Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Náučné témy


 [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
Autor Správa
Poslať 02.04.2014 23:51:09   Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 02.04.2014 23:44:52
napísal 654 príspevkov
Odkial vieme, ze Pismo bolo inspirovane Duchom Svätým?
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 8:11:35   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 20:10:44
napísal 2033 príspevkov
Odpoved je velmi komplexna a narocma toto je odpoved biblistu z ineho fora (je to trocha dlhsi a nesurody text pozliepany z otazok):

Metodologická poznámka: Bibliu je možné vnímať čisto a-religiózne a študovať ju ako profánny text zo starovekého blízkeho východu (mnohí to tak aj robia). Ak niekto z čitateľov tejto stránky zaraďuje do danej kategórie, môže nasledovný príspevok aj preskočiť.
Ja píšem z hľadiska kresťanskej viery. Nakoniec si ale aj tak každý môže tvrdiť i veriť čomu chce.

Biblia ako Božie slovo
1. Biblia sama seba predstavuje ako jazykový fenomén, ktorý nie je možné zredukovať na obyčajné ľudské slovo (napr. Boží poslovia sa odvolávajú na Boha). Je možné overiť takéto tvrdenie, ktoré je záväzné pre kresťanskú vieru?
2. Po jazykovej stránke vidíme v Biblii jedinečnú účinnosť, odlišnú od ľudského slova: čo Boh povie, to sa uskutočňuje (predpoveď, hrozba, historický súd, predpoveď zázračnej udalosti..., to že sa naplnia potvrdzuje ich pravdivosť).
3. Písmo nešpecifikuje hlbší dôvod tejto jedinečnej účinnosti a iba ju zastáva.
4. Nie všetky výroky Písma majú takýto jedinečný charakter a je vidieť postupný vývoj. V SZ je takýto charakter explicitne pripísaný prorockým výrokom a zákonom v momente ich promulgácie. Nepripisuje sa múdroslovnej literatúre a ani Písmu ako takému.
5. V NZ je celé Písmo SZ pokladané za Božie Slovo v dvojitom zmysle: ako výrok, ktorý sa aktualizuje pri ohlasovaní a ako napísaný text. NZ okrem toho pripisuje Božský charakter Ježišovi a apoštolskému ohlasovaniu.
6. Vyhlásenie celého Písmo (SZ a NZ) za Božie slovo je potom výsledkom tradície.

Inšpirácia
Najlepšie je začať vyjadrením 2. Vatikánskeho koncilu o inšpirácií: Boh si vyvolil ľudí a použil ich tak, že oni uplatnili svoje schopnosti a sily, no on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to a len to, čo on sám chcel (DV 11). Takto sa koncil snažil zhrnúť tradičnú náuku o inšpirácií, odvolávajúc sa na konkrétne miesta v NZ.
V dejinách Cirkvi boli rôzne vysvetlenia inšpirácie, napr. aj doslovná verbálna inšpirácia, čiže niečo ako Boží diktát, kde ľudský autor je zredukovaný iba na akési médium. Takáto inšpirácia by bola skôr extatický fenomén. Toto vysvetlenie je však z viacerých dôvodov problematické a nepostačujúce.
Scholastika zasa ponúka iné vysvetlenie pohybujúc sa v kategóriách kauzality a jej 4 typov: účinná, materiálna, formálna a finálna. V rámci účinnej kauzality je možné rozlíšiť Boha ako prvotnú príčinu a ľudského autora ako inštrumentálnu príčinu. Potom majú Boh a ľudský autor odlišnú, ale súvisiacu úlohu pri vzniku Písma, podobne ako pri pílení stromu je píla inštrumentálnou príčinou a drevorubač prvotnou príčinou.
Takéto odlíšenie je v podstate správne, hoci nám tieto scholastické kategórie znejú vzdialene. Súčasné formulovanie tejto náuky je možné zhrnúť nasledovne:
"Boh je prvotným autorom Písma, kým svätopisec je druhotným autorom. Inšpirácia vyjadruje Božiu a ľudskú spoluprácu. Boh pri písaní používa ľudských autorov, aby pod jeho vplyvom napísali všetko to a len to, čo chcel on. Tento účinný Boží zásah pôsobí v oblasti rozumu a slobodnej vôle ľudského autora ako svetlo, sila a asistencia, kedykoľvek uvažuje a rozhoduje o niečom, čo má vzťah k písaniu biblického textu. Zároveň ľudský autor používa svoj rozum a slobodnú vôľu, svoje vlohy, kultúru, reč a štýl, čiže zachováva si originalitu a charakteristické črty svojej osobnosti a uplatňuje svoje spisovateľské schopnosti, a tak svojím vlastným spôsobom vyjadruje to, čo mal v úmysle napísať. Teda počína si ako ktorýkoľvek spisovateľ: rozhoduje sa dačo napísať, zbiera si materiál, usporaduje a spracúva ho, vyjadruje sa pomocou zaužívaných literárnych foriem, spôsobom myslenia a rozprávania svojej doby, dáva svojmu dielu definitívnu podobu a vydáva ho. Preto sa biblické knihy z rečového, historického, kultúrneho a literárneho hľadiska často podobajú spisom starovekého Blízkeho východu, majú s nimi spoločnú látku, štýl, spôsob vyjadrovania a pod., lebo vznikli v tom istom kultúrnom a historickom prostredí." /Heriban/
Takto chápaná inšpirácia sa aplikuje na všetky štádiá vzniku. Teda pri knihách, ktoré prešli komplexným redakčným procesom a podieľalo sa na nich viacero autorov sa inšpirácia týka všetkých týchto štádií a ľudí.

Osobné názory v Biblii?
Áno, v Písme sú naozaj aj osobné názory (viď dobré príklady vyššie). Myslím, že čiastočne som na tento podnet zodpovedal už v časti o inšpirácií. Teda, každá časť Písma je inšpirovaná. To ale neznamená, že je v rovnakej miere záväzná. (Aj SZ kultové predpisy sú inšpirované a ja ako kresťan sa necítim nimi viazaný). Toto by sa dalo rozvinúť aj viac, ale asi by to išlo od témy.

2. Inšpirácia zahŕňa všetko. Aj keď Pavol píše, že je to jeho názor, bol pri tom inšpirovaný, aby to tam tak napísal. Zároveň ale platí, že nie všetky miesta v Písme majú rovnakú relevanciu. Veď aj v liturgii čítame najmä evanjeliá a úryvky z niektorých kníh. To že sa nečíta napr. z Titovho listu neznamená, že ten je menej inšpirovaný, alebo menej Písmom.

Myslím si, že metaproblém, ktorý sa tu vynára a zatiaľ nebol presne pomenovaný je chápanie Písma ako takého. Kým ho berieme ako zoznam apodiktických výrokov, narážame na mnohé problémy. Katolícke vysvetlenie inšpirácie hovorí, že v Písme je všetko, čo tam Boh chcel mať pre našu spásu. Lenže nie všetko sa k našej spáse vzťahuje rovnakým spôsobom!
Napr. keď Pavol hovorí, že niečo je iba jeho názor, vyjadruje tým aj osobnú neistotu a zdržanlivosť prezentovať niečo z pozície autority. Myslím si, že podobný postoj môže byť inšpiratívny a prospešný aj pre nás dnes. (Toto je skôr na úrovni osobnej meditácie a nie striktnej exegézy).

na zaklade coho mozme verit tomu, ze Biblia je pravdiva, ako vieme, ze tie proroctva, zazraky a podobne sa skutocne stali? Viem, ze vzdy to zostane len na urovni viery a vzdy sa da pochybovat, ale predsa aj viera musi mat aspon nejaky rozumny zaklad.
Toto je naozaj dosť ťažká časť a neviem, či to viem lepšie vysvetliť.

V zásade, akékoľvek slovo má účinnosť = uskutočňuje sa ním to, čo sa vyjadruje: napr. komisia po preskúšaní žiaka vyhlási, že vyhovel a postupuje. Toto vyhlásenie uskutočňuje, to čo vyjadruje. Táto účinnosť sa zvyšuje, keď sa slovo odvoláva na spojenie s božstvom / Bohom / nadprirodzenom. V Písme sú napr. požehnania a zlorečenia nositeľmi vnútornej energie, ktorá uskutočňuje obsah slova.
- Izák požehná Jakuba a jeho slová trvalo a nemenne uskutočnia efekt požehnania (Gn 27,27-40).
- Kliatba nad Jerichom pôsobí aj v budúcnosti (Joz 6,26; 1Kr 16,34).

Tuná ale nastupuje iná kategória: účinnosť slova od Boha je danému slovu vlastná, takže sa nemusí odvolávať na nič iné. Je to nemenná sila, ktorej nemožno odporovať, keď uskutočňuje Božie zámery. Pekný text je u Izaiáša:
Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal. (Iz 55,10-11)
Božím slovom je teda slovo, ktoré má takúto absolútnu účinnosť.

Môžeme ju vidieť v dvoch oblastiach: prorocké výroky a legislatívne vyhlásenia.

Hlavným dôvodom, prečo sú práve toto Bože slová je jednota medzi ľudským autorom a Bohom, ktorá dáva slovu absolútnu účinnosť. Táto jednota je výsledkom pôsobenia Božieho Ducha v ľuďoch, takže ich celkom prenikne (napr. Jeremiáš nechce viac ohlasovať, ale slovo je silnejšie ako on /Jer 20,8-9/). V dôsledku toho sú schopní slovo prijať, osvojiť si ho a stotožniť sa s ním. Boží Duch natoľko zjednocuje ľudskú činnosť a Boží zásah, že Boh ako subjekt koná cez ľudí.
Keď lokúcia (zvuk) doznie, slovo pokračuje. Zákon si naďalej zachováva svoju konštantnú záväznosť a účinnosť (dáva život tomu, kto ho zachováva Lv 18,5 a prekliatie tomu, kto ho porušuje Dt 27,36). Prorocký výrok zasa očakáva moment naplnenia a aktualizáciu: výrok pri opakovanom novom ohlasovaní znova dosahuje efekt, ktorý mal už v minulosti.

Tvoj prvý postreh je veľmi správny. Uznávať vierohodnosť Biblie nie je záverom môjho posledného príspevku, ale jeho predpokladom. Aj som uvažoval, či to spomenúť, ale nakoniec som to tam nedal, lebo sa mi to aj tak zdalo dosť dlhé. Ale áno, vychádzame z predpokladu viery.
Totiž, ak sa snažíme odlíšiť ľudské slovo o Bohu a slovo od Boha sprostredkované ľuďmi, nestačia nám historicko-kritické, čiže vedecké interpretačné metódy. Veď hovoriť o Božom slove má zmysel iba v kontexte viery. Preto aj jediná teologicky akceptovateľná metodológia vychádza z viery v slovo. Následne potom v biblických textoch skúmame presný význam takéhoto tvrdenia o Božom výroku.
Veľmi zjednodušene: my nevieme dokázať, že je to Božie slovo, ale ak to veríme, vieme vysvetliť čo to znamená a ako to funguje.

Vravíš, že nikto v teológií nerieši historický základ udalostí v Písme a nezávislé kritériá. Prepáč, nechcem sa ťa dotknúť, ale toto vôbec nie je pravda. Neviem, odkiaľ to vieš a ako sa vyznáš v teológií, ale to sú otázky, ktorými sa teológia a exegéza zaoberajú už desaťročia, ba storočia a mnoho sa o tom publikuje. Nechcem si domýšľať, či hovoríš na základe skúseností z kázní, slovenského knižného trhu, alebo je to osobná úvaha. Mal by som k tomu (k téme ako takej a nie k tomu, čo ty o nej vieš) aj viac čo povedať, ale neviem, či by to nebol iba plač na nesprávnom hrobe. Znova, prepáč.

V SZ je mnoho príbehov a detailov, ktoré sa zjavne nestali presne tak, ako sú opísané, alebo sa nestali vôbec. O tom snáď dnes už nikto nepochybuje. Príkladov je mnoho, ale spomeniem len dva:
- Východ Izraelitov z Egypta je opísaný ako odchod 600.000 mužov, plus ženy, deti a mnoho iných ľudí. Ďalej stáda oviec a dobytka. Bolo by to spolu asi 2-3 mil. ľudí a mnoho zvierat. Prechod cez Sinaj je nepredstaviteľný: archeológovia na Sinaji nič po nich nenašli, čo je pri tak veľkej skupine ľudí „nemožné“. Okrem toho, čo by tí ľudia jedli a pili? Áno, Písmo hovorí o vode zo skaly (Nm 20,11). Ale čo pili na druhý deň? Už Pavol si bol vedomý, že tam niečo nie je „s kostolným poriadkom“ a dáva textu hlbší duchovný zmysel keď hovorí: „všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus“ (1Kor 10,4).

Takto asi vyzerá Sinaj. Ako by tadiaľto prešiel zástup ľudí veľký asi ako polovica Slovenska?

- Porovnajte si tieto dva texty
o “Po dvadsiatich rokoch, čo Šalamún staval dva domy, Pánov dom a kráľovský dom, a Hiram, kráľ Týru, dodával Šalamúnovi cédrové a jedľové drevo, zlato a všetko, ako chcel, dal kráľ Šalamún Hiramovi dvadsať miest v galilejskej krajine (1Kr 9:10-11)
o Po dvadsiatich rokoch, počas ktorých Šalamún staval Pánov dom a svoj dom, Šalamún opevnil mestá, ktoré dal Šalamúnovi Hiram, a osadil tam synov Izraela (2Krn 8:1-2)
Je jasné, že sa nemohli stať obe verzie.

Je to pre nás problém? A prečo? Inšpirácia (katolícke chápanie) vraví, že Písmo učí to, čo je potrebné pre našu spásu. Je historická presnosť v tomto prípade podstatná pre našu spásu?

V existujúcom vlákne o inšpirácií je toho už dosť a dá sa to zhrnúť asi tak, že inšpirácia zaručuje, že v Písme je všetko to, čo tam Boh chcel dať ako potrebné pre našu spásu. Ako teda vieme, že Písmo je inšpirované? Každý si samozrejme môže tvrdiť čo chce (a aj to robí); nás ale momentálne zaujíma, čo vlastne Cirkev tvrdí o svojom Písme. Začneme najjednoduchšie a pozrieme sa na Druhý Vatikánsky Koncil: „Bohom zjavené pravdy, písomne vyjadrené a zachované vo Svätom písme, boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Svätá matka Cirkev na základe apoštolskej viery pokladá všetky knihy Starého a Nového zákona i všetky ich časti za posvätné a kánonické, pretože, napísané z vnuknutia Ducha Svätého (porov. Jn 20, 31; 2 Tim 3, 16; 2 Pt 1, 19 – 21; 3, 15 – 16), majú za pôvodcu Boha a ako také boli odovzdané Cirkvi. Na napísanie posvätných kníh si Boh vyvolil ľudí a použil ich tak, že oni uplatnili svoje schopnosti a sily, no on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to a len to, čo on sám chcel.“ (Dei Verbum 11)

Kto chce, nech si odmyslí ten barokový slovník. Text potom hovorí asi to, že na začiatku nebolo Písmo, ale viera a jej ohlasovanie. Viera nevznikla z Písma, ale naopak. Prví kresťania verili aj bez Písma. /dokážeme dokonca do istej miery aj zistiť, na čo vo viere kládli dôraz: literárna analýza biblických textov dokáže zistiť ich staršie vrstvy, ale o tom možno inokedy/.
Viera je odpoveďou na udalosť (udalosti) (a nie texty!) v ktorej ľudia spoznávajú, že sa k nim Boh priblížil. V SZ bol zakladajúcim momentom exodus a vznik národa. V NZ Ježišovým príchodom a posolstvom jeho nasledovníci spoznali, že v ňom Božia blízkosť dosiahla svoj vrchol. Toto zjavenie vzbudilo vieru, ktorá bola ohlasovaná a vyznávaná v Cirkvi.
V historických udalostiach ľudia spoznávajú Boha, ako im ponúka spásu a následne sa vytvárajú veriace spoločenstvo. Táto základná skúsenosť sa vyjadruje rôznymi spôsobmi a písomná forma je s časovým odstupom stále dôležitejšia. Postupne sa aj napísané texty pod vplyvom nových skúseností stávajú objektom opätovného čítania, chápania, doplňovania, korigovania a ukazovania nových významových súvislostí. To sa deje najmä pod vplyvom skúsenosti s Ježišom, ktorú zakusujú a vysvetľujú ako vrchol Božieho priblíženia sa k človeku. Isté texty sú prijaté, lebo veriace spoločenstvo v nich spoznáva vieru, ktorú vyznáva. Spísané texty dosvedčujú základnú skúsenosť spásy a zachovávajú identitu spoločenstva.
Takéto chápanie inšpirácie sa zakladá na SZ-viere v Boha, ktorý hovorí k svojmu ľudu a na dôvere, že vkladá svoje slovo do úst povolaných ľudí, aby ho napísali. Prevzatie a aplikovanie tejto myšlienky na spisy NZ bolo možné na základe presvedčenia, že ten istý Boh, ktorý hovoril skrze prorokov, v týchto dňoch prehovoril v Synovi.
Inšpirovanosť Písma stojí v dynamickom vzťahu s charizmou prorokov a apoštolov. Ich charizma sa v napísanom Božom slove konkretizuje a pokračuje. Božie slovo pri osobnom stretnutí robí človeka schopným k vždy novému svedectvu. Takto je dôsledkom inšpirácie Písma Cirkev, ktorá ďalej verí, vyznáva a interpretuje.

Niektoré dôsledky:
- O inšpirovanosti Písma má zmysel hovoriť v kontexte veriaceho spoločenstva, ktoré v ňom spoznáva svoju vieru. Preto napr. „privatizácia Písma“, ako ju vidíme v niektorých para-cirkevných, mimo-cirkevných, a-cirkevných (môžete si doplniť aj iné) spoločenstvách a ešte častejšie u jednotlivcov nie je to pravé orechové.
- Písmo neprišlo ako nejaká „inšpirovaná entita“ s absolútnou a nespochybniteľnou hodnotu (niečo ako prvý princíp vo filozofii, alebo axióma v matematike), ktorá by sa dala použiť ako zbraň najťažšieho kalibru na presvedčenie tých, čo neveria. Že sme toho dnes často svedkami, to viem; podľa mňa je to zneužívanie Písma. Inými slovami: ani vtedy si ľudia nemysleli, že Písmo spadlo z neba hotové, tak prečo by sme ho tak mali brať my? Keď Pavol (alebo iní autori) písal listy, určite si nebol vedomý toho, že píše biblické spisy. Až neskôr v nich veriace spoločenstvá spoznali hodnotu, akú pripisovali Písmu.
- Písmo bolo určené pre veriacich nie ako predpoveď budúcnosti, ale vysvetlenie toho, čo prežívali a teda posolstvo do ich prítomnosti (napomenutie, varovanie, povzbudenie, výkrik v bezmocnosti a neistote, sktorým sa mohli stotožniť; pri pocite zabudnutosti od Boha, aby videli, že nie sú sami, ktorí prežívajú ťažké skúsenosti...). Zaznievalo im ako slovo od Boha (alebo i jeho mlčanie), ktorý ich prevyšuje a dáva zmysel ich životu. Písmo nebolo myslené ako komplexný scenár budúcnosti, ktorý sa musí vyplniť. Prečo by sme v ňom takýto scenár mali hľadať my?

V podstate si dobre zhrnula to, čo som chcel povedal.
Ja osobne dosť nerád používam pojem “Tradícia”. Je to teologicky správny koncept, ale často naráža na nepochopenie zo strany teologicky menej zdatných čitateľov. Neraz potom vidíme, že namiesto vecnej diskusie mnohí bojujú proti tomu, čo si sami pod týmto pojmom predstavujú a pripisujú to Katolíckej Cikrvi. Ja potom už nemám silu, ani vôľu začínať vždy od definovania pojmov. Ale to len na okraj.

Proroctvá neboli určené pre neveriacich (iné národy...), ale pre Izraelský národ, teda pre veriacich. Fenomén proroctiev neznamená predpoveď budúcnosti, ale varovanie a napomenutie pre súčasníkov. Proroci neboli veštci a jasnovidci, ale Boží muži i ženy, ktorých úlohou bolo prinášať posolstvo od Boha (teda boli sprostredkovatelia).
Sú samozrejme aj výnimky a rôzne pridružené texty a pod. Ale vždy treba najprv pochopiť samotný fenomén a až potom vysvetľovať hraničné prípady.
Kto si dá námahu a seriózne si prečíta rozsiahle pasáže z prorockých kníh, bude možno prekvapený, ako málo je tam predpovedí. A aj tieto predpovede sú často spojené s apokalyptikou a tam by bolo treba rozumieť literárnym druhom. Žiaľ, namiesto seriózneho vzdelávania sa je oveľa jednoduchšie fundamentalistické memorizovanie, hádzanie citátov a hádanie sa o rokoch.

Uvediem aspoň dva príklady, ako fungujú prorocké texty:
V synoptických evanjeliách predpoveď zničenia chrámu. Vezmime si Mk 13. Kritické metódy výkladu bežne vyhodnocujú daný text ako tzv. vaticinium ex eventu = udalosť, ktorá sa udiala a autor ju zažil (autor sám videl, ako bol chrám dobytý) je opísaná ako predpoveď a antedatovaná, teda v tomto prípade vložená do Ježišových úst. Aj na základe tejto úvahy sa potom súčasná verzia evanjelia datuje do obdobia po zničení chrámu (toto datovanie má aj iné dôvody). Kto má problémy s takýmto prístupom k textu (= akoby si evanjelista všetko vymyslel a Ježiš vlastne nič nepovedal), môže vziať ako plauzibilné vysvetlenie, že Ježiš predpovedal zničenie chrámu, no presné slová sa nezachovali (ako vlastne takmer nikde). Evanjelista potom na základe vlastnej skúsenosti sformuloval tú predpoveď tak, aby sa zhodovala s tým, čo jeho súčasníci zažili.

Ako iný príklad môžeme uviesť známy text z Izaiáša: „Hľa, panna/mladá žena počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel (Iz 7:14)“, ktorý je citovaný u Matúša (1,23).
Samozrejme, že pôvodné proroctvo u Izaiáša malo byť povzbudením pre súčasníkov a v danom kontexte (literárnom i historickom) sa vzťahovalo na kráľa a jeho mladú manželku. Prečo ho potom Matúš spája s Ježišom? Určite nie preto, že uvažovaním o danom texte by si uvedomil, že toto musí byť Mesiáš. Fungovalo to naopak: najprv veril niečo o Ježišovi (že je Emanuel a narodil sa z panny) a na základe vlastného presvedčenia potom dokázal daný text spojiť s Ježišom. Bolo to pre neho „evidentné“ už aj preto, že Septuaginta (grécky preklad, ktorý bol veľmi rozšírený a najmä medzi kresťanmi) už prekladá „panna“. Takto videl, že jeho viera je podporená aj biblickým textom, ktorý teda neváha citovať.

Týmto sa už dostávame do oblasti religionistiky, kde naozaj nie som expert, takže si netrúfam robiť ďalekosiahle závery a úvahy.
Je dosť logické, že každé náboženstvo nejakým spôsobom spája boha / božstvo so životom.

Jedinečnosť židokresťanskej viery podľa mňa spočíva v dvoch hlavných oblastiach:

1. Božie zjavenie: ľudia nehľadajú Boha ako prví, ale Boh sa im zjavuje; preto sa aj označujú ako zjavené náboženstvá.

2. V kresťanskom náboženstve Boh neostáva vzdialený, nedostupný a odlišný; jeho zjavenie v Ježišovi nám ukazuje, že Boh sa nám stal tak blízky, že väčšia blízkosť už neexistuje. Boh je nám bližší, ako my sami sebe a ukazuje nám, čo to znamená byť človekom v plnosti.
Takýto spôsob zjavenia je podľa mňa aj zárukou jeho kredibility: je to zjavenie zhora (niečo, čo nás presahuje); zároveň je nám, ako ľuďom toto zjavenie inherentné, teda prichádza spôsobom, ktorý je nám najbližší: naše bytie (to že sme osoby) sa najplnším spôsobom uskutočňuje v medziľudskej interakcii. A práve na tejto úrovni nášho bytia sa Boh zjavuje ako osoba.

Možno by sa dalo nájsť aj viacej bodov, ale neviem, či by som to teraz dokázal dobre sformulovať.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 10:23:49   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 13:37:28
napísal 493 príspevkov
Cloe-Clement píše:
Odkial vieme, ze Pismo bolo inspirovane Duchom Svätým?
To nikto nevie len sa v to verí. Neexistuje jediný relevantný dôkaz, že Duch Svätý vôbec existuje. A neexistuje žiadny dôkaz, že pisatelia biblie boli ním inšpirovaní. Ak má niekto také dôkazy budem rád ak ich predloží na prečítanie.
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 10:52:21   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 20:10:44
napísal 2033 príspevkov
precitaj si co som postol
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 11:06:11   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 13:37:28
napísal 493 príspevkov
tomix píše:
precitaj si co som postol
Prehryzávam sa tým textom a nikde tam nevidím vysvetlenie, mohol by si to v tom texte vyznačiť?
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 11:35:24   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 02.04.2014 23:44:52
napísal 654 príspevkov
Ja som ten text zrychlika precital a tiez sa tam pise, ze sa v to skratka veri . Ale odkial sa vie, comu sa ma verit, napr. urcite při schvalovani zlozenia napr. NZ sa zvazovali aj ine texty, kt. sa do finalnej verzie nedostali. Odkial vieme, ze prave tie boli insp. Duchom Svatym? Nie je to trochu trufale?
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:07:35   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 20:10:44
napísal 2033 príspevkov
live_D píše:
tomix píše:
precitaj si co som postol
Prehryzávam sa tým textom a nikde tam nevidím vysvetlenie, mohol by si to v tom texte vyznačiť?
toto by mohla by ciastocna odpoved:

Boh je prvotným autorom Písma, kým svätopisec je druhotným autorom. Inšpirácia vyjadruje Božiu a ľudskú spoluprácu. Boh pri písaní používa ľudských autorov, aby pod jeho vplyvom napísali všetko to a len to, čo chcel on. Tento účinný Boží zásah pôsobí v oblasti rozumu a slobodnej vôle ľudského autora ako svetlo, sila a asistencia, kedykoľvek uvažuje a rozhoduje o niečom, čo má vzťah k písaniu biblického textu. Zároveň ľudský autor používa svoj rozum a slobodnú vôľu, svoje vlohy, kultúru, reč a štýl, čiže zachováva si originalitu a charakteristické črty svojej osobnosti a uplatňuje svoje spisovateľské schopnosti, a tak svojím vlastným spôsobom vyjadruje to, čo mal v úmysle napísať.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:26:03   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 17.04.2013 10:28:18
napísal 1168 príspevkov
Cloe-Clement píše:
Ja som ten text zrychlika precital a tiez sa tam pise, ze sa v to skratka veri . Ale odkial sa vie, comu sa ma verit, napr. urcite při schvalovani zlozenia napr. NZ sa zvazovali aj ine texty, kt. sa do finalnej verzie nedostali. Odkial vieme, ze prave tie boli insp. Duchom Svatym? Nie je to trochu trufale?
veď tí, čo to vyberali, boli tiež inšpirovaní :) Duch Svätý pôsobí neustále
_________________
"Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." (2Tim, 1, 7) ... "Ale vaša reč nech je "áno - áno", "nie - nie"." (Mt, 5, 37)
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:32:56   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 20:10:44
napísal 2033 príspevkov
Cloe-Clement píše:
Ja som ten text zrychlika precital a tiez sa tam pise, ze sa v to skratka veri . Ale odkial sa vie, comu sa ma verit, napr. urcite při schvalovani zlozenia napr. NZ sa zvazovali aj ine texty, kt. sa do finalnej verzie nedostali. Odkial vieme, ze prave tie boli insp. Duchom Svatym? Nie je to trochu trufale?
Nie je to trufale, preco by to malo byt? Ak nejaka kniha NZ nebola zaradena do Kanonu bol na to dovod. Niektore boli duplicitne, niektore uplne mimo, u niektorych bol autor bud neznamy alebo pochybny.Na tom sa zhodli vlastne vsetky denominacie. Bez Ducha Sveteho a jeho inspiracie nemohlo vzniknut to co dnes nazyvame Bibliou, niet takeho umu ani sily aby sme to sami dokazali.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:34:26   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 13:37:28
napísal 493 príspevkov
tomix píše:
live_D píše:
tomix píše:
precitaj si co som postol
Prehryzávam sa tým textom a nikde tam nevidím vysvetlenie, mohol by si to v tom texte vyznačiť?
toto by mohla by ciastocna odpoved:

Boh je prvotným autorom Písma, kým svätopisec je druhotným autorom. Inšpirácia vyjadruje Božiu a ľudskú spoluprácu. Boh pri písaní používa ľudských autorov, aby pod jeho vplyvom napísali všetko to a len to, čo chcel on. Tento účinný Boží zásah pôsobí v oblasti rozumu a slobodnej vôle ľudského autora ako svetlo, sila a asistencia, kedykoľvek uvažuje a rozhoduje o niečom, čo má vzťah k písaniu biblického textu. Zároveň ľudský autor používa svoj rozum a slobodnú vôľu, svoje vlohy, kultúru, reč a štýl, čiže zachováva si originalitu a charakteristické črty svojej osobnosti a uplatňuje svoje spisovateľské schopnosti, a tak svojím vlastným spôsobom vyjadruje to, čo mal v úmysle napísať.
Nemusím ani ďalej ísť. Tie dve veci čo som vyznačil hrubým presne na to som sa na začiatku pýtal. QED. Nijak mi to ten text neozrejmil len mi z neho vyplýva proste slepo ver a hotovo. Bez dôkazov. Na základe čoho vieš, že Boh je prvotný autor biblie? Na základe čoho vieš, že Boh spolupracoval s ľuďmi na písaní biblie? Proste QED.
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:42:18   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 20:10:44
napísal 2033 príspevkov
Citácia:
Nemusím ani ďalej ísť. Tie dve veci čo som vyznačil hrubým presne na to som sa na začiatku pýtal. QED Nijak mi to ten text neozrejmil len mi z neho vyplýva proste slepo ver a hotovo. Bez dôkazov. Na základe čoho vieš, že Boh je prvotný autor biblie? Na základe čoho vieš, že Boh spolupracoval s ľuďmi na písaní biblie? Proste QED.
keby si si dal tu namahu a precital si ten text naozaj cely tak by si prisiel,ze to nie je tak ako vravis,ze slepo ver a hotovo.

Dalsi, ale podla mna dost velky problem je,ze ak vychdzas z predpokladu ,ze Boh nejestvuje tak pre teba nema Biblia vacsiu hodnotu ako ked si kupis v knihkupectve napriklad Koran alebo Talmud alebo nejake sutry. Proste dalsia nabozneska kniha. Preto tazko mi je tu vysvetlovat ateistovi ze Biblia je Bohom inspirovana ked neveri v Boha samotneho.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:45:43   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 13:37:28
napísal 493 príspevkov
tomix píše:
Citácia:
Nemusím ani ďalej ísť. Tie dve veci čo som vyznačil hrubým presne na to som sa na začiatku pýtal. QED Nijak mi to ten text neozrejmil len mi z neho vyplýva proste slepo ver a hotovo. Bez dôkazov. Na základe čoho vieš, že Boh je prvotný autor biblie? Na základe čoho vieš, že Boh spolupracoval s ľuďmi na písaní biblie? Proste QED.
keby si si dal tu namahu a precital si ten text naozaj cely tak by si prisiel,ze to nie je tak ako vravis,ze slepo ver a hotovo.

Dalsi, ale podla mna dost velky problem je,ze ak vychdzas z predpokladu ,ze Boh nejestvuje tak pre teba nema Biblia vacsiu hodnotu ako ked si kupis v knihkupectve napriklad Koran alebo Talmud alebo nejake sutry. Proste dalsia nabozneska kniha. Preto tazko mi je tu vysvetlovat ateistovi ze Biblia je Bohom inspirovana ked neveri v Boha samotneho.
Presne to čo si povedal tým som argumentoval aj ja keď som bol katolík. Biblia mala pre mňa rovnakú hodnotu ako pre teba. Avšak keď som v nej videl stovky rozporov a aj si porovnával pasáže online z viacerých zdrojov dospel som k názoru, že to je iba výtvor človeka. Budeš prekvapený ale prvý pri kom som začal pochybovať o biblii a Bohu je jeden prispievajúci tu Vespa. Aj keď je katolík diskusiami s ním som začal o tom všetkom pochybovať.
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:51:38   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 20:10:44
napísal 2033 príspevkov
no ked si ju cital a chapal sposobom ako si myslim,ze si ju cital a chapal (respektive skor si nechapal podstatu a vyznam Biblie)tak si samozrejme nemohol prist k inemu zaveru. Ale nic si z toho nerob,nie si sam kto robi tu istu chybu ako ty.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 13:56:10   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 25.03.2013 13:37:28
napísal 493 príspevkov
tomix píše:
no ked si ju cital a chapal sposobom ako si myslim,ze si ju cital a chapal (respektive skor si nechapal podstatu a vyznam Biblie)tak si samozrejme nemohol prist k inemu zaveru. Ale nic si z toho nerob,nie si sam kto robi tu istu chybu ako ty.
Tak ja tej podstate naozaj nechápem. Nerozumiem prečo by som mal veriť v Boha keď neviem o žiadnom dôkaze jeho existencie ale to som offtopic. Takže k téme. Neviem o jedinom dôkaze Ducha Svätého. A už vôbec neviem o žiadnom dôkaze, ktorý by poukazoval na to, že inšpiroval ľudí k písaniu biblie. Ak máš také dôkazy budem rád ak ich predložíš.
_________________
"Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it." - Thomas Paine
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.04.2014 14:00:52   Re: Pismo inšpirované Duchom Svätým
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 20:10:44
napísal 2033 príspevkov
otazka znie, preco by som ateistovi mal davat taky dokaz. Jednak ho to nepresvedci a jednak mu aj tak neuveri.
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 39 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší

Obsah fóra » Náučné témy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: