Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Labyrinty bežného života


 [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
Autor Správa
Poslať 26.05.2017 11:49:45   Re: Alternatívna liečba?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
misionar3 píše:
Ale Kristus dal Apoštolom moc vykladať Písmo, určovať pravidlá a pomáhať ostatným veriacim ( a sebe navzájom) zachovávať autentickú Kristovu náuku ako aj napredovať po ceste spásy!
To nedal len 12 apoštolom, ale všetkým veriacim. Pavol nebol apoštol a predsa máš väčšinu listov v biblii od Pavla.
Ako si to ten Pavol mohol vlastne dovoliť učiť hneď po krste a vôbec nečakal, kým vyštuduje a stane sa kňazom, alebo biskupom.

misionar3 píše:
Lk 10:16 Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.
To povedal Ježiš všetkým veriacim vo vzťahu k tým, ktorí neuveria ich dobrej správe, ktorú mali niesť - že sa priblížilo Božie Kráľovstvo.
Toto navyše povedal iným 70tim a nie 12tim apoštolom. Takže sa to vzťahuje na všetkých, nielen na apoštolov.
Čítaj celý kontext a nevytrhávaj verše kade tade. Skúmaj vždy komu, čo, kedy a prečo Ježiš povedal.

misionar3 píše:
Mt 18:18 Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.
Opäť sa to týka všetkých veriacich - učeníkov a nielen apoštolov - skúmaj celý kontext a nevytrhávaj verše ako sa ti ľúbi.
Lebo, keby to hovoril len apoštolom, potom aj verše okolo by platili len pre apoštolov.

Toto by podľa teba potom mali robiť len apoštoli. Sú to verše hneď nasledujúce za tým, ktorý pripisuješ len pre apoštolov.
Mt 18:19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Mt 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Takže keď sa zídeš ty s iným veriacim, tam nie je Ježiš medzi vami, lebo toto povedal Ježiš len apoštolom a platí, len keď sa zídu spolu dvaja apoštoli...

misionar3 píše:
Ježiš sám vykladal písma Lk 24,27 A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach.
a podla vyššie uvedeného túto autoritu delegoval na apoštolov (biskupov a kňazov )
berieš jeden verš a používaš ho v kontexte kam nepatrí. Veď tento verš je úplne niekde inde v situácii, ktorá tu ani nie je. Ježiš vykladal písma učeníkom.

Ale keď už, tak rozmýšľaj o tom, že Ježiš posiela kázať, uzdravovať a vyháňať démonov najskôr 12tich, potom povie, žatvy je málo a posiela iných 70 - títo neboli apoštoli a ani starší... a potom znovu povie, že žatvy je mnoho, ale robotníkov málo a posiela všetkých, čo uveria. Autoritu učiť, krstiť, uzdravovať, vyháňať démonov dáva všetkým, ktorí uveria.

Toto všetko bude sprevádzať tých, ktorí uveria.

Mk 16:17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,
Mk 16:18 hady budú brať do rúk, a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Takže nie len apoštolov, ale tých čo uveria.

Mt 28:18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Mt 28:19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého
Mt 28:20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
Tu Ježiš posiela jedenástich aby učili, krstili, naučili ich zachovávať všetko čo prikázal - čo prikázal - choďte učte, krstite naučte zachovávať, ...
Ktorí môžu učiť? Tí čo sú učení? Ktorí môžu krstiť? Tí čo sú krstení.

Keď Ježiš vykladal písma Emauzským učeníkom, tak oni neboli apoštolmi. A predsa to učili ďalej. Boli to obyčajní učeníci Ježiša Krista ako si dnes ty a ja.
A každý ty aj ja, si povolaný aby si išiel, učil, krstil, uzdravoval, vyháňal, kázal, naučil zachovávať, ... až do skončenia sveta.
A každý kto tak robí, tak pri ňom je Ježiš.

misionar3 píše:
Preto je neprípustné aby si každý vykladal Písmo podľa seba a tvrdil že ho učí sám Boh.
Všetci boli vedení Duchom Svätým. Duch Svätý je ten, ktorý pripomína všetko, čo Ježiš povedal, ako to povedal a ako to naozaj myslel.
Možno by si mal porozmýšľať nad tým ak ty sám nie si vedený Duchom Svätým či je všetko v poriadku, lebo kto nemá Ducha Kristovho, ten nie je jeho.

misionar3 píše:
To je najistejšia cesta ako sa dostať do bludu a stratiť pravú náuku a vieru. Tak sa viera stane deformovaná a degenerovaná a nebude skutočným obrazom vzťahu k Bohu a Ježišovi ale bude vlastnou, často falošnou, predstavou.
Boh sám potvrdzuje, čo je jeho slovo. On sám ukazuje čo je pravda.

misionar3 píše:
Okrem toho jedine v Katolíckej cirkvi je priama apoštolská postupnosť a tým zachovaná autenticita viery a náuky.
Skutočne?
:-)
... Dosť o tom pochybujem. História svedčí proti tomu.

Okrem iného, my všetci máme predsa priamu postupnosť z Ježiša Krista - Ježiš je hlavou a my sme jeho telom a medzi jednotlivými údami nieto rozdielu, ale každý má rovnakú úctu a vážnosť. Všetci sme boli zaštepení do jedného kmeňa, do Ježiša Krista. Neboli sme zaštepení do apoštolov, ale do Ježiša Krista samotného.
Tak aká potom "apoštolská" postupnosť? Načo by bola dobrá? Každý má toho istého Ducha Svätého. A keď sú v jednom Duchu, potom vedia čo je pravda všetci spolu. Pochybnosti môžu mať tí, čo nie sú v tom istom Duchu, alebo, ktorí nepríjmajú napomenutia Ducha a stali sa hluchými na jeho náuku a usmernenia.

misionar3 píše:
Jedine tu je prítomný živý Kristus a jedine tu sa neustále sprítomňuje Jeho obeta na kríž a zmŕtvychvstynie.
Po ovocí ich poznáte...
Živý Kristus je v nás...
Kto hovorí, že chodí vo svetle a nechodí, klame sám seba.
1Jn 1:6 Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

misionar3 píše:
Iba tu sa môžeme stretať so živým Kristom vo sviatosti.
Boh neprebýva v chrámoch. Ale v nás. my sme chrámom Ducha Svätého. Živý Kristus žije v nás...
Sk 17,24-29

misionar3 píše:
A iba tu je podávaná zaručene autentický výklad Písma - Katolícka Cirkev to je živý Kristus a ako vykladá písma Cirkev je to výklad samého Krista.
Pokiaľ viem, Ježiš povedal niečo iné - jediný zaručený výklad Písma dáva Duch Svätý.

Jn 14,26
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Ježiš nehovorí o Katolíckej Cirkvi, nehovorí ani o inej cirkvi, ani o apoštoloch, ani o učiteľoch, evanjelistoch, ani o prorokoch, ani o učeníkoch, ...
Ježiš hovorí, že jedine Duch Svätý nás naučí všetko a pripomenie nám všetko...
Kde je zatvorený Duch Svätý, že to už dnes nerobí a potrebuješ zaručený a opečiatkovaný výklad Písma katolíckou cirkvou?
Zrušila katolícka cirkev Ducha Svätého? Nejako ho umlčala, že si Duch Svätý už dnes túto úlohu neplní? Alebo Ježiš zmenil svoj názor a zmenil to niekedy neskôr?

Ani Martin Luther nebol vedený Duchom Svätým, keď poukázal na nesprávny zaručený autentický výklad Písma katolíckou cirkvou?
"Někde se chybička vloudila..."

misionar3 píše:
Či tomu veríš, alebo na tejto skutočnosti nič nezmeníš. Preto tvoje názory a výklady písma nemožno prijať ako pravé a správne.
Ja možno nezmením nič na skutočnosti o ktorej hovoríš, to ani nie je mojím cieľom niečo na tom meniť. Ale ty svojimi tvrdeniami nezmeníš tvrdenia Ježiša Krista o tom, že Duch Svätý je ten, ktorý nás naučí všetko a pripomenie nám všetko čo Ježiš povedal.

Skúmaj, či to, čomu veríš je v súlade s tým, čo žili a verili prví kresťania a či je to v súlade s tým, čo kázal Ježiš a či je to v súlade s tým, čo o sebe celý ten čas hovoril Boh v celej biblii.
Lebo ak nepoznáš jeho slovo a to čo o sebe povedal, potom nepoznáš ani jeho samého, a potom je jasné, že sa musíš spoliehať na človeka, ktorý to študuje namiesto teba.
Ale dobre si všimni, že tí, ktorí si to všetko overujú a skúmajú v Písmach, či je to naozaj tak, sú "šľachetnejší". Tak to o nich napísal sám veľ-apoštol/ne-apoštol Pavol.
A ty predsa chceš byť "šľachetnejší", alebo nie? Už si dosť dlho v cirkvi nato, aby si poznal Písmo a zaradil sa medzi tých "šľachetnejších", ktorí skúmajú všetko či je to naozaj tak, a mal vlastnú skúsenosť s Bohom, aby si bol ty sám starší, ktorý vedie iných, namiesto toho aby si sa ako slepý nechal viesť celý život inými.
Lebo všetci, o ktorých čítaš v biblii boli v prvom rade vedení a učení Duchom Svätým. A ak ty nie si vedený Duchom Svätým, potom je niekde problém a mal by si s tým niečo robiť.

Učeníci a nielen apoštoli, ale všetci veriaci boli vedení Duchom Svätým a keď aj o niečom rozhodovali, tak rozhodovali ako celé miestne spoločenstvo - cirkev. Lebo cirkev eklezia je spoločenstvo ľúdí v tomto prípade veriacich v meno Ježiša Krista. Všetci, bez ohľadu na "pozíciu". Lebo pozície v tomto spoločenstve ani nikdy neboli, lebo všetci sú si rovní. Každý má rovnakú "pozíciu". Hoci možno inú funkciu - lebo apoštol, evanjelista, prorok, ... nie je pozícia, ale funkcia určená na to, aby bola budovaná cirkev - aby tí, čo sú slabší, mohli sa stať silnejšími a sami mohli potom ďalej učiť ďalších nových slabších vo viere.
Každý veriaci a zvlášť celé spoločenstvo ako celok - ako zhromaždenie, kde sa zídu nie dvaja apoštoli, ale dvaja obyčajní veriaci v Ježišovom mene sú vedení Duchom Svätým, na "dielo služby" ktoré im Boh v tej chvíli dáva.

Sk 5,32
A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.

Sk 15,28
Lebo Duch Svätý a my sme usúdili...

Skúmaj Písmo. Spoznávaj viac to ako ľudia a zvlášť prví kresťania žili. Kto ich viedol a ako a čo oni potom robili.
Filip nebol apoštol a predsa ho Boh viedol na púšť, kde pokrstil eunucha a potom ho preniesol do Samárie, kde robil veľké znamenia a divy.
Ananiáš nebol apoštol, keď pokrstil Pavla vo vode a Duchom Svätým.
Mnohí kresťania neboli apoštolmi a ani dnes nie sú a uzdravujú chorých, vyháňajú démonov, učia, krstia a učia zachovávať nových a slabších všetko, čo im Ježiš prikázal.
A aj ty to máš robiť. Nie len apoštoli. Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tak sa nevyhováraj, že len "biskupi" sa môžu modliť za uzdravenie, že len biskupi sú staršími, ktorých si má chorý zavolať, lebo to tak nie je. Starší = skúsenejší, kto má vieru na to, aby to mohol robiť. Ježiš povedal, že tej viery stačí naozaj málo. Ak máš dosť viery na to, aby si mohol byť spasený, potom máš aj dosť viery na to, aby si mohol uzdravovať chorých, aby si mohol krstiť, vyučovať a viesť spabších, aby boli silnejšími. Je tvojou úlohou viesť ďalších ku Kristovi. Aby ti náhodou Ježiš jedného dňa nepovedal: Čo mi hovoríte Pane, Pane, keď nerobíte čo vám hovorím... odíďte odo mňa páchatelia neprávosti...
Hore
 Profil  
 
Poslať 26.05.2017 17:46:19   Re: Alternatívna liečba?
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
Jedno aj druhe je hlupost ...
Katolicka cirkev "nevlastni patent na Krista" a Ducha Svateho som jakziv nestretol ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2017 15:11:45   Re: Alternatívna liečba?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
Duch Svätý je (nielen) ten hlas, ktorý ti hovorí nerob to, keď ideš niečo urobiť čo nemáš, alebo je to ten hlas, ktorý ti povedal, tak a teraz si to už prehnal, keď si to už spravil.
Zoznámte sa :-)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2017 15:16:48   Re: Alternatívna liečba?
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
romanh píše:
Duch Svätý je (nielen) ten hlas, ktorý ti hovorí nerob to, keď ideš niečo urobiť čo nemáš, alebo je to ten hlas, ktorý ti povedal, tak a teraz si to už prehnal, keď si to už spravil.
Zoznámte sa :-)
A co je potom "hlas", ktory mi "hovori" - vsad teraz na Halepovu, svoju prvu lopticku vyhra - a ona ju prehra ? :lol:
Kto "pocuje hlasy", mal by sa dat liecit, a nie "hlasat pravdu" ... :roll: :lol:
Aj ten vrah, co autom zmasiroval nedavno ludi v Amerike tvrdil, ze "pocul hlasy" !
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2017 15:23:27   Re: Alternatívna liečba?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
legionar píše:
A co je potom "hlas", ktory mi "hovori" - vsad teraz na Halepovu, svoju prvu lopticku vyhra - a ona ju prehra ? :lol:
Ty počuješ nejaké hlasy?
legionar píše:
Kto "pocuje hlasy", mal by sa dat liecit ... :roll: :lol:
:lol:
...
Nuž, mal by si s tým asi niečo robiť.
Hore
 Profil  
 
Poslať 28.05.2017 17:37:24   Re: Alternatívna liečba?
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
romanh píše:
legionar píše:
A co je potom "hlas", ktory mi "hovori" - vsad teraz na Halepovu, svoju prvu lopticku vyhra - a ona ju prehra ? :lol:
Ty počuješ nejaké hlasy?
legionar píše:
Kto "pocuje hlasy", mal by sa dat liecit ... :roll: :lol:
:lol:
...
Nuž, mal by si s tým asi niečo robiť.
Preto som to dal do uvodzoviek...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 31.05.2017 18:09:57   Re: Alternatívna liečba?
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 10:01:14
napísal 4329 príspevkov
Bydlisko: Žilina
romanh vykladáš Písmo úplne scestne a mimo oficiálneho výkladu a v rozpore so štúdiami generácii biblistov. Nemá význam s tebou dalej rozvijať túto tému.
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 31.05.2017 18:36:14   Re: Alternatívna liečba?
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
misionar3 píše:
romanh vykladáš Písmo úplne scestne a mimo oficiálneho výkladu a v rozpore so štúdiami generácii biblistov. Nemá význam s tebou dalej rozvijať túto tému.
Ale na skodu tych "generacii biblistov" je jeho "vyklad" logickejsi a, povedal by som aj, "Bohu prijatelnejsi" ... :D
AK pravda Boh ma tie atributy, ktore mu pripisujete ! (O com ja teda osobne silno pochybujem.)
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 01.06.2017 10:16:25   Re: Alternatívna liečba?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
legionar píše:
Ale na skodu tych "generacii biblistov" je jeho "vyklad" logickejsi a, povedal by som aj, "Bohu prijatelnejsi" ... :D
:palec:

misionar3 píše:
romanh vykladáš Písmo úplne scestne a mimo oficiálneho výkladu a v rozpore so štúdiami generácii biblistov. Nemá význam s tebou dalej rozvijať túto tému.
Na svete je toľko "generácií" biblistov, ale nechápem, prečo ma od nich oddeľuješ. Písmo treba skúmať a každý môže mať v niečom pravdu a ja sa veľmi rád nechám poučiť, ale to čo je naozaj pravda to potvrdí Duch Svätý. Presne rovnako ako to potvrdzuje legionárovi - proste mu to dáva hlavu a pätu. Prvý biblista bol nevzdelaný Peter, ktorý vykladal Joelove proroctvá... Bez univerzity a bez riadneho teologického niekoľkoročného vzdelania. Zato však plný Ducha Svätého a jeho moci.
Pavol posudzoval pravdivosť tvrdení takzvaných biblistov podľa Božej moci, ktorú mali. Chceš to takto merať?

Ježiš niekedy povedal toho tak veľa v jednej vete. Uvažuj nad tým, čo povedal tu.

Jn 8,31-32
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal:
"Ak ostanete v mojom slove,
budete naozaj mojimi učeníkmi,
poznáte pravdu
a pravda vás vyslobodí."

Ak mal Ježiš pravdu potom:
ja, ktorý som mu uveril
a ostal som v jeho slove
potom som naozaj jeho učeník
a spoznal som pravdu
a táto pravda ma vyslobodila.

Mal Ježiš v tomto pravdu? Ak áno, potom sa to už muselo stať.
Keďže som uveril a som potom podľa neho "naozaj" jeho učeník, potom aj pre mňa platí Ježišov príkaz rovnako ako pre 12tich, 70tich a ostatných 3000, a ďalších - lebo aj ja mám "apoštolskú postupnosť" a uveril som na základe ich slova, na základe ich ohlasovania... som rovnako "zaštepený" priamo do Krista, bez prostredníka a som jeho plnohodnotnou súčasťou... s priamym prístupom pred Boží trón, lebo som jeho synom a dôverne ho poznám.
Som potom "naozaj" učeník, rovnako ako Peter, Pavol, Filip, Štefan, ... a mnohí ďalší. Rovnako patrím Kristovi ako oni a mám presne toho istého Ducha Svätého ako oni. A ani nie menej, ani nie viacej, ale rovnako ako oni. A to isté môže mať každý. Lebo Peter povedal, že to prisľúbenie - ten Duch Svätý - patrí každému kto uverí a dá sa pokrstiť:
Sk 2.38-39
Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh."

A ja som uveril, dal som sa pokrstiť a prijal som toho istého Ducha Svätého ako aj oni a som vedený a učený tým istým Duchom Svätým ako aj oni.
Peter začal na letnice robiť to, čo mu Ježiš prikázal. Kázal, krstil, učil, aby ďalší kázali, krstili a učili, aby aj oni kázali, krstili a učili až do skončenia sveta.
A ja som jeden z toho radu, ktorému bolo kázané, ktorý bol pokrstený a vyučený, aby som aj ja pokračoval v kázaní, krstení a učení, aby aj ďalší mohli kázať, krstiť a učiť, ...

Mk 16,15-16
A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

Mt 28,19-20
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Neučení a prostí ľudia - rybári - Peter, Ondrej, Ján, Jakub, .... a ďalší - Štefan, Ananiáš,... - ktorí nemali teologické vzdelanie išli a "učili ďalších zachovávať všetko", čo im Ježiš prikázal. Jednoduchí ľudia uverili nevzdelaným ľuďom a ty dnes potrebuješ teologických profesorov? Potrebuješ nahradiť Ducha Svätého a jeho moc, potvrdením teologicky vzdelaného učenca múdrosťou slova? Vzdelanie nedáva istotu správneho výkladu, ale Duch Svätý, že to čo hovorím potvrdzuje v tvojom srdci.

Pavol neprišiel v múdrosti slova s vyštudovanou teologickou školou. Pavol sa radšej takej múdrosti vzdal, hoci on ju konkrétne mal, ale radšej prišiel v moci. Aby naša viera nebola založená na múdrosti slova, ale na Božej moci, v Duchu Svätom. To isté platí o prvých učeníkoch. Tých 3000, čo boli pokrstení na letnice, tí nechodili intenzívne k Petrovi do školy, aby potom, keď prišlo prenasledovanie, aby sa rozpŕchli do celého sveta a tam aby si založili svoje vlastné teologické univerzity, aby mohli učiť a posielať učeníkov. Nie. Vzdelanie nebolo potrebné. to jediné, čo bolo potrebné, bolo nechať sa viesť Duchom Svätým a byť mu poslušným.

1Kor 2,1.4-5
Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.

1Kor 2,10-16
Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. ... A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. ... A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. ... Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť

Ak ti niečo na tvojej teológii nesedí. Keď ti Duch Svätý ukazuje, že pravda je niekde inde. Potom buď aj ty sám ten "šľachetnejší" a sám skúmaj, či je to naozaj tak. Boh je živý a reálny. Keď ho požiadaš, on ti sám ukáže a potvrdí čo je pravda. Ježiš to povedal, tak to predsa musí byť pravda, že ťa Boh naučí a ukáže ti všetko. Neveríš mu?

Mnohí z prvých učeníkov boli nevzdelaní, chudobní, ... ale mali vieru a Ducha Svätého.
Ty dnes staviaš na týchto biblických nevzdelancoch plných Ducha Svätého, ale pritom dnes nepríjmaš nikoho, kto má toho istého Ducha Svätého a je ním tiež vedený ako oni.

Jak 2,5
Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú?

Mk 12,24
Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?

2Tim 3,16-17
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Toto je Božia univerzita - vysoká škola Ducha Svätého - titul však dostaneš až na konci, keď urobíš všetky skúšky.
Hore
 Profil  
 
Poslať 01.06.2017 19:46:33   Re: Alternatívna liečba?
 
Obrázok užívateľa

od 22.03.2008 10:01:14
napísal 4329 príspevkov
Bydlisko: Žilina
Roman pamätaj: Mt 6,7 Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

Práve preto si u mňa pohanom. Privela hovoríš. a tým zakrývaš vlastnú slabosť a neschopnosť.

Uznávaš prítomnosť Ježiša v najsvätejšej sviatosti a nekonečnú hodnotu sv. omše? Ak nie nemáme sa o čom baviť.

Odpovedz jasne a v zmysle Písma: áno, alebo nie?
_________________
Pamätaj že vo výšinách vždy svieti Slnko, bez ohladu na mračná ktoré prichádzajú a odchádzajú
Hore
 Profil  
 
Poslať 01.06.2017 21:23:09   Re: Alternatívna liečba?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
misionar3 píše:
Roman pamätaj: Mt 6,7 Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
Pletieš piate cez deviate a vytrhávaš z kontextu. Ja som sa k tebe nemodlil. :-)

misionar3 píše:
Uznávaš prítomnosť Ježiša v najsvätejšej sviatosti a nekonečnú hodnotu sv. omše? Ak nie nemáme sa o čom baviť.
Odpovedz jasne a v zmysle Písma: áno, alebo nie?
Moja odpoveď je áno, aj nie.
Uznávam to presne tak ako je to zaznamenané v Písme, tak ako o tom povedal Ježiš a ako to vnímali, chápali a robili prví učeníci Ježiša Krista.
Ježiš Kristus neustanovil kňazskú hiearchiu a neustanovil nikoho viac špeciálneho aby "premieňal" kúsok chleba na telo Kristovo. Chllieb lámali po domoch, nie v chráme.
Ježišova krv a telo má takú hĺbku, ktorej by si v tvojom súčasnom stave nepochopil a aby som ti to vysvetlil, tak by som sa "ti tu musel modliť" stráááášne dlho :-) asi tak na niekoľko strán. Je mi ľúto. Kto nemá uši na počúvanie, ten nepočuje.
Hore
 Profil  
 
Poslať 04.06.2017 9:14:09   Re: Alternatívna liečba?
 

od 28.06.2014 20:30:22
napísal 580 príspevkov
Milý romanh, som si istý, že už neraz Ti jak katolíci, tak aj veriaci iných cirkví ponúkli svoje vysvetlenia alebo postoje či východiská. Už sme tu spolu diskutovali a preto viem, že Písmo berieš veľmi vážne, dalo by sa hádam povedať, že je pre teba merítkom. Preto Ti chcem znovu pripomenúť, že ak sa v Písme píše, že jeho súkromný výklad sa nepripúšťa a že Cirkev je stĺpom a oporou pravdy, tak by si mal aj tieto slová brať na zreteľ a uvažovať, či vôbec je dobré že čítaš Písmo bez autority Cirkvi a bez pastiera o ktorom hovoril Ježiš.
Hore
 Profil  
 
Poslať 04.06.2017 9:17:33   Re: Alternatívna liečba?
 
Obrázok užívateľa

od 10.07.2015 17:28:11
napísal 1581 príspevkov
stefan píše:
Milý romanh, som si istý, že už neraz Ti jak katolíci, tak aj veriaci iných cirkví ponúkli svoje vysvetlenia alebo postoje či východiská. Už sme tu spolu diskutovali a preto viem, že Písmo berieš veľmi vážne, dalo by sa hádam povedať, že je pre teba merítkom. Preto Ti chcem znovu pripomenúť, že ak sa v Písme píše, že jeho súkromný výklad sa nepripúšťa a že Cirkev je stĺpom a oporou pravdy, tak by si mal aj tieto slová brať na zreteľ a uvažovať, či vôbec je dobré že čítaš Písmo bez autority Cirkvi a bez pastiera o ktorom hovoril Ježiš.
Toto je kde v biblii? Môžeš to citovať?
_________________
Boh nemá náboženstvo. Mahatma Gandhi
Hore
 Profil  
 
Poslať 04.06.2017 13:33:07   Re: Alternatívna liečba?
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
stefan píše:
Milý romanh, som si istý, že už neraz Ti jak katolíci, tak aj veriaci iných cirkví ponúkli svoje vysvetlenia alebo postoje či východiská. Už sme tu spolu diskutovali a preto viem, že Písmo berieš veľmi vážne, dalo by sa hádam povedať, že je pre teba merítkom. Preto Ti chcem znovu pripomenúť, že ak sa v Písme píše, že jeho súkromný výklad sa nepripúšťa a že Cirkev je stĺpom a oporou pravdy, tak by si mal aj tieto slová brať na zreteľ a uvažovať, či vôbec je dobré že čítaš Písmo bez autority Cirkvi a bez pastiera o ktorom hovoril Ježiš.
Presne pre tento pristup tomu vsetkemu vobec neverim.
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
Poslať 05.06.2017 9:48:44   Re: Alternatívna liečba?
 

od 25.02.2008 10:41:17
napísal 3750 príspevkov
stefan píše:
Milý romanh, som si istý, že už neraz Ti jak katolíci, tak aj veriaci iných cirkví ponúkli svoje vysvetlenia alebo postoje či východiská. Už sme tu spolu diskutovali a preto viem, že Písmo berieš veľmi vážne, dalo by sa hádam povedať, že je pre teba merítkom. Preto Ti chcem znovu pripomenúť, že ak sa v Písme píše, že jeho súkromný výklad sa nepripúšťa a že Cirkev je stĺpom a oporou pravdy, tak by si mal aj tieto slová brať na zreteľ a uvažovať, či vôbec je dobré že čítaš Písmo bez autority Cirkvi a bez pastiera o ktorom hovoril Ježiš.
Štefan, vytrhávaš jeden verš z biblie, aplikuješ ho na nesprávnom mieste a ešte k tomu tam pridávaš to, čo tam nie je.
Vyberáš verš, kde sa hovorí o vykladaní PROROCTVA, aplikuješ to na výklad CELÉHO PÍSMA a dpĺňaš tam, že autoritu na výklad má CIRKEVNÁ ORGANIZÁCIA - LEN PÁR VYVOLENÝCH, akoby CIRKEV NEBOLO CELÉ TELO KRISTOVO.

Pozrime sa teda na celý kontext tohto listu.
Najskôr uvediem tú vytrhnutú citáciu:

2Pt 1,20
Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad.

Všimni si, že tu hovorí o výklade PROROCTVA, nie PÍSMA.
Ale pozrime sa o aké proroctfvo ide?

2Pt 1,16-21
Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby.
On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: "Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie."
A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu. Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie.
A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

Dajme si otázku. Kto je prorok? Prorok je ten, kto počuje Boží hlas a sprostredkováva ho tým, komu je určený.
V tomto prípade Peter, Jakub a Ján počuli na vrchu premenenia Boží hlas s jasným posolstvom:
Mt 17,1.5
O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."

Peter teda hovorí, že on sám spolu s Jakubom a Jánom boli očitými svedkami toho, ako bol Ježiš premenený do Božej veleby:
Mt 17,2
Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

A ako Boh povedal "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho."

Čiže na vlastné oči videli a počuli Božie Slovo - ako proroci prijali proroctvo. To proroctvo je, že Ježiš je Boží syn - že je to ten, koho majú počúvať. Tak ako aj Mojžiš predtým prorokoval
Dt 18,15
Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov; jeho počúvaj.

Čiže to, čo pred mnohými rokmi povedal prorocky Mojžiš, tak to mali títo traja možnosť osobne vidieť a Boh sám im to potvrdil, že nielen videli Ježiša premeneného do Božej slávy a veleby, ale ho ešte aj počuli hovoriť - čo z nich robí prorokov a príjmajú prorocké slovo, ktoré oni sami ďalej dávajú.

Takže toto je zhruba kontext o ktorom hovorí Peter.
Hovorí, že toto proroctvo - Mojžišovo a aj to, ktoré sami prijali je pre nich ešte o to "pevnejšie" - lebo oni sami ho osobne videli aj počuli.
A svojím poslucháčom, ktorým píše hovorí, že veľmi dobre robia, že na to proroctvo pozerajú ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste.
Lebo poslucháči neboli osobnými svedkami tejto udalosti, ale už boli roky po smrti Ježiša - dokonca Peter už bol na sklonku svojho života a v tom istom liste hovorí, že kým zomrie, tak sa postará o to, aby im to stále pripomínal.
2Pt 1,12 Preto vám to budem stále pripomínať
2Pt 1,14 Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus.

Takže Peter na sklonku života sa stará o to aby tí, ktorí uverili neklesali pod ťarchou života v prenasledovaní a pod. Ale im pripomína, že to, čo hlásali bolo Živé prorocké slovo o tom, že Ježiš Kristus je ten prorok o ktorom prorokoval Mojžiš, že oni sami to na vlastné oči videli a aj oni sami prijali prorocky druhý krát to isté slovo ako Mojžiš, že Ježiš je ten prorok, Boží syn, ktorého majú poslúchať a robiť čo im povie.

A v tomto kontexte im pripomína, že aj oni sami vedia, že prorocké slovo si prorok sám od seba nevymyslel. Mojžiš bol ten prorok o ktorom vedeli, že určite tým prorokom bol a teda si to sám od seba nevymyslel.
A presne tak isto aj oni traja Peter, Jakub a Ján keď boli na vrchu si to prorocké slovo sami od seba nevymysleli, ale hovoria to, že to nevzišlo z ich vlastnej vôle, žeby sa im Ježiš zapáčil a oni sami si to vymysleli, že tým Mojžišovým prorokom je Ježiš, ale že sám Duch Svätý hovoril im a potom ďalej skrze nich.

Takže Peter v skratke hovorí o Mojžišovom proroctve, ktoré im bolo na vlastné oči Bohom opäť prorocky potvrdené a tým je toto proroctvo ešte pevnejšie a vysvetľuje, že si to proroctvo oni sami nemohli vymyslieť = vyložiť, lebo prorocké prichádza pod vedením Ducha Svätého - s čím oni sami ako tí, ktorím to bolo hovorené - poslucháčom - oni sami mali skúsenosť s Duchom Svätým ako k nim hovorí - a tak teda preto nemali dôvod pochybovať o tom, že Peter hovoril pravdu, že to čo prijali s Jakubom a Jánom na vrchu, že to bolo proroctvo.
A toto proroctvo preto nemá "súkromný výklad" - ten preklad je trochu nepresný - treba sa pozrieť aj na iné neskoršie preklady. Najviac sa v tomto prípade asi hodí Ekumenický preklad, kde sa hovorí:

Predovšetkým buďte si vedomí toho, že ani jedno proroctvo v Písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti.

Čo znamená, že si to sám prorok nevymyslel, ale že mu to bolo dané od Ducha Svätého.
Na podporu tohto významu sú aj ďalšie anglické preklady napr.
https://www.biblegateway.com/verse/en/2%20Peter%201:20
CSB Above all, you know this: No prophecy of Scripture comes from the prophet’s own interpretation,
CEB Most important, you must know that no prophecy of scripture represents the prophet’s own understanding of things,
ERV Most important of all, you must understand this: No prophecy in the Scriptures comes from the prophet’s own understanding.
Tieto o tom hovoria v tomto význame.

A napomáha to aj sám kontext, kde v ďalšom pokračovaní tohto listu hovorí Peter
2Pt 2,1 V ľude však boli aj falošní proroci...

Čiže vysvetľuje, že to čo prijali na vrchu bolo skutočné proroctvo od Ducha Svätého, ale hneď nato hovorí, že v ľude boli aj falošní proroci, ....

Potom by sme sa mohli pozrieť aj na to komu je tento list adresovaný?
Píše tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako oni.
2Pt 1,1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Títo poslucháči mali tú istú vieru ako mal aj Peter sám, mali to isté poznanie Krista. To neboli začiatočníci, noví vo viere, ktorých by bolo potrebné napomínať aby si sami od seba nevykladali písma. Lebo sa ani o napomenutie nejedná, ale sa jedná o potvrdenie ako som písal vyššie - v tom zmysle, že Peter s Jakubom a Jánom si to proroctvo sami nevymysleli a nie sú ako tí falošní proroci, ale ich proroctvo je pravdivé - správne vyložené = správne odovzdané - presne tak ako bolo prijaté od Ducha Svätého.

Čo ešte iného radí svojím poslucháčom?
Hovorí im, že oni sami už majú to správne poznanie
2Pt 1,3 Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou.

Ale zároveň ich ďalej povzbudzuje, žeby ďalej rástli v tomto poznaní.
5 A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie...
8 Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje, nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista.

Čiže tí, ktorí majú to správne poznanie nie sú ďalej nečinní v ďalšom poznávaní Pána Ježiša Krista.
To hovorí o všetkých nás, ktorí aktívne pristupujeme k ďalšiemu poznávaniu Ježiša.
To isté hovorí aj napr. Pavol v liste Efezanom aby naše poznanie rástlo, aby sme poznali celú hĺbku, výšku,.... celý rozmer poznania, aby sme neostali len na začiatku.

Ale čo hovorí Peter o tých, ktorí to poznanie ďalej nerozširujú, alebo ho vôbec nemajú?

9 Kto však toto nemá, je slepý, krátkozraký: zabudol, že bol očistený od svojich starých hriechov.

Štefan, ak ďalej nerozširuješ to svoje poznanie, potom si slepý a krátkozraký.
Zabudol si na to, čo ti Boh cez list Petra hovorí. Že jeho Božská moc ti darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť poznaním.
Potrebuješ mať poznanie. Poznanie je to, že tomu čo veríš aj rozumieš. Presne ako tí Petrovi poslucháči rozumeli už dávno tomu čomu uverili. Mali poznanie. Peter píše tým, čo už poznanie mali a aj oni sami už vyučovali. Lebo ten, kto má poznanie, nemá žiaden problém z toho čo už vie učiť tých, ktorí nevedia.
A navyše to poznanie je u tých, ktorí sú v Duchu Svätom rovnaké.
Nikto z poslucháčov sa nečudoval Petrovým slovám, ale vedel - lebo mal toho istého Ducha Svätého, že to čo Peter hovorí je pravdou.
Rovnako aj tu. To čo tu hovorím, rovnako chápu aj iný Duchom naplnení, preto sa nebojím povedať, že tento výklad je pravdivý a tvoje slovo, je vytrhnuté z kontextu, aplikované namiesto na proroctvo na celé písmo a navyše tam dopĺňaš to, čo tam ani nie je, že jedine cirkev má právo vykladať písmo.
Tu sa o písme vôbec nehovorí. Tu sa hovorí o Petrovom proroctve a o tom, že to proroctvo si Peter sám nevymyslel, lebo nie je falošným prorokom.
A keď už, cirkev = eklesia = spoločenstvo = zoskupenie tých, ktorí sú spasení, vykúpení, ktorým je odpustené a majú Ducha Svätého, lebo Peter, Pavol a učeníci hovorili často "my a Duch Svätý sme usúdili". Ja som členom a súčasťou cirkvi - tohto tela, kde hlavou a jedinou hlavou je jedine Ježiš Kristus a ako biblia učí, kde sme si všetci rovný.
Nie je rovný a rovnejší. Všetci sme si rovný. V cirkvi je jediná hiearchia. Ježiš je hlava a my sme údami. Medzi nami je "FLAT" "PLOCHÁ" rovina. Spolu tvoríme jedno telo a všetci máme toho istého Ducha.
Samozrejme kto nemá Ducha Kristovho ten nie je jeho. potom je možné, že potrebuješ pevnú hiearchickú organizáciu, kde potrebuješ aby tí nad tebou rozhodovali za teba, lebo nemáš Ducha Svätého a nerozumieš ani tomu, čomu máš poriadne veriť a kontakt s hlavou Ježišom je len sprostredkovane skrze túto hiearchiu, kde tá najvyššia úroveň je akoby samotným hlasom Božím tu na zemi.
Takto ale prvá cirkev nežila. Cirkev nemala hiearchiu. Jedinou hiearchiou bol vzťah každý veriaci a potom nad ním bol priamo Kristus ako jeho Pán. Medzi Bohom a človekom niet iného prostredníka. Sám Boh skrze Ducha Svätého vedie človeka cestou, ktorou má ísť. A ten kto má s ním vzťah veľmi dobre pozná o čom Peter vo svojom liste hovorí.
Peter písal tým kto boli "duchový", kto už bol znovuzrodený z vody a z Ducha a kto mal Ducha Svätého, ktorý ho viedol. Preto veciam, ktoré Peter duchovne hovoril aj chápali, tak ako my. Avšak telesná myseľ nechápe duchovné, preto ani ty tomu možno nechápeš, lebo si ešte stále telesný. A ak nie si telesný, potom si oklamaný niekým, kto ťa učí tak, že vytrhávaš jeden verš, prekrúcaš ho a dopĺňaš tam niečo čo tam vôbec nie je. A táto prax sa používa v cirkvách veľmi často, kde niekto vytrhne verš z kontextu, použije ho v situácii v ktorej ani nepatrí a potom tam ešte doplní niečo čo tam nie je. A takto môže človek potom prehlásiť všetko čo sa mu páči a tvrdiť, že toto hovorí biblia.
Preto je veľmi dôležité čítať Petrov list ako celok. Keď Peter písal tento list, písal ho ako jeden celok bez odstavcov a bez kapitol, bez čísiel veršov. Preto na to, aby si ho správne pochopil, potrebuješ si ho prečítať celý a porozumieť komu ho píše, prečo ho píše, čo píše ...
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší

Obsah fóra » Labyrinty bežného života

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: