Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Náučné témy


 [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
Autor Správa
 

od 29.01.2021 15:37:53
napísal 52 príspevkov
Kniha: Patrick Madrid - PREKVAPILA ICH PRAVDA

V tejto knihe bývalí protestanti hovoria svoje dôvody prestupu na katolícku vieru. Ukazujú biblické a ďalšie argumenty.
Tu je malá ukážka z nej, stojí to za prečítanie:

http://viera.wz.sk
_________________
Som kresťan-katolík a vďačný Bohu.
Hore
 Profil  
 
 

od 23.11.2020 0:18:43
napísal 341 príspevkov
MNETON :

Prečítal som si ten článok, a mna skor prekvapilo to, aké polopravdy sa v tom článku šíria. Ten protestant čo odporoval Mattovi, očividne toho naštudovaného veľa nemal, inak by sa nemohol tak ľahko nechať "oklamať". Citujem z článku :

Citácia:
Matt sa pousmial. Čakal, že to poviem. V odpovedi nahlas prečítal celý úryvok 18. kapitoly Matúšovho evanjelia (nielen dva verše, ktoré som chcel zdôrazniť - 19. a 20.). Ježiš v tomto texte vysvetľuje, ako sa zachovať voči kresťanovi, ktorý upadne do hriechu alebo omylu. Ak nebude počúvať napomenutie jedného človeka, mali by ho upozorniť dvaja alebo traja, "aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov". Ak ich odmietne poslúchnuť, majú to povedať Cirkvi. "A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik" {Mt 18, 16-17). Inými slovami, Cirkev má posledné slovo. Má vlastne autoritu, ktorú jej dal Kristus, aby exkomunikovala niekoho pre hriech alebo herézu
Doležité je zistiť si vyznam slova "cirkev". Cirkev označuje grécky výraz "ekklesia". RKC toto starobylé antické slovo zdeformovala na význam "kresťania združení v katolíckom chráme pod nadvládou biskupov a predovšetkým pápeža" lenže povodný význam slova "ekklesia" je iný. "Ekklesia" bolo v antickom demokratickom Grécku zhromaždenie obyčajných ľudí, kde každý mal rovnakú autoritu, všetci si boli navzájom rovní. Toto zhromaždenie, o velkosti vyše 6000 tisíc rozhodovalo o ekonomických a vojenských nariadeniach, na základe toho, ako odhlasuje večšina. Bolo to niečo podobné ako dnešné volby.

Toto zhromaždenie sa mohlo stretnúť v meste, na pláži, na poli, v lese........ nemuselo to byť len v chráme.....

"Ekklesia" teda znázornuje ľud, kde ma každý rovnakú autoritu,bez nejakého univerzálneho vodcu akým je pápež. Tento obyčajný ľud bol v biblii označený za stlp a oporu pravdy, a v tebe hore uvedenom verši.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_(ancient_Greece)

Citácia:
Matt ma požiadal, aby som vysvetlil, ako by Cirkev mohla splniť Pánov príkaz autoritatívne rozhodovať o otázkach, ak nie je neomylná
V spásnych otázkach protestanti ako celok sú neomylní. A žiadna cirkev dnes nie je neomylná, ani RKC, pretože tá počas historie asi 50 krát zmenila svoje učenie. Navyše neexistuje dnes oficiálny zoznam katolíckych dogiem a neomylných výrokov cirkvi, takže katolík si nemá ako overiť, ktoré učenie cirkvi je vlastne to neomylné učenie..... Pri ex cathedra sú totiž spomenuté len dva pápežské výroky a tým je - nanebovzatie Márie vyhlasene v roku 1950, a nepoškvrnené počatie vyhlasene v roku 1864. A ak by si namietol že neomylné výroky cirkvi sú katechizmus, a kodex kanonického práva, tak to tiež neobstojí, pretože aj katechizmus aj kodex kanonického práva sa v cirkvi mení, a teda nie je to neomylný dogmatický dokument..... Porovnaj si Tridentský katechizmus s dnešným katechizmom, alebo kodex kanonickeho prava z roku 1917 s dnesnym kodexom kanonického práva a uvidíš tam veľa rozdielov.

Citácia:
A okrem toho, keď vidíš všetky tie protirečivé názory medzi protestantmi na podstatné vieroučné otázky, ako môžeš povedať, že Biblia je najvyššou autoritou, keď sa Biblia nedokáže vykladať sama
Protestanti si neprotirečia v spásnych veciach. A RKC je tou poslednou kto by mal o nejakom protirečení hovoriť, pretože sama reformovala a menila svoje doktríny, a to i niekoľko spásnych doktrín, napríklad "mimo cirkev niet spásy".....

Citácia:
Hebr 13, 17: "Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami..."
Pokiaľ je dobrý pastier, treba sa mu podriadovať, ale neplatí to automaticky že "ty si biskup" budem ta automaticky poslúchať..... Aj my protestanti máme v zboroch svojich pastierov, pastorov, ktorým sa podriadujeme, ale zase nie že by sme sa im bezhlavo podriadovali......

Najlepší príklad je Písmo samo. V Starom Zákone veľa krát nastala situácia kedy celý Izrael na čele s cirkevnými predstavenými zhrešili a chodili za inými Bohmi..... Z tohto dovodu bol celý Izrael vyhostený do Babylonu...... cirkevná hierarchia tu nijako nepomohla....... Rovnako tomu bolo tak pri príchode Mesiáša.... Celá Izraelská cirkevná hierarchia odpadla od viery, a len malá skupinka Ježišových učeníkov sa zachránila.......

Rovnako tak v Novom Zákone Pavol napomínal Galatanov, Korintanov.....
Hore uvedený citít z listu Hebrejom 13:17 Pavol písal židovskej cirkvi, no tá v 4 storočí zanikla, a zlúčila sa s judaizmom..... Takže ak by veriaci mali byť slepo podriadení cirkevným predstaveným, zanikli by......................

A nakoniec zober si to tak, že apoštoli v 1 storočí založili okolo 45 apoštolských cirkví a to predovšetkým v Malej Azii. Večšina z týchto apoštolských cirkví zanikla, a teda v čase vzniku islamu v 4 storočí, sa zlúčila s islamom..... Iné cirkvi čo prežili a nezlúčili sa s inými náboženstvami boli medzi sebou rozdelené.... Tu patrila Rímska cirkev, pravoslávne cirkvi, chaldejska cirkev, indicka cirkev, anglikanska cirkev, koptska cirkev, etiopska cirkev, eritrejska cirkev, Asýrska cirkev.... biskupov z ktorej týchto cirkví má veriaci poslúchať ?

Písmo je len jedno, ale počet apoštolských cirkví s rozdielnym učením je mnoho. Treba sa preto zamerať výlučne na Písmo - Sola Scriptura.

Citácia:
(Sk 15, 1-2). Matt poukázal na to, že tento koncil sa neodvolával len na Písmo pri riešení tohto problému (bolo by ťažké odvolať sa len na Starý zákon, keďže Nový ešte nebol napísaný): "Nie je pravdou, že Cirkev rozhodla o tejto záležitosti, ako to Pán prikázal v 18. kapitole Matúšovho evanjelia? A táto učiteľská autorita vari nenapĺňa to, čo Ježiš prisľúbil svojim učeníkom a Cirkvi: 'Kto vás počúva, mňa počúva a kto vás odmieta, mňa odmieta?' (porov. Lk 10, 16 a Mt 10, 40)
Koncil sa konal len v otázke obriezky, pretože o tej im Ježiš v evanjeliach nehovoril, a tak nevedeli ako majú otázku obriezky vyriešiť. Bolo to ešte v čase kedy neexistovalo Písmo Nového Zákona, no v listoch Nového Zákona apoštoli zverili všetko doležité k spáse, takže už nie sú potrebné koncily.

Citácia:
Poukázal aj na Júdovo varovanie Cirkvi (Júd 11), kde Júda odsudzuje tých votrelcov, ktorí idú v šľapajach Koreho vzbury (pozri Júd 3-11). Aká to bola vzbura? Pozrel som sa na 16. kapitolu Knihy Numeri, o ktorej hovorí Júda. Zistil som, že Koreho a jeho nasledovníkov Boh odsúdil a potrestal za ich vzburu voči kňazom, ktorí boli pomazaní, aby viedli ľud Izraela. Matt ma požiadal, aby som vysvetlil skutočnosť, že Júda varoval Cirkev pred tými, ktorí odmietli autoritu novozákonnej cirkevnej hierarchie, ak novozákonná cirkev nemala žiadnu autoritatívnu hierarchiu.
A prečo ten Matt nepoukázal aj na to, ako sa Ježiš vznúril proti celej Izraelskej cirkevnej hierarchii a usvedčoval ich citátmi z Písma ?

Citácia:
Zostavenie kánonu
Kánon bol dávno z velkej časti zostavený, ešte pred synodou v Hyppe v 5 storočí. Z Muratoriho kánonu napísaného okolo roku 170 vieme, že sa za kánonické považovali všetky 4 evanjelia skutky Apoštolov, 13 Pavlových listov, Jánove listy..... polemika bola len nad Petrovými listami, listom Jakuba, Júdu, knihe Zjavenia.....

Každopádne vo všetkých týchto listoch sa nachádzalo všetko doležité učenie.... Petrove, Jakubove a ostatné epištoly neobsahovali v sebe nejaké nové prevratné učiva.....

Každopádne kresťania nečakali na to dokial synoda v Hyppo v 5 storočí schváli biblický kánon.... Do 4 storočia bola 1/10 obyvateľov Rímskej ríše krestanmi, to je cez 30 milionov ľudí... Tito krestania boli roztrúsení po celej Rímskej ríši, drtivá večšina z nich ani nejaké apoštolské cirkvi v malej Azii nepoznala...... Títo krestania teda mali svoj vlastný biblický kánon, vlastné biblické učenie nezávislé od apoštolských cirkví.

Citácia:
Videl som, že keď katolíci uctievajú Božie dielo milosti a krásy v Márii, plnia tým biblické proroctvo, ktoré vyslovila: "Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný" (Lk 1, 48-49
Dotyčný nejako zabudol zmieniť, že nábožensky uctievať stvorenia je zakázané.

List Rimanom 1:25
"tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen."

List Kolosanom 2:18
"Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní"

Dalej, Výraz "blahoslaviť" vyjadruje grécky výraz μακαριουϲιν - makarízo - ktorý sa po správnosti prekladá ako "považovať za šťastnú". A teda význam danej vety je nasledovný :

"Hľa, od tejto chvíle ma budú všetky pokolenia považovať za šťastnú".

Považovať niekoho za štastnú neznamená ho uctievať ! Nábožné uctievanie kohokoľvek okrem Boha je modloslužba 1Kr 11:5; Ex 23:33; Ex 20:5 !

Dalej dotyčný nejako prehliadol tieto verše :

Evanjelium podľa Lukáša 11:27

"Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." 28 Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Akási žena tu chcela vyvyšovať Máriu, no Ježiš naznačil, aby sa ľudia nepriputávali k Jeho matke Márii, a preto povedal, že každý kto zachováva slovo je blahoslavený.

Evanjelium podľa Marka 3: 31-35

"31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: "Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry." 33 On im odvetil: "Kto je moja matka a moji bratia?" 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka."

Znova to isté, Ježiš označuje každého veriaceho kresťana za svoju matku, aby zabránil tomu, že niekto začne Máriu uctievať, za to, že je Jeho matka.

Katolíci dnes prejavujú Ježišovej matke Márii nadprimerané uctievanie - modloslužbu. V kostoloch a vo svojich domoch majú umiestnené jej sochy, sošky, obrazy.......... stavajú jej oltáre, kostoly a pomenuvávajú ich podľa jej mena........ konajú Mariánske náboženské púte, vyháňajú v jej mene démonov..... Pápež zasvätil jej nepoškvrnenému srdcu niektoré krajiny..... ustanovujú sviatky Panny Márie, ktoré je katolík povinný uznávať a zachovávať........dávajú jej tituly, ktoré patria Bohu a nijako sa v Písme na ňu nevzťahujú - Bezhriešna, nanebovzatá, nebeská matka, Mária Záchrankyňa, Mária matka všetkých národov, Mária rozmliaždi satana...............

Tieto všetky vymenované tituly by mali stačiť, aby sa hľadajúcemu katolíkovi vyjasnilo, kto je to vlastne Mária, ktorú nám prezentuje Katolícka cirkev a zjavenia.

Citácia:
Nesúhlasí s Irenejom, ale podáva nám historické fakty. Hovorí aj o Viktorovi I., ktorý bol veľmi mocným pápežom v druhom stočí. Otvorene nehovorí, že Viktor vykonával pastoračnú autoritu nad celou Cirkvou ako biskup Ríma, ale tento záver je ukrytý v jeho výroku, že Viktor "hrozil exkomunikáciou ázijským cirkvám pre spor o Veľkú noc".
Hovorí, že Štefan, biskup Ríma v 50. rokoch 3. storočia, tvrdil, že jeho autorita pochádza z Ježišovho prisľúbenia Petrovi v Mt 16, 18.
Zaujímavé je však to, že sa dotyčný nezamyslel nad 2 vecami. Ako je možné že prvé zmienky o pápežstve sa vyskytli až v roku 200 od Viktora a v roku 250 od Stefana ?
Dotyčný sa tiež nezamyslel nad tým, ako je možné že máloazijsky biskupi odporovali Viktorovi, za predpokladu že Viktor bol pápež ?
A už vobec nespomína to, že postupnosť k apoštolovi Petrovi mala aj antiochijská cirkev, takže nároky na pápežstvo si mohla nárokovať aj ona.......

Citácia:
Okolo roku 250 Cyprián, biskup Kartága, napísal: "A opäť (Ježiš) hovorí (Petrovi) po vzkriesení: 'Pas moje ovce.' Na ňom vybuduje Cirkev a jemu dáva príkaz pásť ovce a hoci podobnú právomoc udeľuje všetkým apoštolom, predsa založil len jednu stolicu a ustanovil svojou mocou prameň... pre túto jednotu... Ak sa niekto nepridŕža tejto jednoty s Petrom, môže si myslieť, že má ešte vieru? Ak opustí Petrovu stolicu, na ktorej je postavená Cirkev, môže si stále myslieť, že je v Cirkvi?"
Je len škoda že dotyčný nespomenul aj ostatné Cypriánove výroky, ktoré však ukazujú, že tento výrok myslel inak ako to vyznelo.

Cyprián síce zastával názor, že apoštol Peter dostal primát, no nezdá sa že by si myslel, že Petrova stolica bola dedičná a dedila sa na rímskych biskupov. A to predovšetkým vzľadom na jeho nasledujúce výroky :

..........."Ale tí čo sú v Ríme, nedodržiavajú veci (Slávenie veľkej noci) ktoré sa odovzdávajú od začiatku, a márne predstiejú autoritu apoštolov; ktokoľvek môže vedieť aj z toho, čo sa týka slávenia Veľkej noci, a čo sa týka mnohých ďalších sviatostí božských vecí, môže vidieť, že medzi nimi existujú určité odlišnosti a že sa medzi nimi nedodržiavajú všetky veci, ktoré sa dodržiavajú v Jeruzaleme........“(Cyprián, list 74, 6)

Cyprián odporoval pápežovi Stefanovi ohladne krstu heretikov, a preto zvolal vlastnu synodu na ktorej a rozhodlo nasledovne :

"Lebo ani jeden z nás sa nestaval za biskupa biskupov, ani tyranským terorom nenútil svojho kolegu k nutnosti poslušnosti; pretože každý biskup má podľa svojej slobody a moci svoje vlastné právo na úsudok a nemôže ho viac súdiť iný človek, ako on sám.“
(Siedmy snem Kartága pod Cypriánom, Súd Osemdesiat sedem biskupov o krste heretikov, 250 nášho letopočtu)

https://documentacatholicaomnia.eu/03d/0200-0258,_Cyprianus_Carthaginensis,_The_Seventh_Council_Of_Carthage_[Schaff],_EN.pdf
Hore
 Profil  
 
 

od 09.09.2020 12:33:44
napísal 571 príspevkov
janko, môžem ťa o niečo poprosiť? prv než začneš písať, kľakni na kolená a pros Ducha Svätého, aby viedol tvoje prsty.
potom aspoň 5-10 minút zostaň v tichu a na nič nemysli. zo začiatku nevydržíš síce ani 30s ale verím, že časom sa naučíš viac počúvať ako hovoriť.

snáď nežiadam po tebe ťažkú vec.
_________________
Sláva Isuzu Christu!
Hore
 Profil  
 
 

od 23.11.2020 0:18:43
napísal 341 príspevkov
ALDOT :

Citácia:

janko, môžem ťa o niečo poprosiť? prv než začneš písať, kľakni na kolená a pros Ducha Svätého, aby viedol tvoje prsty.
potom aspoň 5-10 minút zostaň v tichu a na nič nemysli. zo začiatku nevydržíš síce ani 30s ale verím, že časom sa naučíš viac počúvať ako hovoriť.
snáď nežiadam po tebe ťažkú vec.
A odkial ty vieš ako sa ja modlím k Bohu ? Ja tiež nežiadam od teba ťažkú vec, a to aby ked sa vyjadruješ k nejakej téme, si písal priamo k téme, a ked nemáš protiargumenty priznať si "nemám protiargumenty".......... viem, je to ťažké na ľudské ego priznať si "mýlil som sa", ale kto sa povyšuje bude ponížený, a kto sa ponižuje bude povýšený.
Hore
 Profil  
 
 

od 09.09.2020 12:33:44
napísal 571 príspevkov
neviem ako sa modliš, ale k Bohu určite nie.
_________________
Sláva Isuzu Christu!
Hore
 Profil  
 
 

od 23.11.2020 0:18:43
napísal 341 príspevkov
ALDOT :

Modlím sa k Bohu, ale neodbočuj od témy.... táto téma je o protestantských argumentoch na ktoré som dal svoju odpoved.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
jano555 píše:
ALDOT :

Modlím sa k Bohu, ale neodbočuj od témy.... táto téma je o protestantských argumentoch na ktoré som dal svoju odpoved.
Janko, POKIAL Boh existuje, tak "neexistuju" ziadni protestanti, katolici, mohamedani, indiani atd. - ale iba On a Ty ako clovek.
Boh stvoril cloveka na Svoj obraz, to znaci, ze clovek nemoze byt ziadne "stado", "kosiar", "tlupa", "partia".
Ba dokonca ani "cirkev" ...

Boh je len JEDEN, takze aj clovek vo vztahu k Nemu musi byt iba jeden.
Neexistuje ziadna "kolektivna vina" a ani "kolektivna odmena".
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 

od 23.11.2020 0:18:43
napísal 341 príspevkov
LEGIONAR :

Citácia:
Boh je len JEDEN, takze aj clovek vo vztahu k Nemu musi byt iba jeden.
Neexistuje ziadna "kolektivna vina" a ani "kolektivna odmena".
Však Boh aj bude súdiť každého človeka ako jednotlivca. Každý sa bude zodpovedať sám za seba.
Hore
 Profil  
 
 

od 29.01.2021 15:37:53
napísal 52 príspevkov
jano555,

Citácia:
Cirkev označuje grécky výraz "ekklesia".
Drahý priateľ, význam slov sa v priebehu času mení, to je bežné. Tak prečo by malo byť dôležité poznať prapôvodný význam slovíčka, keď jasne vidíme, že Ježiš a apoštoli tomu slovu dali trochu iný - vlastný význam? V tomto konkrétnom prípade je pre kresťanov smerodajné to, aký tomu dal význam Ježíš a apoštoli. A vidíme, že v ich slovníku je to iné - Cirkev je organizácia s danými autoritami. Toto je tu pre nás podstatné, a nie ten prapôvodný význam slovíčka.

Citácia:
A ak by si namietol že neomylné výroky cirkvi sú katechizmus, a kodex kanonického práva...
Tak to ťa teraz poteším... S radosťou ťa totiž ubezpečujem, že namietať určite nebudem :) . Je všeobecne známe, že v katechizmoch je obvykle rozsiahlejší súhrn náuky, rozhodne nie len neomylné veci. :) ;)

Citácia:
V spásnych otázkach protestanti ako celok sú neomylní.
Ako celok... A čo to pre samotného človeka znamená? Keď protestanti práve nikdy žiaden celok netvoria, nikdy si nespravia celoprotestantský snem, na ktorom by sa o niečom uzniesli. Protestanti sú roztrieštení. Protestanti sú aj rôzne bláznivé sekty (tiež si hovoria cirkev), rôzne samovražedné sekty, zločinecké sekty... a všetci veria, že budú spasení. Ak chceš byť teda spasený, je jedno v akej cirkvi si, alebo nie je?

Citácia:
Protestanti si neprotirečia v spásnych veciach.
Jedna protestantská cirkvička verí, že smamovražda je ťažký hriech, a teda nie je to spásna vec. Iná proterstantská cirkvička naopak, jej členovia spáchali samovraždu, lebo verili, že práve to je spásna vec.

Citácia:
A žiadna cirkev dnes nie je neomylná, ani RKC, pretože tá počas historie asi 50 krát zmenila svoje učenie
Veď ale RKC ani nikde neučí, žeby bola vo všetkom neomylná. Je neomylná iba v určitých špecifických veciach. Nájdi teda dogmu, ktorú by zmenila. To nenájdeš.
A na ostatné zmeny Ježiš udelil Cirkvi zvrchované právo a moc - Čokoľvek rozviažete, bude rozviazane... atď. - môže si teda Cirkev meniť a upravovať čo len chce.

Citácia:
Navyše neexistuje dnes oficiálny zoznam katolíckych dogiem a neomylných výrokov cirkvi
Predsa však o niektorých dogmách, ktoré sú neomylné, vieš. Takže môžeš hľadať či tú dogmu, čo raz vyhlásila, niekedy od tej doby nezrušila...

Citácia:
Aj my protestanti máme v zboroch svojich pastierov, pastorov, ktorým sa podriadujeme, ale zase nie že by sme sa im bezhlavo podriadovali......
Sú aj protestantské cirkvičky, kde je vodca totálny diktátor a členovia sa mu fanaticky podriaďujú vo všetkom...

Citácia:
Písmo je len jedno, ale počet apoštolských cirkví s rozdielnym učením je mnoho. Treba sa preto zamerať výlučne na Písmo - Sola Scriptura.
Ach jaj, lenže každá protestantská cirkev má vlastný výklad toho Písma. Každý je presvedčený, že sa drží len Písma, a predsa si protirečia.

Citácia:
Koncil sa konal len v otázke obriezky, pretože o tej im Ježiš v evanjeliach nehovoril, a tak nevedeli ako majú otázku obriezky vyriešiť. Bolo to ešte v čase kedy neexistovalo Písmo Nového Zákona, no v listoch Nového Zákona apoštoli zverili všetko doležité k spáse, takže už nie sú potrebné koncily.
Môžeme si všimnúť, že tých cirkevných snemov bolo u apoštolov niekoľko, kde sa riešili rôzne veci. A nikde nie je napísané, žeby nejaký snem mal byť posledný a žiadne iné by už nemali byť. Život Cirkvi u apoštolov neskončil, žije sa ďalej, preto sú potrebné i ďalšie snemy. Aj preto, aby sme neskončili ako protestanti rozhádaní do stoviek siekt. Aj preto sa musia občas biskupi stretnúť a prípadné sporné otázky doriešiť, rovnako ako v časoch apoštolov. Tá šialená roztrieštenosť protestantov je dôkazom, že len s Písmom sa ťažko dá vystačiť, keďže sa dá vykladať všelijako.

Citácia:
polemika bola len nad Petrovými listami, listom Jakuba, Júdu, knihe Zjavenia.....
A Katolícka Cirkev ich do kanónu zaradila, pričom tieto knihy plne rešpektujú aj protestanti.

Citácia:
Každopádne kresťania nečakali na to dokial synoda v Hyppo v 5 storočí schváli biblický kánon.... Do 4 storočia bola 1/10 obyvateľov Rímskej ríše krestanmi
Myslím, že nikto ani netvrdí, žeby čakali a stali sa kresťanmi až potom :) . Ale je jasné, že následne rešpektovali ten cirkvou vytvorený biblický kanón. Takže uznávali tú Jej Bohom danú moc a autoritu Cirkvi. A tiež práve v tomto má Cirkev neomylnosť, určiť, ktoré knihy tam patria. Aj v tom je Cirkev Duchom Svätým chránená pred omylom.

Citácia:
Dotyčný nejako zabudol zmieniť, že nábožensky uctievať stvorenia je zakázané.
List Rimanom 1:25
"tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen."
Lenže tu sa píše o tých, čo uctievali stvorenia ako bohov, verili, že sú to bohovia, im slúžili a odmietli slúžiť Stvoriteľovi (pravému Bohu). My však ctíme Pannu Máriu úplne inak - "Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. – hovorí Panna Mária. A ani náhodou neodmietame slúžiť Stvoriteľovi. My ju nepovažujeme za Boha, len za vysoko svätého človeka, ktorý je v nebi blízko u Boha a môže sa za nás u neho prihovárať.
Protestanti ale odmietajú blahoslaviť Pannu Máriu, čím len dokazujú, že nie sú pravými kresťanmi. Keďže v biblii je jasná predpoveď, že kresťanské pokolenia ju blahoslaviť budú.

Citácia:
Nábožné uctievanie kohokoľvek
– Nábožné uctievanie... V podstate aj správne - to Nábožné - v zmysle uctievať niekoho ako Boha - považovať ho za pravého Boha. To je skutočne zakázané. Ale v prípade úcty k Panne Márii sa nič také u nás nedeje. My si ju ctíme len ako veľmi svätého človeka, nie Boha.

Škoda, že protestant vidí niečo, čo v skutočnosti neexistuje, lebo to tak vidieť chce.

Citácia:
Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život...“ Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo...“
Zjavne nevidíš, že On ju týmto spôsobom len ostrejšie napomína, aby teraz počúvala, čo On hovorí, keď práve hovorí, lebo ona ho prerušuje - "Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas..." - Ona ho prerušuje v rozprávaní, preto na ňu takto reaguje. Ježiš raz nazval Petra satanom, takže je Peter satanom? Asi uznáš, že nie. Ježiš len máva občas takéto prudké a ostré reakcie, keď sa mu niečo nepáči, ktoré ale samozrejme ani On, ani my, neberieme doslovne.

A to je všade tento problém, protestant berie príliš doslovne veci, ktoré nikto doslovne nemyslí, a čo má brať doslovne, to odmieta. A je jasné, že sa nedohodneme.

Citácia:
dávajú jej tituly, ktoré patria Bohu
Kdeže, priateľu, žiadne tituly, ktoré patria Bohu, sa Panne Márii nedávajú. Proste ju blahoslavíme ako predpovedá Božie Slovo...
A len ten, kto chce vidieť niečo iné, tak vidí niečo iné. (Čo sa babe chcelo, to sa bebe snilo.) A tie tituly, na ktoré poukazuješ, prosím ťa, veď to je až smiešne:

Bezhriešna, - Máš teda dôkaz, žeby Ona sama niekedy spravila nejaký hriech? Asi sotva.

nanebovzatá, - Tento titul podľa teba patrí Bohu? Boha teda musel niekto do neba vziať? Kto??? :D :D :D

A takto môžeme ďalej pokračovať, no škoda reči... Nehnevaj sa, ale fakt píšeš pekne šialené nezmysly. Tu sa už dá len smiať...

Citácia:
Dotyčný sa tiež nezamyslel nad tým, ako je možné že máloazijsky biskupi odporovali Viktorovi, za predpokladu že Viktor bol pápež ?
Je škoda, že akurát Ty sám sa nevieš zamyslieť, veď aj dnes máme biskupov, čo odporujú pápežovi, takí sa vždy nájdu...

Citácia:
A už vobec nespomína to, že postupnosť k apoštolovi Petrovi mala aj antiochijská cirkev, takže nároky na pápežstvo si mohla nárokovať aj ona
Veď ale Peter zomrel v Ríme, tam je jeho "dedičstvo", jeho nástupníctvo. Nie v Antiochii. Taká je pravda. Hoci tomu niektorí pyšní biskupi odporovali, lebo sa nechceli nikomu podriaďovať, čo ale ľudsky chápem, ani mne sa moc nechce :)
_________________
Som kresťan-katolík a vďačný Bohu.
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
jano555 píše:
LEGIONAR :

Citácia:
Boh je len JEDEN, takze aj clovek vo vztahu k Nemu musi byt iba jeden.
Neexistuje ziadna "kolektivna vina" a ani "kolektivna odmena".
Však Boh aj bude súdiť každého človeka ako jednotlivca. Každý sa bude zodpovedať sám za seba.
A co ineho Ti tu hovorime ? :roll: :lol: :lol: :lol:
Zaujimaj sa o "termin SVOJHO procesu" a kasli na to, ci, kedy a preco by tam mali byt ci nebyt nejaki protestanti, katolici, alebo hocikto ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 

od 09.09.2020 12:33:44
napísal 571 príspevkov
Citácia:
Neexistuje ziadna "kolektivna vina" a ani "kolektivna odmena"
ani kolektivne nevedomie? :oops:

jano555 píše:
Modlím sa k Bohu
nie ku kresťanskému
_________________
Sláva Isuzu Christu!
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
aldot píše:
jano555 píše:
Modlím sa k Bohu
nie ku kresťanskému
Ak veris, ze existuje iba JEDEN Boh, tak nemoze mat "privlastok krestansky" a Janko sa urcite modli k Nemu.
Akurat ma o Nom inu tu predstavu ... :lol:
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 

od 23.11.2020 0:18:43
napísal 341 príspevkov
MNETON :

Citácia:
Drahý priateľ, význam slov sa v priebehu času mení, to je bežné. Tak prečo by malo byť dôležité poznať prapôvodný význam slovíčka, keď jasne vidíme, že Ježiš a apoštoli tomu slovu dali trochu iný - vlastný význam? V tomto konkrétnom prípade je pre kresťanov smerodajné to, aký tomu dal význam Ježíš a apoštoli. A vidíme, že v ich slovníku je to iné - Cirkev je organizácia s danými autoritami. Toto je tu pre nás podstatné, a nie ten prapôvodný význam slovíčka.
Skutky apoštolov 15:4
Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich Cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.

Skutky apoštolov 20:28
Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Skutky apoštolov 15:22
Vtedy sa apoštoli a starší s celou Cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi.

Ako teda vidíš, Cirkev je tu zmienovaná mimo cirkevných predstavených. Cirkev teda tvoria obyčajní veriaci.... "starší" a biskupi sú len pastiermi cirkvi, ale nie cirkvou samou o sebe.

Citácia:
Tak to ťa teraz poteším... S radosťou ťa totiž ubezpečujem, že namietať určite nebudem :) . Je všeobecne známe, že v katechizmoch je obvykle rozsiahlejší súhrn náuky, rozhodne nie len neomylné veci. :) ;)
V takom prípade ale platí, že katolíci nemajú oficiálny zoznam čo je a čo nie je dogma.........

Citácia:
Ako celok... A čo to pre samotného človeka znamená? Keď protestanti práve nikdy žiaden celok netvoria, nikdy si nespravia celoprotestantský snem, na ktorom by sa o niečom uzniesli. Protestanti sú roztrieštení. Protestanti sú aj rôzne bláznivé sekty (tiež si hovoria cirkev), rôzne samovražedné sekty, zločinecké sekty... a všetci veria, že budú spasení. Ak chceš byť teda spasený, je jedno v akej cirkvi si, alebo nie je?
Nie sú o nič viac roztrieštení než apoštolské cirkvi. V 1 storočí vás vzniklo len okolo 45, no aj to stačilo k tomu aby ste neboli jednotní a navzájom sa medzi sebou rozdelili.........

Zlých ľudí máš aj v katolíckej cirkvi, v každej cirkvi !

Citácia:
Jedna protestantská cirkvička verí, že smamovražda je ťažký hriech, a teda nie je to spásna vec. Iná proterstantská cirkvička naopak, jej členovia spáchali samovraždu, lebo verili, že práve to je spásna vec.
No daj názov protestantskej cirkvi čo povoluje samovraždu, som zvedavý......

Citácia:
Veď ale RKC ani nikde neučí, žeby bola vo všetkom neomylná. Je neomylná iba v určitých špecifických veciach. Nájdi teda dogmu, ktorú by zmenila. To nenájdeš.
Musí byť neomylná aj v nedogmatických veciach, pretože aj vo veciach ktoré nie sú dogmatické sa vyžaduje poslušnosť, a ak to katolík popiera síce nie je automaticky exkomunikovaní, ale má hriech z ktorého sa treba spovedať.

Napríklad zmenila dogmu "mimo cirkev niet spásy". Pred 2 VK hlásala o tom, že protestanti sa spasiť nemožu ak odmietajú katolícke učenie, no dnes hlása že už sa spasiť možu...........

alebo z 1 Nicejského koncilu: "Kánon XI: S ľuďmi, ktorým nehrozilo žiadne nebezpečenstvo, no odpadli od viery, sa má zachádzať zhovievavo, hoci si takúto miernosť nezaslúžia. Po dvanástich rokoch pokánia opäť môžu pristupovať k eucharistii."

Poznámka : Funguje to dnes takto ? Dnes može odpadlík pristupovať k eucharistii pár dní na to čo sa vyspovedá.......

https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%BD_nicejsk%C3%BD_koncil

Citácia:
A na ostatné zmeny Ježiš udelil Cirkvi zvrchované právo a moc - Čokoľvek rozviažete, bude rozviazane... atď. - môže si teda Cirkev meniť a upravovať čo len chce.
Pavol hovorí že "ak by vám hlásal niekto iné evanjelium ako sme vám hlásali, nech je prekliaty", takže nik nemože meniť povodne evanjelium.

Citácia:
Predsa však o niektorých dogmách, ktoré sú neomylné, vieš. Takže môžeš hľadať či tú dogmu, čo raz vyhlásila, niekedy od tej doby nezrušila...
Viem len o 2 ex cathedra dogmách..... ked som sa však pýtal na zoznam katolíckych dogiem nik nevedel dať zoznam......

Citácia:
Sú aj protestantské cirkvičky, kde je vodca totálny diktátor a členovia sa mu fanaticky podriaďujú vo všetkom...
Všade sú dáky ľudia, v žiadnej cirkvi nenájdeš ideálnych ľudí.....

Citácia:
Ach jaj, lenže každá protestantská cirkev má vlastný výklad toho Písma. Každý je presvedčený, že sa drží len Písma, a predsa si protirečia.
Tak isto je to aj s apoštolskými cirkvami.... čo apoštolská cirkev to iné učenie......... Protestanti si v tom podstatnom neprotirečia.....

Citácia:
Môžeme si všimnúť, že tých cirkevných snemov bolo u apoštolov niekoľko, kde sa riešili rôzne veci. A nikde nie je napísané, žeby nejaký snem mal byť posledný a žiadne iné by už nemali byť. Život Cirkvi u apoštolov neskončil, žije sa ďalej, preto sú potrebné i ďalšie snemy. Aj preto, aby sme neskončili ako protestanti rozhádaní do stoviek siekt. Aj preto sa musia občas biskupi stretnúť a prípadné sporné otázky doriešiť, rovnako ako v časoch apoštolov. Tá šialená roztrieštenosť protestantov je dôkazom, že len s Písmom sa ťažko dá vystačiť, keďže sa dá vykladať všelijako.
Okrem Jeruzalemského koncilu je v biblii ešte spomenutý nejaký další koncil ? Ktorý ?

Ale ved apoštolské cirkvi sú medzi sebou roztrieštené........... a RKC dnes je iná než RKC pred 500 rokmi....... Teda darmo sa robíte že ste jednotnými, ked ste nejednotní v učení počas svojej historie.....

Citácia:
A Katolícka Cirkev ich do kanónu zaradila, pričom tieto knihy plne rešpektujú aj protestanti.
Napríklad apokryfy Starého Zákona nerešpektujú.

Citácia:
Myslím, že nikto ani netvrdí, žeby čakali a stali sa kresťanmi až potom :) . Ale je jasné, že následne rešpektovali ten cirkvou vytvorený biblický kanón. Takže uznávali tú Jej Bohom danú moc a autoritu Cirkvi. A tiež práve v tomto má Cirkev neomylnosť, určiť, ktoré knihy tam patria. Aj v tom je Cirkev Duchom Svätým chránená pred omylom.
Do 4 storočia ani večšina krestanov roztrúsená po rímskej ríši ani netušila o nejakých apoštolských cirkvách v Malen Azii..... Ano po 4 storočí rešpektovala, pretože krestanstvo sa stalo štátnym náboženstvom a jednotliví panovníci prijali to učenie ktoré hlasala katolícka cirkev.....

Dotyčný nejako zabudol zmieniť, že nábožensky uctievať stvorenia je zakázané.
List Rimanom 1:25
"tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen."

Citácia:
Lenže tu sa píše o tých, čo uctievali stvorenia ako bohov, verili, že sú to bohovia, im slúžili a odmietli slúžiť Stvoriteľovi (pravému Bohu). My však ctíme Pannu Máriu úplne inak - "Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. – hovorí Panna Mária. A ani náhodou neodmietame slúžiť Stvoriteľovi. My ju nijako nepovažujeme ju za Boha, len za vysoko svätého človeka, ktorý je v nebi blízko u Boha a môže sa za nás u neho prihovárať. Len protestanti odmietajú blahoslaviť Pannu Máriu, čím len dokazujú, že nie sú pravými kresťanmi. Lebo v biblii je jasná predpoveď, že kresťanské pokolenia ju blahoslaviť budú.
Nepíše sa tam že ich uctievali ako Bohov, iba sa píše že uctievali stvorenia. Vy si ju nectíte ale uctievate a to je rozdiel. Ze jej staviate oltáre, kostoly, sochy, sošky, zasvecujete jej krajiny, modlíte sa k nej. konáte Mariánske púte, apod.... to nemá s úctou nič spoločné, to je čisté uctievanie..... Ešte jej aj dávate prvenstvo a to aj medzi anjelmi......

A neviem či si si to nevšimol, tak to zopakujem ZNOVU, výraz "blahoslaviť" vyjadruje grécky výraz - makarizo, a prekladá sa ako "považovať za štastnu".

Jakubov list 5:11
"Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý."

Vy uctievate každého kto vytrval ?

Citácia:
– Nábožné uctievanie... V podstate aj správne - to Nábožné - v zmysle uctievať niekoho ako Boha - považovať ho za pravého Boha. To je skutočne zakázané. Ale v prípade úcty k Panne Márii sa nič také u nás nedeje. My si ju ctíme len ako veľmi svätého človeka, nie Boha.
Nie ctíte ale uctievate. Vy len tak z úcty k niekomu zasvecujete niekomu celú krajinu ? Alebo mu postavíte po krajiny oltáre a kostoly a modlíte sa k nemu 50 ružencov denne ?

Citácia:
Zjavne nevidíš, že On ju týmto spôsobom len ostrejšie napomína, aby teraz počúvala, čo On hovorí, keď práve hovorí, lebo ona ho prerušuje - "Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas..." - Ona ho prerušuje v rozprávaní, preto na ňu takto reaguje. Ježiš raz nazval Petra satanom, takže je Peter satanom? Asi uznáš, že nie. Ježiš len máva občas takéto prudké a ostré reakcie, keď sa mu niečo nepáči, ktoré ale samozrejme ani On, ani my, neberieme doslovne.
Keby chcel Ježiš pokarhať ženu za to že ho prerušila, tak by povedal "žena, neprerušuj ma". Prečo by mal Ježiš uponížiť Máriu len na základe toho, že ho nejaká žena prerušila ? To čo píšeš je absurdita až hrom.

Citácia:
Kdeže, priateľu, žiadne tituly, ktoré patria Bohu, sa Panne Márii nedávajú. Proste ju blahoslavíme ako predpovedá Božie Slovo...
A len ten, kto chce vidieť niečo iné, tak vidí niečo iné. (Čo sa babe chcelo, to sa bebe snilo.) A tie tituly, na ktoré poukazuješ, prosím ťa, veď to je až smiešne:
Písmo ti hovorí aby si blahoslavil každého kto vytrval. Prečo teda každého takto neuctievate ?

Citácia:
Bezhriešna, - Máš teda dôkaz, žeby Ona sama niekedy spravila nejaký hriech? Asi sotva.
A to znamená že je automaticky bez hriechu ???

1. Jánov list 1:8
Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.

List Rimanom 3:23
veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;

Nehovoria tieto verše jasne ?

Citácia:
nanebovzatá, - Tento titul podľa teba patrí Bohu? Boha teda musí niekto do neba vziať? Kto??? :D :D :D
Kristus bol vzatý do neba vo svojom tele.

Citácia:
Je škoda, že akurát Ty sám sa nevieš zamyslieť, veď aj dnes máme biskupov, čo odporujú pápežovi, takí sa vždy nájdu...
Ak by mu neodporovali tak by si tvrdil že ide o dokaz pápežstva. Ak mu odporuju, tak zas tvrdíš že to je v podstate normálna vec...... Tak tebe može dať človek hocjaký dokaz, aj tak si to všetko zjemníš a prisposobíš sebe.........

Citácia:
Veď ale Peter zomrel v Ríme, tam je jeho "dedičstvo", jeho nástupníctvo. Nie v Antiochii. Taká je pravda. Hoci tomu niektorí pyšní biskupi odporovali, lebo sa nechceli nikomu podriaďovať, čo ale ľudsky chápem, ani mne sa moc nechce
A čo je na tom že zomrel v Ríme ? Ani biblia, ani historia nehovorí o tom, že sa určuje dedičstvo podla toho kde kto zomrie.

Ale ked už tak hovoríš, v takom prípade by si musel dať autoritu cirkvi Jeruzalemu, pretože v Jeruzaleme zomrel Ježiš. A kto je viac, Ježiš alebo Peter ?

A teda to čo tvrdíš je nezmysel.
Hore
 Profil  
 
 

od 28.06.2014 20:30:22
napísal 580 príspevkov
jano555
Citácia:
viem, je to ťažké na ľudské ego priznať si "mýlil som sa"
Z toho čo si napísal, je toto najuveriteľnejšie. :D Ani sa neodvážim hádať, koľko krát si si tým už musel prejsť. Ešte pred pol rokom si na pavelbovom fóre písal o tom ako má katolícka cirkev moc zatvoriť nebo pre protestantov. A veru tam tie tvoje argumenty dávali väčší zmysel. :)
Hore
 Profil  
 
 

od 09.09.2020 12:33:44
napísal 571 príspevkov
legionar píše:
aldot píše:
jano555 píše:
Modlím sa k Bohu
nie ku kresťanskému
Ak veris, ze existuje iba JEDEN Boh, tak nemoze mat "privlastok krestansky" a Janko sa urcite modli k Nemu.
Akurat ma o Nom inu tu predstavu ... :lol:
Boh je len jeden, ale bohov je veľa. a jankov boh je jeho rozum.
_________________
Sláva Isuzu Christu!
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší

Obsah fóra » Náučné témy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: