Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT


 [ Príspevkov: 409 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Ďalší
Autor Správa
Poslať 02.03.2014 17:22:59   DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
Otváram novú tému, aby sme ako súčasť bojujúcej Cirkvi mohli zdieľať všetko potrebné k duchovnému zápasu,ktorý je dnešnej dobe, tak aktuálny. Verím, že táto duchovná téma bude obohacujúca, lebo sa máme čím navzájom podeliť.

Na úvod niečo zo sv. Písma:
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! Ef 6
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2014 17:27:48   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
Na úvod starobylá modlitba pripisovaná sv. Cyrilovi, hádam po uplynutí autorských práv (prevzaté z českého časopisu Karmel 1/2012)

Modlitba ke všem svatým proti ďáblu a proti nečistým duchům jak se má provádět a že je třeba vyslovit své jméno
Já N, bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony. Ujměte se mě hříšného a zbavte mě mého nepřítele, děsící¬ho mou duši a trýznícího mé tělo. A vůbec všechny a všechno zachraňte a od něho vysvoboďte, neboť vy můžete skrze milost a pomoc svatého Ducha, jenž se ve vás ubytoval skrze vaše posvěcení.
Henochu, služebníku Boží, ty žiješ od tehdy až dodnes a budeš zachován k odsouzení ďábla v posledních dnech, odsuď ho i nyní a zapuď ho ode mne. Pomoz mně bídnému, dobrodinče Noe, muži spravedlivý, spolu se svými syny Boží hlasateli dobrých zpráv, zachraň mě svou spravedlností, zažeň ode mne velký hřích a potop jej potopou jako onen dávný hřích, ochraň mě jako jsi uchránil pokolení těch dávných.
Abrahame, nazvaný otcem (národů), opravdový příteli Boží, jakos vyprosil u Hospodina záchranu mnoha národů nikoli pro množství, ale pro hrstku spravedlivých, vypros u něho spásu také pro mne a přijmi mě do svého lůna. Izáku, šiřiteli radosti, jelikož jsi předobrazem Kristovým, označ mě Kristovým znamením, ať pryč ode mne prchnou moji nepřátelé.
Jákobe, milovaný od samého matčina lůna, Izraeli, čistý rozume vidoucí Boha, odstrč ode mne svou patou zlého draka a označ mě znamením kříže, jakos požehnal a tímto znamením označil své vnuky, a osvěť mě a drakovi přikaž, ať se ke mně se svou zlobou nepřibližuje.
Jóbe, ty sis zamiloval ve své zbožnosti Hospodina, svého Boha, a protos byl nazván Hospodinovou láskou: modli se za mne, jakož i za mé přátele, aby mě skrze tebe vysvobodil od draka z hlubin, jenž mě chce pohltit, jako i tebe vysvobodil ód všech tvých pokušení dorážejících na tebe jako četné a velké vlny na kamennou stěnu.
Mojžíši, veliký a tichý, jako jsi svou holí naznačující znamení kříže vysvobodil izraelský lid od zlého Satana usazeného v Egyptě, ponoř ho do hlubiny mořské jako tehdy v Rudém moři faraona s temnými Egypťany a jako jsi po¬razil v poušti zpupného Amáleka.
Silou kříže mě opevni, Jozue, spásonosný vojevodo, a jako jsi vítězil nad ci- záckými národy, pomoz k záchraně i mně, pobíjeje svým mečem Hospodinovy nepřátele; před mou tváří, tváří Kristova služebníka N. přemoz toho, jenž bojuje proti mně, a převeď mě suchou nohou přes řeku Jordán s novým Izraelem do země Bohem zaslíbené.

Samueli, jenž jsi vzýval Hospodina k všeliké pomoci a on tě ve své lásce sly¬šel, když ho vzýváš, přivolej ho i na mne, poníženého Božího služebníka N, požehnej mě a pomaž olejem svatého Ducha, jakos pomazal i pastýře Davida a poslal ho na zlé duchy, aby je zahnal svými písněmi žalmů.
Dvanáctero svatých proroků, Ozeáši, Amosi, Micheáši, Joeli, Jonáši, Ab- diáši, Nahume, Abakuku, Sofoniáši, Haggee, Zachariáši a Malachiáši, a další čtvero velkých, kteří jste sloupové a předobraz čtyř evangelistů, Izajáši, Jeremiáši, Ezechieli a Danieli, vy všichni pospolu za mne proste Pána, jehož jste hlásali a předpovídali, vysvoboďte mne od mých nepřátel viditelných i neviditelných, kteří na mne útočí všelikými úklady, a místo zlých myšlenek i slov i skutků a nečistých duchů naplňte celou mou bytost nejčistším Duchem přebývajícím ve vás, neboť když jste se jím naplnili, prorokovali jste, hlásajíce věci minulé i nejsoucí i budoucí, a předvídajíce věci vzdálené jako blízké, o prvním příchodu našeho Pána Ježíše Krista Emanuela, o jeho druhém a zářivém zjevení při příchodu z nebes, až přijde znovu, a o všech velkolepých dílech jeho božství a o posledním konci, až přijde svrhnout do nekonečného trápení pyšný rozum a zlobu, ďábla se všemi odpadlými a ďábelskými duchy do věčných muk.
Eliáši, proroku a svatý služebníku Boží, jako jsi horlivostí pro Hospodina zapudil od Izraele mrzké ďáblovy služebníky zahubiv je se všemi jejich činy, a jsi proto až dosavad uveden do ráje a budeš až do posledních dní uchováván k usvědčení jeho zloby, stejně i nyní ho zapuď ode mne do záhuby věčné. Svatý Elizee, proroku a mnohonásobný divotvůrce, zbav mě zlé choroby a uzdrav mě, jako jsi uzdravil vody stižené neplodností, abych i já vydával ovoce Boží spravedlnosti jsa zdráv.
Svatí učedníci Páně, dvanáctero Kristových apoštolů, jejichž jména jsou za¬psána na nebesích a kteří máte v soudný den usednout po obou stranách Krista a soudit všechny národy, Petře, Pavle, Jakube, Jene, Ondřeji, Filipe, To¬máši, Bartoloměji, Matouši, Jakube Alfeův, Šimone Horlivče, Judo Jakubův, když jste dostali od předvěkého Syna Božího moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele a uzdravovat veškerý neduh a všelikou nemoc v lidu a ve všech krajinách, jimiž jste procházeli, vyžeňte ze mne a zapuď¬te ode mne zlou ďábelskou sílu a všechny ďáblovy nástrahy a svým léčením mě uzdravte a svými modlitbami mě naplňte svatým Duchem pro tělo i duši.
Svatí mučedníci Kristovi, kteří jste vesměs dosvědčili Kristovo božství, Ště¬páne, první mučedníku a první jáhne, mučedníku Jiří, Teodóre, Démetrie, Nestore, Merkurie, Samone a Abibe, čtyřicet svatých mučedníků, božský Víte, Vavřinče, Floriáne, Chrysogone a Zoile, Bonifáci, také svatá mláďátka vyvražděná pro Krista a všichni další a jiní nespočetní mučedníci, kteří jste svými mukami vyhnali ďábla z celého světa, vykořenili blud modloslužby a očistili zemi umytím vlastní krví, očistěte i mne, který jsem v zajetí vlastních hříchů, a ze zajetí temnot mě vysvoboďte svým mučednickým utrpením a svatými mukami.
Svatí lékaři Páně a Boži divotvůrci Kosmo a Damiáne, Hermolae a Panteleémone i Abakyre a Jene, kteří jste milostí Páně obdrželi dar uzdravování a zdarma uzdravujete nejen lidi, ale i dobytek, uzdravte mi tělo i duši ode všech mých zlých nebezpečí.
Svatí vyznavači a všichni hierarchové, kteří jste se v pokušeních nespustili Boha, nýbrž jste s důvěrou vyznali našeho Pána Ježíše Krista a vyznali jeho víru před mnoha mučiteli a zhoubci, vysvoboďte mě ode všeho mého zla, svatý Klimente, svatý Dionýsie Areopagito, svatý Řehoři Divotvůrce, Silvestře, Ambroži, Jeronýme, Martine, Ireneji, Cypriáne, Basile, Mikuláši, Jene Zlatoústý a všichni další svati, kterých je bezpočet.
Svaté mučednice, které jste ve své slabosti silným utrpením přemohly pyšného draka mnohohlavého a mnohoocasého, jenž se domníval, že ve vás a ve všech hlavách a ocasech má svou sílu, ale vy jste je svými modlitbami uťali, zachraňte od něho také mě, vytrhněte mě, svatá prvomučednice Teklo, svatá Anastázie, ochránkyně před jedy a vysvoboditelko z pout, svaté Eufémie, Evženie, Barboro, Juliáno, Febronie, Agáto, Lucie, Cecílie, Felicito, Valburgo, Marino, Markéto a všechny ostatní svaté mučednice.
Naši svati Otcové, kteří jste svými neustálými modlitbami, zpěvem žalmů a postem přemohli naše nepřátele, viditelné i neviditelné, a odhalivše jejich chabou sílu jste je zašlapali v prach a připočetli mezi nicotnosti, svými modlitbami vysvoboďte mou nemocnou duši od mých nepřátel a uchraňte mne ode všech, svatý Antoníne, první poustevníku, svatý Pavle Eremito, svatý Eufémie, Sávo Osvícený, otče Hilarione a Theodosie daný Bohem, Symeóne Sloupovníku, Benedikte Požehnaný, Efréme slavný, se všemi svatými a ctihodnými otci a všemi dalšími, kterých je bezpočet.
Svatý Jene Předchůdce a Křtiteli, dvojnásobný proroku, ty jsi největší ze všech, kdo se narodili z ženy, tobě byla Bohem dána milost přimlouvat se za všechny, přimluv se také za mne, ubohého a hříšného Božího služebníka N a uchraň mne od všeho mého zla.
Všechny svaté nebeské netělesné síly, svati andělé a archandělé, knížectva, mocnosti, síly a panstva, serafové i cherubové i trůnové, všude mne zastřete svými svatými plamennými křídly a ochraňte od Satanaela a Belzebuba, který byl pro svou pýchu od vás svržen, ať se ke mně nepřiblíží po všechny dni mého života.
Svatá Maria, Bohorodičko a Paní, z tebe se pro naše vykoupení ráčil svým tělem narodit mezi lidi Ježíš Kristus, syn Boha živého, vysvoboď mne z této mé bídy, poníženého a zdeptaného mými hříchy, a ochraň mne zemdleného mnoha pokušeními před mými nepřáteli, svým ochranným štítem a svou přímluvou u tvého Syna Ježíše Krista, našeho Boha, jehož poslouchají a před nímž se třesou všichni viditelní i neviditelní a před něhož předstupují jak ti, kdo se mu protiví, tak ti, kdo se mu neprotiví. Neboť jemu patří sláva i chvála s Otcem i svatým Duchem, vždycky, i nyní i ustavičně na věky. Amen.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2014 17:42:21   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 25681 príspevkov
Povedzte mi, da vobec sa pri tomto "sposobne mlcat" ? :roll:
Toto je to "duchovno", o ktorom mi tu tak casto hovorite, ze ho nepoznam ?

Citácia:
Já N, bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony.
1. Svati uz od stvorenia sveta ? Ktori to su ? Noe je svaty ?
2. Premohli diabla ???
Pokial viem, tak nikto z ludi (tj. ani zo "svatych" !) Diabla nikdy nepremohol.
Vzdy to bol iba Jezis Kristus, pripadne Duch Svaty.
3. Preco sa teda modlit ku svatym, ked tu je Kristus, nas brat ?
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2014 18:08:41   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 14.08.2012 21:10:44
napísal 2033 príspevkov
Citácia:
Pokial viem, tak nikto z ludi (tj. ani zo "svatych" !) Diabla nikdy nepremohol.
Premoct vo vyzname znicit nie. Tu moc ma iba Boh, ale premoct diabla v zmysle zapasu o svoju dusu, odmietnut jeho pokusenia a nastrahy moze teoreticky svojou vierou kazdy clovek. Ak teda chce.

Citácia:
3. Preco sa teda modlit ku svatym, ked tu je Kristus, nas brat ?
K svatym sa modlime preto, lebo maju velku silu prihovoru a blizkost k Bohu a sila ich prihovoru moze byt velka co je mnohokrat potvrdene a okrem ineho vo vyhlaseni Tridentskeho koncilu sa hovori,ze je dovolené a uzitocné vzyvat svatych ako prostrednikov, aby pre nás vyprosili skrze zasluhy Jezisa Krista to, co my svojimi zásluhami nie sme hodni dostat
_________________
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky, ak napomínaš, napomínaj z lásky, ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky ( sv. Augustin )
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2014 18:09:31   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
OK, asi začínam od konca, uznávam, ale túto modlitbu som dnes vyzískala a nedá sa mi nepodeliť.
Ešte že si sa nechytil slov "mnohoocasového". Na to som čakala, že zareaguješ.
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.03.2014 18:12:34   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 25681 príspevkov
teta píše:
OK, asi začínam od konca, uznávam, ale túto modlitbu som dnes vyzískala a nedá sa mi nepodeliť.
Ešte že si sa nechytil slov "mnohoocasového". Na to som čakala, že zareaguješ.
To je jednoduche - tak daleko som to uz nemal silu docitat ... :D
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 12.03.2014 18:49:42   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
Aké máte pôstne predsavzatia?
Ja napr. nejesť toľko krát za deň a pod.
Stále mi predsavzatia kazia z Figara,
lebo vypúšťajú takú neodolateľnú vôňu
a slinky sa mi zbiehajú na čokoládu :x
Dali ste si aj úmysel, pre ktorý chcete
pôst obetovať?
KBS vyzýva obetovať sa za rodiny.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 02.08.2014 20:15:23   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 20.07.2014 23:21:25
napísal 41 príspevkov
teta píše:
Aké máte pôstne predsavzatia?
Ja napr. nejesť toľko krát za deň a pod.
Stále mi predsavzatia kazia z Figara,
lebo vypúšťajú takú neodolateľnú vôňu
a slinky sa mi zbiehajú na čokoládu :x
Dali ste si aj úmysel, pre ktorý chcete
pôst obetovať?
KBS vyzýva obetovať sa za rodiny.
pre mna najväcsimi opornymi piliermi su : denne prijatie Eucharistie, modlitba ruzenca a post. Moje umysly sa vzdy vztahuju hlavne na ochranu sv. otca a jednotu Cirkvi, za vsetkych hriesnikov a duse v ocistci. A potom samozrejme dodatocne co ma napadne :-) Podla mna uplne najlepsie je vzdy pred sv. omsou obetovat vsetko a vsetkych. Vtedy by sme mali byt aj my stredri, lebo tato Obeta ma nekonecnu hodnotu.
_________________
" Budúcnosť sa začína dnes, nie zajtra " sv. Ján Pavol II
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.08.2014 16:59:39   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
Pekne carmenis, som rada, že sa tu nejaká duša prihlásila k tomu, že je usilovná ako včielka. K tej štedrosti obety sv. omše - je to úžas, akú to má hodnotu a ako sme stále niekde duchom inde. Ja všetky dobrá dávam na tácku PM, aby ich obetovala O. na jej úmysel. Momentálne však bojujem zdravotne s niečim, kiež by aj z toho boli nejaké duchovné zisky. Pozdravujem legiho. Mnohoocasového som tu nespomenula. Btw. treba poznať svojho nepriateľa, to je známa taktika boja. Už tretí deň hľadám knižku pátra Jozefa Augustina SJ o boji so zlom, niekde sa mi záhadne stratila potom, čo som si ju začala študovať.
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.08.2014 17:41:41   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 22.06.2014 8:16:03
napísal 646 príspevkov
wow carmenis, si husta, ze toto vsetko praktizujes! :)
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.08.2014 21:43:37   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 20.07.2014 23:21:25
napísal 41 príspevkov
Citácia:
Pekne carmenis, som rada, že sa tu nejaká duša prihlásila k tomu, že je usilovná ako včielka
ach, od tej usilovnosti mam daleko :-/ ale tie 3 piliere co som spomenula mi naozaj na mojej ceste velmi velmi pomahaju :-) Ako najucinnejsia modlitba v boji proti zlemu a jeho nastraham sa mi skutocne najviac osvedcila modlitba ruzenca. Nasa nebeska mamicka je skutocne dar. Suhlasim s tebou, ze jej treba vsetko obetovat a ona uz najlepsie bude vediet co s tym.

Citácia:
Momentálne však bojujem zdravotne s niečim, kiež by aj z toho boli nejaké duchovné zisky
Urcite su, neboj ;-) vsetko mozeme obetovat, ked to spojime s Jezisovou obetou. Psychicke aj fyzicke suzenia. Aku nesmiernu cenu to ma ;-)

Citácia:
Btw. treba poznať svojho nepriateľa, to je známa taktika boja. Už tretí deň hľadám knižku pátra Jozefa Augustina SJ o boji so zlom, niekde sa mi záhadne stratila potom, čo som si ju začala študovať
Veru, u neho je vsetko mozne :-) tu knizku nepoznam, je dobra ?
_________________
" Budúcnosť sa začína dnes, nie zajtra " sv. Ján Pavol II
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.08.2014 21:45:13   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 20.07.2014 23:21:25
napísal 41 príspevkov
hladajuca píše:
wow carmenis, si husta, ze toto vsetko praktizujes! :)
Nuz, snazim sa, len nie vzdy to ide :) Su to boje :)
_________________
" Budúcnosť sa začína dnes, nie zajtra " sv. Ján Pavol II
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.12.2014 17:40:23   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 22.06.2014 8:16:03
napísal 646 príspevkov
neviem, ci sa to hodi akurat do tejto temy ale to je jedno.
Skratka, neviem uz, co mam robit. Furt to vnimam tak, ze ma Boh vydiera.
Vysvetlim.
Velmi neverim v krestanstvo. Rozumej nieco sa mi paci, nieco nie. Napriek tomu sa uz asi pol roka skoro kazdy den modlim ruzenec a obcas idem aj do kostola. Tam som sa schovavala v kute vo vezi, teraz ked je zamnuta ostavam vonku v tej chodbicke. Nie, ze by som katolikmi pohrdala, ale necitim sa vobec byt clenom cirkvi a nechcem tam hrat divadlo. Nepatrim tam.
Napriek tomu to vnimam tak, ze ma Boh nasilu nuti tam chodit, ze ma vydiera, ze ak sa nebudem modlit a nebudem tam chodit, zas mne a mojim blizkym znici zivot. Preto nasilu robim tie veci, cosi ako povinnost alebo ako ked nieco robis s tym, ze na teba niekto mieri pistolou. Tak sa ja modlim a tak dvakrat do mesiaca idem do kostola. Zasadne cez tyzden ked je malo ludi.
Nedokazem to robit zo srdca.
Zrejme je to nejaka forma OCD.
A nepomaha ani si citat o omsi, ze o com to je. Ja to teoreticky chapem, no nijak ma to neoslovuje. Pocas omse myslim jedine na to, aby ma videlo co najmenej ludi (posledna chodim, ostavam v chodbicke, prva odchadzam) a ze kedy to uz konecne skonci.
Hore
 Profil  
 
Poslať 03.12.2014 17:53:49   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 

od 16.11.2006 13:42:16
napísal 25681 príspevkov
hladajuca píše:
ze kedy to uz konecne skonci.
Ja Ti to poviem celkom presne - skonci to, ked s tym prestanes. :)
A poviem Ti este jedno tajomstvo: Kedze NEZALEZI na cloveku, ale iba na "milosti Bozej", tak je uplne jedno, ci sa takto "uporne snazis o formalizmus", alebo nie.
Bud proste sama sebou, rob vsetko, ako najlepsie vies - a na hentie veci sa kludne vykasli. :)
Ver mi, ze Boh si aj tak urobi, ako sa Jemu zapaci - nie ako by sa pacilo Tebe, alebo, nebodaj, ako by si POTREBOVALA.
Tebe sa zda, ze Ta vydiera.
Ja som takmer presvedceny, ze sa iba nemiestne bavi na nas ucet ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 04.12.2014 19:21:07   Re: DUCHOVNÝ ZÁPAS - PILIERE A POMOCKY
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 22:29:16
napísal 5307 príspevkov
Legiho nepočúvaj. Dobre,že vyhľadávaš kľudnejšie miesto a sv. omše. Dosť závisí od atmosféry v kostole, ktorú ovplyvňujú ľudia. Nemáš si možnosť vybrať iný kostol s iným osadenstvom? Možno si len senzibil, ktorý všetko negatívne vníma? Niekedy je dosť blbá atmosféra, ale tu v BA si môžeš vybrať. Sú kostoly, kde je vytvorený kútik. Rozdiel je medzi tými, čo boli stavané teraz a tými, čo sú ešte podľa tridentskej liturgie. Niekedy v tých modernejších nájde človek viac súkromia pre seba a Boha.

Ešte Ti radím očistiť si svedomie. Vtedy prestane človek mať pocit, že je nepriateľom Boha (Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika). Ale aj tak by som bola vďačná Bohu, že Ťa núti do nejakej formy nábožnosti, aj keď sa mi zdá, že vonkajší úkon nábožnosti je dosť málo.

Boh je taký veľký, že sa oplatí ho hľadať celý život. Povedala sv. Terézia z Avily
_________________
"...žije Pán zástupov, pred tvárou ktorého stojím..." (2 Kr 3, 14)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 409 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Ďalší

Obsah fóra » Katolícka spiritualita - DUCHOVNÝ ŽIVOT

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: