta môže v blízkej budúcnosti vytvoriť priestor pre ešte silnejšie spochybňovanie Ježišovho Božstva, a tým aj reálnosti Jeho návratu v sláve. Posmievači zo všetkých strán dostanú príležitosť prezentovať postoje spochybňujúce túto skutočnosť. Nie je vylúčené, že aj niektorí teológovia predstavia akési nové nazeranie na tieto záležitosti, a to v tom duchu, aby kresťanské posolstvo bolo ľahšie stráviteľné pre moderného človeka. V jednom z mystických posolstiev prijatých katolíckym kňazom sa hovorí o šelme podobnej baránkovi, ktorá realizuje vôľu diabla na pôde Cirkvi. Nezabúdajme na učenie Cirkvi, ktoré hovorí o jej nasledovaní osudu Pána až po Kalváriu. To bude najťažšie obdobie otrasov viery mnohých veriacich. Nemyslím si, že niekto môže jednoznačne tvrdiť, že pozná obsah pojmu antikrist v kontexte posledných dní tohto sveta. Bolo niekoľko postáv histórie, ktoré spĺňali kritériá tohto pojmu aj v tom, že ich mnohí zbožšťovali. Akoby sa ten posledný odlišoval iba poradovým číslom. Nie je skôr pravdepodobné, že mnohých príchod Pána prekvapí práve preto, že svet bude prežívať pokoj a istotu? Mystické posolstvá napomáhajú k bdelosti, a aj preto ich v súvislosti s poslednými udalosťami sveta považujem za dôležité. Pomáhajú odhaliť význam pojmov, ktoré svet prehliada. Jedným z nich môže byť zmienený oheň, ktorý preskúša dielo každého, a aj v prípade jeho zhorenia sa poskytne ešte priestor na očistnú záchranu pre jeho zhotoviteľa.


Rado777
Hore
 Profil  
 
 

od 09.02.2007 14:16:54
napísal 189 príspevkov
Bydlisko: Bratislava, Kežmarok.
DRUHÝ PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA A POSLEDNÝ SÚD (4)


K pohľadu Biblie

B) Druhý príchod Krista

Príchod Pána môžeme z jeho podstaty popísať len symbolicky. Nový zákon prevzal svoj spôsob zobrazenia zo starozákonných predstáv o dni Jahveho, ktoré v sebe zahŕňajú staršiu nábožensko-historickú vrstvu. Mimo toho čerpal svoje predstavy jednak z politických kultov [Epiphanie des Herrschers etc., pozri Peterson; Grässer, s. 121n] a zo svojich vlastných liturgií. Je teda zrejmé, že deň Jahveho je konkrétne dňom Ježiša Krista; súčasne je proti kozmickému a univerzálnemu nároku politickej moci – v praxi: Rímu postavená všeobecná vláda Ježiša Krista, ktorý nie je kultovým bohom nejakého súkromného spolku, ale skutočným vládcom sveta. Z tejto pozície môžeme správne oceniť kozmickú symbolickú reč Nového zákona. Je liturgickou rečou, pretože cisárska liturgia Ríma sa vyjadruje v kozmických symboloch, pretože cisár je pre ňu podľa tradícií starého Orientu kozmickou postavou – kozmokratorom – vrcholom sveta a styčným bodom s božstvom [Grillmeier, s. 406]. Ale tiež starozákonná liturgia hovorí a myslí kozmicky. Tak náleží slovo „krik“, ktoré je jedným z ústredných výrazov eschatologického líčenia (Mt 25,1n), práve tak politickej ako starozákonnej liturgii, kde hrá rozhodujúcu úlohu pri sviatku trúbenia (Nový rok, nový mesiac) spoločne s „trúbou“ [Maertens, s. 41-44]. Tak nadobúda znázornenie parúzie súčasne rysy epifánie Pána a oslavy Nového roka s jeho liturgiou; Kristus tu stelesňuje dvojakým spôsobom zlomenie moci starých vládcov tohto sveta: jeho príchod je vystúpením skutočného vladára; jeho príchod znamená pád elementov sveta (Gal 4,3; 4,9; Kol 2,8; 2,20, vzhľadom k súčasnej situácii kresťanov; eschatologicky Mt 24,29-31; 2 Pt 3,10), ktoré „dodali materiál pre staré oslavy nového mesiaca a Nového roka“ [Maertens, s. 42]; znamená to tiež príchod nového Božieho roka, večnej svadobnej hostiny, ktorú oslavuje so svojím ľudom.

Z tejto analýzy možno odvodiť dve veci: z kozmických symbolických elementov Nového zákona nemôžeme získať nič pre kozmické líčenie priebehu budúcich udalostí; všetky pokusy tohto druhu sú na zlej ceste. Tieto texty sa týkajú skôr vylíčenia tajomstva parúzie v jazyku liturgického podania. Nový zákon skrýva a odhaľuje to, čo je pre nás nevysloviteľné o Kristovom príchode tak, že o ňom hovorí slovami takého rozsahu, ktorý v tomto svete dokáže vyjadrovať priestor stretnutia s Bohom. Parúzia je najvyšším stupňom a naplnením liturgie; liturgia je parúziou, paruziálnym dianím medzi nami. Na druhej strane ale z toho plynie, že práve táto cirkev, ktorá sa v liturgii obracia zdanlivo celkom sama k sebe, zasahuje tým do nosného stredu kozmu, a pôsobí na jeho oslobodzujúcu premenu. Práve tak ako si nesmieme vykladať liturgické symboly ako naturalistické popisy, nemôžeme odstrániť reálny nárok na kozmos, ktorý nie je pompéznou ozdobou, ale patrí k jadru veci samotnej. Ukazuje sa ešte ďalší fakt: skĺbenie „teraz“ a „potom“, ktoré spôsobuje to, čo je prítomnosťou kresťanstva a jeho očakávania v prichádzajúcom vlastné. Svetské elementy zbavené trónu, pohasnutie slnka, mesiaca a hviezd – to už sa teraz stalo (Gal 4,3; Kol 2,8), a predsa to iba nastane; trúbka Slova zvoláva už teraz ľudí, a predsa to iba bude, každá eucharistia je parúziou, príchodom Pána, a predsa je každá eucharistia iba skutočným napätím túžby, aby zjavil svoju skrytú nádheru. Prehĺbenie myšlienky parúzie, ktoré sa deje v štvrtom evanjeliu, nie je vôbec nič iné a nové voči synoptickému očakávaniu, ukazuje iba jasnejšie jeho zvláštny vzťah k času sveta, ktorý sa tam iba začína rysovať. Museli by sme tu vykonať precíznu analýzu pojmov „ísť“ a „prísť“ v rečiach na rozlúčku, aby sme dospeli k vyzretej forme myšlienky parúzie, ktorá stojí na konci novozákonného vývoja, a ktorá bola ďalej predávaná prvotnou cirkvou. To by však prekročilo rámec tejto príručky. Môžeme iba konštatovať, že „ísť“ (kríž) a „prísť“ (vzkriesenie) sa vnútorne prenikajú. Ježiš je ako Ukrižovaný aj naďalej Kráčajúci a súčasne ako Pribitý s rozopätými rukami neustále Prichádzajúci: v láske, ktorá dodržuje jeho prikázania, sa deje jeho príchod ako „eschatologický proces“ uprostred sveta (pozri zvlášť Jn 14,15-31). V dotyku Toho, ktorý vstal z mŕtvych, smeruje cirkev k parúzii Pána, modlí sa a žije tiež voči parúzii, ktorej zjavením je iba konečné zjavenie a naplnenie veľkonočného tajomstva [R. Guardini: Der Herr, s. 542-548; komentáre Bultmanna a Schnackenburga].

Pre takúto úvahu prestáva byť tématika parúzie špekuláciou o neznámom. Stáva sa výkladom liturgie a kresťanského života vo svojej vnútornej súvislosti a vo svojom stálom sebaprekračovaní. Stáva sa záväzkom, aby sme liturgiu prežívali ako sviatok nádeje a prítomnosti voči kozmokratorovi Kristovi; musí sa stať východiskovým bodom a zhromaždiskom takejto lásky, v ktorej sa Pán môže zabývať. V kríži kráčal najprv Pán, aby nám pripravil miesto v dome Otca [Jn, 14,2n]; v liturgii má cirkev v „kráčaní s ním“ pripraviť bývanie v tomto svete pre neho. Tématika bdelosti sa tak prehlbuje do konkrétneho príkazu ponechať liturgii jej realitu, pokiaľ jej Pán sám nedá onú poslednú realitu, ktorú nateraz môžeme hľadať iba v symboloch.


Rado777


---------------------------------------------------

ZDROJ:

RATZINGER, JOSEPH, (BENEDIKT XVI.): ESCHATOLOGIE. Smrt a věčný život (Nové vydání s předmluvou Benedikta XVI.), Z německého originálu Eschatologie – Tod und ewiges Leben, Friedrich pustet, Regensburg, 1990, Vydala Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Martinkova 5, Brno 602 00, Brno, 2008, s. 128-130. ISBN 978-80-87029-30-5.

Preklad vybraného textu z češtiny do slovenčiny: Rado777.
Hore
 Profil  
 
 

od 10.04.2004 14:07:17
napísal 400 príspevkov
misionar3 píše:
Boh stvoril človeka - telo utvoril z prvkov zeme = z hmoty a vdýchol mu život = dušu. Potom, ked stvoril aj ženu človeka (ludí) poveril byť Jeho spolupracovníkmi na stvorení sveta: "Plodte sa a množte a naplnte zem." To čo sa udialo pri stvorení sveta sa deje dodnes. Muž a žena svojou bilogickou danosťou splodia dieťa ( tvorenie z využitím prvkov zeme a zákonitosti čo stvoril Boha) a súčasne v okamihu počatia Boh tvorí da dáva dieťaťu nesmrtelnu dušu. Teda človek je človekom od počatia vo svojej materiálnej podstate (dôkaz: genetická informácia je úplná, ludská a jedinečná od okamihu počatia) a aj po duchovnej stránke. Teda človek je skutočnosťou od počatia a nie len po narodení. Takýto počatý človek (nasciturus) je dokonca subjektom práva = môže vstupovať do určitých právnych vzťahov napr dediť. Však Bella.

Teda to čo Miro tvrdíš nie je pravdou a sú na to aj exaktné dôkazy

Aby sme sa nehrali so slovíčkami, takže v krátkosti. Rozlišujem plod v maternici a narodené dieťa v tomto svete. V maternici je plod fyzicky a duchovne síce skutočný, ale až po narodení sa začína jeho skutočný fyzický a duchovný život v tomto svete. Ak plod zahynie, zanikne ako fyzicky, tak aj duchovne. Ten duchovný základ sa rozplynie. Skrátka, v duchovnom svete nie je žiadne "duchovné ja" nenarodeného človeka. Ak však umrie narodené dieťa, tak potom v duchovnom svete existuje jeho "duchovné ja", ktoré je večné.

Inak Kórejčania počítajú vek človeka od počatia.
_________________
Big Ghost - od poznania k osvietenosti - http://bigg.host.sk.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 10:01:14
napísal 3938 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Miroslav Rybár píše:
misionar3 píše:
Boh stvoril človeka - telo utvoril z prvkov zeme = z hmoty a vdýchol mu život = dušu. Potom, ked stvoril aj ženu človeka (ludí) poveril byť Jeho spolupracovníkmi na stvorení sveta: "Plodte sa a množte a naplnte zem." To čo sa udialo pri stvorení sveta sa deje dodnes. Muž a žena svojou bilogickou danosťou splodia dieťa ( tvorenie z využitím prvkov zeme a zákonitosti čo stvoril Boha) a súčasne v okamihu počatia Boh tvorí da dáva dieťaťu nesmrtelnu dušu. Teda človek je človekom od počatia vo svojej materiálnej podstate (dôkaz: genetická informácia je úplná, ludská a jedinečná od okamihu počatia) a aj po duchovnej stránke. Teda človek je skutočnosťou od počatia a nie len po narodení. Takýto počatý človek (nasciturus) je dokonca subjektom práva = môže vstupovať do určitých právnych vzťahov napr dediť. Však Bella.

Teda to čo Miro tvrdíš nie je pravdou a sú na to aj exaktné dôkazy

Aby sme sa nehrali so slovíčkami, takže v krátkosti. Rozlišujem plod v maternici a narodené dieťa v tomto svete. V maternici je plod fyzicky a duchovne síce skutočný, ale až po narodení sa začína jeho skutočný fyzický a duchovný život v tomto svete. Ak plod zahynie, zanikne ako fyzicky, tak aj duchovne. Ten duchovný základ sa rozplynie. Skrátka, v duchovnom svete nie je žiadne "duchovné ja" nenarodeného človeka. Ak však umrie narodené dieťa, tak potom v duchovnom svete existuje jeho "duchovné ja", ktoré je večné.

Inak Kórejčania počítajú vek človeka od počatia.


Sám sa hráš so slovíčkami. Čo ty rozlišuješ (tvoj názor) sa diametrálne líši od objektívnej skutočnosti. Okrem toho si odporuješ - ved si uviedol že v Kórei (a aj v Číne) sa počíta vek od narodenia.
Teda: geneticky je človek individuálnou a jedinečnou osobou od okamihu počatia sú na to exaktné dôkazy. Každý genetik ti potvrdí že človek tvorí jeho genóm ktorá kompletne vznika splynutím DNA spermie a vajíčka. Právne je človek človekom od počatia -vid vyššie čo som písal.
Rovnako teologicky - posvätnosť manželstva je aj v spolupráci manželov s Bohom na stvorení sveta. Oni svojím láskyplným manželským objatím splodia dieťa po biologickej stránke a v tom istom okamihu Boh touto dieťaťu dáva nesmrteľnú dušu. Ak zomrie nenarodené dieťa jeho duša žije naďalej vo večnosti - kde presne to je predmetom štúdia mnohých teológov.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
 

od 09.02.2007 14:16:54
napísal 189 príspevkov
Bydlisko: Bratislava, Kežmarok.
Prosím o držanie sa témy. Ďakujem.

Rado777
Hore
 Profil  
 
 

od 10.04.2004 14:07:17
napísal 400 príspevkov
Rado777 píše:
Prosím o držanie sa témy. Ďakujem.

Rado777

Rád, len nechápem, prečo to misionar3 zbytočne rozpitváva, keď jediné miesto, v ktorom sa odlišujeme, je to, že či plod má alebo nemá nesmrteľnú dušu. Ja mu jeho názor neberiem.
K téme. S použitím slov misionara3, mnoho teológov skúma aj druhý príchod mesiáša, a začínajú sa priklánať k tomu, že to nebude doslovný návrat Ježiša Krista (ten sa duchovne "vrátil" mnohokrát), ale že pôjde o iného človeka s poslaním mesiáša (paralela medzi Eliášom a Jánom Krstiteľom, boli to úplne odlišní ľudia, no Ján mal poslanie Eliáša).
_________________
Big Ghost - od poznania k osvietenosti - http://bigg.host.sk.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 10:01:14
napísal 3938 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Miroslav Rybár píše:
Rado777 píše:
Prosím o držanie sa témy. Ďakujem.

Rado777

Rád, len nechápem, prečo to misionar3 zbytočne rozpitváva, keď jediné miesto, v ktorom sa odlišujeme, je to, že či plod má alebo nemá nesmrteľnú dušu. Ja mu jeho názor neberiem.
K téme. S použitím slov misionara3, mnoho teológov skúma aj druhý príchod mesiáša, a začínajú sa priklánať k tomu, že to nebude doslovný návrat Ježiša Krista (ten sa duchovne "vrátil" mnohokrát), ale že pôjde o iného človeka s poslaním mesiáša (paralela medzi Eliášom a Jánom Krstiteľom, boli to úplne odlišní ľudia, no Ján mal poslanie Eliáša).


Môžeš uviesť tých teológov? Katolíckych, alebo aspoň kresťanských prosím.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.05.2006 8:21:13
napísal 6071 príspevkov
Bydlisko: gemer
Miroslav Rybár píše:
mnoho teológov skúma aj druhý príchod mesiáša, a začínajú sa priklánať k tomu, že to nebude doslovný návrat Ježiša Krista (ten sa duchovne "vrátil" mnohokrát), ale že pôjde o iného človeka s poslaním mesiáša (paralela medzi Eliášom a Jánom Krstiteľom, boli to úplne odlišní ľudia, no Ján mal poslanie Eliáša).

to by ma teda zaujimalo, kedy a kam sa "mnohokrat" vratil.
a nieco o Kristovi http://www.teologia.iskra.sk/docs/vanco/kristologia.pdf
_________________
ridendo verum
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 13025 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
mnoho teológov skúma aj druhý príchod mesiáša, a začínajú sa priklánať k tomu,

ano je fakt ze mnoho teologov z moonovej cirkvi sa priklana k tomuto nazoru
ale z protestantskych kruhov a katolickych ani makke F.

takze som za to aby sme hovorili kompletnu informaciu a nielen vseobecne frazy ktore sa daju rozne vysvetlovat

taketo vseobecne frazy (ja osobne im hovorim jehovisticke frazy) su typicke pre sektu ked chce ziskavat a lovit clenov
a to je typicky sposob ktory pouziva Moonova sekta
a u inych som sa s tym nestretol
takze prosim ziadne zahmlievanie ale vyjasnovanie.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 3907 príspevkov
Toto je úryvok z knihy Izaiáša 22, kapitola, môže sa to vzťahovať aj na službu Petra, čo však so záverom textu?!

20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša,
21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu.
22 Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.
23 Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca.
24 Bude na ňom visieť všetka sláva domu jeho otca: konáre a ratolesti, všetky malé nádoby, od hrnčekov až po krčahy.
25 V ten deň - hovorí Pán zástupov - vykýve sa kôl, osadený na pevnom mieste, vyvalí sa a padne, i rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán."
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 13025 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
myslis 23 versus 25 vers?
nemusi sa nutne hovorit o tom istom kole
moze byt ze sa hovori o nanovo osadenom kole(Peter a Novy Jeruzalem) a stary stabilny kol bude vyvaleny(Stary Jeruzalem cize zidovske nabozenstvo)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 3907 príspevkov
Ale ak čítaš text podľa poradia ako ide, tak to vyznieva inak. A tiež používa sa slovný vzrat "v ten deň", čo badám že sa používa v Písme k poslednému dňu, nie k prvému príchodu Mesiáša.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 13025 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
teta-txt píše:
Ale ak čítaš text podľa poradia ako ide, tak to vyznieva inak. A tiež používa sa slovný vzrat "v ten deň", čo badám že sa používa v Písme k poslednému dňu, nie k prvému príchodu Mesiáša.

a ako to vyznieva podla Teba?
mozes sa prosim konkretnejsie rozpisat ?
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 3907 príspevkov
Pán Ježiš povedal: Ty si Peter, skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od Kráľovstva nebeského, čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čo rozviažeš na zemi bude rozviazané aj v nebi.

A Izaiáš píše:
20 V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, syna Helkiáša,
21 a oblečiem ho do tvojho rúcha, opášem ho tvojím pásom a dám mu do rúk tvoju moc. I bude otcom obyvateľom Jeruzalema a Júdovmu domu.
22 Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí.
23 Osadím ho ako kôl na pevnom mieste, že bude slávnym trónom domu svojho otca.
24 Bude na ňom visieť všetka sláva domu jeho otca: konáre a ratolesti, všetky malé nádoby, od hrnčekov až po krčahy.

Hrnčeky, krčahy, všetky malé nádoby - sú ľudské nádoby, rovnako konáre a ratolesti sú ľudia, ktorí boli zaštepení do Cirkvi.
Až potiaľto mi je proroctvo porovnaním celkom pochopiteľné.

No a potom Izaiáš píše:
25 V ten deň - hovorí Pán zástupov - vykýve sa kôl, osadený na pevnom mieste, vyvalí sa a padne, i rozdrúzga sa ťarcha, čo bude na ňom, lebo to vyriekol Pán."

V ten deň = Pánov deň, Cirkev prejde krízou, bude vykývaná Bohom, ktorý príde súdiť a čistiť zlato a pretápať striebro vo svojom dome. Ťažko mi je povedať, čo je kôl v tomto prípade - nehodný pápež??? Spolu s touto "krízou" popadajú a rozbijú sa tie nádoby, ktoré budú sa opierať výlučne na tento kôl a nie aj na Boha????
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 13025 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
keby sa to tykalo toho isteho kolu tak by to nedavalo logiku
ako keby si Pan Boh protirecil
zaroven kol pevny zasadi a zaroven ho vyvrati jednym vrzom ?

mne to skor dava logiku tak ze zrejme Eliakim niekoho nahradil vo funkcii
kto bol na jeho mieste pred nim ...
a ten si tiez pripadal ako pevny stlp kym nebol nahradeny Eliakimom

preto si myslim ze treba implicitne predpokladat dva koly
jeden stary zly a druhy dobry novy
koniec koncov je to velmi opakovany motiv v Pisme

ale skusme ist aj Tvojou uvahou:
preco by Pan Boh niekoho postavil ako pevny kol a hned ho aj vyvratil v ten isty den?
skus pokracovat dalej ...

a co sa tyka papeza tak najprv treba roz-analyzovat povodny SZ text a az potom aplikovat na NZ
ano samozrejme mohlo by to symbolizovat aj nehodneho papeza ktory bol nahradeny novym lepsim ...
ale to sa mi zda trocha ucelova interpretacia lebo najprv mas SZ az potom NZ
a bolo by to aj v spore s tym ze Skala=Peter nebude vyvratena ...
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 298 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Ďalší

Obsah fóra » Viera a život

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: