Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Voľná diskusia


 [ Príspevkov: 78 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
Autor Správa
Poslať 24.12.2018 22:28:23   Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 24.12.2018 21:42:08
napísal 23 príspevkov
Citujem jedno z mnohých tvrdení veriacich ľudí.
" Ak preskúmaš najväčšie náboženstvá sveta, zistíš, že Budha, Mohamed,
Konfucius aj Mojžiš pokladali seba samých za učiteľov či prorokov. Ani
jeden z nich nikdy netvrdil, že je rovný Bohu. Ježiš to však o sebe
tvrdil."
Toľko citácia Marilyn Adamson/bývalá ateistka/ z jej článku v ktorom
opisuje dôvody pre vieru v Boha.
Tá citácia je z článku:"Existuje Boh - Šesť dôvodov veriť, že Boh naozaj
existuje."
Zastavím sa pri jej tvrdení,....."že Ježiš tvrdil ,že je rovný Bohu".
Tvrdil naozaj niečo také niekedy Ježiš?
NIKDY !!! Ak budeme skúmať Písma ,tak ich môžme prelistovať od začiatku
do konca,ale nikdy takéto tvrdenie v Biblii nenájdeme.
To,ale čo tam nájdeme ,je tvrdenie,ktoré tvrdí presný opak. Teda, že
sám Ježiš a Písma poukazujú opakovane a mnohými
spôsobmi,príkladmi,znázorneniami ,že Ježiš je podriadený svojmu
Otcovi,Všemohúcemu Bohu./Jahvemu/
Nie je preto náhodou ,že mnohí teológovia tvrdia ,že... „Pôvod [Trojice]
je úplne pohanský.“ To tvrdí kniha The Paganism in Our Christianity
(Pohanstvo v našom kresťanstve) .
A tiež je nespochybniteľným faktom to,že prvotný kresťania žiadneho
trojjediného boha nepoznali a neuctievali.
Trojica je podla niektorých teológov nebiblická náuka ,ktorá vzišla z viacerých
koncilov a svetlo sveta uzrela až v 4-6 storočí nášho letopočtu.
Aj keď Ježiš je prirovnávaný k bohu,a ojedinele aj duch svätý/2-3
storočie/, ale nikdy ho nikto z cirkevných otcov,apologétov nepovažoval
za rovného Bohu Jahvemu,jeho Otcovi!
Významný teológ Harnack vo svojich -"Dejinách dogmy", tvrdí, a poukazuje
na to...."že evanjelium, v tej forme ako ho hlásal Ježiš ,neohlasuje
syna,ale iba Otca,a odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie
kontaminácie gréckym,pohanským myslením."
A na margo toho dodáva,že -"Dejiny dogmy sú vlastne dejinami deformácie
evanjelia". Harnack ďalej poukazuje na zosvetštenie,spreneverenie
Bohu,....na úpadok kresťanstva, a na zatemnenie radostnej zvesti".
Na margo týchto tvrdení si môžme položiť otázku: Ak by nikto nebol
ovplyvnený touto pohanskou dogmou/trojicou/ a ľudia by skúmali Písma s
cieľom zistiť ,kto je pravý Boh, dospel by niekto z celej ľudskej
populácie na základe skúmania Písma ,že Boh je trojjediný?
Som presvedčený ,že NIKTO! Nakoľko táto náuka je
nepochopiteľná,nelogická a nebiblická!
Ale to stačí na úvod, a vrátime sa k námetu tohto referátu-či je
Kristus rovný Bohu?
Veriaci v trojjediného Boha stavajú svoje tvrdenia na slovách z Písma z listu Filipanom
2:3-11
------------------------------------------------------------------------------------------
Citujem:...."3 nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v
pokore majte jedni druhých za vyšších od seba 4 nehľadiac každý len na
svoje, ale každý aj na to, čo je iných. 5 Lebo nech je také smýšľanie vo
vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, 6 ktorý súc v podobe Boha
nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, 7 ale sám seba zmaril prijmúc
podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom 8 a súc v spôsobe najdený jako
človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. 9
Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je
nad každé meno, 10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí
ponebeských a pozemských i podzemských, 11 a každý jazyk aby vyznal, že
Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca." /Roh.preklad/
-------------------------------------------------------------------------------------------
A teraz si rozoberme daný text, ktorý je silne trinitársky a nevystihuje
pôvodnú myšlienku daných slov z listu Filipanom.
Tam pôvodne význam sporných slov poukazoval jasne na
"uchvátenie,lúpež,vzatie násilím", čo bolo postavené do silne
negatívného svetla.
Za prvé,....... "máme považovať iných za vyšších od seba". Ak by Ježiš
dbal na dané slová, mohli by sme tvrdiť ,že on sa rovnal Bohu,svojmu
Otcovi,lebo chcel naplniť obsah daných slov?
Nuž to by bolo postavené úplne na hlavu,....bol by to presne opačne
pochopené.
Za druhé.... si môžme pomôcť príkladom z minulosti ,kde tiež jeden z
Božích synov konal obdobne. Tým Božím synom bol cherubín,ktorý sa stal
Božím odporcom satanom. Prečo? Nuž preto,lebo sa robil rovný Bohu a
neriadil sa slovami ,myšlienkou ktorá vyplýva z listu Filipanom 2:3-11 a
on naozaj "nepovažoval za lúpež ,byť rovný Bohu". A pritom to "lúpež"
bola.
Teda,ak "ukradol" Bohu niečo ,na čo má nárok iba Zvrchovaný
Boh/uctievanie/, tak v tom on nevidel problém.
Mohol potom satan oprávnene tvrdiť ,že sa "uponížil",.....že sa stal
príkladom pre "pokoru",a ......že sa "zriekol sám seba",.....a že
nehľadel len na "svoje záujmy"? Alebo že sa stal "poslušným"
Bohu,.....ktorému on chcel "slúžiť"?
NIE,.....to by určite nikto netvrdil! Satan, Boží syn konal presne
opačne.
Za tretie,......ak by sme tvrdili ,že "Ježiš Kristus sa tiež ako Boží
syn robil rovný Bohu", tak by sme ho dávali na tú istú rovinu ako
Božieho odporcu satana. A to by bola priveľká opovážlivosť,rúhanie a
nerozumnosť.
Naopak,....Ježiš ako poslušný syn konal presne opačne ako satan a všetko
robil na "slávu svojho Otca", jediného Boha.
On sa "uponížil",..."pokoril",...."stal sa sluhom", a vždy uctievanie
smeroval na svojho Otca,a nie na seba.
Za štvrté,.....Ježiš totiž opakovane poukazoval na svoju podriadenosť
,trebárs slovami:...."Otec je väčší ako som ja". Ján 14:28
A to,že jeho Otec a "jeho Boh" ho "povýšil" ,tiež poukazuje na
skutočnosť,že mal nižšie postavenie ako jeho Otec a to aj po tom ,čo bol
povýšený. Lebo inak by sme museli veriť,že ak bol Ježiš rovný Bohu ,on
ktorý bol a je - "syn Najvyššieho" tak nutne by už po svojom povýšení
musel byť vyšší syn od Najvyššieho. Ale to neznie dvakrát logicky!
Aj v minulosti mnohí odmietali trojicu a tiež aj na základe daného
textu z listu Filipanom dokazovali nelogickosť tvrdenia trinitárskych
teológov. Takým bol aj mysliteľ Voltaire. On napísal:

"Origenes v komentári k Jánovi hovorí ........Veľkosť Ježiša Krista
viacej vynikla tým, že sa pokoril, než keby si bol myslel, že sa musí
pridržiavať svojej rovnosti s Bohom .Opačný výklad je totiž jasný
nezmysel, čo by znamenalo:,Pokladajte iných za lepších od seba. Konajte
podla Ježiša, ktorý si nemyslel ,že koristi a zneužíva, keď sa
pridržiava svojej rovnosti s Bohom. Takto by sa tvrdil pravý opak,
velikášstvo by sa dávalo za príklad skromnosti , bol by to hriech proti
zdravému rozumu./Fil.2.,6,7/
Zdá sa že tento odsek veľmi podrobne rozobral a dokonale vystihol list z
roku 117, ktorý sa zachoval vo Vienenských a Lyonských kostoloch, vzácna
to staroveká pamiatka.List chváli skromnosť niektorých učeníkov
:Nechceli prijať honosný titul martýr/kvôli pár nepríjemnostiam/,pretože
sa riadili príkladom Ježiša Krista"..../Filozofický slovník str.169/
Toľko citácia, ktorá nepotrebuje komentár ,jasne poukazuje na fakt, že
tí , čo chcú vidieť v danej správe v liste Filipanom Ježišovo potvrdenie
jeho rovnosti s Bohom, ignorujú nielen slová živého Boha ,ale aj
elementárne ,logické fakty.
Teda, všetko je to len o tom, že niekto chce silno veriť niečomu ,čo
Božie slovo odmieta a aj zdravý úsudok. A takým ľudom nepomôžu žiadne
dôkazy a fakty,že Ježiš sa nikdy nerovnal Bohu a nikdy si neuzurpoval
toto právo, ktoré by bolo útokom na Božiu zvrchovanosť.
Za piate,......Nehladiac na mnoho výrokov Písma,ktoré slovami samotného
Boha Jahveho poukazujú na to,že JEMU sa nikto nemôže rovnať!
Citujem Žalm 89:7....."Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi? Kto je
podobný Hospodinovi medzi synmi Božími?"
Biblia nikde netvrdí ,že jeden Boží syn je výnimka a že ten sa rovná
Bohu. Chápať dané slová zo slov žalmistu týmto spôsobom,by bolo
prekrútenie významu Božích slov. A to by nikto asi nechcel robiť?!
Teda,ak Písma priam "polopatisticky" tvrdia ,že žiadny Boží syn sa
nemôže rovnať Bohu Jahvemu,tak to ctiteľ Písma,ctiteľ pravého Boha a
pravdy musí akceptovať.
Pretože praví kresťania uctievajú Boha "v duchu a pravde". Ján 4:23
A uvedomme si,že ani Ježiš, ani jeho nasledovníci nemali v úmysle
nesúhlasiť,oponovať šemu Starého zákona: ‚Počuj, ó, Izrael: Pán, náš
Boh, je jeden Pán.‘ (5. Mojžišova 6:4).“ A nie traja v jednom!
A nemyslím si,že byť jedinečným Božím synom,...druhou najmocnejšou bytosťou vo vesmíre
je pre Ježiša niečo menejcenné.Práve naopak, je to veľká pocta.
PIsté je,že pohanskí teo-filozofovia neboli ľudia ktorí sa vždy držali zdravého
úsudku a Božieho slova. Boli to zväčša konvertiti z pohanstva, a práve oni sa pričinili
o to,že daná náuka o trojjedinom Bohu sa dostala postupne do učenia kresťanstva.
Preto sa poučme z chýb minulosti a zastávajme sa jediného Boha a jeho
ZVRCHOVANOSTI !
Hore
 Profil  
 
Poslať 25.12.2018 9:06:56   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 11.03.2015 21:18:50
napísal 66 príspevkov
Ty jehovistické nesmysly si strčte za klobouk nikdo o ně nemá zájem.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.12.2018 13:38:02   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
Milano Shagara píše:
ale nikdy ho nikto z cirkevných otcov,apologétov nepovažoval za rovného Bohu Jahvemu,jeho Otcovi!
Skutočne? Na niekoho si zabudol. Tomáš bol jeden z prvých ktorý povedal - Pán môj a Boh môj - Ján 20.
A vôbec Ježiš sám viackrát povedal o sebe, že je s Bohom jedno. Dokonca sa modlil, aby sme my boli rovnako jedno s nim. - Ján 17 - aká to "heréza".

Je to teda pravda, či heréza? Chceš spochybňovať Ježiša? Bol heretik? Vlastne to bol aj dôvod, prečo ho židovský velkňaz dal ukrižovať. Čomu vlastne potom veríš?
Ježiš buď je, alebo nie je ten prorok o ktorom hovoril Mojžiš. A ak je ten prorok, potom určite vieš, že prorok hovorí to, čo počuje od Boha. Ježiš sám povedal, že hovorí to, čo počuje od Otca. Jeho slovo sa naplnilo a má známky pravého proroka. Buď ho teda príjmeš so všetkým čo povedal, že je to pravda, alebo sú všetko potom nezmysly. Kto príjme proroka, ako proroka, dostane odmenu proroka...

Milano Shagara píše:
ignorujú nielen slová živého Boha ,ale aj elementárne ,logické fakty.
Teda, všetko je to len o tom, že niekto chce silno veriť niečomu ,čo Božie slovo odmieta a aj zdravý úsudok
Zdá sa, že ty sám si úplne odignoroval slovo živého Boha, elementárne logické fakty, ale aj zdravý úsudok.
Božskú podstatu Ježiša krista riešili kresťania na prvom Nicejskom a prvom Carihradskom koncile a aj ju vyriešili. Dôvodom boli najmä také nezmysly, ako tu tvrdíš dnes ty. Výstupom týchto koncilov bolo Nicejsko-Carihradské vyznanie viery:

Nicejsko-Carihradské vyznanie viery píše:
Verím v jedného Boha, vševládneho Otca, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného aj neviditeľného.
A v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko vzniklo, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, vtelil sa zo Svätého Ducha a Márie - Panny a stal sa človekom, bol za nás ukrižovaný za Poncia Piláta, trpel a bol pochovaný, a na tretí deň vstal z mŕtvych v súlade s Písmami, vystúpil do nebies, sedí po Otcovej pravici a znova príde, so slávou, súdiť živých i mŕtvych, jeho kráľovstvu nebude konca.
A v Ducha Svätého, Pána a Tvorcu života, ktorý vychádza z Otca, ktorému sa spolu s Otcom a Synom vzdáva poklona i sláva, ktorý hovoril skrze prorokov.
V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov, očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.
Nicejský koncil http://patristica.net/325&s
Carihradský koncil http://patristica.net/381&s

Ježiš je jedno s Otcom, Ježiš je Boh, Duch Svätý je Boh a my máme možnosť byť jedno s ním.
Hore
 Profil  
 
Poslať 27.12.2018 16:41:33   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Boli to zväčša konvertiti z pohanstva, a práve oni sa pričinili
o to,že daná náuka o trojjedinom Bohu sa dostala postupne do učenia kresťanstva.
Toto znamena uplne popretie prislubu Jezisa ze posle svojej cirkvi Ducha Svateho a ze ju bude viest aby nezbludila z cesty
toto pocuvam dookola ako verklik
cirkev bola 2000 rokv ta zla a potom prisiel niekto kto to odhalil a teraz zvestuje skutocnu pravdu - objavil teplu vodu :-)
ale to je popretie chapania Cirkvi ako ju chape Pismo a ako Jezis prislubil - cize si vedla s tymto pristupom.
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 14:02:24   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 24.12.2018 21:42:08
napísal 23 príspevkov
gabriel1 píše:
Ty jehovistické nesmysly si strčte za klobouk nikdo o ně nemá zájem.
Aj tak sa dá argumentovať. Čo tam po pravde. Tak ma naučili, a tak tomu verím a pravda ma nezaujíma. Dobre hovorím?
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 14:11:46   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 24.12.2018 21:42:08
napísal 23 príspevkov
Romanh napísal: "Ježiš je jedno s Otcom, Ježiš je Boh, Duch Svätý je Boh a my máme možnosť byť jedno s ním."
---------------------------------------------

Súhlasím,.....ale tak ako "jedno" sú aj kresťania. Ale sotva môžme povedať,že všetci kresťania sú "jedno" ,tak ako tomu veria trinitári. To by boli všetci kresťania jednou osobou,jednou podstatou,.....a to je nelogické,nezmysluplné.
Pozri Ján 17:21...."No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal."
Už chápeš,....???
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 14:40:40   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
Milano Shagara píše:
To by boli všetci kresťania jednou osobou,jednou podstatou,.....a to je nelogické,nezmysluplné.
Nie je jedno, ako jedno a tvoje jedno nie je to isté ako Božie jedno. Musíš si správne zadefinovať čo je Božie jedno a potom porozumieš, že tí traja sú jedno.

My sme jednej podstaty s Bohom a to skrze Krista, lebo v krste sme s ním spou zrástli Rim 6,5 a stali sme sa s ním jedno - v krste sme si obliekli Krista Gal 3,27.
Dá sa Kristus obliecť?
My a Kristus sme sa stali jedno. A preto môžeme v jeho mene urobiť čokoľvek, lebo on je v nás a my sme v ňom. Nepochopiteľné tajomstvo pre rozum tohto sveta, tajomstvo, ktoré je možné chápať len v Duchu Svätom pre tých, ktorí sa s ním stali jedno.

Gal 2,20 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
Ef 1.22-23 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.
Ef 5,23 ... ako je aj Kristus hlavou Cirkvi
Rim 12,5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
1Kor 6,15 Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?
1Kor 12,27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.
...

sme nové stvorenie v Kristovi tak ako ho tento svet nepozná
2Kor 5,17 Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.
...
Nové stvorenie. Chápeš? Nové, tak ako ho tento svet nepozná. My v ňom, on v nás, jedno, on v Bohu Otcovi jedno, v Duchu Svätom jedno.
Spolu jedno stvorenie v Bohu, skrze Boha, pre Boha. Pre niektorých príliš vysoká matematika. 3+1=1

1Kor 2,13 duchovné veci duchovne vysvetľujeme
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 15:58:01   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 24.12.2018 21:42:08
napísal 23 príspevkov
Romanh,.....prečo potom žiadny kresťan do konca tretieho storočia neveril v trojicu?
Všetci do konca tohto storočia verili,že Ježiš je anjel,a že je podriadený Otcovi,jedinému Bohu?
To "jedno" ako s ním narábate ,je stále to isté,ako v prípade Otca a syna,....to isté v prípade kresťanov,....a to isté v prípade manželov, ktorú majú byť tiež "jedno",/jedno telo/.
Tu ide len o spoločenský súlad,jednotu v cieľoch,hodnotách a podobne. Nebudem sa rozpisovať,lebo som na to založil tému.
Hore
 Profil  
 
 

od 24.12.2018 21:42:08
napísal 23 príspevkov
"Môj Otec je väčší ako som ja". Ján 14:28

Otázka: ...."Kto vytrhuje z kontextu Ježišove slová"? Ten,kto akceptuje Ježišove slová,ale tí,čo tvrdia opak? Teda,že Ježiš je rovný Bohu, alebo ,že sám je Všemohúci Boh?
Čo myslíte,ako to chápali daní poslucháči,ktorí nemali teologické školy a boli to prostí ľudia?
Vnímali to tak,ako to tvrdia trinitári? Že Ježiš to hovoril ako človek,/že pozabudol na fakt,že je aj Bohom/ ale v skutočnosti bol Všemohúci Boh,a bol rovný Otcovi?
Samozrejme,....nikdy by židia k tomu nedospeli,lebo mesiáša nikdy nevnímali ako Boha,......ale ako "niekoho ,koho pošle Boh"!
Vnímali ho ako proroka,záchrancu. Museli by sme klamať,keby sme tvrdili,že židia očakávali v osobe mesiáša samotného Boha.
Ale ďalej,......istotne,ak Ježiš tvrdil,že Otec je väčší ako on,......tak to aj tak všetci chápali. Lebo ak by bol ale Ježiš naozaj Všemohúci Boh,tak by v skutočnosti svojich poslucháčov zavádzal a privádzal by ich do omylu!
Uverí niekto predstave,.....že po tom čo Ježiš povedal dané slová,tak si poslucháči povedali,že: "To určite povedal len ako človek, a nie ako Bohočlovek." Je to logické,....hlavne ak vieme ,že židia v osobe Ježiša/mesiáša/ neočakavali samotného ,Všemohúceho Boha.
Alebo máme veriť,že Ježiš po tom,čo povedal dané slová/že Otec je väčší/, poslucháčom vysvetlil,že by to mali chápať tak,že on to povedal iba ako človek ,ale že v skutočnosti je Všemohúci Boh a že je rovný Otcovi?
Pripadá vám to opäť logické? Prečo by to Ježiš robil? Aby svojich poslucháčov miatol?
Samozrejme, túto dodatočnú reč Biblia nespomína,.....a je to len nelogická predstava tých,čo chcú veriť v trojjediného Boha,....cirkevný,ľudský dovetok.
A vôbec,....vie niekto povedať ,prečo by Ježiš raz hovoril ako človek,raz ako Boh a inokedy ako bohočlovek?
Pripadá vám aj toto logické? A tak je úplne jasné,že Ježiša vnímali všetci ako Božieho syna/ako sa sám predstavil/ a nie ako Boha Syna!
Je zrejme,že Ježiš netrpel schizofréniou a nebol rozdelený a vždy vedel čo hovoril a hovoril to ako "syn človeka",ktorého poslal Boh!
A ako Boží hovorca a zástupca Boha Jahveho.
A tak nemôžme obviňovať tých,čo proste veria Ježišovým slovám,....že jeho Otec je väčší ako on! Alebo veriť,že oni "vytrhujú z kontextu" a presadzujú svoju pravdu.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ďalšou jednoduchou vetou,biblickou správou sú slová ,ktoré poukazujú na postavenie "hlavy".
Pavol vysvetlil: ......:

.„ Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. “ (1. Kor. 11:3)

Ako opäť chápať aj tieto jednoduché slová? Tak ako ich chápu trinitári? Alebo proste veriť tomu,že "Hlavou Krista je naozaj Boh"?
Myslím si,že každý vie ,čo znamená byť niekomu,niečomu hlavou? Tento pojem je známy aj dnes a je každému zrozumiteľný.
A tak aj v minulosti a aj dnes to každý chápe tak,že "Hlava" je nadradený orgán,osoba voči niekomu,niečomu!
Verím,že nikto nepochybuje ,že "hlavou ženy je muž"?! Pavol a Písma aj na inom mieste poukazujú na podriadenosť ženy.
A tiež nepochybujeme,že "hlavou muža je Kristus". Alebo áno?
A je opäť logické,že každý organický celok musí mať "hlavu"./vojaci,športovci,žiaci,občania,námorníci,....atď/
Aj preto je "hlavou muža Kristus". To je tiež jasné a veríme,že Kristus je tu nadradenou osobou,hlavou,....ktorému sa muži podriaďujú!
A práve preto by sme nemalo pochybovať ani o treťom stupni podriadenosti,kde sa píše ,že "Hlavou Krista je Boh"!
Môžme po tom,čo sme si už ozrejmili povedať,že tu to ale neplatí,......lebo Kristus je rovný otcovi? Že sám je Všemohúci Boh?
Bolo by to logické,biblické a správne? Ak by tomu naozaj tak nebolo,....tak potom ani muž nie je hlavou žene,a ani Kristus nie je hlavou mužovi! Trúfali by sme si to povedať? Tu vidíme, že je to trikrát potvrdené "hlavou" na rôznych stupňoch,aby niekto neprekrútil zrejme a jasné slová.
Je viac ako isté,že Pavlová správa je konzistentná a poukazuje na tri stupne podriadenosti. A v každom stupni platí to isté. Hlava je vždy tým nadradeným orgánom,a nemôžme tu hovoriť o žiadnej rovnosti!
Lebo dôsledky trinitárskej teológie sú potom také,že ak je Ježiš rovný Bohu,....tak nutne potom aj muž je rovný Kristovi, a žena je rovná mužovi.
Tak kto prekrúca Písma? Kto nevníma jednoduchý príklad nadradenosti,"hlavy"?

Mnohí to predsa vnímajú a píše o tom aj teológ Adolf Harnack už v úvode knihy -"Stručné dejiny dogmy".
Harnack tvrdí, a poukazuje na to...."že evanjelium, v tej forme ako ho hlásal Ježiš ,neohlasuje syna,ale iba Otca,a odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie gréckym,pohanským myslením."
A na margo toho dodáva,že -........ "Dejiny dogmy sú vlastne dejinami deformácie evanjelia".
Harnack dale poukazuje na zosvetštenie,spreneverenie Bohu,....na úpadok kresťanstva, a na zatemnenie radostnej zvesti.
Harnack nesúhlasí ,že dogmy boli nemenné,ale uvádza ako boli menené,ako sa vyvíjali a tvrdí,že dogmy vytvorili teológovia/teofilozofovia/ a že cirkev musela dodatočne skrývať prácu teológov,/ktorí znefunkčnili evanjelium -stratilo sa úplne pôvodné jadro/ aby sa neprišlo na dané podvrhy,nálepky,ľudské pravidlá...atď.
A týmto spôsobom sa zmenil jednoduchý,evanjeliový Kristus na nezrozumiteľného,filozofického Krista/"iného Krista"/ Gal.1:7-9
Hore
 Profil  
 
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
Milano Shagara, začni sa tu správať slušne a nevytváraj s každým tvojím komentárom novú tému, ale pokračuj v začatej téme.
viewtopic.php?f=55&t=6178
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 17:12:16   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
Žid, učeník Tomáš jasne pomenoval, ako to všetci dvanásti apoštoli - Židia chápali.
Jn 20,28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!"

Mal Božskú prirodzenosť aj rovnosť s Bohom.
Flp 2,6 On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom

Ale v čase, keď sa uponížil a stal sa človekom sa tejto prirodzenosti/podstaty, rovnosti s Bohom nepridŕžal.
Na čas tu na zemi sa jej vzdal, aby žil a bol ako človek, aby pretrpel všetko namiesto nás ako človek, aby v ňom bola takto naplnená všetka spravodlivosť Božia, aby ten milujúci a láskyplný Boh Otec vylial všetok svoj spravodlivý hnev, ktorý patril nám, aby ho vylial namiesto na nás, na svojom milovanom synovi. Aby tak bol naplnený zákon, aby spravodlivý trest bol vykonaný a aby sme mohli všetci žiť večne. A toto je tá Božia láska - skrze spravodlivosť.
A preto, že poslúchol vo všetkom znovu povýšil jeho meno nad každé iné meno na nebi, na zemi i v podsvetí.
Čo to teda znamená, že povýšil jeho meno nad každé iné meno? Bolo to aj nad svoje meno "Ja Som"? Ježišovi sa znovu navrátila jeho prirodzenosť a rovnosť s Bohom a preto je Pánom aj Bohom ako hovorí jeho najbližší učeník Tomáš.
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 17:21:00   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 
Obrázok užívateľa

od 19.10.2009 21:07:40
napísal 14381 príspevkov
Milano Shagara
romanh píše:
Milano Shagara, začni sa tu správať slušne a nevytváraj s každým tvojím komentárom novú tému, ale pokračuj v začatej téme.
viewtopic.php?f=55&t=6178
Temy som zlucil do jednej, naozaj by bolo dobre nevytvarat duplicitne temy, ako na beziacom pase.

Na zaklade upozorneni a staznosti clenov fora, pristupujeme k rezimu schvalovania prispevkov.
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 23:08:45   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Aj tak sa dá argumentovať. Čo tam po pravde. Tak ma naučili, a tak tomu verím a pravda ma nezaujíma. Dobre hovorím?
pozri mal som moznost uz niekolko desatroci sa bavit so Svedkami Jehovovymi vratane tych ktori od nich odisli
ano studujem si pravdu z roznych zdrojov, ale musia mat urcitu minimalnu uroven
zial prave jehovisti argumentuju podpasovo, nehladaju preciznu logicku argumentaciu, ale hladaju argumenty ktore podprahovo zaposobia na ludi cize marketingove argumenty
sorry ale tak sa pravda nehlada
lubovolnu jehovisticku knizku ked si pozries tak najdes tam zavadzanie a prekrucanie faktov

napriklad nejake proroctvo odvodzuju zburania jeruzalemskeho chramu niekedy v roku 596 pred Kristom
ale ked som si pohladal zdroje zistil som ze vtedy ten chram vobec nebol zburany ale uplne niekedy inokedy a dokonca na dvakrat

debatovat s jehovistom je ako hadat sa so skriekajucou cigankou na trhu, splechne akukovelk hlupost bez ohladu na existenciu len "aby vyhrala debatu" aby ta prekricala, logika a argumenty su od toho vzdialene na kilometre.
Mozno si cestna vynimka, ale bol by si prvy za niekolko desatroci

jeden kamarat bol vyse 20 rokov u svedkov a potom isiel do NY pozriet si Brooklynske ustredie a ked zistil ze ako boli vsetci zakladatelia SJ prepojeni na okultizmus a slobodomurarov tak odtial vystupil

A ked sa uz bavime o pravde a hladani
ja nema problem precitat si knizku ako "Temne papezstvi" aebo aj dalsie knihy kriticke pisane o RKC
ale jehovisti maju zakazane citat knihy tych ktori od nich odisli takze napriklad Raymund Francz a jeho kniha je pre nich tabu, rovnako ako aj dalsie knihy ludi ktori opustili Spolocnost straznej veze
Tak isto som sa rozpraval s mnohymi ktori opustili RKC, zatial co ty to mas zakazane
cize ty vyzyvas na nieco co sam nerobis, nepripadas si ako farizej?
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.01.2019 23:22:01   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Mnohí to predsa vnímajú a píše o tom aj teológ Adolf Harnack už v úvode knihy -"Stručné dejiny dogmy".
Harnack tvrdí, a poukazuje na to...."že evanjelium, v tej forme ako ho hlásal Ježiš ,neohlasuje syna,ale iba Otca,a odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie gréckym,pohanským myslením."
A na margo toho dodáva,že -........ "Dejiny dogmy sú vlastne dejinami deformácie evanjelia".
Harnack dale poukazuje na zosvetštenie,spreneverenie Bohu,....na úpadok kresťanstva, a na zatemnenie radostnej zvesti.
Harnack nesúhlasí ,že dogmy boli nemenné,ale uvádza ako boli menené,ako sa vyvíjali a tvrdí,že dogmy vytvorili teológovia/teofilozofovia/ a že cirkev musela dodatočne skrývať prácu teológov,/ktorí znefunkčnili evanjelium -stratilo sa úplne pôvodné jadro/ aby sa neprišlo na dané podvrhy,nálepky,ľudské pravidlá...atď.
A týmto spôsobom sa zmenil jednoduchý,evanjeliový Kristus na nezrozumiteľného,filozofického Krista/"iného Krista"/ Gal.1:7-9
Harnack ma svoj vlastny nazor, ale to neznamena ze s nim musim suhlasit
https://www.teologicketexty.cz/casopis/2009-1/Ctirad-Vaclav-Pospisil-Jako-v-nebi-tak-i-na-zemi.html

Adolf Harnack: Čemu se máme a čemu se nemáme učit od římsko-katolické církve
https://www.getsemany.cz/node/1868

https://www.martinus.sk/?uItem=37083#description
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.01.2019 22:28:15   Re: Je Ježiš rovný Bohu?
 

od 28.06.2014 20:30:22
napísal 580 príspevkov
Unitarizmus nie je živý len v Strážnej veži. Je to legitímny minoritný kresťanský smer vychádzajúci z určitých základov a predpokladov ktoré si osvojil a prijal hlavne z gréckej filozofie. Z diskusie so svedkami Jehovovými som nadobudol presvedčenie, že nie je možné nikoho presvedčiť nejakými argumentami, vysvetľovaním veršov z Písma alebo odkazmi na súradnice v Písme. Toto je jednoducho otázka viery.
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 78 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší

Obsah fóra » Voľná diskusia

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: