Sv.Tomáš Akvinský: Summa teologická

I. část

II. část : I. díl

II. část : II. díl

III. část


OBSAH

I. část

1. CO JE POSVÁTNÁ NAUKA A ČEHO SE TÝKÁ
2. O BOHU: ZDA JE BŮH
3. O BOŽÍ JEDNODUCHOSTI
4. O BOŽÍ DOKONALOSTI
5. O DOBRU POVŠECHNĚ
6. O BOŽÍ DOBROTĚ
7. O BOŽÍ NEKONEČNOSTI
8. O JSOUCNOSTI BOHA VE VĚCECH
9. O BOŽÍ NEPROMĚNNOSTI
10. O BOŽÍ VĚČNOSTI
11. O BOŽÍ JEDNOTĚ
12. JAK JE BŮH POZNÁVÁN OD TVORŮ
13. O BOŽÍCH JMÉNECH
14. O BOŽÍM VĚDĚNÍ
15. O IDEÁCH
16. O PRAVDĚ
17. O NESPRÁVNOSTI
18. O BOŽÍM ŽIVOTĚ
19. O BOŽÍ VŮLI
20. O BOŽÍ LÁSCE
21. O BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A MILOSRDENSTVÍ
22. O BOŽÍ PROZŘETELNOSTI
23. O PŘEDURČENÍ
24. O KNIZE ŽIVOTA
25. O BOŽSKÉ MOCI
26. O BOŽSKÉ BLAŽENOSTI
27. O VYCHÁZENÍ BOŽSKÝCH OSOB
28. O BOŽSKÝCH VZTAZÍCH
29. O BOŽSKÝCH OSOBÁCH
30. O MNOŽNOSTI OSOB V BOŽSTVÍ
31. O TĚCH, KTERÁ PATŘÍ K JEDNOTĚ NEBO MNOŽNOSTI V BOŽSTVÍ
32. O POZNÁNÍ BOŽSKÝCH OSOB
33. O OSOBĚ OTCE
34. O OSOBĚ SYNA
35. O OBRAZE
36. O OSOBĚ DUCHA SVATÉHO
37. O JMÉNĚ DUCHA SVATÉHO, JEŽ JE LÁSKA
38. O JMÉNĚ DUCHA SVATÉHO, JEŽ JE DAR
39. O OSOBÁCH VZHLEDEM K BYTNOSTI
40. O OSOBÁCH VE SROVNÁNÍ SE VZTAHY ČI VLASTNOSTMI
41. O OSOBÁCH VE SROVNÁNÍ S ÚKONY ZNÁMKOVÝMI
42. O ROVNOSTI A PODOBNOSTI BOŽSKÝCH OSOB NAVZÁJEM
43. O POSLÁNÍ BOŽSKÝCH OSOB
44. O VYCHÁZENÍ TVORŮ OD BOHA A O PRVNÍ PŘÍČINĚ VŠECH VĚCÍ
45. O ZPŮSOBU VYPLÝVÁNÍ VĚCÍ OD PRVNÍHO PŮVODU
46. O POČÁTKU TRVÁNÍ STVOŘENÝCH VĚCÍ
47. O ROZDÍLNOSTI VĚCÍ POVŠECHNĚ
48. O ROZDÍLNOSTI VĚCÍ ZVLÁŠTĚ
49. O PŘÍČINĚ ZLA
50. O PODSTATĚ ANDĚLŮ NAPROSTĚ
51. O PŘIROVNÁNÍ ANDĚLŮ K TĚLESŮM
52. O PŘIROVNÁNÍ ANDĚLŮ K MÍSTŮM
53. O MÍSTNÍM POHYBU ANDĚLŮ
54. O POZNÁNÍ ANDĚLŮ
55. O PROSTŘEDKU ANDĚLSKÉHO POZNÁVÁNÍ
56. O POZNÁVÁNÍ ANDĚLŮ SE STRANY VĚCÍ NEHMOTNÝCH
57. O POZNÁVÁNÍ ANDĚLŮ VZHLEDEM K VĚCEM HMOTNÝM
58. O ZPŮSOBU POZNÁVÁNÍ ANDĚLSKÉHO
59. O VŮLI ANDĚLŮ
60. O MILOVÁNÍ ČILI OBLIBĚ ANDĚLŮ
61. O PŮVODU PŘIROZENÉHO BYTÍ ANDĚLŮ
62. O DOKONALOSTI ANDĚLŮ V BYTÍ MILOSTI A SLÁVY
63. O ŠPATNOSTI ANDĚLŮ CO DO VINY
64. O TRESTU DÉMONŮ
65. O DÍLE STVOŘENÍ TĚLESNÉHO TVORSTVA
66. O POŘADU PŘI ODDĚLOVÁNÍ STVOŘENÍ
67. O DÍLE ODDĚLENÍ O SOBĚ
68. O DÍLE DRUHÉHO DNE
69. O DÍLE TŘETÍHO DNE
70. O DÍLE ÚPRAVY VE ČTVRTÉM DNI
71. O DÍLE PÁTÉHO DNE
72. O DÍLE ŠESTÉHO DNE
73. O TOM, CO PATŘÍ DO SEDMÉHO DNE
74. O DÍLE SEDMI DNŮ OBECNĚ
75. O ČLOVĚKU, JENŽ SE SKLÁDÁ Z PODSTATY DUCHOVÉ A TĚLESNÉ A NEJPRVE CO DO BYTNOSTI DUŠE
76. O SPOJENÍ DUŠE S TĚLEM
77. POVŠECHNĚ O TOM, CO PATŘÍ K MOHUTNOSTEM DUŠE
78. O MOHUTNOSTECH DUŠE ZVLÁŠTĚ
79. O ROZUMOVÝCH MOHUTNOSTECH
80. POVŠECHNĚ O MOHUTNOSTECH ŽÁDOSTIVÝCH
81. O SMYSLNOSTI
82. O VŮLI
83. O SVOBODNÉM ROZHODOVÁNÍ
84. JAK SPOJENÁ DUŠE ROZUMÍ TĚLESNÁ, KTERÁ JSOU POD NÍ
85. O ZPŮSOBU A ŘÁDU ROZUMĚNÍ
86. CO POZNÁVÁ NÁŠ ROZUM VE HMOTNÝCH VĚCECH
87. JAK ROZUMOVÁ DUŠE POZNÁVÁ SEBE A TA, KTERÁ JSOU V NÍ
88. JAK POZNÁVÁ LIDSKÁ DUŠE TA, KTERÁ JSOU NAD NÍ
89. O POZNÁVÁNÍ DUŠE ODDĚLENÉ
90. O PRVNÍM UTVOŘENÍ ČLOVĚKA CO DO DUŠE
91. O UTVOŘENÍ TĚLA PRVNÍHO ČLOVĚKA
92. O UTVOŘENÍ ŽENY
93. O CÍLI ČI KONCI UTVOŘENÍ ČLOVĚKA
94. O STAVU A PODMÍNKÁCH PRVNÍHO ČLOVĚKA CO DO ROZUMU
95. O TOM, CO PATŘÍ K VŮLI PRVNÍHO ČLOVĚKA, MILOSTI TOTIŽ A SPRAVEDLNOSTI
96. O VLÁDĚ, KTERÁ PŘÍSLUŠELA ČLOVĚKU VE STAVU NEVINNOSTI
97. O TĚCH, KTERÁ PATŘÍ DO STAVU PRVNÍHO ČLOVĚKA CO DO ZACHOVÁNÍ JEDINCE
98. O PATŘÍCÍCH K ZACHOVÁNÍ DRUHU
99. O PODMÍNKÁCH ROZENÉHO PLODU CO DO TĚLA
100. O PODMÍNKÁCH ROZENÉHO PLODU CO DO SPRAVEDLNOSTI
101. O PODMÍNKÁCH ROZENÉHO POTOMSTVA CO DO VĚDĚNÍ
102. O MÍSTĚ ČLOVĚKA, COŽ JE RÁJ
103. O ŘÍZENÍ VĚCÍ POVŠECHNĚ
104. O ÚČINCÍCH BOŽSKÉHO ŘÍZENÍ ZVLÁŠTĚ
105. O MĚNĚNÍ VĚCÍ OD BOHA
106. JAK JEDEN TVOR POHYBUJE JINÉHO
107. O ROZMLUVÁCH ANDĚLŮ
108. O USPOŘÁDÁNÍ ANDĚLŮ PODLE HIERARCHIÍ A ŘÁDŮ
109. O USPOŘÁDÁNÍ ZLÝCH ANDĚLŮ
110. O PŘEDSTAVENSTVÍ ANDĚLŮ NAD TĚLESNÝM STVOŘENÍM
111. O PŮSOBENÍ ANDĚLŮ NA LIDI
112. O POSÍLÁNÍ ANDĚLŮ
113. O STRÁŽI DOBRÝCH ANDĚLŮ
114. O DORÁŽENÍ DÉMONŮ
115. O ČINNOSTI TĚLESNÉHO STVOŘENÍ
116. O OSUDU
117. O TĚCH, KTERÁ PATŘÍ DO ČINNOSTI ČLOVĚKA
118. O PŘEVÁDĚNÍ ČLOVĚKA Z ČLOVĚKA CO DO DUŠE
119. O PŘEVÁDĚNÍ ČLOVĚKA CO DO TĚLA

II. část : I. díl

Předmluva
1. O POSLEDNÍM CÍLI ČLOVĚKA POVŠECHNĚ
2. O TOM, V ČEM ZÁLEŽÍ BLAŽENOST ČLOVĚKA
3. CO JE BLAŽENOST
4. O TOM, CO SE VYŽADUJE K BLAŽENOSTI
5. O DOSAŽENÍ BLAŽENOSTI
6. O DOBROVOLNÉM A NEDOBROVOLNÉM
7. O OKOLNOSTECH LIDSKÝCH ČINŮ
8. O VŮLI; CO JE JÍ CHTĚNÉ
9. O PODNĚTU VŮLE
10. O ZPŮSOBU, JÍMŽ VŮLE JE POHYBOVÁNA
11. O POŽÍVÁNÍ, JEŽ JE ÚKONEM VŮLE
12. O ÚMYSLU
13. O VOLBĚ
14. O RADĚ, KTERÁ PŘEDCHÁZÍ VOLBU
15. O SOUHLASU, JENŽ JE ÚKON VŮLE, VZHLEDEM K TĚM,
16. O UŽÍVÁNÍ, JEŽ JE ÚKONEM VŮLE, VE SROVNÁNÍ S TĚMI,
17. O ÚKONECH, ROZKÁZANÝCH OD VŮLE
18. O DOBROTĚ A ŠPATNOSTI LIDSKÝCH ÚKONŮ VŠEOBECNĚ
19. O DOBROTĚ A ŠPATNOSTI VNITŘNÍHO ÚKONU VŮLE
20. O DOBROTĚ A ŠPATNOSTI ZEVNĚJŠÍCH ÚKONŮ LIDSKÝCH
21. O TOM, CO SLEDUJE ÚKONY LIDSKÉ Z RÁZU DOBROTY A
22. O PODMĚTU VÁŠNÍ DUŠE
23. O ODLIŠNOSTI VÁŠNÍ NAVZÁJEM
24. O DOBRU A ZLU VE VÁŠNÍCH DUŠE
25. O POŘADU VÁŠNÍ NAVZÁJEM
26. O VÁŠNÍCH DUŠE PODROBNĚ A NEJPRVE O LÁSCE
27. O PŘÍČINĚ LÁSKY
28. O ÚČINCÍCH LÁSKY
29. O NENÁVISTI
30. O DYCHTIVOSTI
31. O POTĚŠENÍ O SOBĚ
32. O PŘÍČINĚ POTĚŠENÍ
33. O ÚČINCÍCH POTĚŠENÍ
34. O DOBROTĚ A ŠPATNOSTI POTĚŠENÍ
35. O BOLESTI ČI SMUTKU, O SOBĚ
36. O PŘÍČINÁCH SMUTKU ČI BOLESTI
37. O ÚČINCÍCH BOLESTI NEBO SMUTKU
38. O LÉČENÍ SMUTKU ČILI BOLESTI
39. O DOBROTĚ A ŠPATNOSTI SMUTKU ČILI BOLESTI
40. O VÁŠNÍCH NÁHLIVÉ A NEJPRVE O NADĚJI A ZOUFÁNÍ
41. O BÁZNI O SOBĚ
42. O PŘEDMĚTU BÁZNĚ
43. U PŘÍČINĚ BÁZNĚ
44. O ÚČINCÍCH BÁZNĚ
45. O ODVAZE
46. O HNĚVU O SOBĚ
47. O ÚČINNÉ PŘÍČINĚ HNĚVU A O JEHO POTÍRÁNÍ
48. O ÚČINCÍCH HNĚVU
49. O POHOTOVOSTECH POVŠECHNĚ, CO DO JEJICH PODSTATY
50. O PODMĚTU POHOTOVOSTÍ
51. O PŘÍČINĚ POHOTOVOSTÍ CO DO JEJICH VZNIKU
52. O VZRŮSTU POHOVOSTÍ
53. O ZRUŠENÍ A ZMENŠENÍ POHOTOVOSTÍ
54. O ROZLIŠOVÁNÍ POHOTOVOSTÍ
55. O CTNOSTECH CO DO JEJICH BYTNOSTI
56. O PODMĚTU CTNOSTI
57. O ROZDĚLENÍ CTNOSTÍ ROZUMOVÝCH
58. O ODLIŠNOSTI CTNOSTÍ MRAVNÍCH OD ROZUMOVÝCH
59. O PŘIROVNÁNÍ MRAVNÍ CTNOSTI K VÁŠNI
60. O ODLIŠNOSTI MRAVNÍCH CTNOSTÍ NAVZÁJEM
61. O CTNOSTECH ZÁKLADNÍCH
62. O CTNOSTECH BOŽSKÝCH
63. O PŘÍČINĚ CTNOSTI
64. O STŘEDU CTNOSTÍ
65. O SPOJITOSTI CTNOSTÍ
66. O ROVNOSTI CTNOSTÍ
67. O TRVÁNÍ CTNOSTÍ PO TOMTO ŽIVOTĚ
68. O DARECH
69. O BLAHOSLAVENSTVÍCH
70. O PLODECH DUCHA SVATÉHO
71. O NEŘESTECH A HŘÍŠÍCH O SOBĚ
72. O ROZDĚLENÍ HŘÍCHŮ
73. O PŘIROVNÁNÍ HŘÍCHŮ NAVZÁJEM
74. O PODMĚTU NEŘESTÍ NEBO HŘÍCHŮ
75. O PŘÍČINÁCH HŘÍCHŮ POVŠECHNĚ
76. O PŘÍČINÁCH HŘÍCHU JEDNOTLIVĚ
77. O PŘÍČINĚ HŘÍCHU SE STRANY SMYSLOVÉ ŽÁDOSTI
78. O PŘÍČINĚ HŘÍCHU, JÍŽ JE ZLOBA
79. O VNĚJŠÍCH PŘÍČINÁCH HŘÍCHU
80. O PŘÍČINĚ HŘÍCHU SE STRANY ĎÁBLA
81. O PŘÍČINĚ HŘÍCHU SE STRANY ČLOVĚKA
82. O PRVOTNÍM HŘÍCHU, CO DO JEHO PODSTATY
83. O PODMĚTU PRVOTNÍHO HŘÍCHU
84. O PŘÍČINĚ HŘÍCHU, POKUD JEDEN HŘÍCH JE PŘÍČINOU JINÉHO
85. O ÚČINCÍCH HŘÍCHU
86. O POSKVRNĚ HŘÍCHU
87. O PROVINĚ TRESTU
88. O HŘÍCHU VŠEDNÍM A SMRTELNÉM
89. O VŠEDNÍM HŘÍCHU O SOBĚ
90. O BYTNOSTI ZÁKONA
91. O ROZMANITOSTI ZÁKONŮ
92. O ÚČINCÍCH ZÁKONA
93. O ZÁKONĚ VĚČNÉM
94. O ZÁKONĚ PŘIROZENÉM
95. O LIDSKÉM ZÁKONĚ
96. O MOCI LIDSKÉHO ZÁKONA
97. O ZMĚNĚ ZÁKONŮ
98. O STARÉM ZÁKONĚ
99. O PŘÍKAZECH STARÉHO ZÁKONA
100. O MRAVNÍCH PŘÍKAZECH STARÉHO ZÁKONA
101. O OBŘADNÍCH PŘIKÁZÁNÍCH O SOBĚ
102. O PŘÍČINÁCH OBŘADNÍCH PŘÍKAZŮ
103. O TRVÁNÍ OBŘADNÍCH PŘÍKAZŮ
104. O SOUDNÍCH PŘÍKAZECH
105. O OBSAHU SOUDNÍCH PŘÍKAZŮ
106. O EVANGELIJNÍM ZÁKONĚ, JENŽ SE NAZÝVÁ NOVÝ ZÁKON, O SOBĚ
107. O SROVNÁNÍ NOVÉHO ZÁKONA SE STARÝM
108. O TĚCH, KTERÁ JSOU OBSAŽENA V NOVÉM ZÁKONĚ
109. O VNĚJŠÍM PŮVODU LIDSKÝCH ÚKONŮ, TOTIŽ O MILOSTI BOŽÍ
110. O BOŽÍ MILOSTI CO DO JEJÍ BYTNOSTI Dělí se na čtyři články.
111. O ROZDĚLENÍ MILOSTI
112. O PŘÍČINĚ MILOSTI
113. O ÚČINCÍCH MILOSTI
114. O ZÁSLUZE, JEŽ JE ÚČINEK MILOSTI SPOLUPŮSOBÍCÍ

II. část : II. díl

Předmluva
1. O PŘEDMĚTU VÍRY
2. O VNITŘNÍM ÚKONU VÍRY
3. O VNĚJŠÍM ÚKONU VÍRY
4. O SAMÉ CTNOSTI VÍRY
5. O TĚCH, CO MAJÍ VÍRU
6. O PŘÍČINĚ VÍRY
7. O ÚČINCÍCH VÍRY
8. O DARU ROZUMU
9. O DARU VĚDĚNÍ
10. O NEVĚŘE VŠEOBECNĚ
11. O BLUDU
12. O ODPADU
13. O ROUHÁNÍ POVŠECHNĚ
14. O ROUHÁNÍ PROTI DUCHU SVATÉMU
15. O SLEPOTĚ MYSLI A TUPOSTI SMYSLU
16. O PŘIKÁZÁNÍCH VÍRY, VĚDĚNÍ A ROZUMU
17. O NADĚJI
18. O PODMĚTU NADĚJE
19. O DARU BÁZNĚ
20. O ZOUFALSTVÍ
21. O OPOVÁŽLIVOSTI
22. O PŘIKÁZÁNÍCH, PATŘÍCÍCH K NADĚJI A BÁZNI
23. O LÁSCE O SOBĚ
24. O PODMĚTU LÁSKY
25. O PŘEDMĚTU LÁSKY
26. O ŘÁDU LÁSKY
27. O HLAVNÍM ÚKONU LÁSKY, KTERÝM JE OBLIBA
28. O RADOSTI
29. O POKOJI
30. O MILOSRDENSTVÍ
31. O DOBROČINNOSTI
32. O ALMUŽNĚ
33. O BRATRSKÉM NAPOMENUTÍ
34. O NENÁVISTI
35. O NECHUTI
36. O ZÁVISTI
37. O NESVORNOSTI
38. O SVÁRU
39. O ROZKOLU
40. O VÁLCE
41. O VÁDĚ
42. O VZBOUŘENÍ
43. O POHORŠENÍ
44. O PŘIKÁZÁNÍCH LÁSKY
45. O DARU MOUDROSTI
46. O POŠETILOSTI
47. O OPATRNOSTI O SOBĚ
48. O ČÁSTECH OPATRNOSTI
49. O JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH OPATRNOSTI JAKSI DOPLŇKOVÝCH
50. O PODMĚTNÝCH ČÁSTECH OPATRNOSTI
51. O PŮSOBNOSTNÍCH1 ČÁSTECH OPATRNOSTI
52. O DARU RADY
53. O NEŘESTECH OPATRNOSTI PROTILEHLÝCH,
54. O NEDBALOSTI
55. O NEŘESTECH PROTILEHLÝCH OPATRNOSTI, KTERÉ MAJÍ S NÍ PODOBNOST
56. O PŘIKÁZÁNÍCH, NÁLEŽEJÍCÍCH K OPATRNOSTI
57. O SPRAVEDLNOSTI, A NEJDŘÍVE O PRÁVU, KTERÉ JE JAKO
58. O SPRAVEDLNOSTI
59. O NESPRAVEDLNOSTI
60. O SOUDU
61. O ČÁSTECH SPRAVEDLNOSTI
62. O náhradě.
63. O PŘIJÍMÁNÍ OSOB
64. O VRAŽDĚ
65. O JINÝCH BEZPRÁVÍCH, KTERÁ SE PÁCHAJÍ PROTI OSOBĚ
66. O KRÁDEŽI A LOUPEŽI
67. O NESPRAVEDLNOSTI SOUDCE PŘI SOUDU
68. O NESPRAVEDLIVÉ ŽALOBĚ
69. O HŘÍŠÍCH, KTERÉ JSOU PROTI SPRAVEDLNOSTI SE STRANY VINÍKA
70. O NESPRAVEDLNOSTI, TÝKAJÍCÍ SE OSOBY SVĚDKA
71. O NESPRAVEDLNOSTI, KTERÁ SE STÁVÁ NA SOUDU SE STRANY OBHÁJCŮ
72. O POHANĚ
73. O POMLUVĚ
74. O NAŠEPTÁVÁNÍ
75. O VÝSMĚCHU
76. O ZLOŘEČENÍ
77. O PODVODNOSTI, KTERÁ SE PÁCHÁ V KUPECH A PRODEJÍCH
78. O HŘÍCHU ÚROKOVÁNÍ
79. O ČÁSTECH SPRAVEDLNOSTI JAKSI DOPLŇUJÍCÍCH
80. O PŮSOBNOSTNÍCH ČÁSTECH SPRAVEDLNOSTI
81. O NÁBOŽNOSTI
82. O ZBOŽNOSTI
83. O MODLITBĚ
84. O KLANĚNÍ
85. O OBĚTECH
86. O DARECH A O PRVOTINÁCH
87. O DESÁTCÍCH
88. O SLIBU
89. O PŘÍSAZE
90. O BRANÍ JMÉNA BOŽÍHO NA ZPŮSOB ZAPŘÍSAHÁNÍ
91. O BRANÍ JMÉNA BOŽÍHO NA VZÝVÁNÍ CHVÁLOU
92. O POVĚŘE
93. O POVĚŘE NENÁLEŽITÉ POCTY PRAVÉHO BOHA
94. O MODLOSLUŽBĚ
95. O VĚŠTECKÉ POVĚŘE
96. O POVĚŘE ČAROVÁNÍ
97. O POKOUŠENÍ BOHA
98. O KŘIVÉ PŘÍSAZE
99. O SVATOKRÁDEŽI
100. O SVATOKUPECTVÍ
101. O ÚCTĚ
102. O UCTIVOSTI O SOBĚ A O JEJÍCH ČÁSTECH
103. O DULII
104. O POSLUŠNOSTI
105. O NEPOSLUŠNOSTI
106. O VDĚKU ČI VDĚČNOSTI
107. O NEVDĚČNOSTI
108. O MSTIVOSTI
109. O PRAVDIVOSTI
110. O LŽI
111. O PŘEDSTÍRÁNÍ A POKRYTECTVÍ
112. O VYCHLOUBAVOSTI
113. O IRONII
114. O PŘÁTELSTVÍ, KTERÉ SE NAZÝVÁ PŘÍVĚTIVOST
115. O LICHOCENÍ
116. O SVÁRU
117. O ŠTĚDROSTI
118. O NEŘESTECH PROTILEHLÝCH ŠTĚDROSTI, A NEJPRVE O LAKOMSTVÍ
119. O MARNOTRATNOSTI
120. O EPICHEI NEBOLI O ROVNOSTI
121. O POBOŽNOSTI
122. O PŘIKÁZÁNÍCH SPRAVEDLNOSTI
123. O STATEČNOSTI
124. O MUČEDNICTVÍ
125. O BÁZNI
126. O NEBOJÁCNOSTI Dělí se ve dva články.
127. O SMĚLOSTI
128. O ČÁSTECH STATEČNOSTI
129. O VELKODUŠNOSTI
130. O OPOVÁŽLIVOSTI
131. O CTIŽÁDOSTI
132. O MARNÉ SLÁVĚ
133. O MALOMYSLNOSTI
134. O VELKORYSOSTI
135. O SKRBLOSTI
136. O TRPĚLIVOSTI
137. O VYTRVALOSTI
138. O NEŘESTECH PROTILEHLÝCH VYTRVALOSTI
139. O DARU SÍLY
140. O PŘIKÁZÁNÍCH STATEČNOSTI
141. O MÍRNOSTI
142. O NEŘESTECH, KTERÉ ODPORUJÍ MÍRNOSTI
143. O ČÁSTECH MÍRNOSTI POVŠECHNĚ
144. O ČÁSTECH MÍRNOSTI ZVLÁŠTĚ, A NEJPRVE O STYDLIVOSTI
145. O POČESTNOSTI
146. O ODŘÍKÁNÍ
147. O POSTU
148. O OBŽERSTVÍ
149. O STŘÍZLIVOSTI
150. O OPILOSTI
151. O ČISTOTĚ
152. O PANENSTVÍ
153. O NEŘESTI NEČISTOTY
154. O ČÁSTECH NEČISTOTY
155. O PŮSOBNOSTNÍCH ČÁSTECH MÍRNOSTI A NEJPRVE O ZDRŽELIVOSTI
156. O NEZDRŽELIVOSTI
157. O VLÍDNOSTI A TICHOSTI
158. O HNĚVIVOSTI
159. O SUROVOSTI
160. O SKROMNOSTI
161. O DRUZÍCH SKROMNOSTI
162. O PÝŠE
163. O HŘÍCHU PRVNÍHO ČLOVĚKA
164. O TRESTU ZA PRVNÍ HŘÍCH
165. O POKUŠENÍ PRVNÍCH RODIČŮ
166. O SNAŽIVOSTI
167. O ZVĚDAVOSTI
168. O SKROMNOSTI POKUD SPOČÍVÁ VE VNĚJŠÍCH POHYBECH
169. O SKROMNOSTI VE VNĚJŠÍ VÝPRAVĚ
170. O PŘIKÁZÁNÍCH MÍRNOSTI
171. O PROROCTVÍ
172. O PŘÍČINĚ PROROCTVÍ
173. O ZPŮSOBU PROROCKÉHO POZNÁNÍ
174. O ROZDĚLENÍ PROROCTVÍ
175. O VYTRŽENÍ
176. O MILOSTECH ZDARMA DANÝCH, KTERÉ NÁLEŽEJÍ K MLUVENÍ.
177. O MILOSTI ZDARMA DANÉ, KTERÁ SPOČÍVÁ V ŘEČI
178. O MILOSTI ZÁZRAKŮ
179. O ROZDĚLENÍ ŽIVOTA NA ČINNÝ A ROZJÍMAVÝ
180. O ŽIVOTĚ NAZÍRAVÉM
181. O ŽIVOTĚ ČINNÉM
182. O SROVNÁNÍ ŽIVOTA ČINNÉHO S NAZÍRAVÝM
183. O SLUŽBÁCH A RŮZNÝCH STAVECH LIDÍ POVŠECHNĚ
184. O TĚCH, KTERÁ NÁLEŽEJÍ KE STAVU DOKONALOSTI, OBECNĚ
185. O TĚCH, KTERÁ PŘINÁLEŽEJÍ STAVU BISKUPŮ
186. O TĚCH, V NICHŽ POZŮSTÁVÁ VLASTNĚ ŘEHOLNÍ STAV
187. O TĚCH, KTERÁ NÁLEŽEJÍ ŘEHOLNÍKŮM
188. O ODLIŠNOSTI ŘEHOLÍ
189. O VSTOUPENÍ DO ŘEHOLE

III. část

Předmluva
1. O VHODNOSTI VTĚLENÍ
2. O ZPŮSOBU SPOJENÍ VTĚLENÉHO SLOVA VZHLEDEM K SAMÉMU SPOJENÍ
3. O SPOJENÍ SE STRANY PŘIJÍMAJÍCÍ OSOBY
4. O SPOJENÍ VZHLEDEM K PŘIJATÉMU
5. O PŘIJETÍ ČÁSTÍ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI
6. O POŘADU VTĚLENÍ
7. O MILOSTI KRISTOVĚ, POKUD JE JEDNOTLIVÝM ČLOVĚKEM
8. O MILOSTI KRISTA, POKUD JE HLAVOU CÍRKVE
9. O KRISTOVĚ VĚDĚNÍ POVŠECHNĚ
10. O BLAŽENÉM VĚDĚNÍ KRISTOVY DUŠE
11. O DANÉM ČI VLITÉM VĚDĚNÍ KRISTOVY DUŠE
12. O ZÍSKANÉM VĚDĚNÍ KRISTOVY DUŠE
13. O MOCI KRISTOVY DUŠE
14. O NEDOSTATCÍCH TĚLA, KTERÉ KRISTUS PŘIJAL V LIDSKÉ PŘIROZENOSTI
15. O NEDOSTATCÍCH, PATŘÍCÍCH K DUŠI, JEŽ KRISTUS PŘIJAL V LIDSKÉ PŘIROZENOSTI
16. O TOM, CO PŘÍSLUŠÍ KRISTU, JAK BYL A POVSTAL
17. O KRISTOVĚ JEDNOTĚ CO DO BYTÍ
18. O KRISTOVĚ JEDNOTĚ CO DO VŮLE
19. O JEDNOTĚ KRISTOVY ČINNOSTI
20. O KRISTOVU PODROBENÍ OTCI
21. O KRISTOVĚ MODLITBĚ
22. O KRISTOVU KNĚŽSTVÍ
23. O PŘIVLASTNĚNÍ, ZDA KRISTU PŘÍSLUŠÍ
24. O PŘEDURČENÍ KRISTOVU
25. O KLANĚNÍ KRISTU
26. O TOM, ŽE KRISTUS SE NAZÝVÁ PROSTŘEDNÍKEM BOHA A LIDÍ
27. O POSVĚCENÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
28. O PANENSTVÍ MATKY BOŽÍ
29. O ZASNOUBENÍ MATKY BOŽÍ
30. O ZVĚSTOVÁNÍ BLAŽENÉ MARIE PANNY
31. O HMOTĚ, ZE KTERÉ BYLO POČATO SPASITELOVO TĚLO
32. O ČINNÉM PŮVODU V KRISTOVĚ POČETÍ
33. O ZPŮSOBU A ŘÁDU POČETÍ KRISTOVA
34. O DOKONALOSTI POČATÉHO PLODU
35. O NAROZENÍ PÁNĚ
36. O ZJEVENÍ NAROZENÉHO KRISTA
37. O KRISTOVĚ OBŘEZÁNÍ A JINÝCH ZÁKONITOSTECH, NA DÍTKU JEŽÍŠI ZACHOVÁVANÝCH
38. O KŘTU JANOVĚ
39. O POKŘTĚNÍ KRISTOVĚ
40. O ZPŮSOBU OBCOVÁNÍ KRISTOVA
41. O POKUŠENÍ KRISTOVĚ
42. O UČENÍ KRISTOVĚ
43. POVŠECHNĚ O ZÁZRACÍCH OD KRISTA UČINĚNÝCH
44. O JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH ZÁZRAKŮ
45. O PROMĚNĚNÍ KRISTOVĚ
46. O UTRPENÍ KRISTOVĚ
47. O ÚČINNÉ PŘÍČINĚ UTRPENÍ KRISTOVA
48. O ZPŮSOBU ÚČINNOSTI UTRPENÍ KRISTOVA
49. O ÚČINCÍCH UTRPENÍ KRISTOVA
50. O SMRTI KRISTOVĚ
51. O POHŘBENÍ KRISTOVĚ
52. O SESTOUPENÍ KRISTOVĚ DO PEKEL
53. O ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVĚ
54. O VLASTNOSTI ZMRTVÝCHVSTALÉHO KRISTA
55. O ZJEVENÍ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
56. O PŘÍČINNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVA
57. O NANEBEVSTOUPENÍ KRISTOVĚ
58. O SEDĚNÍ KRISTOVĚ NA PRAVICI OTCOVĚ
59. O SOUDCOVSKÉ MOCI KRISTOVĚ
60. CO JE SVÁTOST
61. O NUTNOSTI SVÁTOSTÍ
62. O HLAVNÍM ÚČINKU SVÁTOSTÍ, JÍMŽ JE MILOST
63. O ÚČINKU SVÁTOSTÍ, JÍMŽ JE CHARAKTER
64. O PŘÍČINÁCH SVÁTOSTÍ
65. O POČTU SVÁTOSTÍ
66. O SVÁTOSTI KŘTU
67. O PŘISLUHUJÍCÍCH, OD NICHŽ JE UDĚLOVÁNA SVÁTOST KŘTU
68. O PŘIJÍMAJÍCÍCH KŘEST
69. O ÚČINCÍCH KŘTU
70. O OBŘÍZCE
71. O KATECHISMU A EXORCISMU
72. O SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ
73. O SVÁTOSTI EUCHARISTIE
74. O LÁTCE TÉTO SVÁTOSTI
75. O PROMĚNĚNÍ CHLEBA A VÍNA V TĚLO A KREV KRISTOVU
76. O ZPŮSOBU, KTERÝM JE KRISTUS V TÉTO SVÁTOSTI
77. O PŘÍPADCÍCH, ZŮSTÁVAJÍCÍCH V TÉTO SVÁTOSTI
78. O TVARU SVÁTOSTÍ EUCHARISTIE
79. O ÚČINCÍCH SVÁTOSTI EUCHARISTIE
80. O UŽÍVÁNÍ ČI PŘIJETÍ TÉTO SVÁTOSTI
81. O UŽITÍ TÉTO SVÁTOSTI, JEHOŽ KRISTUS UŽIL PŘI PRVNÍM JÍ USTANOVENÍ
82. O PŘISLUHUJÍCÍM TOUTO SVÁTOSTÍ
83. O OBŘADU TÉTO SVÁTOSTI
84. O SVÁTOSTI POKÁNÍ
85. O POKÁNÍ, POKUD JE CTNOST
86. O ÚČINKU POKÁNÍ CO DO ODPUŠTĚNÍ SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ
87. O ODPUŠTĚNÍ VŠEDNÍCH HŘÍCHŮ
88. O NÁVRATU HŘÍCHŮ ODPUŠTĚNÝCH V POKÁNÍ
89. O ZNOVUNABYTÍ CTNOSTÍ POKÁNÍM
90. O ČÁSTECH POKÁNÍ OBECNĚ