areopag.sk
http://areopag.sk/

DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
http://areopag.sk/viewtopic.php?f=53&t=5755
Stránka 9 z 10

Autor:  misojogi [ 11.04.2017 20:11:56 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

Citácia:
v posledných rokoch sa mi zdá že sv.spoveď prebieha u nás čoraz rýchlejšie.
dobry postreh
aby degradacia spovede u nas nesla prave touto cestou ...

ano ma vyznam rychlej spovede ked chodis casto, ale urcite z casu na cas treba aj hlbkovejsiu pripadne generalnu sv spoved,
ale len raz za cas a este k tomu kratko nie je dobre.

Autor:  misojogi [ 26.06.2017 15:52:45 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

pekny clanok
http://www.hlavnespravy.sk/v-tichu-osamote-bez-vydobytkov-modernej-doby-slovenska-oaza-pre-dusu-priamo-v-srdci-europy/1049332

Citácia:
Pokoj pre dušu nemusíte hľadať v exotickej Indii u budhistov. V tichu a osamote, bez výdobytkov modernej doby – slovenská oáza pre dušu priamo v srdci Európy

Autor:  teta [ 05.07.2017 18:12:44 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda modlitba za vyslobodenie od zlého (osobného aj krajiny):

teta píše:
Na úvod starobylá modlitba pripisovaná sv. Cyrilovi, hádam po uplynutí autorských práv (prevzaté z českého časopisu Karmel 1/2012)

Modlitba ke všem svatým proti ďáblu a proti nečistým duchům jak se má provádět a že je třeba vyslovit své jméno
Já N, bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony. Ujměte se mě hříšného a zbavte mě mého nepřítele, děsící¬ho mou duši a trýznícího mé tělo. A vůbec všechny a všechno zachraňte a od něho vysvoboďte, neboť vy můžete skrze milost a pomoc svatého Ducha, jenž se ve vás ubytoval skrze vaše posvěcení.
Henochu, služebníku Boží, ty žiješ od tehdy až dodnes a budeš zachován k odsouzení ďábla v posledních dnech, odsuď ho i nyní a zapuď ho ode mne. Pomoz mně bídnému, dobrodinče Noe, muži spravedlivý, spolu se svými syny Boží hlasateli dobrých zpráv, zachraň mě svou spravedlností, zažeň ode mne velký hřích a potop jej potopou jako onen dávný hřích, ochraň mě jako jsi uchránil pokolení těch dávných.
Abrahame, nazvaný otcem (národů), opravdový příteli Boží, jakos vyprosil u Hospodina záchranu mnoha národů nikoli pro množství, ale pro hrstku spravedlivých, vypros u něho spásu také pro mne a přijmi mě do svého lůna. Izáku, šiřiteli radosti, jelikož jsi předobrazem Kristovým, označ mě Kristovým znamením, ať pryč ode mne prchnou moji nepřátelé.
Jákobe, milovaný od samého matčina lůna, Izraeli, čistý rozume vidoucí Boha, odstrč ode mne svou patou zlého draka a označ mě znamením kříže, jakos požehnal a tímto znamením označil své vnuky, a osvěť mě a drakovi přikaž, ať se ke mně se svou zlobou nepřibližuje.
Jóbe, ty sis zamiloval ve své zbožnosti Hospodina, svého Boha, a protos byl nazván Hospodinovou láskou: modli se za mne, jakož i za mé přátele, aby mě skrze tebe vysvobodil od draka z hlubin, jenž mě chce pohltit, jako i tebe vysvobodil ód všech tvých pokušení dorážejících na tebe jako četné a velké vlny na kamennou stěnu.
Mojžíši, veliký a tichý, jako jsi svou holí naznačující znamení kříže vysvobodil izraelský lid od zlého Satana usazeného v Egyptě, ponoř ho do hlubiny mořské jako tehdy v Rudém moři faraona s temnými Egypťany a jako jsi po¬razil v poušti zpupného Amáleka.
Silou kříže mě opevni, Jozue, spásonosný vojevodo, a jako jsi vítězil nad ci- záckými národy, pomoz k záchraně i mně, pobíjeje svým mečem Hospodinovy nepřátele; před mou tváří, tváří Kristova služebníka N. přemoz toho, jenž bojuje proti mně, a převeď mě suchou nohou přes řeku Jordán s novým Izraelem do země Bohem zaslíbené.

Samueli, jenž jsi vzýval Hospodina k všeliké pomoci a on tě ve své lásce sly¬šel, když ho vzýváš, přivolej ho i na mne, poníženého Božího služebníka N, požehnej mě a pomaž olejem svatého Ducha, jakos pomazal i pastýře Davida a poslal ho na zlé duchy, aby je zahnal svými písněmi žalmů.
Dvanáctero svatých proroků, Ozeáši, Amosi, Micheáši, Joeli, Jonáši, Ab- diáši, Nahume, Abakuku, Sofoniáši, Haggee, Zachariáši a Malachiáši, a další čtvero velkých, kteří jste sloupové a předobraz čtyř evangelistů, Izajáši, Jeremiáši, Ezechieli a Danieli, vy všichni pospolu za mne proste Pána, jehož jste hlásali a předpovídali, vysvoboďte mne od mých nepřátel viditelných i neviditelných, kteří na mne útočí všelikými úklady, a místo zlých myšlenek i slov i skutků a nečistých duchů naplňte celou mou bytost nejčistším Duchem přebývajícím ve vás, neboť když jste se jím naplnili, prorokovali jste, hlásajíce věci minulé i nejsoucí i budoucí, a předvídajíce věci vzdálené jako blízké, o prvním příchodu našeho Pána Ježíše Krista Emanuela, o jeho druhém a zářivém zjevení při příchodu z nebes, až přijde znovu, a o všech velkolepých dílech jeho božství a o posledním konci, až přijde svrhnout do nekonečného trápení pyšný rozum a zlobu, ďábla se všemi odpadlými a ďábelskými duchy do věčných muk.
Eliáši, proroku a svatý služebníku Boží, jako jsi horlivostí pro Hospodina zapudil od Izraele mrzké ďáblovy služebníky zahubiv je se všemi jejich činy, a jsi proto až dosavad uveden do ráje a budeš až do posledních dní uchováván k usvědčení jeho zloby, stejně i nyní ho zapuď ode mne do záhuby věčné. Svatý Elizee, proroku a mnohonásobný divotvůrce, zbav mě zlé choroby a uzdrav mě, jako jsi uzdravil vody stižené neplodností, abych i já vydával ovoce Boží spravedlnosti jsa zdráv.
Svatí učedníci Páně, dvanáctero Kristových apoštolů, jejichž jména jsou za¬psána na nebesích a kteří máte v soudný den usednout po obou stranách Krista a soudit všechny národy, Petře, Pavle, Jakube, Jene, Ondřeji, Filipe, To¬máši, Bartoloměji, Matouši, Jakube Alfeův, Šimone Horlivče, Judo Jakubův, když jste dostali od předvěkého Syna Božího moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele a uzdravovat veškerý neduh a všelikou nemoc v lidu a ve všech krajinách, jimiž jste procházeli, vyžeňte ze mne a zapuď¬te ode mne zlou ďábelskou sílu a všechny ďáblovy nástrahy a svým léčením mě uzdravte a svými modlitbami mě naplňte svatým Duchem pro tělo i duši.
Svatí mučedníci Kristovi, kteří jste vesměs dosvědčili Kristovo božství, Ště¬páne, první mučedníku a první jáhne, mučedníku Jiří, Teodóre, Démetrie, Nestore, Merkurie, Samone a Abibe, čtyřicet svatých mučedníků, božský Víte, Vavřinče, Floriáne, Chrysogone a Zoile, Bonifáci, také svatá mláďátka vyvražděná pro Krista a všichni další a jiní nespočetní mučedníci, kteří jste svými mukami vyhnali ďábla z celého světa, vykořenili blud modloslužby a očistili zemi umytím vlastní krví, očistěte i mne, který jsem v zajetí vlastních hříchů, a ze zajetí temnot mě vysvoboďte svým mučednickým utrpením a svatými mukami.
Svatí lékaři Páně a Boži divotvůrci Kosmo a Damiáne, Hermolae a Panteleémone i Abakyre a Jene, kteří jste milostí Páně obdrželi dar uzdravování a zdarma uzdravujete nejen lidi, ale i dobytek, uzdravte mi tělo i duši ode všech mých zlých nebezpečí.
Svatí vyznavači a všichni hierarchové, kteří jste se v pokušeních nespustili Boha, nýbrž jste s důvěrou vyznali našeho Pána Ježíše Krista a vyznali jeho víru před mnoha mučiteli a zhoubci, vysvoboďte mě ode všeho mého zla, svatý Klimente, svatý Dionýsie Areopagito, svatý Řehoři Divotvůrce, Silvestře, Ambroži, Jeronýme, Martine, Ireneji, Cypriáne, Basile, Mikuláši, Jene Zlatoústý a všichni další svati, kterých je bezpočet.
Svaté mučednice, které jste ve své slabosti silným utrpením přemohly pyšného draka mnohohlavého a mnohoocasého, jenž se domníval, že ve vás a ve všech hlavách a ocasech má svou sílu, ale vy jste je svými modlitbami uťali, zachraňte od něho také mě, vytrhněte mě, svatá prvomučednice Teklo, svatá Anastázie, ochránkyně před jedy a vysvoboditelko z pout, svaté Eufémie, Evženie, Barboro, Juliáno, Febronie, Agáto, Lucie, Cecílie, Felicito, Valburgo, Marino, Markéto a všechny ostatní svaté mučednice.
Naši svati Otcové, kteří jste svými neustálými modlitbami, zpěvem žalmů a postem přemohli naše nepřátele, viditelné i neviditelné, a odhalivše jejich chabou sílu jste je zašlapali v prach a připočetli mezi nicotnosti, svými modlitbami vysvoboďte mou nemocnou duši od mých nepřátel a uchraňte mne ode všech, svatý Antoníne, první poustevníku, svatý Pavle Eremito, svatý Eufémie, Sávo Osvícený, otče Hilarione a Theodosie daný Bohem, Symeóne Sloupovníku, Benedikte Požehnaný, Efréme slavný, se všemi svatými a ctihodnými otci a všemi dalšími, kterých je bezpočet.
Svatý Jene Předchůdce a Křtiteli, dvojnásobný proroku, ty jsi největší ze všech, kdo se narodili z ženy, tobě byla Bohem dána milost přimlouvat se za všechny, přimluv se také za mne, ubohého a hříšného Božího služebníka N a uchraň mne od všeho mého zla.
Všechny svaté nebeské netělesné síly, svati andělé a archandělé, knížectva, mocnosti, síly a panstva, serafové i cherubové i trůnové, všude mne zastřete svými svatými plamennými křídly a ochraňte od Satanaela a Belzebuba, který byl pro svou pýchu od vás svržen, ať se ke mně nepřiblíží po všechny dni mého života.
Svatá Maria, Bohorodičko a Paní, z tebe se pro naše vykoupení ráčil svým tělem narodit mezi lidi Ježíš Kristus, syn Boha živého, vysvoboď mne z této mé bídy, poníženého a zdeptaného mými hříchy, a ochraň mne zemdleného mnoha pokušeními před mými nepřáteli, svým ochranným štítem a svou přímluvou u tvého Syna Ježíše Krista, našeho Boha, jehož poslouchají a před nímž se třesou všichni viditelní i neviditelní a před něhož předstupují jak ti, kdo se mu protiví, tak ti, kdo se mu neprotiví. Neboť jemu patří sláva i chvála s Otcem i svatým Duchem, vždycky, i nyní i ustavičně na věky. Amen.

Autor:  misojogi [ 12.07.2017 23:29:35 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

celkom zajimave
Ona vnima Diabla ako psychologicku realitu
sice sa s nou uplne nestotoznujem ale davam to ako zaujimavy podnet na diskusiu a zamyslenie

http://kulhava.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=611973

Aj ja sice tiez Diabla vnimam AJ AKO psychologicku realitu ALE NIELEN - v tomto smere vnimam ako odraz duchovneho sveta v nasom svete, v tomto pripade obraz diabla (vid platonova jaskyna a jej tiene, tak nieco podobne)

Autor:  teta [ 20.07.2017 23:57:25 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

https://m.youtube.com/watch?v=ihy-Xqcm2nM

O dôležitosti zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, od 37. minúty (do 47. minúty).Je to ale v poľštine.

Autor:  misojogi [ 21.07.2017 10:22:00 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

pekny clanok o randeni a cistote

https://diva.aktuality.sk/clanok/52163/chodili-spolu-tri-roky-bez-sexu-bolo-to-dobre-alebo-zle/

Autor:  misojogi [ 24.07.2017 10:57:36 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

Citácia:
Panna Mária taktiež povedala: “Nezabudnite za modliť za vašich pastierov. Ich kňazské ruky sú požehnané mojim synom.” A toto je dôvod, prečo Vás vrúcne prosím, že až sa vrátite do vašich farností, ukážte ostatným ako mať v úcte našich kňazov. Ak váš kňaz nerobí veci spôsobom, akým by podľa Vás mal, nesúďte ho. Zoberte ruženec a modlite sa za neho k dobrému Bohu. Toto je spôsob ako mu pomôžete a nie tým, že ho budete posudzovať, pretože vo svete, v ktorom žijeme, ľudia tak veľmi posudzujú a kritizujú, ale je tu tak málo lásky. Panna Mária si želá, aby sme sa na všetci veci pozerali očami lásky a nebrali si do rúk veci, ktoré prináležia iba Bohu, nášmu nebeskému otcovi.

Je mi ľúto, že s Vami nemôžem zdieľať viac z toho, čo sa má v budúcnosti stať, ale môžem Vám povedať ešte jednu vec. Máme tento čas, ktorý práve žijeme a máme potom čas víťazstva srdca Panny Márie. Medzi týmito dvoma časmi existuje most a týmto mostom sú naši kňazi. A toto je dôvod, prečo Panna Mária nalieha, aby sme sa za nich modlili, pretože tento most potrebuje byť dosť silný na to, aby cezeň každý z nás mohol prejsť. Pretože Panna Mária povedala: “ja budem víťaziť po boku kňazov”. To znamená, že bez kňazov nie je možné ani víťazstvo srdca Panny Márie.

Vo svojom včerajšom posolstve tak Panna Mária povedala, že nemáme súdiť našich kňazov a nezabúdajme, že náš nebeský Otec si ich vybral. Ale je to iné, keď vám jej slová hovorím ja, pretože výraz jej tváre povedal oveľa viac. Povedala by som, že tým myslela to “ako sa opovažujete súdiť, pretože Boh je jediný komu to prináleží.” Ako môžeme vziať do našich vlastných rúk to, čo prináleží iba Bohu? Pretože ak Boh pozýva kňazov do služby, Boh ich bude aj súdiť. Kto sme mi, že to robíme?
http://www.lifenews.sk/content/vizion%C3%A1rka-z-med%C5%BEugorie-odpoved%C3%A1-na-ot%C3%A1zku-%E2%80%9Chovor%C3%AD-panna-m%C3%A1ria-nie%C4%8Do-o-radik%C3%A1lnom-islame%E2%80%9D

Autor:  misojogi [ 04.08.2017 10:22:04 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

https://youarepreciousweb.wordpress.com/2017/07/25/cervena-snurka/

DIABLOM PROTI DIABLOVI ?
“Dám si šnúrku na ruku. Vraj to má ochraňovať proti urieknutiu. Super !”
No naozaj je to až tak super ako to propaguje dnešný svet? Vieš čomu (alebo komu) sa týmto zavezuješ?
Priamo diablovi. A teraz sa zamysli. Môže ťa diabol ochrániť od diabla?
Jediný účinok tejto šnúrky je spútanie seba samého. Na začiatku môžeme mať pocit, že nám to pomáha, no skôr či neskôr prídeme na to, že sme na seba uvalili jedine kliatbu. Rôzne choroby, rozvrátenie rodiny, strata zamestnania a následne financií, aj to môže mať za dôsledok nosenie tejto “ozdoby”.
Prečo práve červená? – Červená je znak pekelného ohňa.
Prečo práve na ruku? – Boh chce obsadiť 3 časti na tvojom tele: Čelo, srdce, zápästie. A diabol ich chce obsadiť tiež.

---
Kde v Písme nájdeme stáť o tom, ako nám Ježiš hovorí, že ak chceme byť v pohode, zdraví, úspešní, mať radosť, a pocit ochrany máme nosiť na ruke červenú šnúrku ? Nehovorí ti náhodou neboj sa, veď som s tebou Ja, nezaoberaj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou. (Iz 41:10). Boh je ten, ktorý ti dá stopercentnu ochranu. On jediný Ťa dokonale miluje. Ak chceš ochranu, jednoducho ho o to v modlitbe požiadaj. Ak sa cítiš ohrozený, povedz mu to. On ťa počuje. Nepotrebuješ na to žiadnu extra magickú šnúrku

Ak si nosenie tejto šnúrky praktizoval a nevedel o týchto skutočnostiach mám dobrú aj zlú správu. Dobrá je, že Ježiš ospravedlňuje nevedomosť. Zlá, že diabol nie. Preto je dôležité vyznať to vo sv. spovedi, šnúrku spáliť, zrieknuť sa toho + ak pociťuješ nejaký démonický súvis obrátiť sa na kňaza.

Ak máš nejaké otázky, kľudne nám napíš na fb: https://sk-sk.facebook.com/spolocenstvo.karmel/

Autor:  teta [ 09.09.2017 17:30:45 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

http://episkopat.pl/akt-poswiecenia-kosciola-w-polsce-niepokalanemu-sercu-maryi-dokumentacja/

O zasvätení Poľska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Autor:  misojogi [ 20.09.2017 21:35:26 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

aj pre duchovny zivot su dolezite medziludske vztahy
dobry clanok na tuto temu
http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/326500-chces-svetovy-mir-porid-si-kamarady
Citácia:
Matematické modely naznačují, že spolupracující společnost se vyvíjí tam, kde nejprve existují malé skupiny spolupracujících jedinců s pevnými vazbami. Historie lidstva je příběhem výjimečné spolupráce, ale také příběhem strašných konfliktů. Společnými silami jsme budovali města, civilizace a kultury – a také jsme je bořili při násilnostech jednoho vůči druhému, ničením životního prostředí… Když tedy víme, že v lidské přirozenosti je místo pro oba extrémy, mohli bychom nastavit parametry společnosti tak, aby se ke slovu dostávala spíš ta lepší stránka?
Citácia:
Jaké sítě jsou tedy k rozvoji spolupráce nejpříznivější? Spolupráce nejvíc kvete tam, kde má každý jedinec silné a opětované vzájemné vztahy s malým počtem sousedů. V takovém případě se spolupráce šíří lokálně, podél těchto linií, z čehož časem vzniká seskupení vzájemně spolupracujících jedinců, kteří sdílejí společný prospěch. Pokud jsou ale jednotliví aktéři spojeni se všemi ostatními v síti stejně silnými vztahy, prospěch ze spolupráce se rozředí v oceánu nekooperativních účastníků a kooperativní chování se nerozšíří. Jinými slovy – pro spolupráci je lepší hrstka silných vazeb než celá náruč slabých.
Citácia:
Myslím, že slabina podobných přístupů je v tom, že se soustředí pouze na struktury a sítě, nikoliv na kvalitu prvků. To je přímo důsledek použité metodologie, která rozdíly mezi prvky, jednotkami, zanedbává, jak je u kvantitativních oborů běžné
Jednoduchý příklad: může mít modelovou síť, která by měla usnadňovat spolupráci. Ale pokud jsou prvky sítě navzájem obtížně slučitelné, bude spolupráce horší, než u struktury, která tyto modelové vlastnosti nemá.

Autor:  teta [ 22.09.2017 18:47:57 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

Polská biskupská konferencia teraz podporila akciu modlitby sv. ruženca pozdĺž poľských hraníc a vyzvala všetkých na účasť. Modlitba sa má uskutočniť v určenú hodinu dňa 7.10.2017, na výročie víťazstva kresťanských vojsk nad moslimskými v bitke pri Lepante, ktoré bolo dosiahnuté na príhovor PM Ružencovej. Podpora zo strany biskupov je tak výrazná, že vyzvali všetkých katolíkov na účasť, chorí a starých doma a tých, čo nemôžu ísť na hranice aspoň vo farnostiach, v spoločenstvách.... Obdivujem schopnosť toho národa duchovne sa mobilizovať v ťažších časoch.
http://episkopat.pl/komunikat-sekretariatu-kep-ws-inicjatywy-rozaniec-do-granic/

https://pl.aleteia.org/2017/09/22/rozaniec-do-granic-praktyczny-poradnik-gdzie-kiedy-i-jak-wziac-udzial-w-wydarzeniu/

Autor:  teta [ 23.09.2017 17:12:37 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

teta píše:
https://m.youtube.com/watch?v=ihy-Xqcm2nM

O dôležitosti zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, od 37. minúty (do 47. minúty).Je to ale v poľštine.
Pravdy, ktorej sa diabol bojí ako atómovej bomby, je tajomstvo prítomnosti sv.Trojice s Srdci Panny Márie. Pri exorcizmoch vyznáva, že jej Srdce je ich bolesťou.....Čím viac ju ničili, tým viac ona ničila ona ich. Jej slzám Boh nevie odolať. Každá duša, ktorá sa jej zasväcuje, vyťahuje tŕň z jej srdca. Tie duše nás ničia...hovorí diabol. Nejde len o vonkajšie slová zasvätenia, ale o prebývanie v jej vnútri. Ona je rajom Boha a dáva Ti možnosť už tu na zemi ubytovať sa v raji Boha. Tajomstvo víťazstva jej nepoškvrneného srdca je tajomstvo odkrytia prítomnosti Otca, Syna a Ducha Svätého v jej srdci.

Autor:  misojogi [ 23.09.2017 23:27:34 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

Citácia:
Tajomstvo víťazstva jej Nepoškvrneného srdca je tajomstvo odkrytia prítomnosti Otca, Syna a Ducha Svätého v jej srdci.
Pekna a hlboka myslienka

Autor:  teta [ 08.10.2017 17:33:18 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

http://wmeritum.pl/rozanca-granic-mial-miejsce-znak-boga-internauci-maja-watpliwosci-wlasnie-dzis-calej-polsce-foto/203986

Dúha na viacerých miestach Poľska po modlitbe ruženca na celých hraniciach Poľska.

Autor:  misojogi [ 08.10.2017 21:30:19 ]
Predmet príspevku:  Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY

Citácia:
Dúha na viacerých miestach Poľska po modlitbe ruženca
jeste Polska nezgynula ......

Stránka 9 z 10 Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/