Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi


 [ Príspevkov: 486 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Ďalší
Autor Správa
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 19592 príspevkov
misojogi píše:
nasiel som v diskusii
*Zednářský plán na zničení Katolické církve. Všichni zednáři nasazení v církvi jsou povinni jej přijmout a realizovat
Pokyny
zednářského velmistra katolickým zednářským biskupům platné od roku
1962. Přepracováno v říjnu 1993 jako inovovaný plán pro závěrečnou fázi.
Všichni zednáři nasazení v Církvi jsou povinni jej přijmout a
realizovat.

1. Odstraňte jednou provždy sv. Michaela,
ochránce Katolické církve, ze všech vnitřních i vnějších modliteb mše
svaté. S tvrzením, že rozptyluje pozornost od adorace Krista, odstraňte
jeho sochy.

2. Odstraňte kající praxi předvelikonočního půstu
jako je bezmasý půst v pátek nebo dokonce újma v jídle; braňte každému
skutku sebe-záporu
. Místo nich se musí upřednostnit skutky štěstí,
radosti a lásky k bližnímu. Musíte říkat: „Kristus nám již zasloužil
ráj“ a „každé lidské úsilí je zbytečné“. Všem řekněte, že musí vážně
myslet na své zdraví. Povzbuzujte je, aby jedli maso, zvláště maso
vepřové.

3. Pověřte protestantské pastory, aby znovu přezkoumali
mši svatou a desakralizovali ji. Šiřte pochybnosti o reálné Přítomnosti v
Eucharistii – se skrývanou vírou podobnou víře protestantů – jde pouze o
chleba a víno a je zamýšlena jako pouhý symbol.
Zapojujte protestanty v
seminářích a ve školách. Povzbuzujte ekumenismus jako cestu k jednotě.
Obviňujte kohokoliv, kdo věří v reálnou Přítomnost, jako podvratného a
neposlušného vůči Církvi.

4. Zakazujte latinskou mešní liturgii,
adoraci a chvalozpěvy, protože zprostředkovávají tajemný a uctivý cit.
Prezentujte je jako zaříkadla věštců. Lidé přestanou považovat kněze za
lidi vyššího chápání, kteří mají být respektováni jako nositelé Božích
tajemství.

5. Povzbuzujte ženy, aby si v kostele nezakrývaly
hlavu závojem. Vlasy jsou sexy. Fingujte, že jsou ženy lektorkami a
kněžími. Prezentujte tento nápad jako demokratický ideál. Založte hnutí
za osvobození žen. Ten, kdo vstoupí do kostela, musí být špatně oblečen,
aby se cítil jako doma. To učiní mši svatou méně významnou.

6.
Odrazujte věřící od přijímání Svátosti oltářní v kleče. Říkejte
jeptiškám, že musí děti odrazovat od toho, aby držely své ruce před a po
Svatém přijímání sepjaté. Řekněte jim, že je Bůh miluje, jaké jsou a že
by se měly cítit uvolněně. Zabraňujte, aby se v kostele setrvávalo v
kleče, a braňte každému poklekání. Odstraňujte klekátka. Říkejte lidu,
že během mše prokazují svou víru ve vztyčené poloze.

7.
Odstraňujte veškerou posvátnou hudbu hranou na varhany. Zaveďte v
kostele kytaru, brumle, bubny, podupávání a zábavu. Vyrušuje to lidi z
jejich osobních modliteb a z rozhovoru s Ježíšem. Nedejte Ježíšovi čas,
aby přivolal děti k náboženskému životu. Pořádejte kolem oltářů
liturgické tance se vzrušujícím oblečením, divadlo a koncerty.

8.
Odstraňte všechnu posvátnou povahu písní k Matce Boží a sv. Josefovi.
Naznačujte, že je jejich uctívání modlářstvím. Zesměšňujte ty, kteří
vytrvávají. Zaveďte protestantské písně. Bude to působit dojmem, že
Katolická církev nakonec připouští, že protestantské náboženství je
pravým náboženstvím nebo alespoň, že je rovnocenné náboženství Katolické
církve.

9. Odstraňujte všechny chvalozpěvy, dokonce i ty k
Ježíšovi, protože od dětství nutí lid myslet na štěstí a klid, které
pramení z života umrtvování a pokání. Zaveďte nové písně, jen abyste
přesvědčili lid, že předešlé obřady byly nějakým způsobem mylné.
Ujišťujte se, že při každé mši existuje alespoň jedna promluva, při níž
není zmíněn Ježíš a místo toho se mluví jen o lásce k lidem. Mladí lidé
budou nadšení, když uslyší někoho hovořit o lásce k bližnímu. Kažte
lásku, toleranci a jednotu.
Nezmiňujte Ježíše, zakažte jakákoliv sdělení
o Eucharistii.

10. Odstraňte všechny relikvie svatých z oltářů a
pak také oltáře samotné. Nahraďte je neposvěcenými pohanskými stoly,
které mohou být používány při lidských obětech během satanských mší.
Odstraňte církevní zákon, který požaduje slavení mše svaté pouze na
oltářích obsahujících relikvie.

11. Přerušte praxi sloužení mše
svaté za přítomnosti Svátosti oltářní ve svatostánku. Nedávejte
jakýkoliv svatostánek na oltáře, které jsou používány ke slavení mše
svaté. Stůl musí vypadat jako stůl kuchyňský. Musí být přenosný, aby to
vyjadřovalo, že vůbec není posvátný, a musí sloužit dvojí funkci jako
například pro přednášky či stolní hry. Později umístěte pod stůl židli.
Kněz musí zaujmout takovou pozici, aby to po Svatém přijímání
naznačovalo, že odpočívá jako po jídle. Kněz nesmí během mše nikdy
klečet ani poklekat. Při jídle ve skutečnosti člověk nikdy neklečí.
Kněžské křeslo musí být umístěno na místě před svatostánkem. Povzbuzujte
lidi, aby ctili a také uctívali kněze namísto Svátosti oltářní, aby
byli poslušní jeho namísto Eucharistie. Řekněte lidem, že kněz je
Kristus, jejich vůdce. Umístěte svatostánek na obyčejné místo mimo
dohled.

12. Nechte z církevního kalendáře zmizet všechny světce,
vždy nějaké v určených dnech. Zakažte knězům kázat o světcích s výjimkou
těch, kteří jsou zmíněni v Evangeliu. Řekněte lidem, že by tím mohli
být pohoršeni případní protestanti přítomní v kostele. Vyhněte se všemu,
co zneklidňuje protestanty.

13. Při čtení Evangelia vynechejte
slovo „svatý“
, například namísto „Evangelium podle svatého Jana“ prostě
řekněte: „Evangelium podle Jana“. To lid přiměje myslet si, že by je již
neměl uctívat. Neustále pište nové Bible, aby byly totožné s
protestantskými. Vynechávejte adjektivum „Svatý“ ve výrazu „Duch Svatý“.
To otevře cestu. Zdůrazňujte ženskou povahu Boha jakožto matky plné
lahodnosti. Odstraňte používání termínu „Otec“.

14. Zařiďte, aby
zmizely všechny knihy o osobní zbožnosti a zničte je. V důsledku toho
ustanou i litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, k Matce Boží, k
Svatému Josefovi a také jako příprava na Svaté přijímání. Díků-činění po
Svatém přijímání bude nadbytečné.

15. Zařiďte také, aby zmizely
všechny sochy a obrazy andělů.
Proč mezi námi musí být sochy našich
nepřátel? Vymezte je jako mýty nebo pohádky na dobrou noc. Nedovolte
diskuse o andělech, protože zneklidňují naše protestantské přátele.

16.
Zrušte malé exorcismy k vyhánění ďábla: pracujte na tom a prohlašujte,
že démoni neexistují. Vysvětlujte, že je to metoda používaná v Bibli k
popisu zla a že bez zla by neexistovaly zajímavé příběhy. V důsledku
toho nebudou lidi věřit v existenci pekla, ani se nebudou bát, že do něj
kdy upadnou. Opakujte, že peklo není nic než vzdálení se Bohu a že v
tom není nic strašného, jestliže mluvíme o nezměněném životě zde na
zemi.

17. Učte, že Ježíš byl jen člověk, který měl bratry a
sestry a který nenáviděl lidi, kteří měli moc. Vysvětlujte, že miloval
společnost prostitutek, zvláště Marie Magdaleny; že nevěděl, co si počít
s kostely a synagogami. Říkejte jim, že radil neposlouchat vůdce
duchovenstva, vysvětlujte, že byl velkým učitelem, ačkoliv zanedbával
poslušnost vůdcům církve. Odrazujte rozhovory o Kříži jakožto vítězství,
naopak jej prezentujte jako neúspěch.

18. Pamatujte, že můžete
přivést jeptišky ke zradě svého povolání, jestliže se budete odvolávat
na jejich marnivost, přitažlivost a krásu. Přinuťte je vyměnit svůj
církevní oděv a to je přinutí vzdát se svého růžence. Odhalte světu, že v
jejich klášterech existují neshody. To zhatí jejich povolání. Řekněte
jeptiškám, že nebudou přijaty, pokud se nezřeknou svého hábitu.
Podporujte diskreditování církevního hábitu i mezi lidem.

19.
Spalte všechny katechismy. Řekněte učitelům náboženství, aby učili, že
se má milovat Boží stvoření namísto Boha samotného. Otevřeně milovat
svědčí o dospělosti. Učiňte, že se termín „sex“ stane každodenním
termínem při vašich hodinách náboženství. Učiňte ze sexu nové
náboženství.
Zaveďte sexuální obrázky do hodin náboženství, abyste děti
naučili realitě. Ujistěte se, že jsou tyto obrázky zřetelné.
Povzbuzujte, aby se školy staly pokrokovými mysliteli v oblasti sexuální
výchovy. Zaveďte sexuální výchovu skrze biskupskou autoritu, aby rodiče
nemohli říci nic proti.

20. Zadušujte katolické školy a braňte
povoláním jeptišek. Ukažte jeptiškám, že jsou sociálními pracovnicemi,
které jsou nedostatečně placené, a že je Církev hodlá odstranit. Trvejte
na tom, aby katoličtí laičtí učitelé obdrželi stejnou mzdu jako ti na
státní škole. Využívejte nekatolické učitele. Kněží musí obdržet stejnou
mzdu jako odpovídající světští zaměstnanci. Všichni kněží musí svléct
své kněžské oděvy a své kříže, aby je všichni přijímali. Zesměšňujte ty,
kteří se nepřizpůsobí.


21. Rozdrťte papeže zničením jeho
univerzity. Oddělte univerzity od papeže a říkejte, že způsob řízení by
se mohl delegovat. Nahraďte jména náboženských institutů profánními
jmény
ve prospěch ekumenismu. Například namísto „Škola Neposkvrněného
početí“ říkejte „Nová střední škola“. Vytvořte ekumenické skupiny ve
všech diecézích a postarejte se, aby byly kontrolovány protestanty.
Zakažte modlitby za papeže a k Panně Marii, protože brání ekumenismu.
Ohlaste, že kompetentními autoritami jsou místní biskupové. Podporujte
[názor], že papež je pouze reprezentativní postavou. Vysvětlete lidu, že
učení papeže je nutné jen kvůli konverzaci, ale nemá jakýkoliv význam.

22.
Bojujte proti autoritě papeže, klaďte omezení věku na jeho aktivity.
Omezte jej jen na velmi ojedinělé [věci] a vysvětlujte, že jej chcete
uchránit od přemíry práce.

23. Buďte smělí. Oslabujte papeže
zaváděním biskupských synod. Papež se pak stane pouze reprezentativní
postavou jako v Anglii, kde vládne horní a dolní sněmovna a od nichž
dostává královna příkazy. Pak oslabte autoritu biskupa zavedením
souběžné instituce po presbyteriánském způsobu. Říkejte, že tímto
způsobem získají kněží pravou pozornost. Nakonec oslabte autoritu kněží
ustavením laických skupin, které budou ovládat kněze. Tímto způsobem
vzejde taková nenávist, že oni opustí Církev, dokonce tak učiní i
kardinálové a Církev pak bude demokratická...nová Církev...

24.
Omezte povolání ke kněžství a přinuťte laiky ztratit posvátnou bázeň
před nimi. Veřejné pohoršení kněze zcela zničí tisíce povolání.
Vychvalujte kněze, kteří kvůli lásce k ženě opustili vše, a …
To je pekna kravina ... :lol:
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen)
Hore
 Profil  
 
 

od 10.01.2017 11:23:02
napísal 350 príspevkov
misojogi píše:
nasiel som v diskusii
...
Ja tiež občas nachádzam v diskusiách riadne kraviny a výplody chorých mozgov, ale nejak nemám potrebu to všetko kopírovať do diskusií inde.
Mohol by si prosím objasniť svoje pohnútky, čím ťa tento konkrétny príspevok tak zaujal, že si pociťoval potrebu oboznámiť s ním čo najviac ľudí aj inde?
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Mohol by si prosím objasniť svoje pohnútky, čím ťa tento konkrétny príspevok tak zaujal,
je to pocit ze na tom nieco je ....
pripustam ze je to mozno len pocit ale obcas uz mam vsetkeho plne zuby, toho neustaleho honu na carodejnice v nasich mediach
Neustala buzeracia ci uz v mediach alebo v NRSR Danko buzeruje za horalky a teraz zasa vymysla dalsie zakony aby by obmedzoval a sikanoval inych pod roznymi uslachtilymi zamienkami atd atd atd
som z toho vsetkeho uz unaveny ...
Hore
 Profil  
 
 

od 10.01.2017 11:23:02
napísal 350 príspevkov
To akože tajné spoločenstvo slobodomurárov niekde v podzemí spriada plány na zničenie cirkvi? A pokyny vydáva ako text v štýle Protokolov sionských mudrcov, ktoré ale nedopatrením uniknú na net... a šíria sa ako samizdat v diskusiách...
A ešte na jednej strane napísané povzneseným štýlom a na druhej strane prekladané poznámkami typu "vlasy jsou sexy":
A aj keby to fakt nejaká utajená slobodomurárska organizácia chcela, tak určite by napr. nepoužila formuláciu "Odstraňujte všechny chvalozpěvy, dokonce i ty k Ježíšovi, protože od dětství nutí lid myslet na štěstí a klid..."

Úprimne, neviem či mám pokračovať v argumentoch, lebo ak fakt tomuto veríš (resp. si myslíš že "niečo na tom je"), tak asi to nemá význam.
Pamätáš si, ako si v inej diskusii na inom fóre presviedčal stanleyho o nepravdivosti Protokolov sionskych mudrcov a logickými argumentami si mu dokazoval, že nemôže existovať nejaká tajná židovská svetovláda. Mám to skopírovať a použiť teraz v reakcii na tých tvojich slobodomurárov?

A ani sa nepýtam na zdroj tej skopírovanej pi......, pardon, kraviny. To už fakt aj Protokoly sionských mudrcov sú uveriteľnejšie.

Nechápem, prečo si všetci, čo veria v nejaké celosvetové židovské (slobodomurárske..) sprisahanie myslia, že tí židia a murári majú potrebu spísať takéto kraviny v jednotlivých bodoch, aby vyznievali pre nich čo najnegatívnejšie a potom ich nechajú uniknúť na net...

Ale že si vôbec deriem klávesnicu, sám sebe sa čudujem.

Procházka by to povedal kratšie a výstižnejšie https://www.zomriofficial.sk/wp-content/uploads/2016/08/photo_1752471451698777-700x490.jpg
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
A pokyny vydáva ako text
ked tak nad tym uvazujem tak to skor napisal niekto kto chcel charakterizovat co vidi co sa deje, cize nejde o realne pokyny
a druha vec, je to pisane v style ultrakonzervativcov cize autor dava doraz na vonkajsie formalne veci ako napriklad hudba na organe versus hudba na gitare, sposob zlozenia ruk, latinsky jazyk versus slovencina, zavoj na hlave, nicenie a palenie knih, oblecenie apod
co su sice uzitocne veci ale nie klucove ...

asi som unaveny .... a mam vsetkeho plne zuby ... aj Fica aj Putina aj Bruselu aj EU atd atd vyber si co len chces ....

Ten Prochadzka ma aspon rozosmial :lol: :D :loool:
Hore
 Profil  
 
 

od 10.01.2017 11:23:02
napísal 350 príspevkov
To chce len na chvíľu prestať riešiť problémy celého sveta, miestnej politiky, kresťanstva, utečencov, komunálnych volieb, katolíkov a korupčných škandálov... a prečítať si nejakú dobrú knižku, vyjsť si v sobotu z Rača cez Medené hámre na Pajštún a večer si dať jedno malé pivko a pokecať s kamošmi.. napríklad :)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
večer si dať jedno malé pivko a pokecať s kamošmi.. napríklad :)
dobry napad
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Tomsky bol aj v BA na Hanusovych dnoch, velmy zaujimavy a inteligentny clovek, bol som na jeho prednaske
https://www.hlavnespravy.sk/politolog-alexander-tomsky-dezinformacie-su-vsade-hlasa-aj-politicka-korektnost/1526734
suhlasim s nim v tom ze dezinformacie teraz robia vsetky strany, nielen "zly" Putin
Citácia:
Český konzervatívny politológ a filozof a spisovateľ Alexander Tomský bol poradcom Margaret Thatcherovej a v súčasnosti patrí ku kritikom projektu Európskej únie. Toto zoskupenie v minulosti pomenoval ako sci-fi projekt, ktorý musí skončiť tragédiou. V nedávnom rozhovore pre Český rozhlas uviedol, že celý internet je plný státisícami dezinformácií z rôznych zdrojov, pričom médiá a politici hovoria len o údajných dezinformáciách z ruských zdrojov.
Na snímke Alexander Tomský

Tomský počas rozhovoru v Českom rozhlase uviedol, že dezinformácie sú v Európe šírené z rôznych strán. Redaktorka na to kontrovala, že podľa mnohých expertov sú najnebezpečnejšie dezinformácie šírené Ruskom. “To neviem, tým chcem povedať, že si to nemyslím,” povedal Alexander Tomský s tým, že podľa neho je dezinformácií všade obrovské množstvo najrôznejšieho druhu. “Je to doslova chaos a hlavne na internete,” dodal.

Je podľa neho “úplné šialenstvo” koľko dezinformácií sa nachádza na webe v podobe rôznych súkromných blogov, ktoré šíria neoverené správy a konšpirácie. “Ruské dezinformácie sú len súčasťou tisícov, státisícov defzinformácií na webe z množstva rôznych zdrojov,” podotkol.

Dezinformácie podľa neho hlása aj politická korektnosť. “Dnes tu máme napríklad veľký škandál okolo protestov v Chemnitzi a podobne. Video zverejnené v médiách k týmto protestom bolo zrejme podvrhom extrémnej ľavicovej skupiny. Čiže tento fenomén máme všade, či už je to extrémna pravica či ľavica,” vysvetlil politológ.

Dodal, že kauza je podľa neho škandálom pre Nemecko. “Krajina je pod obrovským tlakom vládnucich strán, ktoré sa zlúčili v jednu ideológiu. Súčasné Nemecko je tragédia!” uviedol Tomský.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://www.postoj.sk/36648/zabudnite-ze-ide-o-fakty
https://svetkrestanstva.postoj.sk/36622/cirkev-kvoli-obvineniam-zo-zneuzivania-presetruje-niekolko-knazov-zo-slovenska
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
zaujimave
https://glob.zoznam.sk/holandsko-riesi-sexualne-zneuzivania-u-jehovistov/
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:

Denník Postoj zákerne namieril na biskupa Chautura
Dianie v Cirkvi spravodajstvo
Tomáš Dominik 20. septembra 2018

Liberáli majú za sebou náročný mesiac. Potom čo Progresívne Slovensko prišlo s konceptom vytvoriť na Slovensku liberálne kresťanstvo, ktoré spojí potraty s Kristom, potom čo Kiska vyzval cirkev, aby si urobila poriadky s určitými „farármi“, čo si nedovolili povedať takto verejne ani komunisti, priniesol Denník N rozhovor s mužom, čo zradil Boha keď nedodržal, čo mu vo sviatosti sľúbil. V politickom ringu sa tomu hovorí lúzer. V cirkvi sa mu hovorí napriek tomu „brat vo viere.“ Pre liberálov je to vstupenka pre publicitu. Jeden svätý muž raz povedal, že teológ, ktorý nie je kňazom, chce byť politikom. Pán Kocúr je tiež už len teológ, pretože ako kňaz to nezvládol. Neodpadol, lebo sa mu zapáčila ženská sukňa, ale preto, že má rád čistotu a preto musel ísť ju hľadať do svetského života. V cirkvi je hriech, alebo ako hovorí liberálny emeritný arcibiskup Bezák, cirkev je mafia. Svetský svet je lepší a čistejší ako Kristova nevesta. Sic!!!

Keby pán Kocúr ako kňaz vydržal v pastorácii trošku dlhšie, vedel by, že hriešny človek nenávidí na druhých ľuďoch hriechy, ktoré má sám. Ambiciózny nenávidí druhých ambície, sexuálne zvrhlý, vidí hriech nečistoty na okolo. Kňazstvo pán Kocúr zanechal, lebo on nedokázal v tej špine žiť, on miluje čistotu.

Keď jedna pani arcibiskupovi Sheenovi vyčítala, aká je Cirkev plná hriešnikov, že to je dôvod, prečo ona medzi takých chodiť do kostola nebude, ten jej odpovedal, že keby cirkev bola len pre svätých tak potom o ňu konkrétne by záujem určite nemala.

Keby nejaká žena vyšla s príbehom, ako na biskupa Chautura sprostredkovane vytiahol pán Kocúr a liberálne média, povedzme na Andreja Kisku, nazvala by to liberáli špinavou spravodajskou hrou. Liberáli vedia, že biskup Chautur patrí medzi príkladných pastierov cirkvi, ktorí sa tešia veľkej obľube u veriacich, dokázal svojim životom lásku k cirkvi, národu, horlivo káže pre spásu duší a stojí na strane magistéria Cirkvi, bez ohľadu na okolnosti. Dokázal sa ozvať aj keď sa Slovenskom pri potratovom zákona snažila šíriť teologická konštrukcia, že veriaci človek nemá povinnosť stať na strane života, ak súčasťou boja sú není len autentickí, čistí kresťania, ako Vašečka, ale nehodní mýtnici ako Kotleba.

Biskup Chautur mal odvahu nezradiť pre konvencie a kolegialitu, svoju úlohu pastiera cirkvi. Tak, ako sa neváhal ozvať svätý Athanasius, keď vtedajší pápež hlásal bludy arianizmu. Svätý Athanasius chránil učenie cirkvi aj keď zostal sám. Až tak sám, že ho exkomunikovali, pretože „išiel“ proti vtedajšej cirkvi. Dnes je to jediný exkomunikovaný svätý. Cirkev je aj dnes v štádiu, že Boh cez jej krízu kléru, krízu vierouky, vyskúša a preverí každého vieru jednotlivo. Dokonalý chaos v cirkvi je, že kňazi si vytvárajú alternatívne katechizmy a myslia si, že môžu. Liberáli preto vedia, kto je biskup Chautur, on to nerobí.

Útok na Chautura je útokom na verných pastierov cirkvi. Chautur je prvý na rade, potom je asi dlhý zoznam, ktorý bude pokračovať. To, čo je nové, je nadpráca, ktorú denník Postoj urobil v tomto príbehu. Spôsob, akým namieril terč na biskupa Chautura, je Judášovým bozkom na statočnej, odvážnej a živej gréckokatolickej cirkvi. Martin Hanus napriek tomu, že polícia stíhanie biskupa Chautura zastavila, sa poponáhľal dať tomuto príbehu punc serióznosti. Vytvoril clonu, akú denník Postoj vytváral aj pri Bezákovi, že je za tým niečo iné. Že to vyzerá, že je tam trochu pravdy. Denník Postoj napísal „zdá sa, že pred slovenskou cirkvou je prvý sexuálny škandál, ktorý mieri tak vysoko.“ Nie všetkým sa to zdá. Toto je tvrdenie, ktoré v štáte, kde platí ústavou garantované právo prezumpcie neviny, škandalózne. Liberáli prišli o Bezáka, preto si zrejme povedali, že pravoverní musia prísť o Chautura. Páni ste na omyle. Aj na čele s pánom Kocúrom.

Tomáš Dominik
http://svetlosveta.sk/eparcha/
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
celkom zaujimave clanky
v podstate osvetluju niektore skreslene pohlady na minulost

https://invivomagazin.sk/myty-o-vyzname-galilea-pre-vedecky-pokrok_461.html
https://invivomagazin.sk/myty-o-vedeckej-revolucii-chybne-predstavy-o-vitazstve-heliocentrizmu_481.html

https://invivomagazin.sk/knizne-tipy-vedcov-medievistka-evina-steinova_447.html
odporucana literatura
Citácia:
Jeffrey Burton Russell, Inventing the Flat Earth („Vynájdenie plochej Zeme“, 1991)
1696
Keď v roku 1486 Krištof Kolumbus požiadal španielsku korunu o financovanie cesty do Ázie, obhajoval svoju výpravu okrem iného tým, že Zem je guľatá. Vyvolal tým vlnu kritiku zo strany teológov a učencov, ktorí tvrdili, že podľa kresťanských autorít je predsa Zem plochá. Ibaže by to tak v skutočnosti nebolo a mýtus o tom, že v stredoveku verili vzdelaní ľudia, že Zem je plochá (a Kolumbus bol prvý, ktorý dokázal opak), vznikol až v 19. storočí ako súčasť antiklerikálnej propagandy. Kniha Jeffreyho Burtona Russella je ďalšia zásadná publikácia pre tých, ktorých nezaujímajú len historické fakty, ale chcú vedieť, ako fungujú procesy za oponou, v tomto prípade, ako sa tvoria historické naratívy známe zo školských učebníc a detských encyklopédii a ako do nich zasahujú ideológovia svojimi agendami. NB: o guľatosti Zeme sa vedelo od staroveku a nikto vzdelaný o nej v stredoveku nepochyboval.
Citácia:
Martin Nodl, Stredovek v nás (2015)
Do môjho osobného zoznamu odporúčaných kníh patrí aj jedna novinka z Českej republiky. Táto kniha esejí od historika Martina Nodla je venovaná desiatim témam: detstvu, starobe, manželstvu, chorobám, plateniu daní, vojnám, národnému cíteniu, alkoholu, fantáziám o blahobyte a strachu zo smrti. Dozviete sa z nej pútavou formou, ako o daných aspektoch života uvažovali bežní ľudia v stredoveku. A ako zistíte, v prístupe k mnohým z nich sa od nás, ľudí v 21. storočí, zásadne nelíšili.
Citácia:
Bart Ehrman, Did Jesus Exist? („Existoval Ježiš?“, 2013)
Toto je len jedna z mnohých kníh, ktoré sa oplatí prečítať, pokiaľ sa zaujímate o dejiny kresťanstva. Popredný biblista Bart Ehrman v nej vyvracia populárny mýtus o tom, že Ježiš nikdy nežil, a zhŕňa pútavou formou naše súčasne znalosti o historickom Ježišovi. Je to tiež výborný odrazový mostík pre všetkých, ktorí sa chcú vymaniť z rôznych konšpiračných teórii o Ježišovi, prvých kresťanoch a kresťanských doktrínach.
Citácia:
Knižné tipy vedcov: Medievistka Evina Steinová
Dr. Evina Steinová v súčasnosti pôsobí na Huygens ING, inštitúte Kráľovskej holandskej akadémie vied v Haagu. Jej výskum sa týka včasne stredovekých rukopisov a vedeckých komunít. Snaží sa zodpovedať otázku, prečo Európa v ranom stredoveku zažívala renesanciu intelektuálneho a kultúrneho života a akým spôsobom táto prvá európska renesancia položila základy pre ďalšie renesancie v Európe až do súčasnosti. Okrem histórie a stredovekých jazykov sa zaujíma o astronómiu a filozofiu vedy.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
https://www.postoj.sk/37062/zbierka-najvaecsich-mytov-o-historii-cirkvi-ktore-ste-poculi

jedna poznamka
helocentrizmus versus geocentrizmus nehovori o tom ze by zem bola plocha doska, o gulatosti zeme vedel uz Euklides.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/88831
Citácia:
Stredovek v nás Francúzsky medivalista Jacques le Goff pred smrťou napísal krátku esej, v ktorej tvrdí, že stredovek, tak, ako ho vnímame, neexistuje. Postavil sa proti klasickej chronológii a naznačil, že stredovek je vlastne začiatkom moderny. Martin Nodl sa vo svojej knihe "Stredovek v Nás, Argo 2015" venuje téze zdanlivej modernosti nášho veku a zdôrazňuje, že väčšinu našej kognitívnej a estetickej výbavy máme z obdobia takzvaného stredoveku. Predmetom diskusie teda bude, do akej miery stredovek existuje, či vôbec existoval, ako sa prejavoval v neskoršej dobe, či máme viacero stredovekov a ako nám poznanie minulosti pomáha chápať súčasnosť."
Hostia:
Tunde Lengyel, HU SAV
Martin Nodl, Fakulta humanitných študií UK
Evina Steinová, Universita Uttrecht
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
na temu Vigano a McCarrick
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28314
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 24.11.2009 0:52:31
napísal 14643 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
opat pekny vyvazeny clanok medievalistky
http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/hon-na-carodejnice-bol-marketingom-cirkvi#.W8XMzDukJ9N
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 486 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Ďalší

Obsah fóra » Aktuálne spoločenské dianie, kultúra a literatúra » Aktuálne dianie v Katolíckej Cirkvi

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: