Areopág

kresťansko
katolícke
fórum

Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.
Obsah fóra » Labyrinty bežného života


 [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
Autor Správa
 
Obrázok užívateľa

od 01.02.2005 22:23:17
napísal 1368 príspevkov
teta píše:
Vyšší súdny úradník, ktorý vykonával rozhodnutie a urobil si aj seba usvedčujúci videozáznam, vraj už na súde pracovať nebude (z novín sme to mám). Vraj končí dohodou po pohovore s nadriadeným. Porušil predpis, že mal informovať o výkone rozhodnutia deň vopred školu. Ale ospravedlňujúci fakt je, že takýto výkon rozhodnutia voči maloletému robil prvý raz. Niekedy aj hríbov sa môžeme najesť len raz. :D :D

Odhliadnuc od faktov porušenia predpisov pri výkone rozhodnutia, zasa treba prihliadnuť aj na to, že dieťa bolo uplakané, lebo bolo vraj choré. To len na odľahčenie situácie, ktorá bola pravdaže riešená nie vhodne a správne.
Tá kamera mi udrela do očí okamžite. Mne z toho zákroku úradníka doslova prišťal amaterizmus a neprofesionalita. Keď už sa to natáčalo, tak tam mala byť ďalšia osoba, ktorá mala úkon snímať aby bolo všetko krásne vidieť. Ja takisto z času na čas realizujem určité súdne príkazy a to za podstatné dramatickejšiich okolností ( pod nabitími zbraňami, s násilnými vstupom a pod.) a keď je tam kamera, tak všetko pekné vidno a to najmä pre moju ochranu. Úradník bol absolútne nepripravený, bľabotal nezmysly, zbytočne sa vykecával s učiteľkou ...

Otázne je ako sa dostal cez vrátnicu do triedy. Ak by som to robil ja, zobral by som si na asistenciu policajnú hliadku, na vrátnici by som si dal zavolať riaditeľku, oboznámil by som ju so súdnym rozhodnutím, požiadal by som ju o súčinnosť - napr. aby dieťa vyviedla z triedy na chodbu a tam by som sa dieťaťa zmocnil a až vtedy, ak by sa riaditeľka štorcovala, dal by som pokyn, v súčinnosti s hliadkou polície na akciu. Určite by som sa nehandrkoval s učiteľkami či naťahoval s deťmi. To že predmetný úradník porušil podmienky výkonu rozhodnutia aj tým, že neinformoval školu vopred v zákonnej lehote je uź iba čerešničkou na torte.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 5300 príspevkov
Nemal ani nikoho, kto by ho natočil. Amaterizmus mohol vyplývať z toho, že ho mali zaučiť, čo a ako na to. Zjavne nevedel, že nemá výkon rozhodnutia realizovať v prváckej triede. To bola asi školácka chyba. Ak mu to nikto nepovedal, tak sa pýtam, koľko podobných rozhodnutí bolo realizovaných takýmto spôsobom na danom súde? Ehm?

Ešte podotýkam, že súd sa ho zastal, lebo vraj nechceli informovať školu, aby nebolo zmarené rozhodnutie. Takže to bol cielený postup? Ale potom ostalo toto bahno na najnižšom článku!? Mal súd podozrenie s ovplyvňovania a marenia rozhodnutia zo strany školy, ak sa volila takáto cesta? No zdá sa mi, že aj správanie učiteľky hlavne zo začiatku videa naznačuje, že azda aj obavy boli odôvodnené? Aby dieťa išlo s cudzou osobou, tak je logické, že sa bude držať prostredia a osôb, ktoré pozná, aj keď je to jeho učiteľka.

Dnes mi jedna pani povedala (agentúra JPP), že predstavy niektorých osôb v parlamente ohľadom nosenia detí do práce sú zjavne mimo reality... Tak už neviem, čo si myslieť, že z jednej strany dobre, že sa mapujú prípady, ale je tu aj druhá strana mince (odvrátená strana mesiaca), teda realita, ktorú nechceme vidieť, napr. že výkon takéhoto rozhodnutia nie je asi nikdy celkom príjemný žiadnej zo zúčastnených strán.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
korekcia nazorov

https://www.postoj.sk/13891/aspon-jedna-dobra-sprava-v-pripade-o-marcovi
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 5300 príspevkov
Ešte k prípadu. Poznám z rozprávania pomery na KS a vyšší súdny úradník, ktorý má vš vzdelanie právneho smeru, teda ako sudca, je tu považovaný za veľmi malú persónu. Možno aj tento fakt mohol mať vplyv na to, že prakticky celá zodpovednosť padla na úradníka a že arogancia mohla mať vplyv na pochybenie úradníka. Myslím, že rozhodujúcu úlohu pri výkone rozhodnutia vo veciach maloletých aj tak by mal zohrávať sudca....Ústne usmernenia, alebo zaužívaná prax na súde to už nikoho v medializovanom prípade nezaujíma. Len postupne možno vyjdú najavo nejaké tie korekcie medializovaných správ alebo verejnej mienky. Alebo ani nie, lebo úradník je nato, aby držal hubu a krok, ako sa hovorí...

VÝKON ROZHODNUTIA VO VECIACH MALOLETÝCH
§ 370
Exekučný titul
(1) Podľa tejto časti sa postupuje pri výkone rozhodnutia, ktorým bola upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť vo vzťahu k maloletému.
(2) Podľa tejto časti sa postupuje aj pri výkone rozhodnutia o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.
(3) Podľa tejto časti sa postupuje aj vtedy, ak z osobitného predpisu alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, vyplýva vykonateľnosť dohody alebo verejnej listiny, ktorou bola upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť vo vzťahu k maloletému.
§ 371
Miestna príslušnosť súdu
(1) Na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.
(2) Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť podľa odseku 1, môže súd preniesť svoju miestnu príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením miestnej príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.
(3) Ak nie je miestne príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť, nariadi a uskutoční výkon súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržuje. Len čo je to však možné, postúpi vec miestne príslušnému súdu.
(4) Na výkon neodkladného opatrenia je miestne príslušný súd, ktorý opatrenie nariadil; ak neodkladné opatrenie nariadil odvolací súd, je miestne príslušný súd prvej inštancie.
(5) Na výkon rozhodnutia o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní je miestne príslušný súd, ktorý vo veci konal v prvej inštancii.
§ 372
Účastníkmi konania o výkone rozhodnutia sú maloletý, ten, kto je z exekučného titulu oprávnený a povinný.
§ 373
Na konanie o výkone rozhodnutia sa použijú ustanovenia prvej časti a piateho dielu prvej hlavy druhej časti, ak nie je ustanovené inak.
§ 374
Pojednávanie netreba nariaďovať.
§ 375
Súd rozhoduje uznesením.
§ 376
(1) Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul, môže oprávnený podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia.
(2) Súd môže nariadiť výkon rozhodnutia aj bez návrhu.
(3) Konanie o výkone neodkladného opatrenia nariadi súd vždy aj bez návrhu.
§ 377
(1) Proti uzneseniu o nariadení výkonu rozhodnutia a proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia je odvolanie prípustné.
(2) Odvolanie proti nariadeniu výkonu rozhodnutia možno odôvodniť len tým, že exekučný titul nie je vykonateľný alebo že okolnosti, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu, spôsobili zánik uloženej povinnosti.
(3) Odvolanie proti uzneseniu o nariadení výkonu rozhodnutia nie je prekážkou, aby súd prvej inštancie výkon rozhodnutia uskutočnil.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Policajt nemá právo "pacifikovať" dieťa.
Príslušníci Policajného zboru podľa žiadneho platného zákona nemajú oprávnenie počas výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí násilne "odňať" dieťa jednému účastníkovi konania "povinnému" (v danom prípade starej mame) a fyzicky ho odovzdať súdnemu úradníkovi alebo inému účastníkovi konania napr. "oprávnenému" (matke dieťaťa). Ak si dá niekto tú námahu, že si preštuduje príslušné ustanovenia § 272 a nasledujúce Občianskeho súdneho poriadku, ktoré upravujú oprávnenia zúčastnených osôb aj ich postup pred i počas výkonu, tak zistí, že vyšší súdny úradník poverený sudcom pre výkon rozhodnutia sa stáva počas tohto úkonu sudcom t.j. má právomoci sudcu v rozsahu určenom zákonom (napr. prikázať osobám opustiť určité miesto, vykonať určitý úkon či otvoriť byt). Určite však tento úradník zo zákona nemá oprávnenie vydávať príkazy príslušníkovi PZ, aby násilne za použitia fyzickej sily (ako je to v článku naznačené za použitia hmatov a chvatov) "odňal" dieťa a toto vydať do dispozície inej osoby. Celý výkon rozhodnutia o výchove maloletého dieťaťa sa podľa zákona má udiať nenásilným spôsobom, dohodou a presvedčovaním, pravdaže v prípade neuposlúchnutia zákon umožňuje uloženie peňažnej pokuty. Pri tomto výkone má byť aktívny orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, príslušný orgán obce, pričom príslušníci PZ môžu byť podľa exekučného poriadku písomne prizvaní len k "poskytnutiu ochrany" súdnemu úradníkovi vykonávajúcemu súdne rozhodnutie. Z toho jednoznačne vyplýva, že príslušník polície je na základe písomnej žiadosti súdneho úradníka povinný sa zúčastniť daného výkonu, avšak jeho výkon služobnej činnosti je obmedzený len na ochranu realizátora rozhodnutia, v prípade, že by si poskytnutie ochrany daná situácia vyžadovala a to len v medziach zákona o PZ, teda použiť donucovacie prostriedky voči osobe, ktorá sa dopúšťa páchania priestupku alebo dokonca trestného činu.

Z tohto dôvodu tvrdenia v článku o tom, že len policajt môže použiť hmaty a chvaty voči dieťaťu a toto "spacifikovať" v prípade, že sa fyzicky bráni podrobiť sa výkonu rozhodnutia je nesprávne a zjavne v rozpore so zákonmi, pričom takáto verejná prezentácia môže aj v budúcnosti navádzať počas výkonu týchto rozhodnutí i príslušníkov PZ k porušovaniu zákonov.
Jozef Šátek
http://domov.sme.sk/diskusie/2862326/2/24483672/Odbornicka-Sudny-uradnik-sa-Marca-nesmel-dotknut.html#24483672
a
http://domov.sme.sk/diskusie/2865250/1/v-pripade-skolaka-marca-sa-objavili-nove-skutocnosti.html

klucove je toto
https://obcan.justice.sk/content/public/item/3121573d-ac58-4683-ae07-050639a4f982
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 5300 príspevkov
Vážení, to posledné uznesko stojí za to si prečítať. Psychiatrická diagnóza u starej mamy mohla mať podklad na vytvorenie toho cirkusu, ktorého sme teraz svedkami. Česť jej za to, že sa toľko starala o dieťa, ale prečo by mala brániť, aby starostlivosť prevzala matka dieťaťa? Mala dobrovoľne odovzdať dieťa, nie že čakať na výkon rozhodnutia, ovplyvňovať klamlivými výrokmi svoje okolie. So sorry, z toho mohla vzniknúť aj obava, že škola nebude spolupracovať, aj chybný postup úradníka, atď...Ale veď je dosť zainteresovaných, aby to preskúmali. V každom prípade treba venovať výkonu rozhodnutí maloletých väčšiu pozornosť...
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 07.08.2006 22:41:06
napísal 11052 príspevkov
teta píše:
Vážení, to posledné uznesko stojí za to si prečítať. Psychiatrická diagnóza u starej mamy mohla mať podklad na vytvorenie toho cirkusu, ktorého sme teraz svedkami. Česť jej za to, že sa toľko starala o dieťa, ale prečo by mala brániť, aby starostlivosť prevzala matka dieťaťa? Mala dobrovoľne odovzdať dieťa, nie že čakať na výkon rozhodnutia, ovplyvňovať klamlivými výrokmi svoje okolie.
alebo zavádzala matka dieťaťa... viď. napr.
  uznesenie súdu píše:
  Poukázala na potvrdenie vychovávateľky pani N. zo základnej školy, ktoré predložila, že v septembri 2015 až november 2015 si osobne vyzdvihovala C. zo školy a zároveň sa pýtala na správanie a výsledky.
Ale učiteľka hovorí niečo iné:
  Citácia:
  Marcova matka bola v škole prvýkrát v marci tohto roka. „Prišla si pýtať potvrdenie, že sa stará a zaujíma o dieťa, čo som jej samozrejme nedala. Ale potom išla do školského klubu, kde jej vychovávateľka pravdivo napísala, že za synom bola len dvakrát.“
Toto hovorí učiteľka a nie babka - ak by sme chceli babku podozrievať zo zavádzania... Nehovoriac o tom, že tá babka má aj manžela, t.j. nie je sama, a tak ak by aj ona mala nejaký problém, tak je tu ešte on...

Taktiež tá aktivistka, ktorá na príklad upozornila, zjavne nevychádzala iba z tvrdení babky:
  Malý Marco sa narodil ako nechcené dieťa matke, povedzme, „ľahších“ mravov. Navyše podľa obyvateľov rodného mestečka, pravidelnej konzumentke kokaínu. Ľudia z jej okolia o nej hovoria, že je to známa „firma“. ... Počas tehotenstva sa Blanka, lebo tak sa matka volá, správala vysoko neštandardne. Naďalej fajčila, pila alkohol a pravidelne konzumovala kokaín. Jednoducho „matka roka“. ... Chlapec trpí niekoľkými psychatrickými diagnózami, čo je následok jej drogovania, fajčenia a pitia počas tehotenstva. Trpí separačnou úzkosťou, poruchami pozornosti ADHD , hypermobilitou. Nalepilo sa na neho, čo sa len mohlo. Napriek tomu bolo o neho vzorne postarané a ako mi povedala riaditeľka školy, PaedDr. Mária Škodová, PhD., stará matka sa o Marca starala príkladne, učila sa s ním, a napriek vyššie spomenutým diagnózam, malý v rámci možností napredoval.
Aj to uznesenie súdu spomína aj vyjadrenia toho syna samotného, ktoré boli všetky o tom, že NECHCE ísť do Švajčiarka... a že chce byť s babkou...

Za všetko hovorí napokon to, že dieťa bolo násilne unesené zo školy, pričom mu klamali, že ho idú vziať k babke... a násilne ho brali preč... niekam, kde nechcel...

Mne ten súd inak pripadá celkovo príliš nekriticky v prospech jednej strany, napr. uvedený citát. Matka dva razy išla do školy a potom si k tomu veľmi pýtala ešte aj potvrdenie - tak tu je otázka, či aj tých pár návštev nemohlo byť účelových kvôli tomu, aby k tomu mala to potvrdenie... - ale najzvláštnejšie na tom je to, že súd to sumarizuje tak, akoby tú školu navštevovala pravidelne počas toho obdobia ("v septembri 2015 až november 2015 si osobne vyzdvihovala C. zo školy"), pritom to bolo len dva razy, podľa slov učiteľky... a to už znie inak keď sa povie, že si "vyzdvihovala" než keď sa povie "dva razy si vyzdvihla"...

A podobne aj tie rôzne iné veci... napr. súd uvádza, že dieťa povedalo, že aj matka sa oňho starala, že mu kúpila nejaké hračky, atď... - zasa je otázka, ako často to bolo, atď... lebo kúpiť raz-dvakrát nejaké hračky, zopár krát si zavolať, atď., a už to brať ako dôkaz, že mu kopovávala hračky, atď...

Podobne s tým platením, keď to tak človek pozornejšie pozrie, čo sa tam píše:
  Citácia:
  Do domácnosti pravidelne zabezpečovala nákupy potravín, oblečenie pre syna, svojej matke dávala finančné prostriedky na syna cca 3000 Fr až 4000 Fr ročne. O týchto skutočnostiach pripojila potvrdenia z banky. Pretože bankové prevody boli finančne spoplatňované nemalou sumou, rozhodli sa, že peniaze bude posielať poštou na bankový účet jej brata I. T.. Veľa financií dávala matke v hotovosti. Preto nie je pravdivé, že by na maloletého neprispievala. Matke prispievala v máji na hydinu, ktorú chová.
Tvrdí, že dávala finančné prostriedky, ale koľko rokov tak robila? To súd už neuvádza... Navyše hovorí len, že predložila o tom potvrdenia z banky, lenže následne sa tam priznáva, že tie potvrdenia nie sú na účet babky, ale na účet nejakej tretej osoby. A TU JE ZASA OTÁZKA, či to tá tretia osoba dala tej babke, alebo či nešlo len o splácanie nejakého neoficiálneho dlhu tej tretej osobe... - to by chcelo skôr svedectvo tej tretej osoby a nie výpis z účtu... výpis z účtu nehovorí nič o tom, či to tá tretia osoba dala babke... to by tá tretia osoba mala dosvedčiť... - samozrejme ak by tá tretia osoba tvrdila, že to babke dávala, tak stále by mohlo byť otázne, či neklame, ale pokiaľ to ani netvrdí, tak je to tým otáznejšie... (nehovoriac o tom, že sa tam neuvádza koľko rokov to takto funguje... predpokladám, že to tak nebolo celých 7 rokov sústavne 3000-4000 Fr na účet dotyčného)... - Rovnako tvrdenie, že "veľa financií dávala babke v hotovosti"... - to je zasa len tvrdenie proti tvrdeniu... A obzvlášť otázka, čo je "veľa"... Keď totiž príde na konkrétnosti, tak spomína len to, že "v máji prispela na hydinu, ktorú chová"... - Čo je to ale "príspevok na hydinu, ktorú chová"? Veď na hydinu ľudia na dedinách nemajú skoro žiadne náklady... hydine ľudia dávajú zvyšky jedla a pod... maximálne tak kúpia raz za čas vrece zrna za pár drobných...

Takže spomínať "príspevok na hydinu" ako nejakú veľkú podporu babky, to znie naozaj asi tak, akoby jej ozaj dávala len nejakých pár drobných, aby to mohla následne povedať na súde, že "dávala som jej", a že ak sa spýtajú, že čo, tak aby mohla povedať "napr. na hydinu som jej prispela"... ale nemáme tu žiadne čísla... okrem toho pochybného údaju o tom, že jej platila cez tretiu osobu... - a čo tá tretia osoba s tým robila? poslala to babke na účet, alebo jej to nosila v hotovosti? ak jej to ona nechcela poslať, lebo vraj vysoké poplatky, a tak to radšej posiela cez inú osobu - ale pritom tvrdí, že sa so synom často stretala - tak potom prečo tie peniaze nedávala tej babke sama pri tých častých stretnutiach so synom?

Ach, tie naše súdy... Jeden vraj vypočul iba jednu stranu - babku - a druhý potom zasa jednostranne nekriticky vzal vyjadrenia ten druhej stránky s jej alibistickými argumentami... Celé je to choré...

... a HLAVNE, ak si ho v tej minulosti matka vyzdvihovala, tak prečo si ho rovno vtedy nevzala do Švajčiarska? toto je na tom celom nejaké divné... prečo až teraz ZRAZU ho chce do Švajčiarska... ak je pravda, že sa s ním pravidelne stretala, atď., tak prečo rovno nenastúpil vo Švajčiarku od začiatku roka? Toto je na tom celom to najdivnejšie...

Babka podala na súd žiadosť o zverejnie do svojej starostlivosti až 2.2.2016 ... ak ho matka chcela dať normálne do Švajčiarska do školy, tak prečo to neurobila vtedy hneď? predsalen je nevhodné dať dieťa do prvého ročníka v SR a po pol roku - keď si už ako-tak začalo zvykať - ho brať kdesi úplne inde... proti jeho vôli, samozrejme...

Na strane druhej, v tejto kauze sa toho už pokazilo toľko, počnúc údajným drogovaním počas tehotenstva, pokračujúc podmienkami, v akých bolo následných 7 rokov, až po túto poslednú aféru so súdmi a úradníkom... že už je to natoľko pokazené, že už sa tam viac ani veľmi nedá čo pokaziť a tak už to asi nebude snáď nejaká ďalšia tragédia, že bude teraz v tom Švajčiarku... a predsalen Švajčiarsko je krajina lepších možností než SR... a je ešte mladý, zvykne si... a inak už aj tak nebude... súd rozhodol, atď...

Ale myslím, že do budúcna, hoci súdy sú tu v nezávideniahodnej situácii tvrdení proti tvrdeniam, a ťažkosi jednotlivých strán dokázať niektoré svoje tvrdenia aj keby boli pravdivé, tak potom sa prezumuje nevina a rodičovské práva a tak to potom môže ľahko končiť takto bez ohľadu na realitu...

A pritom by možno mohlo existovať riešenie: rešpektovať aj vôľu dieťaťa, pokiaľ nie sú k tomu nejaké závažné zábrany... t.j. keď babka spĺňa všetky predpoklady - čo súd nespochybňuje - a dieťa chce byť radšej tam, tak rešpektovať vôľu dieťaťa a nie ho násilím uniesť...

Aj keď je otázne, či by to bolo vhodné naozaj vo všetkých možných prípadoch... no minimálne v tomto sa mi to javí rozumnejšie... ale tak, dajme tomu, že právne by to mohol byť problém... a že snáď sa už veľa nepokazí, keď to bude takto, ako súd rozhodol... a dieťa si zvykne aj na Švajčiarsko...
_________________
Už nemať žiadnej vlastnej prosby z lásky k slobode. Veď stačí nám žiť iba o chlebe a o vode a spávať bez podušky na bukovej lavici, len nech tí druhí majú šťastie, radosť na líci. (Janko Silan)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
Psychiatrická diagnóza u starej mamy
ano vsimol som si to a tiez mi vselico napadlo ....
i ked to nie je rozhodujuce, rozhodujuce je ze primarnu zodpovednost za dieta ma RODIC
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
hoci súdy sú tu v nezávideniahodnej situácii tvrdení proti tvrdeniam, a ťažkosi jednotlivých strán dokázať niektoré svoje tvrdenia aj keby boli pravdivé, tak potom sa prezumuje nevina a rodičovské práva a tak to potom môže ľahko končiť takto bez ohľadu na realitu...

A pritom by možno mohlo existovať riešenie: rešpektovať aj vôľu dieťaťa, pokiaľ nie sú k tomu nejaké závažné zábrany... t.j. keď babka spĺňa všetky predpoklady - čo súd nespochybňuje - a dieťa chce byť radšej tam, tak rešpektovať vôľu dieťaťa a nie ho násilím uniesť...

Aj keď je otázne, či by to bolo vhodné naozaj vo všetkých možných prípadoch... no minimálne v tomto sa mi to javí rozumnejšie... ale tak, dajme tomu, že právne by to mohol byť problém... a že snáď sa už veľa nepokazí, keď to bude takto, ako súd rozhodol... a dieťa si zvykne aj na Švajčiarsko...
ano, preto som hovoril ze to nie je jednoduche a nie je dobre robit jednostranne vyjadrenia...
Hore
 Profil  
 
 

od 16.11.2006 12:42:16
napísal 25544 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
Psychiatrická diagnóza u starej mamy
ano vsimol som si to a tiez mi vselico napadlo ....
i ked to nie je rozhodujuce, rozhodujuce je ze primarnu zodpovednost za dieta ma RODIC
Tak preco to dieta NECHCELA (=sla dokonca na potrat!) a 7 ROKOV tu zodpovednost nejako vazne NEPREJAVOVALA ?
(prist raz za cas, priniest drahe hracky a UKAZAT sa s nim medzi ludmi - to naozaj zodpovednost nie je)
Zeby lahky zivot bez zodpovednosti a peniaze ?
Je lahke decko hodit na krk babke a ist slapat chodnik do Svajcu !
Zodpovednost je nieco uplne ineho - zit S DIETATOM a starat sa on, hoc aj ako upratovacka za 400 Eur ...

Primarnu ZODPOVEDNOST ma rodic, to je pravda.
Ale nie primarne PRAVO !
To dieta jej malo byt odobrate uz davno, alebo mala sediet za zanedbavanie starostlivosti o dieta ...
_________________
"Pre teba som ateista, pre boha som lojálna opozícia." (Woody Allen) "Uprimny nepriatel je lepsi ako lojalna opozicia." (legionar)
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 5300 príspevkov
Mne tá učiteľka sa zdala, že ovplyvňovala dieťa v neprospech matky, ale možnože mala naozaj zlú skúsenosť.
Tiež nemám rada, keď v jeden deň sa kaša uvarí aj zje, t .j. v deň začatia mediálneho tlaku príde niekto o prácu, bez toho, aby sa dal časopriestor na uváženie vecí...resp. postup pri výkone rozhodnutia sa vopred neuváži v spolupráci so školou...
Inak mala som pocit, akoby ten úradník to bral ako vedľajšie zamestnanie, veď možno aj jeho príjem tomu zodpovedal a teda aj prístup.
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 15.11.2009 21:29:16
napísal 5300 príspevkov
Možno ste nezaregistrovali, ale na pripomienkovaní je už nová vyhláška o výkone súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých. https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/428
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
Citácia:
To dieta jej malo byt odobrate uz davno, alebo mala sediet za zanedbavanie starostlivosti o dieta ...
sory ale toto znie ako keby to pisala pracovnicka zlovestneho Barnevernetu
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 23.11.2009 23:52:31
napísal 23929 príspevkov
Bydlisko: Bratislava
http://www.hlavnespravy.sk/nevhodne-pre-slabsie-povahy-objavilo-sa-este-horsie-video-odoberania-dietata-na-slovensku-tentokrat-matke/784024

Nevhodné pre slabšie povahy: Objavilo sa ešte desivejšie video odoberania dieťaťa na Slovensku, tentokrát matke!
245

Bratislava 20. mája 2016 (HSP/Foto: screenshot video

Srdcervúce odobratie dievčatka od slovenskej matky otcom-cudzincom, u ktorého údajne bolo podozrenie na sexuálne zneužívanie, je ďalším z prípadov, ktoré nútia zamyslieť sa nad fungovaním sociálneho systému
Hore
 Profil  
 
 
Obrázok užívateľa

od 17.04.2013 10:28:18
napísal 1168 príspevkov
misojogi píše:
Citácia:
To dieta jej malo byt odobrate uz davno, alebo mala sediet za zanedbavanie starostlivosti o dieta ...
sory ale toto znie ako keby to pisala pracovnicka zlovestneho Barnevernetu
nuž, ak je pravda, že:
"najskôr matka podstúpila dňa 27.5.2008 (na začiatku tehotenstva) interupciu v nemocnici v Žiari nad Hronom. Evidentne neúspešnú, keďže chlapec sa predsa len narodil. Následne sa domáhala voči nemocnici náhrady škody, ktorá je bola spôsobená narodením dieťaťa. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatoval (Protokol č. 331/2009 zo dňa 5.5.2009), že matka má anomálnu maternicu a vtedy môže byť ako následok neúspešná interupcia. Následne, podľa informácií právnej kancelárie, matka nemocnicu zažalovala na Okresnom súde v Bratislave (sp. zn: 47C/118/2010).",
tak by som jej nezverila ani rybičky, nie ešte dieťa :cry: mám pochopenie pre ženy, ktoré sa z istých dôvodov rozhodli pre potrat (hoci to neschvaľujem), no to ostatné je už totálne choré
_________________
"Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy." (2Tim, 1, 7) ... "Ale vaša reč nech je "áno - áno", "nie - nie"." (Mt, 5, 37)
Hore
 Profil  
 
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
 [ Príspevkov: 96 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší

Obsah fóra » Labyrinty bežného života

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Skočiť na:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Slovenský preklad:phpbb.sk.

Zobraziť štatistiku návštevnosti: